Palkkojen tulolajit: 400-sarja

Tuloista vähennettävät erät ja muut maksut

Tiedot voidaan antaa ilmoitustapa 1:n (Palkka yhteissumma) ja ilmoitustapa 2:n (täydentävät tulolajit) sekä lisäksi erikseen ilmoitettavia tulolajien (1 ja 2) kanssa samalla ilmoituksella.

400-sarjan tulolajit
Koodiarvo Tulolajin nimi Selite

401

Autoedusta peritty korvaus

Luontoisedun omavastuuosuus, jonka työntekijä maksaa autoedun verotusarvosta.

Autoedun omavastuuosuus alentaa sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevan työansion ja verotettavan edun määrää tai poistaa sen kokonaan. Jos autoedun omavastuuosuus on autoedun verotusarvoa alempi, autoedun arvon ja autoedusta perityn korvauksen erotus on työntekijän veronalaista palkkaa. Jos omavastuuosuus vastaa autoedun verotusarvoa, verotettavaa etua ei synny. Tällöinkin peritty korvaus on ilmoitettava. Tällöin on lisäksi ilmoitettava edun määrä tulolajilla Autoetu (304).

Autoedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä tulolajilla Autoetu (304), ja tulolajilla Autoedusta peritty korvaus (401) ilmoitetaan työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä.

Autoetu on ilmoitettava siinäkin tapauksessa, että suorituksen maksaja on perinyt tulonsaajalta luontoisedusta luontoisedun raha-arvoa vastaavan tai sitä suuremman korvauksen, eikä palkkaan lisättävää määrää ole jäänyt lainkaan.

Työnantaja voi periä autoedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta.

402

Ennakonpidätys

Ennakkoperintä, jossa suorituksen maksaja vähentää verovelvolliselle maksettavasta rahamäärästä ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun veron.

Ennakonpidätys voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.

403

Luottamushenkilömaksu

Maksu, joka voidaan periä tiettyjen luottamushenkilöiden kokouspalkkioista puolueille tilitettäväksi. Luottamushenkilömaksu koskee henkilöitä, jotka toimivat luottamushenkilönä kunnassa, kuntayhtymässä, hyvinvointialueella tai hyvinvointiyhtymässä. Vain nämä tahot voivat ilmoittaa luottamushenkilömaksua.

Kokouspalkkion maksaja ilmoittaa luottamushenkilömaksun, joka on peritty luottamustoimeen valitulle henkilölle maksetusta kokouspalkkiosta. Luottamushenkilölle maksettu palkkio ilmoitetaan tulolajilla Kokouspalkkio (210), Luottamustoimipalkkio (215) tai Palkka yhteissumma (101) maksun perusteesta riippuen.

Jos luottamushenkilönä toimiva tulonsaaja on maksanut itse luottamushenkilömaksun suoraan puolueelle, maksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Puolue ilmoittaa maksun Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Maksua ei ilmoiteta, jos se liittyy muuhun kuin kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän luottamustoimeen, esimerkiksi osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen jäsenyyteen.

404

Lähdevero

Lopullinen rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta suorituksesta perittävä vero, jonka tulon maksaja on velvollinen perimään tulosta sen maksamisen yhteydessä.

Erittelylajilla ilmoitetaan vain peritty ja Suomeen tilitetty lähdevero.

Lähdevero voidaan ilmoittaa ilmoituksella yhteissummana, vaikka tulolajeja olisi ilmoitettu useita.

Lähdevero ei sisällä työntekijän sairausvakuutusmaksua, vaan se peritään tarvittaessa erikseen. Tällöin työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan erillisellä Työntekijän sairausvakuutusmaksu (412) -tulolajilla. 

Jos rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta rojaltista ei peritä lähdeveroa, maksajan on ilmoitettava lähdeveron määränä 0 euroa. Kohtaa ei saa jättää tällöin tyhjäksi.

