Palkkojen tulolajit: 300-sarja

Erikseen ilmoitettavat tulolajit

Tiedot voidaan antaa ilmoitustapa 1:n (Palkka yhteissumma) ja ilmoitustapa 2:n (täydentävät tulolajit) sekä tuloista vähennettävien erien kanssa samalla ilmoituksella.

300-sarjan tulolajit
Koodiarvo Tulolajin nimi Selite

301

Asuntoetu

Luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja antaa työntekijän käyttöön omistamansa tai hallitsemansa asunnon palvelussuhteeseen liittyvän vuokrasuhteen perusteella tai palkkaan sisältyvänä etuna.

Asuntoetu voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu etu on ilmoitettava vähintään yhteissummana tulolajilla Muu luontoisetu (317). Tällöin on lisäksi ilmoitettava tulolajiin liittyvän Edun tyyppi -lisätiedon avulla, että Muu luontoisetu -tulolajilla ilmoitettu tulo sisältää asuntoedun.

Jos etu ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää tulolajilla Muu luotoisetu (317) ilmoitettaviin tuloihin.

Asuntoedun määrä on ilmoitettava täysimääräisenä silloinkin, kun työntekijä on maksanut edusta työnantajalle asuntoedun raha-arvoa vastaavan korvauksen, eikä verotettavaa etua ole jäänyt lainkaan.

Asuntoedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

302

Asuntolainan korkoetu

Veronalainen henkilökuntaetu, joka muodostuu silloin, kun työnantaja perii työntekijälle myöntämästään asuntolainasta vuotuista korkoa, joka on alempi kuin yleisesti markkinoilla käytössä oleva viitekorko.

Asuntolainan korkoetu on ennakonpidätyksen alainen, mutta siitä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

303

Ateriakorvaus

Verovapaa kustannusten korvaus ateriointikuluista, jotka johtuvat työmatkasta.

Ateriakorvaus voidaan maksaa verovapaasti, jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta aterioida ruokailutauon aikana tavanomaisella ruokailupaikallaan, eikä ruokailua ole järjestetty esimerkiksi kurssipakettiin kuuluvana työnantajan kustantamana ruokailuna. Verovapaata ateriakorvausta ei voi maksaa samasta työmatkasta yhtä aikaa verovapaan päivärahan kanssa.

Ateriakorvauksen perusteista ja verovapaista enimmäismääristä säädetään vuosittain annettavissa Verohallinnon päätöksissä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Kohdassa ilmoitetaan vain verovapaiden ateriakorvausten määrät. Jos maksettu korvaus ylittää Verohallinnon päätöksen enimmäismäärät tai maksetaan vastoin päätöksessä säädettyjä perusteita, suoritus ilmoitetaan sosiaalivakuutusmaksujen alaisena palkkana.

Ateriakorvaus voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu korvaus on ilmoitettava vähintään yhteissummana tulolajilla Päiväraha (331). Tällöin on lisäksi ilmoitettava tulolajiin liittyvän Päivärahan tyyppi -lisätiedon avulla, että Päiväraha-tulolajilla ilmoitettu korvaus sisältää ateriakorvauksen.

Jos ateriakorvaus ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää tulolajilla Päiväraha (331) ilmoitettaviin määriin.

Verovapaasta ateriakorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

304

Autoetu

Luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja antaa työntekijän tai tämän perheen käyttöön omistamansa tai hallitsemansa auton, jonka yksityiskäyttö on sallittu.

Autoetu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että työntekijä on maksanut luontoisedusta työnantajalle luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää ole jäänyt lainkaan. Peritty summa ilmoitetaan erikseen tulolajilla Autoedusta peritty korvaus (401).

Autoedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

308

Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio

Luottamustoimipalkkio, joka maksetaan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsenyyden perusteella.

Jos hallintoelimen jäsenestä maksettavan palkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, työeläkevakuutusmaksujen maksaminen palkkiosta on yksityisellä sektorilla vapaaehtoista. Julkisella alalla hallintoelimen jäsenyydestä maksettavista palkkioista suoritetaan tällöinkin sosiaalivakuutusmaksut. Jos palkkion perusteella ei henkilöön sovellettavien työeläkelakien mukaan ole tarvinnut maksaa työntekijän työeläkemaksua, suorituksesta ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä työntekijän päivärahamaksua, vaikka työeläkevakuutusmaksu olisikin maksettu vapaaehtoisesti. Palkkio on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, jos se maksetaan palvelussuhteessa olevalle.

Hallintoelimen jäsenyydestä maksettavasta palkkiosta toimitetaan ennakonpidätys.

Oletuksena tulolajissa on, että hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Olennaista maksuvelvollisuuden kannalta muilla kuin julkisella alalla on se, onko palkkio maksettu työ- tai muussa palvelussuhteessa.

Jos palkkionsaaja on palvelussuhteessa ja palkkio on jonkun sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Jos henkilölle maksetaan palkkiota hallintoelimen jäsenyydestä, hänelle voidaan maksaa myös verovapaita matkakustannusten korvauksia työmatkasta aiheutuneiden kulujen perusteella, jos verovapaiden korvausten muut edellytykset täyttyvät.

309

Henkilöstörahastosta nostettu rahasto-osuus ja ylijäämä (veronalainen 80%)

Rahasto-osuus, joka maksetaan työntekijälle henkilöstörahastosta. Henkilörahastoon osoitetut varat jaetaan rahasto-osuutena nostettaviin eriin ja käteisenä nostettaviin eriin.

Henkilöstörahastosta nostetusta rahasto-osuudesta 20 % on verovapaata ja 80 %:n veronalaisesta ansiotulo-osuudesta toimitetaan ennakonpidätys. Henkilöstörahastosta nostettua ylijäämää kohdellaan verotuksessa samalla tavalla kuin henkilöstörahastosta nostettua rahasto-osuutta. Tarkemmat ohjeet Verohallinnon ohjeessa Henkilöstörahastosta saatavien tulojen verotus (VH/3038/00.01.00./2018).

Tulolajilla ilmoitetaan vain veronalainen osuus.

Nostetusta rahasto-osuudesta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Sitä vastoin henkilöstörahastoon maksamisen sijaan suoraan henkilölle käteisenä nostetusta rahasto-osuudesta, jota ei makseta rahastoon vaan työnantaja maksaa sen suoraan jäsenelle, maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

Kohdassa ilmoitetaan vain rahastosta rahasto-osuutena nostetut erät. Jos suoritus on nostettu käteisenä, se ilmoitetaan tavallisena palkkana.

310

Henkilöstölle annettu rahalahja

Työnantajalta rahana tai siihen verrattavana suorituksena saatu lahja.

Rahalahja katsotaan veronalaiseksi tuloksi, josta on toimitettava ennakonpidätys, mutta josta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos rahalahja on annettu työntekijän merkkipäivän johdosta.

Jos rahalahja on annettu muutoin kuin työntekijän omana merkkipäivänä, maksetaan suorituksesta sosiaalivakuutusmaksut.

Oletuksena tulolajissa on, että tulo on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

311

Kilometrikorvaus (verovapaa)

Henkilön oman tai hänen hallinnassaan olevan kulkuneuvon käytöstä suoritettava kilometrikorvaus, joka täyttää verovapaudelle asetetut vaatimukset.

Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa palvelussuhteessa oleville ja henkilöille, jotka eivät ole palvelussuhteessa, mutta joille maksetaan verolainsäädännön mukaista palkkaa, esimerkiksi kokouspalkkion yhteydessä.

Oman auton käytöstä maksettavaa kilometrikorvausta voidaan tietyissä tapauksissa korottaa. Korotuksen perusteet on kuvattu Verohallinnon kustannuspäätöksen 9 §:n 1 momentissa. Tulolajilla ilmoitetaan maksettujen korvausten yhteismäärä korotuksineen.

Jos kilometrikorvaus on maksettu vastoin lain tai Verohallinnon päätöksen mukaisia perusteita, ne eivät ole miltään osin verovapaita.

Jos kilometrikorvaukset on maksettu Verohallinnon päätöksen mukaan, mutta suurempina kuin päätöksessä on määrätty verovapaaksi, osa korvauksista on veronalaista ja osa verovapaata. Veronalaiset kilometrikorvaukset ilmoitetaan erikseen omalla tulolajillaan tai palkan tulolajeilla.

Liikenteenharjoittajan antaman tositteen (esimerkiksi junalipun) perusteella tulonsaajalle maksetut matkustamiskustannusten korvaukset ovat verovapaita, eikä niitä ilmoiteta.

Kohdassa ilmoitetaan vain verovapaiden kilometrikorvausten määrät. Summasta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Rakennusalalla maksettavat asunnon ja työpaikan väliset matkakustannusten korvaukset

Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan päivittäisistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta (”tossurahaa”) erityisen taulukon mukaan eikä Verohallinnon päätöksen mukaisina kilometrikorvauksina. Työehtosopimuksen mukainen korvaus on kuitenkin pienempi kuin Verohallinnon päätöksen mukaiset kilometrikorvaukset, joten korvaus on verovapaata. Rakennusalan tossurahan yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa kilometrimäärää.

312

Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio

Eläinlääkärin työnantajana toimivan kunnan vuosittain vahvistama laskennallisen toimenpidepalkkion rahamäärä, jota käytetään työeläke-, työttömyysvakuutus- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa maksun määräytymisen perustana. Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio on eläkkeen perusteena käytetty laskennallinen tulo, jonka kunnan toimielin vahvistaa vuosittain eläinlääkärille. Työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena on eläinlääkärin saama todellinen palkkatulo.

Vahvistetulla toimenpidepalkkiolla katetaan eläketurva siltä osin, kun eläinlääkärin kokonaispalkka muodostuu eläinten omistajilta saatavista palkkioista.

Kunnaneläinlääkärin varsinainen virkapalkka ei sisälly laskennalliseen tuloon.

Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkiot on ilmoitettava palkanmaksukausittain viran palkkojen yhteydessä. Tiedot palkasta ja palkkiosta annetaan omina ilmoituksinaan, koska palvelussuhteen rekisteröinnin peruste ei ole sama. Laskennallinen määrä voi yhdellä ilmoituksella olla enintään 1/12 osa eläinlääkärin ilmoitusvuosikohtaisesta palkkionmäärän maksimimäärästä. Kalenterivuoden toimenpidepalkkioiden yhteensä määrä ei saa ylittää työnantajan eläinlääkärille vahvistaman palkkion enimmäismäärää. Koska kyse on laskennallisesta palkkiosta, joka ilmoitetaan eri ilmoituksella kuin virkapalkka, ko. tulosta perittävät työntekijämaksut ja toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan virkapalkan yhteydessä.

Kunnan eläinlääkärin laskennallinen toimenpidepalkkio ja eläinlääkärin palvelujen käyttäjien maksama varsinainen toimenpidepalkkio ovat kaksi eri käsitettä. Toimenpidepalkkioista, joita eläinlääkärin palvelujen käyttäjät maksavat, ei peritä eläkevakuutusmaksuja.

313

Käyttökorvaus ansiotuloa

Korvaus, joka suoritetaan teollisoikeuden tai teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevien tietojen luovuttamisesta tai käyttöoikeudesta.

Käyttökorvausta voidaan maksaa ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tai kuulumattomalle korvauksen saajalle. Käyttökorvaus on veronalaista ansiotuloa ja siitä toimitetaan ennakonpidätys, jos korvauksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Tulolajilla on ilmoitettava kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava.

Jos korvaus maksetaan työsuhdekeksinnöstä, se ilmoitetaan tulolajilla Palkkio työsuhdekeksinnöstä (326).

Tulolajilla ilmoitetaan myös yhtymän, yhteisön tai yhteenliittymän saamat käyttökorvaukset.

Käyttökorvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

314

Käyttökorvaus pääomatuloa

Korvaus, joka suoritetaan tekijänoikeuden, teollisoikeuden tai teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevien tietojen luovuttamisesta tai käyttöoikeudesta.

Jos tekijänoikeus on siirtynyt perintönä tai testamentilla tai se on hankittu vastiketta vastaan, sen käyttämisestä saatu korvaus on henkilölle Suomesta saatuna tulona ennakonpidätyksenalaista pääomatuloa ennakkoperintärekisterimerkinnästä huolimatta.

Tulolajilla ilmoitetaan kaikki käyttökorvaukset, joista on toimitettu ennakonpidätys. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava, vaikka niistä ei ole toimitettu ennakonpidätystä. Myös ennakkoperintärekisteriin merkitylle luonnolliselle henkilölle maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava.

Käyttökorvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

315

Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu

Työnantajan henkilökunnalle kollektiivisesti myöntämä muu kuin rahana annettava veronalainen etu. Veronalaisena etuna pidetään esimerkiksi vuosittain laissa säädetyn enimmäismäärän 400 euroa ylittävää omaehtoiseen liikuntaan ja kulttuuriin annettua etua.

Jos etu on annettu kollektiivisesti koko henkilökunnalle, etu ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Oletuksena tulolajissa on, ettei etu ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos etu on annettu vain osalle henkilökuntaa, etu on kokonaisuudessaan veronalainen ja etu on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tällöin suorituksen maksaja ilmoittaa tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

316

Muu veronalainen ansiotulo

Tulolajilla ilmoitetaan muiden veronalaisten ansiotuloa olevien suoritusten yhteissumma.

Tulolajilla ilmoitetaan veronalaiset satunnaiset palkkiot ja palkinnot silloin, kun saaja ei ole työsuhteessa antajaan eikä suoritus ole työkorvausta. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakasyrityksen henkilökuntaan kuuluvalle annettu etu (esimerkiksi matka, lahjakortti tai esine), löytöpalkkio, pankin maksama niin sanottu tarkkaavaisuuspalkkio, taidekilpailun palkinto sekä työsuhteeseen perustumaton yli 100 euron arvoinen kilpailupalkinto.

Jos kyse on urheilemisesta saadusta kilpailupalkinnosta, ilmoitetaan tulo tulolajilla Työkorvaus (336). Lisäksi ilmoitetaan tulonsaajan lisätiedon tyyppinä Urheilija, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa.

Tulolajilla ilmoitetaan myös puhelinkulut ja muut vastaavat veronalaiset kustannusten korvaukset, jotka yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö korvaa vastikkeettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville.

Kilpailupalkintojen ilmoittamista on kuvattu enemmän tulorekisterin yksityiskohtaisessa ohjeessa: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet.

Muu veronalainen ansiotulo on ennakonpidätyksen alainen, mutta siitä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Merkitystä ilmoittamisen kannalta ei ole sillä, onko tulosta voitu toimittaa ennakonpidätys vai ei.

Kilpailupalkinnoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos niitä ei voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena tai urheilijan palkkiona.

317

Muu luontoisetu

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan muuna kuin rahana antamat verotettavat edut, muun muassa asunto-, puhelin- ja ravintoetujen yhteismäärä, ellei edellä mainittuja etuja ole eritelty omiksi tulolajeiksi täydentävillä tulolajeilla. Muita tulolajilla ilmoitettavia etuja ovat esimeriksi autotalli-, moottoripyörä- ja vene-etu, palkaksi katsotut henki- ja eläkevakuutusmaksut, yksilöimättömästä lahjakortista syntyvä etu ja merimiespalveluksessa olevan henkilön merimiehenä saama luontoisetu.

Jos tulonsaajalta peritään korvaus edusta, luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä tulolajilla ennen perityn korvauksen vähentämistä. Luontoisedun määrä on ilmoitettava täysimääräisenä silloinkin, kun työntekijä on maksanut tai työnantaja muutoin perinyt luontoisedusta sen raha-arvoa vastaavan korvauksen, eikä verotettavaa etua ole jäänyt lainkaan. Luontoisedusta peritty korvaus alentaa sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevan työnansion ja verotettavan tulon määrää.

Muu luontoisetu -tulolajin yhteydessä on ilmoitettava, mitä luontoisetuja maksettu summa sisältää. Valinta tehdään seuraavista vaihtoehdoista: asuntoetu, puhelinetu, ravintoetu, muut edut.

Ravintoetu on ilmoitettava omalla tulolajilla (334), jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen. Ravintoetua ei tällöin ilmoiteta Muu luontoisetu -tulolajilla.

Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus ilmoitetaan omalla tulolajillaan (342), eikä sitä voi ilmoittaa yhdessä muiden luontoisetujen kanssa Muu luontoisetu -tulolajilla. Vastaavasti myös autoetu, polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus ja asuntolainan korkoetu on ilmoitettava erikseen omilla tulolajeillaan (304, 364, 302).

Jos asuntoetu, puhelinetu tai ravintoetu ilmoitetaan erikseen omilla tulolajeillaan (301, 330, 334), etuja ei lisätä enää Muu luotoisetu -tulolajilla ilmoitettaviin tuloihin.