405

Lähdeverovähennys

Rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä ennen lähdeveron perimistä tehtävä vähennys.

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudessa sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 %. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivässä. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin tulon määrä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle lähdeverokortin, jossa on maininta vähennyksestä.

406

Maksettava palkka

Rahapalkka, joka maksetaan ennakonpidätyksen, työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen ja muiden vähennettävien erien vähentämisen jälkeen työntekijälle.

Muihin vähennettäviin eriin voivat kuulua esimerkiksi luontoiseduista työntekijältä perittävät maksut, työnantajan pidättämät työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenmaksut sekä ulosottomaksut.

Työnantajalle kuuluvia kulueriä, kuten esim. työmatkoilta maksettavia hotellimaksuja, matkalippukuluja tai mahdollisia työterveydenhuollon maksuja ei ilmoiteta Maksettava palkka-tulolajilla.

407

Muista luontoiseduista peritty korvaus

Osuus luontoisedun arvosta, jonka työntekijä maksaa itse.

Kohdassa ilmoitetaan summa, joka työntekijältä on peritty muista luontoiseduista kuin autoedusta, polkupyöräedusta tai työsuhdematkalippuedusta.

Luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä omalla tulolajillaan ja tulolajilla Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä.

Vaikka työnantaja olisi perinyt tai työntekijä muutoin olisi maksanut luontoisedusta työnantajalle luontoisedun raha-arvoa vastaavan korvauksen, luontoisetu ja peritty korvaus ilmoitetaan täysimääräisinä tulorekisteriin erikseen. Luontoisedusta peritty korvaus alentaa sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevan työnansion ja verotettavan tulon määrää.

Jos ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa, perittyä korvausta ei ilmoiteta Muusta luontoisedusta peritty korvaus-erittelylajilla. Tällöin käytetään vain tietoa Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa – ”Kyllä (true)”.

Työnantaja voi periä korvauksen luontoiseduista työntekijän nettopalkasta.

Jos tulolajilla Muu luontoisetu (317) ilmoitettu luontoisetu ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen ja suorituksen maksaja on ilmoittanut tämän antamalla tulolajin yhteydessä lisäksi vakuuttamistiedon, vastaava vakuuttamistieto on lisättävä myös tulolajiin Muista luontoiseduista peritty korvaus (407) siltä osin, kun peritty korvaus kohdistuu siihen osaan etua, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Vaikka tulolajin oletuksena on, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, tulee maksajan vahvistaa ilmoituksella tiedot edellä kuvatulla tavalla.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

408

Nettopalkasta vähennettävä muu erä

Erät, jotka palkan maksaja vähentää nettopalkasta ennen kuin maksaa suorituksen tulonsaajalle.

Maksaja voi vähentää suorituksia nettopalkasta lain tai sopimuksen perusteella. Maksaja voi kuitata nettopalkasta esimerkiksi omia saataviaan tai sellaisia maksuja, joiden perimisestä maksaja ja tulonsaaja ovat sopineet. Nettopalkasta vähennettäviä eriä ovat esim. työttömyyskassan ja ammattiyhdistysten jäsenmaksut sekä pysäköintihallimaksut.

Suosituksena on, että ulosmittaus ilmoitetaan aina tulolajilla Ulosmittaus (417), eikä määrää ilmoiteta tulolajilla Nettopalkasta vähennettävä muu erä (408).

409

Nettopalkka

Palkka, josta on toimitettu ennakonpidätys ja maksettu työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Nettopalkka on eri asia kuin työntekijälle maksettava palkka.

410

Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen maksu

Työnantajan osuus kollektiivisen lisäeläkkeen kattamiseksi maksettavasta lisäeläkevakuutuksen maksusta.

Maksu ilmoitetaan vain, jos työntekijä maksaa itse osan maksuista. Jos työnantaja maksaa kollektiivisen lisäeläketurvan maksut kokonaan, tietoja ei ilmoiteta laisinkaan palkkatietoilmoituksella.