Jos verotusarvoa ei ole erikseen vahvistettu Verohallinnon antamassa päätöksessä, luontoisedun arvo on sen käypä arvo. Etu on ilmoitettava, vaikka työntekijälle ei maksettaisi lainkaan rahapalkkaa tai rahapalkka ei riittäisi ennakonpidätyksen täysimääräiseen toimittamiseen.

Luontoisedut ovat ennakonpidätyksen alaisia ja niistä maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. Jos edusta ei ole voitu toimittaa ennakonpidätystä rahapalkan vähyyden vuoksi, ennakonpidätystä ei ilmoiteta, jos maksaja ei ole todella perinyt veroa. 

Jos luontoisetu tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun työnantaja on maksanut työntekijän puolesta tämän eläke- tai työttömyysvakuutusmaksut, jolloin tulonsaajalle muodostuu luontoisetu työantajan maksamien maksujen osalta. Tuloa ei kuitenkaan pidetä eläke- eikä työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana työtulona. Etu on tällöinkin sairausvakuutusmaksun alainen.

Jos työnantaja on maksanut työntekijän puolesta hänen työntekijämaksunsa ja tulo on ilmoitettu palkkatietoilmoituksella luontoisetuna käyttäen Muu luontoisetu -tulolajia, maksaja voi ilmoittaa maksamansa työntekijämaksut tulolajeilla Työntekijä työeläkevakuutusmaksu (413) ja Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (414), jolloin maksu huomioidaan työntekijän verotuksessa vähennyksenä.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

319

Omaishoitajan palkkio

Palkkio, jonka hyvinvointialue maksaa omaishoitajalle vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotioloissa.

Omaishoitajan palkkio perustuu hyvinvointialueen ja omaishoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen, ja sen taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja pitää aina vakuuttaa julkisten alojen eläkelain mukaisesti.

Omaishoitajan palkkiota käsitellään työkorvauksena, josta toimitetaan ennakonpidätys, jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin ilmoitetaan myös omaishoitajalta perityt työntekijän eläkevakuutusmaksut tulolajilla Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413).

Omaishoitajan palkkio on ilmoitettava aina myös silloin, jos suorituksen saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Näissä tilanteissa maksaja ei ilmoita perimäänsä työntekijän työeläkevakuutusmaksua tulorekisteriin, mutta palkkatietoilmoitukseen merkitään työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero.

Omaishoitajan palkkiosta maksetaan työeläkevakuutusmaksu, mutta ei muita sosiaalivakuutusmaksuja.

Hyvinvointialueen on omaishoidon tuesta annetun lain nojalla vakuutettava hoitaja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella.

320

Osakepalkkio

Palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen osakkeina.

Tulolajilla ilmoitetaan vain sellainen osakepalkkio, joka annetaan osakkeina eli muuna kuin rahana. Jos osa osakepalkkiosta maksetaan rahana, ilmoitetaan se osuus tulolajilla Rahana maksettu osakepalkkio (367).

Osakepalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos työntekijällä on kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisuus saada työnantajayrityksen (tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön) arvopaperipörssissä noteerattuja osakkeita ja edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä palkkion lupaamisen jälkeisenä, yli vuoden mittaisena aikana. Muussa kuin edellä mainituissa tapauksissa osakepalkkio on sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa.

Oletuksena tulolajissa on, että se on eläkevakuutusmaksun alainen, mutta ei muiden sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Yksityiskohtaiset ohjeet työntekijän palkitsemisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet.

321

Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitauti vakuutusmaksu)

Varsinainen työnantaja ilmoittaa sellaiset sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen.

Varsinaisen työnantajan antaman tiedon perusteella tuloa ei lueta tulonsaajalle verotuksessa tuloksi, mutta tieto tarvitaan tulonsaajakohtaisesti, koska henkilölle karttuu eläkettä maksetun tulon perusteella.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan sosiaalivakuutusmaksut.

Vaikka sijaismaksaja on maksanut palkan tulonsaajille, varsinainen työnantaja on vastuussa työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Tämän vuoksi varsinaisen työnantajan on ilmoitettava sijaismaksajan maksamat palkat tulonsaajakohtaisesti käyttäen erityisesti sijaismaksajatilanteita varten tarkoitettuja niin sanottuja infotulolajeja.

Sijaismaksaja ilmoittaa tiedot omalta osaltaan tulorekisteriin käyttäen muita tulolajeja sekä ohjaustietoa ”Sijaismaksaja – Kyllä”. Sijaismaksajan tiedon perusteella tulo verotetaan tulonsaajalla. Työntekijältä perittävät maksut peritään ja maksetaan sijaismaksajan maksaman palkan perusteella. Sijaismaksaja ei pääsääntöisesti kuitenkaan maksa työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja, vaan niiden maksamisesta on vastuussa varsinainen työnantaja.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, hyvinvointialueet, kunnat, Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat.

Tulolaji on työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Yksityiskohtaiset ohjeet sijaismaksajatilanteista: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: sijaismaksajan maksamat suoritukset.

322

Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työeläkevakuutusmaksun

Varsinainen työnantaja ilmoittaa sellaiset eläkevakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen, mutta joista työnantaja vastaa eläkevakuutusmaksusta.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan eläkevakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, hyvinvointialueet, kunnat, Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat.

Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain eläkevakuutusmaksun alainen.

323

Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun

Varsinainen työnantaja ilmoittaa sellaiset työttömyysvakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen, mutta joista työnantaja vastaa työttömyysvakuutusmaksusta.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan työttömyysvakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, hyvinvointialueet, kunnat, Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat.

Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain työttömyysvakuutusmaksun alainen.

324

Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun

Varsinainen työnantaja ilmoittaa sellaiset työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen, mutta joista työnantaja vastaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, hyvinvointialueet, kunnat, Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat.

Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

325

Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun

Varsinainen työnantaja ilmoittaa sellaiset sairausvakuutusmaksujen perusteena olevat palkat yhteensä, jotka sijaismaksaja on maksanut ja joista sijaismaksaja on toimittanut ennakonpidätyksen, mutta joista työnantaja vastaa työnantajan sairausvakuutusmaksusta.

Tulolajia käytetään myös silloin, kun varsinainen työnantaja maksaa palkkaturvana maksettujen palkkojen perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksun.

Sijaismaksajia voivat olla esimerkiksi ulosottovirastot, Kela, hyvinvointialueet, kunnat, Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskukset, konkurssipesät ja takaajat.

Tulolajia käytetään vain silloin, jos maksettu tulo on ollut vain sairausvakuutusmaksun alainen.

326

Palkkio työsuhdekeksinnöstä

Palkkio, joka maksetaan työsuhdekeksinnöstä.

Jos palkkion saajan työsuhteeseen kuuluviin tehtäviin ei kuulu keksiminen, palkkiota työsuhdekeksinnöstä käsitellään käyttökorvauksena eli palkkiosta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tällöin työsuhdekeksinnöstä maksettavasta palkkiosta toimitetaan ennakonpidätys, ellei palkkion saaja kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Jos tulonsaajan työsopimuksessa sovittuihin työtehtäviin kuuluu keksiminen, palkkiota käsitellään palkkana, eli palkkiosta maksetaan ennakonpidätyksen toimittamisen lisäksi sosiaalivakuutusmaksut.

Oletuksena tulolajissa on, että se ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

327

Perhehoitajan kustannusten korvaus

Veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan perhehoitajalle perhehoidossa olevien hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

Perhehoitajan kustannusten korvaus perustuu hyvinvointialueen ja perhehoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen.

Korvauksella katetaan muun muassa ravinto-, asumis- ja terveydenhoitokuluja, erityisiä kustannuksia sekä käynnistämiskustannuksia.

Perhehoitajan palkkion yhteydessä maksettavaa perhehoitajan kustannusten korvausta käsitellään veronalaisena työkorvauksena. Ilmoitetun määräisestä kustannusten korvauksesta saa ilman erillistä pyyntöä samansuuruisen vähennyksen verotuksessa. Jos tulonsaajalle on aiheutunut kustannuksia korvattua enemmän, hänen tulee esittää verotuksessaan selvitys kaikista perhehoidosta aiheutuneista kustannuksistaan.

Tulolajilla ilmoitetaan myös tukiperheelle maksettu kulukorvaus.

Kustannusten korvauksista toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Matkalaskun perusteella erikseen maksettuja matkakustannusten korvauksia ei ilmoiteta tällä tulolajilla. Matkakustannusten korvaukset lisätään palkkion määrään ja ilmoitetaan tulolajilla Perhehoitajan palkkio (328).

328

Perhehoitajan palkkio

Palkkio, jonka hyvinvointialue maksaa perhehoitajalle hoidettavan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämisestä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Perhehoitajan palkkio perustuu hyvinvointialueen ja perhehoitajan tekemään toimeksiantosopimukseen. Perhehoitajan palkkiosta maksetaan työeläkevakuutusmaksu, mutta ei muita sosiaalivakuutusmaksuja.

Hyvinvointialueen on kuitenkin vakuutettava hoitaja tässä työssä sattuvien tapaturmien varalta. Perhehoitajan tapaturmavakuutuksesta säädetään perhehoitajia koskevassa erillislainsäädännössä.

Tulolajilla ilmoitetaan toimeksiantosuhteessa olevalle perhehoitajalle maksettu palkkio, jos henkilö ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Tällöin ilmoitetaan perhehoitajalta perityt työntekijän eläkevakuutusmaksut (julkisten alojen eläkelain mukainen maksaja) tulolajilla Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413).

Palkkio ilmoitetaan myös niissä tapauksissa, kun tulonsaaja on luonnollinen henkilö, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja maksajana on julkisten alojen eläkelakien piiriin kuuluva työnantaja, mutta tulonsaajalla ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta. Näissä tilanteissa maksaja ei ilmoita perimäänsä työntekijän työeläkevakuutusmaksua tulorekisteriin, mutta ilmoitukseen merkitään eläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero.

Jos julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluva suorituksen maksaja maksaa perhehoitajan palkkion yhteydessä matkalaskun perusteella erikseen matkakustannusten korvauksia luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta, maksajan on ilmoitettava palkkion lisäksi kustannusten korvaukset tulolajilla Perhehoitajan palkkio (328), jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin palkkio ja kustannusten korvaukset voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella, mutta kustannusten korvausten osuus on eriteltävä ilmoituksella erikseen omaksi tulolajikseen ja tähän tulolajiin on liitettävä Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedot, jos suoritus ei ole joidenkin oletuksena olevien sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Kustannusten korvausten osuutta ei tarvitse ilmoittaa, jos saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Tulolajilla ilmoitetaan myös tukiperheelle maksettu palkkio ja erikseen maksetut matkakustannusten korvaukset.

Perhehoitajan palkkiota käsitellään työkorvauksena, josta toimitetaan ennakonpidätys, jos suorituksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

329

Perhepäivähoitajan kustannusten korvaus

Veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan perhepäivähoitajalle hoitolapsen hoidosta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Korvattavia kustannuksia ovat esimerkiksi ruokailusta aiheutuvat kulut. Suomen Kuntaliitto antaa vuosittain kunnille suosituksen perhepäivähoitajille maksettavasta kustannusten korvauksesta.

Kustannusten korvauksista ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

330

Puhelinetu

Luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja maksaa työntekijälle ja kustantamansa puhelinliittymän kulut myös työntekijän vapaa-ajan yksityiskäytöstä.

Puhelinetu voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu etu on ilmoitettava vähintään yhteissummana tulolajilla Muu luontoisetu (317). Tällöin on lisäksi ilmoitettava tulolajiin liittyvän Edun tyyppi -lisätiedon avulla, että tulolajilla ilmoitettu tulo sisältää puhelinedun.

Jos puhelinetu ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää tulolajilla Muu luontoisetu (317) ilmoitettaviin tuloihin.

Puhelinedun määrä on ilmoitettava täysimääräisenä silloinkin, kun työntekijä on maksanut edusta työnantajalle puhelinedun raha-arvoa vastaavan korvauksen, eikä verotettavaa etua ole jäänyt lainkaan.

Puhelinedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

331

Päiväraha

Päiväraha on verovapaa kustannusten korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elantokustannusten lisäyksestä, joka korvauksen saajalle aiheutuu työmatkasta.

Kohtaan merkitään verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä. Päiväraha-tulolajilla ilmoitettu tulo voi olla

 • ateriakorvaus,
 • kotimaan kokopäiväraha,
 • kotimaan osapäiväraha,
 • ulkomaan päiväraha tai
 • ulkomaantyöskentelyyn liittyvät verovapaat kustannusten korvaukset.

Jos päivärahan tyypiksi on merkitty ulkomaantyöskentelyyn liittyvät kustannusten korvaukset, kohtaan merkitään seuraavat tulonsaajan saamat, ulkomaantyöskentelyyn liittyvät, verovapaat edut:

 • verovelvollisen ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkakustannukset työntekovaltioon ja takaisin
 • työnantajan ulkomailla kustantama tavanomainen yksityinen palveluhenkilöstö
 • työnantajan kustantama lasten perus- ja lukiotason koulutus.

Tulolajilla ei ilmoiteta yömatkarahaa eikä rajanylitysrahaa. Näitä eriä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Kohtaan merkitään vain verovapaiden päivärahojen ja ateriakorvausten yhteismäärä. Verohallinto vahvistaa vuosittain verovapaat määrät antamallaan päätöksellä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Ateriakorvaukset merkitään kohtaan vain, jos niiden ilmoittamisessa ei ole käytetty omaa erillistä tulolajia Ateriakorvaus (303).

Jos päivärahat tai muut kohdassa mainitut korvaukset on maksettu Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, korvaukset ilmoitetaan tulolajilla Palkka yhteissumma (101) tai Muu maksettu lisä (216), jolloin ne ovat myös sosiaalivakuutusmaksujen alaisia.

Jos lievemmin perustein maksetuista korvauksista on sovittu työehtosopimuksella, korvaus ei ole eläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen. Näissä tilanteissa suorituksen maksaja ilmoittaa tulon tulolajilla Palkka yhteissumma (101) tai Muu maksettu lisä (216), ja samalla ilmoittaa, mikä osuus suorituksesta on eläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Tulolajin yhteydessä on annettava lisätiedot, mitä eri päivärahoja yhteissumma sisältää.

Päivärahat eivät ole sosiaalivakuutusmaksun alaisia.

332

Pääomatuloa oleva suoritus

Suoritus, joka on saajalleen pääomatuloa. Tällainen on esimerkiksi työntekijälle tai osakkaalle maksettu korko, kuten palkkasaatavan korko tai pääomatuloa oleva takausprovisio.

Suoritukset ovat ennakonpidätyksen alaisia, mutta eivät sosiaalivakuutusmaksun alaisia. Viivästyskorko on vapautettu Verohallinnon päätöksellä (VH/2593/00.01.00/2019) ennakonpidätyksen toimittamisesta.

334

Ravintoetu

Luontoisetu, joka syntyy, kun työnantaja tarjoaa työntekijälleen aterian. Työnantaja voi tukea ruokailukustannuksia ruokailulipukkeella tai muulla kohdennetulla maksuvälineellä taikka järjestämällä työpaikkaruokailun.

Ravintoedun verotusarvo määräytyy Verohallinnon päätöksen mukaisena vuosittain vahvistettavana arvona.

Ravintoetu voidaan ilmoittaa erikseen, mutta saatu etu on ilmoitettava vähintään yhteissummana tulolajilla Muu luontoisetu (317). Tällöin on lisäksi ilmoitettava tulolajiin liittyvän Edun tyyppi -lisätiedon avulla, että tulolajilla ilmoitettu tulo sisältää ravintoedun.

Jos ravintoetu ilmoitetaan erikseen, sitä ei lisätä enää tulolajilla Muu luontoisetu (317) ilmoitettaviin tuloihin.

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedun euromäärää ei tällöin ilmoiteta. Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, tulolajia Muu luontoisetu (317) ei voi käyttää.

Ravintoedusta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sosiaalivakuutusmaksut.

335

Sovittelijan kulukorvaus

Veronalainen kustannusten korvaus, joka maksetaan vapaaehtoiselle sovittelijalle sovittelusta aiheutuneista kustannuksista.

Sovittelijan kulukorvaus on veronalaista ansiotuloa, joka otetaan huomioon suorituksen saajan verotuksessa saman suuruisena vähennyksenä ilman suorituksen saajan esittämää eri selvitystä.

Kulukorvauksista ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja

336

Työkorvaus

Muussa kuin palvelussuhteessa tehdystä työstä maksettava tai maksettavaksi sovittu vastike, josta tulee toimittaa ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, mutta josta ei pääsääntöisesti makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Työkorvausta voidaan maksaa ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tai kuulumattomalle työn suorittajalle. Työkorvaus on veronalaista ansiotuloa ja siitä toimitetaan ennakonpidätys, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Työkorvausta on esimerkiksi tukihenkilölle maksettu korvaus. Tukiperheelle maksetut korvaukset ilmoitetaan tulolajilla Perhehoitajan palkkio (328). Työkorvauksesta käytetään yleiskielessä usein nimitystä palkkio.