Tulolajilla ilmoitetaan vain 6.5.2004 tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut. Jos työntekijä on ollut vakuutettuna ennen 6.5.2004, häneltä perityt maksut ilmoitetaan vain tulolajilla Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413).

Maksut ilmoitetaan tällä tulolajilla myös silloin, kun uusi työntekijä on tullut 6.5.2004 jälkeen mukaan työnantajan ennen tuota päivää ottamaan kollektiiviseen vakuutusjärjestelmään.

411

Työnantajan maksaman kollektiivisen lisäeläkevakuutuksen työntekijältä peritty osuus

Työntekijän osuus kollektiivisen lisäeläkkeen kattamiseksi maksettavasta lisäeläkevakuutuksen maksusta.

Maksu ilmoitetaan vain, jos työntekijä maksaa itse osan maksuista. Jos työnantaja maksaa kollektiivisen lisäeläketurvan maksut kokonaan, tietoja ei ilmoiteta lainkaan palkkatietoilmoituksella.

Tulolajilla ilmoitetaan vain 6.5.2004 tai sen jälkeen otetun kollektiivisen lisäeläketurvan maksut. Jos työntekijä on ollut vakuutettuna ennen 6.5.2004, häneltä perityt maksut ilmoitetaan vain tulolajilla Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (413).

Maksut ilmoitetaan tällä tulolajilla myös silloin, kun uusi työntekijä on tullut 6.5.2004 jälkeen mukaan työnantajan ennen tuota päivää ottamaan kollektiiviseen vakuutusjärjestelmään.

412

Työntekijän sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun osa, jolla työntekijä osallistuu työtulovakuutuksen rahoittamiseen.

Yleisesti verovelvollisella tulonsaajalla sairausvakuutusmaksu sisältyy aina ennakonpidätykseen, eikä yleisesti verovelvollisten osalta tule ilmoittaa erikseen työntekijän sairausvakuutusmaksua.

Rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutusmaksu on perittävä erikseen lähdeveron lisäksi, ellei rajoitetusti verovelvollinen ole hakeutunut verotusmenettelystä annetun lain mukaiseen verotukseen, jolloin sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen tai ennakkoveroon.

Työntekijän sairausvakuutusmaksuun sisältyvät sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu. Maksujen määrät vahvistetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella.

413

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu

Bruttopalkan perusteella määräytyvä työeläkevakuutusmaksu, jolla työntekijä osallistuu työeläkevakuutuksen rahoittamiseen.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu vähennetään työntekijän nettopalkasta

414

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

Bruttopalkan perusteella määräytyvä työttömyysvakuutusmaksu, jolla työntekijä osallistuu työttömyysvakuutuksen rahoittamiseen.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu vähennetään työntekijän nettopalkasta.

415

Työsuhdematkalipusta peritty korvaus

Luontoisedun omavastuuosuus, jonka työntekijä maksaa työsuhdematkalipun euromääräisestä arvosta.

Osa työsuhdematkalipun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Veronalainen osuus työsuhdematkalipusta on luontoisetua. Työnantajan työntekijälle antama enintään 3 400 euron arvoinen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on verovapaata tuloa. Työsuhdematkalipusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole.

Jos palkansaaja ostaa matkalipun itse ja työnantaja maksaa työntekijälle matkalipun hinnan tai osan siitä, työnantajan maksama korvaus katsotaan kokonaisuudessaan työntekijän palkaksi. Tällöin työntekijälle maksettu lipun hinta ilmoitetaan vain palkkana.

Työnantaja voi periä työsuhdematkalipun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta.

Työnantajan on vähennettävä työsuhdematkalipun palkaksi katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus. Palkaksi katsottavana osuutena ilmoitetaan jäljelle jäävä määrä.