Työkorvauksesta on annettava ilmoitus, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Koska ilmoitus tehdään aina, kun tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, saajana voi olla myös muu kuin luonnollinen henkilö, kuten yhdistys, osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Työkorvauksesta on annettava ilmoitus myös silloin, kun maksajana on julkisten alojen eläkelakien piiriin (JuEL) kuuluva suorituksen maksaja ja tulonsaaja on luonnollinen henkilö, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin mutta jolla ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta.

Rajoitetusti verovelvolliselle yritykselle maksetut työkorvaukset on ilmoitettava, jos maksaja on perinyt yritykseltä lähdeveron. Rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksettu työkorvaus on ilmoitettava aina riippumatta siitä, onko lähdeveroa peritty, esimerkiksi rajoitetusti verovelvollisen urheilijan ja taiteilijan saama palkkio on ilmoitettava.

Työkorvauksesta ei pääsääntöisesti makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Julkisten alojen eläkelakien piiriin kuuluva työnantaja maksaa yksityishenkilön toimeksiantosopimuksen perusteella työeläkevakuutusmaksut, jos toimeksisaaja ei toimi yrittäjänä eli hänellä ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta. Lisäksi tulonsaaja maksaa työkorvauksesta työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun.

Oletuksena tulolajissa on, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset

Jos palkkio tai muu suorituksen määrä on maksettu työkorvauksena, saajalla ei voi olla verovapaisiin kuluihin merkittäviä kustannusten korvauksia.

Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset lisätään tulon määrään yhtenä summana muun palkkion kanssa. Työkorvauksen yhteydessä maksetut kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita. Jos veronalainen kilometrikorvaus maksetaan toimeksiantosuhteessa olevalle henkilölle tai yhteisölle, korvaus ilmoitetaan työkorvauksena, eikä tulolajia kilometrikorvaus (veronalainen) saa käyttää.

Jos julkisten alojen eläkelain piiriin kuuluva suorituksen maksaja maksaa työkorvauksen yhteydessä kustannusten korvauksia luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole yrittäjän eläkelakien mukaista vakuutusta, maksajan on ilmoitettava palkkion lisäksi myös kustannusten korvausten osuus palkkatietoilmoituksella tulolajilla Työkorvaus, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin työkorvauksena ilmoitettu palkkio ja kustannusten korvaukset voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella, mutta palkkion osuus on eriteltävä ilmoituksella erikseen ja tulolajiin on liitettävä Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto "Työeläkevakuutusmaksun alainen: Kyllä". Kustannusten korvausten osuutta ei tarvitse ilmoittaa, jos saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Työkorvauksen saaja voi vaatia matkakustannuksia vähennettäväksi esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Elinkeinotoiminnan harjoittaja vähentää kuitenkin matkakustannukset kirjanpidossaan.

Työkorvauksesta ei yleensä voi ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentää työstä aiheutuneita kustannusten korvauksia. Poikkeuksena ovat vain luonnollisille henkilöille työmatkasta maksetut kustannusten korvaukset, joista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos niiden perusteet ja määrät ovat sen mukaisia kuin Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksista on määrätty. Nämäkään korvaukset eivät ole verovapaita, joten ne ilmoitetaan työkorvauksen yhteissummassa.

337

Työnantajakohtaisen sairauskassan maksama täydennyspäiväraha

Sairausajan palkka, jonka vakuutuskassalain mukainen sairauskassa maksaa työntekijälle.

Sairauskassan maksama tulo vastaa työnantajan maksamaa sairausajan palkkaa ja on siten sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tulo on lisäksi ennakonpidätyksen alainen.

338

Työnantajan maksama eläke

Eläke, jonka työnantaja maksaa entiselle työntekijälleen tai tämän edunsaajalle aiemman palvelussuhteen perusteella.

Tulo on ennakonpidätyksen alainen. Työnantajan maksamasta eläkkeestä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

339

Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (palkka)

Osakkaalle palkkana maksettava osinko, jonka jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

Työpanokseen perustuvasta osingosta toimitetaan ennakonpidätys. Yhtiön osakkaalle jaettava osinko on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Osingon määrä on työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena.

340

Työpanokseen perustuva osinko tai ylijäämä (työkorvaus)

Osakkaalle työkorvauksena maksettava osinko, jonka jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

Ilmoitus on annettava työkorvauksena verotettavasta työpanokseen perustuvasta osingosta tai ylijäämästä siinäkin tapauksessa, että saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Työpanokseen perustuvasta osingosta (työkorvausta) toimitetaan ennakonpidätys, ellei saaja ole ennakkoperintärekisterissä. Suorituksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tulo on kuitenkin työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun alainen.

341

Työsuhdematkalipun verovapaa osuus

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle kustantaman julkisen liikenteen henkilökohtainen joukkoliikennelipun verovapaa osuus.

Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Työnantajan työntekijälle antama enintään 3 400 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa. Jos työntekijä saa sekä työsuhdematkalipun että polkupyöräedun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa.

Jos verovapaa työsuhdematkalippuetu annetaan alentamalla työntekijän rahapalkkaa, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa

Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua tai vähennettävää määrää ei ole.

Jos palkansaaja ostaa matkalipun itse ja työnantaja maksaa työntekijälle matkalipun hinnan tai osan siitä, työnantajan maksama korvaus katsotaan kokonaisuudessaan työntekijän palkaksi. Tällöin työntekijälle maksettu lipun hinta ilmoitetaan vain palkkana.

Työsuhdematkalippu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Jos verovapaata työsuhdematkalippuetua ei käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan työsuhdematkalippuedun ilmoittaa kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jonka aikana se annetaan.

Työsuhdematkalipussa veronalaisen ja verovapaan edun määriä arvioidaan vuositasolla, toisin kuin muissa luontoiseduissa, joissa arvostus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausitasolla. Jos työsuhdematkalippu annetaan kerran vuodessa, esimerkiksi vuoden alussa ja korvausta peritään säännöllisesti koko vuosi, käytännössä vuoden alussa olisi tilanne, että henkilölle muodostuisi veronalainen etu, koska maksaja ei ole vielä ehtinyt periä kuin ensimmäisen kuukauden korvauksen edusta. Jotta maksajan ei tarvitsisi korjata annettuja ilmoituksia edellä kuvatussa tilanteessa, maksaja voi jo etukäteen ennakoida tilanteen ja jakaa verovapaan osuuden koko vuodelle ja ilmoittaa sen kuukausittain tulorekisteriin samassa yhteydessä perimänsä korvauksen kanssa.

Jos työsuhdematkalippuetu on annettu vuoden alussa koko vuodeksi ja työsuhde päättyy kesken vuotta, maksajan on korjattava antamansa ilmoitukset. Tällöin työsuhdematkalippuetua on vain se osuus, joka kohdistuu työssäoloaikaan. Maksajan on merkittävä palkaksi se osuus lipusta, joka ei perustu työsuhteeseen, ellei lipuista peritä tulonsaajalta korvausta.

Verovapaasta osuudesta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Jos työsuhdematkalipun verovapaa osuus on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa erillistä Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa käyttäen, että tulo on ilmoitetun vakuutusmaksun alainen. Tällainen tilanne on kyseessä silloin kun työnantaja antaa edun rahapalkkaa alentamalla.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

342

Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle kustantaman julkisen liikenteen henkilökohtainen joukkoliikennelipun palkaksi katsottava osuus.

Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Työnantajan työntekijälle antama enintään 3 400 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa. Jos työntekijä saa sekä työsuhdematkalipun että polkupyöräedun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa. Ylimenevä osuus on palkaksi katsottavaa luontoisetua. Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei muodostu.

Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Työsuhdematkalipun palkaksi katsottava osuus ja verovapaa osuus on eriteltävä, koska ne vaikuttavat työntekijän kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähennyskelpoisuuteen.

Työsuhdematkalipun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista samalla tavalla kuin polkupyöräedun ilmoittaminen, koska maksajan on vähennettävä palkaksi katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus. Palkaksi katsottavana osuutena ilmoitetaan se osuus edun arvosta, josta työnantaja on jo vähentänyt mahdollisesti tulonsaajalta perimänsä korvauksen.

Jos palkansaaja ostaa matkalipun itse ja työnantaja maksaa työntekijälle matkalipun hinnan tai osan siitä, työnantajan maksama korvaus katsotaan kokonaisuudessaan työntekijän palkaksi. Tällöin työntekijälle maksettu lipun hinta ilmoitetaan vain palkkana.

Polkupyöräetu vähentää työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää. Jos työntekijä saa sekä työsuhdematkalipun että polkupyöräedun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa.

Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus ilmoitetaan ainoastaan omalla tulolajillaan. Sitä ei voi ilmoittaa yhdessä muiden luontoisetujen kanssa tulolajilla Muu luontoisetu (317).

Palkaksi katsottu osuus on ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset.

343

Työsuhdeoptio

Palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen option muodossa.

Tulolajilla ilmoitetaan vain sellainen työsuhdeoptio, joka annetaan muuna kuin rahana. Jos osa optiosta maksetaan rahana, ilmoitetaan se osuus tulolajilla Rahana maksettu työsuhdeoptio (368).

Jos optio on alihintainen ja se käytetään ennen kuin sen antamisesta on kulunut vuosi, siitä saadun edun määrä ilmoitetaan lisäksi tulolajilla Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alempi kuin markkinahinta (361).

Työsuhdeoptiosta saatavasta edusta toimitetaan ennakonpidätys. Työsuhdeoptio on tuloverotuksen kohteena optiota käytettäessä. Työsuhdeoptiosta ei mene sosiaalivakuutusmaksuja sitä käytettäessä.

Vaikka merkintähinta olisi merkittävästi alhaisempi kuin käypä arvo, mutta työsuhdeoptio käytetään vasta yli vuoden kuluttua sen antamisesta, ei suoritus ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa työansiota. Jos kyse on yli vuoden kuluttua käytetystä optiosta, se ilmoitetaan tulolajilla Työsuhdeoptio.

Yksityiskohtaiset ohjeet työntekijän palkitsemisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

350

Urheilijarahastoon siirretty palkka

Urheilutulon siirtäminen urheilijarahastoon tulojen jaksottamista varten. Urheilijalla on oikeus siirtää osa urheilutulosta urheilijarahastoon. Rahastoinnista sovitaan urheilijan, työnantajan ja mahdollisesti sponsorin kesken.

Urheilutulo voi muodostua urheilijan palkasta tai palkkiosta. Tulolajilla ilmoitetaan vain rahastoon siirretty palkka. Siirto urheilurahastoon on tarkoitettu urheiluajan jälkeisen toimeentulon turvaamiseen.

Urheilijan palkasta maksetaan työnantajan sairausvakuutusmaksu rahastoon siirrettävän palkan osalta. Urheilija maksaa tulosta veroa vasta silloin, kun tulo maksetaan hänelle rahastosta. Rahastoitavasta palkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sairausvakuutuksen päivärahamaksu vasta silloin, kun palkka maksetaan rahastosta urheilijalle.

Urheilutulon rahastointi ei vaikuta urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa eriteltyjen vakuutusmaksujen maksamiseen.

351

Urheilijarahastosta maksettu palkka

Urheilutulon nostaminen urheilijarahastosta urheilijalle. Rahasto toimittaa urheilijarahastosta nostettavasta urheilijan palkasta ja palkkiosta ennakonpidätyksen, kun urheilija nostaa suorituksen.

Rahastosta nostettavat erät on eriteltävä palkkoihin ja palkkioihin, sillä näihin kohdistuu verotuksessa erilaisia vähennyksiä. Tulolajilla ilmoitetaan vain rahastosta maksettu palkka. Rahastosta maksettu urheilijan palkkio ilmoitetaan työkorvauksena. Lisäksi tulonsaajan lisätiedon tyypiksi merkitään ”Urheilija”.

Rahastoitavasta palkasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksu silloin, kun palkka maksetaan rahastosta urheilijalle. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan silloin, kun tulo rahastoidaan urheilijarahastoon.

352

Vakuutuspalkka

Laskennallinen palkka, joka olisi maksettava, jos ulkomailla tehtyä työtä vastaava työ tehtäisiin Suomessa. Vakuutuspalkkaa ulkomaantyössä käytetään sosiaalivakuuttamisessa maksujen ja etuuksien määräytymisen perusteena todellisen palkan sijaan.

Eri toimijoiden kesken on omat sääntönsä siitä, milloin määräytymisen perusteena käytetään vakuutuspalkkaa ja milloin todellista maksettua palkkaa.

Aiheeseen liittyvä tarkempi ohje löytyy Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeista: Vakuutuspalkka eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Oletuksena tulolajissa on, että se on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot.

353

Veronalainen kustannusten korvaus

Veronalaisilla kustannusten korvauksilla tarkoitetaan työn suorittajalle työtehtävien hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista maksettavaa veronalaista korvausta. Tulolajilla ilmoitetaan kaikkien sellaisten veronalaisten kustannusten korvausten yhteissumma, jota ei eritellä muilla tulolajeilla.

Tulolajilla ilmoitetaan palkansaajalle maksettuja välittömästi työstä aiheutuneita kustannusten korvauksia, joita työnantaja ei ole lukenut mukaan palkan määrään toimittaessaan ennakonpidätystä (ennakkoperintälain 15 §). Tulolajilla ilmoitetaan myös vastaavat urheilijalle maksetut kustannusten korvaukset.

Työnantaja voi korvata palkansaajalle työstä välittömästi aiheutuneet kustannukset. Tällaisia ovat muun muassa kustannukset, jotka ovat aiheutuneet työvälineiden ja materiaalin hankkimisesta, tarveaineista ja suoja-asujen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta.

Työnantaja ei toimita veronalaisista kustannusten korvauksista ennakonpidätystä eikä maksa sosiaalivakuutusmaksuja.

Korvaukset ovat kuitenkin palkansaajan veronalaista tuloa. Palkansaajan tulee vaatia todelliset kustannukset vähennettäviksi esitäytetyllä veroilmoituksellaan.

Jos työntekijä on hankkinut työnantajan puolesta työvälineitä ja työmateriaaleja, niiden kustannuksia ei ilmoiteta, jos työnantaja on korvannut ne työntekijälle tositetta vastaan.

354

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Kuntakohtainen yksityisen hoidon tuen osa. Kunta päättää kuntalisän maksamisesta ja sen määrästä.

Kela ja kunta voivat sopia kuntalisän maksamisesta Kelan kautta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä myönnetään lapsen huoltajalle, mutta tuki maksetaan perheen palkkaamalle lastenhoitajalle tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle ja siitä toimitetaan ennakonpidätys Verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Kunta ja Kela ilmoittavat maksamansa kuntalisän tällä tulolajilla sijaismaksajana. Kunta ja Kela eivät maksa lisästä sosiaalivakuutusmaksuja maksaessaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Perhe vastaa työsopimussuhteisen hoitajan työnantajavelvoitteista ja sosiaalivakuutusmaksuista myös kuntalisän osalta. Perheen on ilmoitettava työsuhteisen lastenhoitajan saama kuntalisä tulolajilla Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut (321). Perheen työnantajamaksut määräytyvät kyseisen tulolajin perusteella.

Jos maksettu yksityisen hoidon tuki on ollut työkorvausta, myös kuntalisä on työkorvausta. Tällöin Kela tai kunta ilmoittaa maksamansa kuntalisän tulolajilla Yksityisen hoidon tuen kuntalisä, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

355

Yksityisen hoidon tuki (palkka)

Lastenhoidon tuki, jota maksetaan perheen palkkaamalle lastenhoitajalle tai yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle, jos tämä hoitaa alle kouluikäistä lasta, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ja jolle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Kela myöntää yksityisen hoidon tuen lapsen huoltajalle, mutta tuki maksetaan perheen palkkaamalle lastenhoitajalle tai yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle ja siitä toimitetaan ennakonpidätys Verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Kela ilmoittaa tiedot ko. tulolajilla sijaismaksajana niistä palkoista, jotka se on maksanut perheeseen työsuhteessa olevalle hoitajalle. Kela toimii yksityisen hoidon tuessa sijaismaksajana, eikä maksa yksityisen hoidon tuesta sosiaalivakuutusmaksuja.

Perhe vastaa työsopimussuhteisen hoitajan työnantajavelvoitteista ja sosiaalivakuutusmaksuista myös yksityisen hoidon tuen osalta. Perheen on ilmoitettava työsuhteisen lastenhoitajan saama palkaksi katsottu yksityisen hoidon tuki tulolajilla Sijaismaksajan maksama palkka, josta työnantaja maksaa sosiaalivakuutusmaksut (321). Perheen työnantajamaksut määräytyvät kyseisen tulolajin perustella.