Jos palkaksi katsottavaa etua ei muodostu, työnantajan on vähennettävä työntekijältä perimänsä korvaus työsuhdematkalipun verovapaasta osuudesta. Työsuhdematkalipun verovapaana osuutena ilmoitetaan jäljelle jäävä määrä.

Työsuhdematkalipussa veronalaisen ja verovapaan edun määriä arvioidaan vuositasolla, toisin kuin muissa luontoiseduissa, joissa arvostus tapahtuu kuukausitasolla. Jos työsuhdematkalippu annetaan kerran vuodessa, esimerkiksi vuoden alussa ja korvausta peritään säännöllisesti koko vuosi, käytännössä vuoden alussa olisi tilanne, että henkilölle muodostuisi veronalainen etu, koska maksaja ei ole vielä ehtinyt periä kuin ensimmäisen kuukauden korvauksen edusta. Jotta maksajan ei tarvitsisi korjata annettuja ilmoituksia edellä kuvatussa tilanteessa, maksaja voi jo etukäteen ennakoida tilanteen ja jakaa verovapaan osuuden koko vuodelle ja ilmoittaa sen kuukausittain tulorekisteriin samassa yhteydessä perimänsä korvauksen kanssa.

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

416

Ulkomaille maksettu vero

Vero, esimerkiksi ennakonpidätys, jonka työnantaja on pidättänyt työntekijän palkasta ja maksanut työskentelyvaltioon. Ennakonpidätyksen tulee vastata mahdollisimman tarkoin lopullista veroa.

Yleisimmin kyseessä on tilanne, jossa suomalaisella työnantajalla on ulkomailla kiinteä toimipaikka ja siellä työnantajavelvoitteet. Tiedolla on merkitystä, koska Suomella on asuinvaltiona velvollisuus poistaa kaksinkertainen verotus.

Erittelylajilla ei ilmoiteta työntekijän mahdollisesti itse ulkomaille maksamaa veroa, vaan sen työntekijä ilmoittaa itse verotuksessaan.

417

Ulosmittaus

Perittäväksi tulleen velan maksamiseksi tehtävä pidätys. Ulosmitattava määrä lasketaan nettotulosta.

Ulosmitattaessa velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten tulee kuitenkin jättää suojaosuus.

Jos suorituksen maksaja on ulosmitannut tulonsaajan palkkaa, suosituksena on, että ulosmittaus ilmoitetaan aina tulolajilla Ulosmittaus (417), eikä määrää ilmoiteta tulolajilla Nettopalkasta vähennettävä muu erä (408).

418

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu

Lakisääteistä eläketurvaa täydentävän tietylle henkilölle kohdistetun eläkevakuutuksen maksu. Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu voi olla jatkuva tai kertamaksullinen.

Kohtaan merkitään työntekijälle otetun vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Samoin ilmoitetaan myös sellaisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut, joka on otettu avoimen yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle tai sellaisen osakeyhtiön osakkaalle, joka ei ole työeläkevakuutettu.

Jos työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ylittävät 8 500 euroa, ne ovat veronalaista tuloa, joista maksetaan myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Jos maksut ylittävät 8 500 euroa vuodessa, suorituksen maksaja ilmoittaa ylimenevät maksut muuna luontoisetuina.

Kohtaan merkitään vain vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Jos työnantaja on maksanut työntekijän puolesta työntekijän pakollisia eläkevakuutusmaksuja, työttömyysvakuutusmaksuja ja työntekijän itsensä ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, nämä ilmoitetaan tulolajilla Muu luontoisetu (317).

Työnantajan työntekijälle ottaman henkivakuutuksen verovapaita maksuja ei ilmoiteta palkkatietoilmoituksella.

419

Vähennys ennen ennakonpidätystä

Työntekijän itsensä maksama työn tekemisestä aiheutunut välitön kustannus, jonka työnantaja vähentää bruttopalkasta ennen ennakonpidätyksen osuuden määrittämistä. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa palkansaajan maksamat kustannukset moottorisahan käytöstä ja muut työvälineistä aiheutuneet kustannukset. Samoin tällaisia kustannuksia ovat myös menot työmatkoista, jos työnantaja ei maksa niistä verovapaita korvauksia palkan lisäksi.

Vähennyksen määränä voidaan ilmoittaa enintään suorituksen määrän suuruinen summa.

Kohtaan merkitään vähennys, joka on tehty ennen ennakonpidätyksen toimittamista. Vähennysten osuuden tulee sisältyä myös tulolajilla ilmoitettuun palkkaan.

Maksaja voi tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa vähentää urheilijan palkkiosta ennen ennakonpidätyksen toimittamista sellaisia kustannuksia, jotka urheilija on itse maksanut ja jotka ovat välittömästi aiheutuneet urheilusta. Tällainen maksajan tekemä vähennys ilmoitetaan tulolajilla Vähennys ennen ennakonpidätystä. Vähennyksen osuuden pitää sisältyä myös tulolajilla Työkorvaus (336) ilmoitettuun palkkioon. Vähennyksen määränä voidaan ilmoittaa enintään suorituksen määrän suuruinen summa, vaikka urheilijalle aiheutuneet kulut olisivatkin suuremmat kuin palkkio. 

Jos maksaja tekee vähennyksen sellaisesta tulosta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen, maksajan on annettava tulolajille Vähennys ennen ennakonpidätystä (419) Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto. Vähennys ennen ennakonpidätystä -tulolajin oletuksena on, ettei se ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Maksajan pitää siitä huolimatta antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto (Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Ei), jos vähennys tehdään tulosta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. 

Jos samalla maksukerralla maksetaan sosiaalivakuutusmaksun alaista palkkaa ja sellaista EPL 13 §:n mukaista palkkaa, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena, ja jompaankumpaan tuloon kohdistuu kuluja, jotka vähennetään ennen ennakonpidätyksen toimittamista, maksajan on annettava Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto. Sen avulla vähennys kohdistuu oikeaan tulolajiin.

Jos maksaja vähentää samalla maksukerralla kuluja sosiaalivakuutusmaksujen alaisista tuloista ja sellaisista tuloista, joista ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja, maksajan on ilmoitettava vähennykset erikseen. Vakuuttamistiedon tyyppi (Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Ei) pitää liittää siihen vähennykseen, joka tehdään tulosta, josta ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja.

Jos vähennys ennen ennakonpidätyksen toimittamista tehdään sellaisesta tulosta, joka on kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alainen, maksajan ei tarvitse ilmoittaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tietoa, ellei se maksa samalla jotain muuta tuloa, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Yksityiskohtaiset ohjeet vakuuttamistiedon ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: vakuuttamiseen liittyvät tiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

420

Polkupyöräedusta peritty korvaus

Luontoisedun omavastuuosuus, jonka työntekijä maksaa polkupyöräedun euromääräisestä arvosta.

Osa polkupyöräedun arvosta on verovapaata ja osa veronalaista. Polkupyöräedusta 1 200 euroa on verovapaata, ja ylittävä osa on veronalaista luontoisetua. Polkupyöräedusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole. Edusta peritty korvaus alentaa verotettavan edun määrää.

Työnantaja voi periä polkupyöräedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta.

Polkupyöräedun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista samalla tavalla kuin työsuhdematkalipun ilmoittaminen, koska työnantajan on vähennettävä polkupyöräedun palkaksi katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus. Palkaksi katsottavana osuutena ilmoitetaan jäljelle jäävä määrä.

Jos palkaksi katsottavaa etua ei muodostu, työnantajan on vähennettävä työntekijältä perimänsä korvaus polkupyöräedun verovapaasta osuudesta. Polkupyöräedun verovapaana osuutena ilmoitetaan jäljelle jäävä määrä.

Yksityiskohtaiset ohjeet luontoisetujen ilmoittamisesta: Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024