Jos perhe maksaa lastenhoitajalle lisäksi muuta tuloa, perheen ko. kuukauden aikana maksamat muut suorituksen tulonsaajalle voidaan ilmoittaa samalla ilmoituksella, jolla sijaismaksajan palkat ilmoitetaan.

Yksityiskohtaiset ohjeet sijaismaksajatilanteista: Sijaismaksajan maksamat suoritukset ja tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

356

Yksityisen hoidon tuki (työkorvaus)

Korvaus, jota maksetaan perheen hankkimalle lastenhoitajalle tai yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle, jos tämä hoitaa alle kouluikäistä lasta, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ja jolle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Kela ilmoittaa maksamansa tulon ko. tulolajilla, jos tulonsaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Työkorvausta maksetaan muusta kuin palvelussuhteessa tehdystä työstä. Siitä tulee toimittaa ennakonpidätys, jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Työkorvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Tulonsaaja maksaa työkorvauksesta työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun.

357

Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus, jonka yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle.

Vuodesta 2019 alkaen tulolajia käytetään myös silloin, kun julkisyhteisö (muun muassa valtio, kunta tai seurakunta) maksaa kilometrikorvausta vapaaehtoistyöhön osallistuvalle.

Yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön hyväksi sen toimeksiannosta tehty matka rinnastetaan työmatkaan silloinkin, kun suorituksen saaja ei ole palvelussuhteessa maksajaan eikä muutoin saa palkkaa työstä, johon matka liittyy.

Tulolajilla ilmoitetaan vain vapaaehtoistyöhön osallistuville maksetut korvaukset. Jos verovapaat korvaukset liittyvät yhteisön maksamaan palkkaan, ne ilmoitetaan tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa) (311).

Tulolajilla ilmoitetaan vain tuloverolain (1535/1992) 71 § 3 momentin mukaiset verovapaat kilometrikorvaukset. Lainkohdan mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö maksaa, on verovapaata tuloa:

 • matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta. Matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3000 euroa kalenterivuodelta.

Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaat määrät. Jos yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö maksaa kilometrikorvauksia enemmän kuin tuloverolain 71 § 3 momentissa säädetään, ylimenevä osa ilmoitetaan työkorvauksena.

Maksaja voi korottaa oman auton käytöstä maksettavaa kilometrikorvausta tietyissä tapauksissa. Korotuksen perusteet on mainittu Verohallinnon kustannuspäätöksen 9 §:n 1 momentissa. Tulolajilla ilmoitetaan maksetun suorituksen yhteismäärä korotuksineen.

Kilpatuomarille ja urheilijan palkkiota saavalle voidaan maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia yllä mainituin perustein ja rajoituksin, vaikka hän saisi myös erillisen palkkion työkorvauksena. Kilpailun tai tapahtuman tulee liittyä yleishyödyllisen yhteisön toimintaan. Maksetut verovapaat kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus (357). Verovapaan kilometrikorvauksen ylittävä veronalainen määrä ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla Työkorvaus (336).

Korvauksesta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

358

Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha

Työmatkapäiväraha, jonka yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuvalle.

Vuodesta 2019 alkaen tulolajia käytetään myös silloin, kun julkisyhteisö (muun muassa valtio, kunta tai seurakunta) maksaa päivärahaa vapaaehtoistyöhön osallistuvalle.

Tulolajilla ilmoitetaan vain vapaaehtoistyöhön osallistuville maksetut päivärahat. Jos verovapaa päiväraha liittyy yhteisön maksamaan palkkaan, se ilmoitetaan tulolajilla Päiväraha (331).

Kohdassa ilmoitetaan vain tuloverolain 71 § 3 momentin mukaiset verovapaat korvaukset. Lainkohdan mukaan matkakustannusten korvauksesta, jonka yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö maksaa, on verovapaata tuloa:

 • päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
 • majoittumiskorvaus.

Tulolajilla ilmoitetaan vain verovapaat määrät. Jos yleishyödyllinen yhteisö tai julkisyhteisö maksaa päivärahaa enemmän kuin tuloverolain 71 § 3 momentissa säädetään, ylimenevä osa ilmoitetaan työkorvauksena.

Kilpatuomarille ja urheilijan palkkiota saavalle voidaan maksaa verovapaita matkakustannusten korvauksia yllä mainituin perustein ja rajoituksin, vaikka hän saisi myös erillisen palkkion työkorvauksena. Kilpailun tai tapahtuman tulee liittyä yleishyödyllisen yhteisön toimintaan. Maksetut verovapaat päivärahat ilmoitetaan tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (358). Verovapaan päivärahan ylittävä veronalainen määrä ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksena tulolajilla Työkorvaus (336).

Päivärahasta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

359

Perusteeton etu

Aiheettomasti maksettu suoritus tai etu, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena.

Erillistä Perusteeton etu -tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin. Jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu virheellisesti  esimerkiksi tulolajilla Palkka yhteissumma (101), tieto on korjattava oikeaksi käyttäen samaa tulolajia (101) sekä sen yhteydessä annettavaa erillistä tietoa Perusteeton etu.

Perusteettomasta edusta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

361

Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta

Palkkio, joka annetaan työnantajayrityksen option muodossa ja jossa työntekijältä peritty option merkintähinta on selvästi alhaisempi kuin osakkeen markkinahinta option luovutusajankohtana.

Alihintaista työsuhdeoptiota pidetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevana työansiona ainoastaan silloin, kun optio käytetään vuoden kuluessa työsuhdeoption antamisesta. Näissä tilanteissa annettu etu ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta. Tilanne koskee työsuhdeoptioetuja, joissa sekä optio-oikeuden saaminen että optio-oikeuden käyttäminen tapahtuvat uuden säännöksen voimassa ollessa eli 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Edun arvona ilmoitetaan merkintähinnan ja option luovutusajankohdan mukaisen markkinahinnan erotus. Alihintaisesta työsuhdeoptiosta muodostuvan edun määrä arvioidaan optio-oikeuden luovutusajankohtana, mutta se ilmoitetaan tulorekisteriin, kun työsuhdeoptio käytetään.

Tulo on sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Tulosta ei toimiteta ennakonpidätystä.

Kun optio käytetään, käytöstä saatava etu ilmoitetaan lisäksi tulolajilla Työsuhdeoptio (343).

362

Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti

Rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle tai yhteisölle maksettava korvaus tekijänoikeuden, teollisoikeuden tai muun oikeuden käyttämisestä tai käyttöoikeudesta tai teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevista tiedoista.

Rojaltin perusteena voi olla

 • kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoikeus
 • oikeus valokuvaan
 • patentin, tavaramerkin, mallin, muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistustavan käyttäminen tai käyttöoikeus
 • teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuksia koskevat tiedot.

Rojaltista peritään lähdevero, jollei tuloa ole verosopimuksella vapautettu lähdeverosta. Rojalti on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka siitä ei olisi peritty lähdeveroa.

Rojalti ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

363

Polkupyöräedun verovapaa osuus

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle antaman polkupyöräedun verovapaa osuus. Polkupyöräetu syntyy, kun työnantaja antaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän yksityiskäyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle mahdollisuuden käyttää polkupyörää vapaa-ajallaan.

Polkupyöräetu on verovapaa, jos edun arvo on enintään 1 200 euroa vuodessa. Ylimenevä osuus on veronalaista luontoisetua. Jos työntekijä saa sekä polkupyöräedun että työsuhdematkalipun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa.

Jos verovapaa polkupyöräetu annetaan alentamalla työntekijän rahapalkkaa, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa.

Polkupyöräedusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole.

Polkupyöräedussa veronalaisen ja verovapaan edun määriä arvioidaan vuositasolla. Edun määrän laskeminen on kuvattu Verohallinnon ohjeessa Luontoisedut verotuksessa.

Verovapaa polkupyöräetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Jos verovapaata polkupyöräetua ei käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan polkupyöräedun ilmoittaa kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, jonka aikana se annetaan.

Verovapaasta osuudesta ei toimiteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Jos polkupyöräedun verovapaa osuus on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon. Tällainen tilanne on kyseessä silloin kun työnantaja antaa edun rahapalkkaa alentamalla.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

364

Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus

Tulolajilla ilmoitetaan työnantajan työntekijälle antaman polkupyöräedun palkaksi katsottava osuus. Polkupyöräetu syntyy, kun työnantaja antaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän yksityiskäyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle mahdollisuuden käyttää polkupyörää vapaa-ajallaan.

Polkupyöräedusta 1 200 euroa on verovapaata ja loput veronalaista luontoisetua. Edun määrän laskeminen on kuvattu Verohallinnon ohjeessa Luontoisedut verotuksessa.

Palkaksi katsottu osuus polkupyöräedusta ilmoitetaan niiltä kuukausilta, kun etu on ollut työntekijän käytettävissä.

Polkupyöräedun palkaksi katsottava osuus ja verovapaa osuus on eriteltävä, koska ne vaikuttavat työntekijän kodin ja työpaikan välisten matkakulujen vähennyskelpoisuuteen.

Polkupyöräedun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista samalla tavalla kuin työsuhdematkalipun ilmoittaminen, koska maksajan on vähennettävä palkaksi katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus. Palkaksi katsottavana osuutena ilmoitetaan se osuus edun arvosta, josta työnantaja on jo vähentänyt mahdollisesti tulonsaajalta perimänsä korvauksen.

Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus ilmoitetaan ainoastaan omalla tulolajillaan. Sitä ei voi ilmoittaa yhdessä muiden luontoisetujen kanssa tulolajilla Muu luontoisetu (317).

Palkaksi katsottu osuus on ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

365

Ehdollinen osakepalkkio

Osakepalkkio, johon on liittynyt osakkeiden luovutusrajoitus ja ehdollinen palautusvelvollisuus ja josta on syntynyt sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa. Tässä tilanteessa palkkiosta saatavan edun arvo ei siis alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen riipukaan osakkeiden arvon kehityksestä osakepalkkion lupaamisen ja antamisen välisenä, vähintään vuoden pituisena aikana.

Tällainen tilanne voi syntyä olosuhteiden muuttuessa esimerkiksi niin, että työntekijän työsuhde päättyy vuoden määräaikana ja hän saa pitää osan osakkeista. Samalla syntyy velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksut.

Tällainen osakepalkkio katsotaan sosiaalivakuutusmaksujen näkökulmasta annetuksi silloin, kun palkkiota koskevat rasitteet päättyvät ja osakepalkkio jää henkilön omistukseen ja vallintaan. Verotuksen kannalta ehdollinenkin osakepalkkio katsotaan kuitenkin annetuksi jo silloin, kun henkilö saa omistusoikeuden osakkeisiin.

Palkkion määrä ilmoitetaan tulolajilla Ehdollinen osakepalkkio sosiaalivakuutusmaksujen määräämistä varten. Tulolajilla ilmoitettava osakepalkkio ei ole tulonsaajalle konkreettisesti maksettavaa tuloa, vaan tietoa käytetään sosiaalivakuutusmaksujen perusteena. Tulonsaajan saama etu ja siitä tehty ennakonpidätys on ilmoitettu tulolajilla Osakepalkkio (320) jo silloin, kun tulonsaaja on saanut omistusoikeuden osakepalkkioon. Tätä tietoa käytetään esimerkiksi verotuksessa.

Tulolajia Ehdollinen osakepalkkio käytetään vain silloin, kun palkkioon on liittynyt sekä osakkeiden luovutusrajoitus että ehdollinen palautusvelvollisuus. Jos palkkioon on liittynyt vain toinen rasitteista, se ilmoitetaan kuten tavallinen osakepalkkio tulolajilla Osakepalkkio (320).

Tulolaji on sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

366

Tekijänoikeuskorvaus ansiotuloa

Korvaus, joka maksetaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeuden luovuttamisesta tai tekijänoikeuden kohteen käyttöoikeudesta.

Korvaus voidaan maksaa myös tekijänoikeuden lähioikeuden luovuttamisesta tai lähioikeuksilla suojatun kohteen käyttämisestä. Tekijänoikeus voidaan luovuttaa sopimuksen perusteella osittain tai kokonaan.

Tulolajilla ilmoitetaan ne tekijänoikeuskorvaukset, jotka ovat ansiotuloa. Pääomatuloa oleva tekijänoikeuskorvaus ilmoitetaan tulolajilla Käyttökorvaus pääomatuloa (314).

Jos ansiotuloa oleva korvaus maksetaan teollisoikeuden luovuttamisesta, se ilmoitetaan tulolajilla Käyttökorvaus ansiotuloa (313).

Jos tekijänoikeuskorvaus maksetaan rajoitetusti verovelvolliselle tulonsaajalle, se ilmoitetaan tulolajilla Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti (362).

Tekijänoikeuskorvaus voidaan maksaa ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle tai kuulumattomalle korvauksen saajalle. Tekijänoikeuskorvaus on veronalaista ansiotuloa ja siitä toimitetaan ennakonpidätys, jos korvauksen saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

Tekijänoikeuskorvaus on aina ilmoitettava tulorekisteriin, jos siitä on toimitettu ennakonpidätys. Jos tekijänoikeuskorvaus maksetaan luonnolliselle henkilölle, se on ilmoitettava myös silloin, vaikka siitä ei olisi toimitettu ennakonpidätystä.

Tekijänoikeuskorvauksesta ei yleensä makseta sosiaalivakuutusmaksuja. Jos korvaus kuitenkin perustuu palvelussuhteessa syntyneeseen tekijänoikeuteen ja korvaus on jonkin sosiaalivakuutusmaksun alainen, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

367

Rahana maksettu osakepalkkio

Osakepalkkio, joka maksetaan rahana.

Tulolajilla ilmoitetaan vain se osuus osakepalkkiosta, joka maksetaan rahana. Osakkeina annettava osuus ilmoitetaan tulolajilla Osakepalkkio (320).

Rahana maksetusta osakepalkkiosta toimitetaan ennakonpidätys, mutta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, jos työntekijällä on kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisuus saada työnantajayrityksen (tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön) arvopaperipörssissä noteerattuja osakkeita ja edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestä palkkion lupaamisen jälkeisenä, yli vuoden mittaisena aikana. Muussa kuin edellä mainituissa tapauksissa osakepalkkio on sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa.

Oletuksena tulolajissa on, että se on eläkevakuutusmaksun alainen, mutta ei muiden sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Jos tulolajilla ilmoitettu suoritus poikkeaa oletuksesta, suorituksen maksaja ilmoittaa siitä antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet työntekijän palkitsemisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

368

Rahana maksettu työsuhdeoptio

Työsuhdeoptio, joka maksetaan rahana.

Tulolajilla ilmoitetaan vain se osuus työsuhdeoptiosta, joka maksetaan rahana. Muuna kuin rahana annettava osuus ilmoitetaan tulolajilla Työsuhdeoptio (343). Tarvittaessa käytetään myös tulolajia Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alempi kuin markkinahinta (361).

Rahana maksetusta työsuhdeoptiosta toimitetaan ennakonpidätys. Työsuhdeoptio on tuloverotuksen kohteena optiota käytettäessä.

Työsuhdeoptiosta ei mene sosiaalivakuutusmaksuja sitä käytettäessä. Vaikka merkintähinta olisi merkittävästi alhaisempi kuin käypä arvo, mutta työsuhdeoptio käytetään vasta yli vuoden kuluttua sen antamisesta, ei suoritus ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa työansiota. Jos kyse on yli vuoden kuluttua käytetystä optiosta, se ilmoitetaan tulolajilla Työsuhdeoptio.

Yksityiskohtaiset ohjeet työntekijän palkitsemisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työntekijän palkitseminen, yrittäjälle maksettavat suoritukset ja muut erityistilanteet

369

JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta

Työansio sellaisesta työstä, jonka on henkilöltä tilannut julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluva maksaja ja jonka henkilö eli työn suorittaja laskuttaa JuEL-maksajalta laskutuspalveluyrityksen kautta.

Näissä tilanteissa työn suorittajaa kutsutaan usein kevytyrittäjäksi. Tulolajia käytetään vain silloin, kun työn suorittajalla ei ole omaa YEL- tai MYEL-vakuutusta ja hänet vakuutetaan JuEL:n mukaan.

Tulolaji on ns. infotulolaji. Näissä tilanteissa tulo ilmoitetaan tulorekisteriin kahteen kertaan. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa maksamansa tulon palkan tai työkorvauksen tulolajilla. Verotus ja tietyt etuudet määräytyvät tämän tiedon perusteella. Työn tilannut JuELmaksaja ilmoittaa lisäksi tulon erikseen tällä infotulolajilla, jotta eläke määräytyy oikein.

Infotulolajilla ilmoitetaan ainoastaan JuEL:n piiriin kuuluva työansio, ei esimerkiksi saman maksajan maksamia kustannusten korvauksia.

Tulolaji on eläkevakuutusmaksun alainen.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024