Tulolajien erityistilanteet

Tulorekisterin tulolajit ovat sillä tarkkuudella, jolla tiedon käyttäjät tarvitsevat tietoja. Siksi kaikkiin maksutilanteisiin ei välttämättä löydy omaa tulolajia, jolla maksetun tulon voisi ilmoittaa tulorekisteriin. Oikean tulolajin valinnassa on huomioitava käyttötarkoitus ja se, maksetaanko tulosta sosiaalivakuutusmaksuja. Alla on lueteltu tyypillisimpiä suorituksia, joille ei suoraan löydy omaa tulolajia tulorekisteristä.

Lomapalkalle ei ole tulorekisterissä omaa tulolajia.

Loman ajalta maksettu ja kertynyt tulo voidaan ilmoittaa tulolajilla Aikapalkka (201).

Jos loman ajalta maksetun tulon maksuperuste on ollut esimerkiksi suorituspalkka tai provisio, lomapalkka voidaan ilmoittaa tulolajilla Provisiopalkka (220) tai Urakkapalkka (227) sen mukaan, millä perusteella tulo on maksettu.

Lomarahalle on erillinen tulolaji Lomaraha (213).

Lisäksi suositellaan, että maksaja ilmoittaa palkallisen poissaolon syyksi vuosiloman ja ilmoittaa lisäksi poissaolojakson ja palkan määrän palkallisen poissaolon ajalta.

Sairausajan palkalle, koulutusajan palkalle, kertausharjoituspalkalle tai matkustusajan palkalle ei ole omaa tulolajia.

Tulolaji voidaan valita sen mukaan, millä perusteella tulo on maksettu, esimerkiksi Aikapalkka (201) tai Urakkapalkka (227).

Palkallisen poissaolon syyksi ilmoitetaan esimerkiksi sairaus, koulutus tai kertausharjoitus, ja lisäksi ilmoitetaan poissaolojakso ja palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta.

Kun kyse on matkustusajan palkasta, voidaan poissaolon syyksi ilmoittaa muu syy. Poissaolon syyt on kuvattu ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot.

Esiintymispalkkio

Esiintymispalkkio voidaan maksaa esimerkiksi esiintymisestä yleisötilaisuudessa tai radio- tai tv-ohjelmassa. Jos esiintymispalkkio maksetaan palvelussuhteessa ja palkkio liittyy työsopimuksessa sovittuun tehtävään, palkkiota käsitellään palkkana. Tällöin esiintymispalkkio voidaan ilmoittaa normaalina palkkana esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tulolajia Muu maksettu lisä (216). 

Toimeksiantosuhteessa maksettu esiintymispalkkio on työkorvausta ja ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336). Palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin työkorvauksena silloin, kun saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tulosta on tällöin toimitettava myös ennakonpidätys. Lue lisää työkorvauksesta.

Jos esiintymispalkkio maksetaan palvelussuhteessa tehdystä työstä, palkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksut. Jos esiintymispalkkion saaja ei ole palvelussuhteessa, työeläkevakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työntekijän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisvelvollisuus vaihtelee sovellettavan lain mukaan.

Jos suoritus maksetaan henkilökohtaisesta esiintymisestä esiintyvälle taiteilijalle, on lisäksi muistettava ilmoittaa tulonsaajan lisätiedon tyyppinä Esiintyvä taitelija -tieto. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- ja televisiotaiteilijat sekä muusikot.

Luennon tai esitelmän pitämisestä maksettu palkkio ilmoitetaan tulolajilla Luentopalkkio (214).

Kirjoituspalkkio

Kirjoituspalkkiota maksetaan esimerkiksi artikkelin tai teoksen kirjoittamisesta. Kirjoituspalkkio ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella sen mukaan, millaisena maksettua tuloa on käsitelty ja millaisissa olosuhteissa kirjoitustyö on tehty. 

Kun palkkionsaaja ei ole palvelussuhteessa, kirjoituspalkkio ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336), jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Lue lisää työkorvauksesta.

Jos kirjoituspalkkio katsotaan tekijänoikeuskorvaukseksi, palkkio ilmoitetaan tulolajilla Käyttökorvaus ansiotuloa (313). Myös kustannussopimuksesta maksettu korvaus on käyttökorvausta. Luonnollisille henkilöille maksetut käyttökorvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka suorituksen saaja olisikin ennakkoperintärekisterissä, eikä ennakonpidätystä olisi toimitettu.

Jos kirjoituspalkkio maksetaan palvelussuhteessa olevalle tulonsaajalle, voidaan palkkio ilmoittaa esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201) tai Muu maksettu lisä (216).

Todistajanpalkkio

Todistajanpalkkiota maksetaan todistajana esiintymisestä oikeudessa. Todistajanpalkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336), ellei sitä ole sovittu maksettavaksi palkkana. Työkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Lue lisää työkorvauksesta.

Muita sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta. Jos suoritus on sovittu maksettavaksi palkkana, voidaan tulo ilmoittaa tulorekisteriin jollain palkan tulolajilla, esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201).

Muut palkkiot, joita ei makseta palvelussuhteessa

Jos tulonsaaja ei ole palvelussuhteessa eikä kuulu ennakkoperintärekisteriin, hänelle maksetut palkkiot käsitellään pääsääntöisesti työkorvauksena ja ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Työkorvaus (336). Jos kuitenkin on sovittu, että työstä maksettu korvaus maksetaan palkkana, voidaan palkkio ilmoittaa palkan tulolajeilla, esimerkiksi tulolajilla Aikapalkka (201). 

Tulorekisterissä käytössä olevia 200-sarjan tulolajeja käytetään pääsääntöisesti silloin, kun maksetaan suorituksia palvelussuhteessa olevalle tulonsaajalle, mutta osaa näistä tulolajeista voidaan käyttää myös silloin, kun tulonsaaja ei ole palvelusuhteessa. Nämä ovat tulolajeja, joille voidaan ilmoittaa poikkeava vakuuttamistieto, kuten Kokouspalkkio (210) ja Luentopalkkio (214).

Hallituksen jäsenelle maksettu palkkio ilmoitetaan tulolajilla Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio (308), riippumatta siitä, maksetaanko suoritus palvelussuhteessa vai ei. Aloitepalkkio voidaan ilmoittaa tulolajilla Aloitepalkkio (202) riippumatta siitä, maksetaanko suoritus palvelussuhteessa vai ei. Jos suoritus maksetaan tulonsaajalle, joka ei ole palvelusuhteessa, ja tulosta maksettavat sosiaalivakuutusmaksut poikkeavat tulolajin oletusarvosta, maksaja ilmoittaa poikkeavan vakuuttamistiedon.

Bonuksen, provision, voittopalkkion ja tulospalkkion erot

Osa tulorekisteriin ilmoitettavista tulolajeista voi muistuttaa toisiaan, mutta pääsääntöisesti niitä käytetään eri maksutilanteissa. Bonus, provisio, voittopalkkio ja tulospalkkio voidaan ilmoittaa eri tulolajeilla riippuen esimerkiksi siitä, onko tulostavoite ollut ennalta sovittu vai ei, onko saatu suoritus kertaluonteinen vai jatkuva ja onko kyse organisaation tulostavoitteesta vai yksittäisen henkilön tai ryhmän tavoitteesta.

Bonuspalkka (203) eroaa Provisiopalkasta (220) siten, että bonuspalkka on kertaluonteinen ja provisio on jatkuvaluonteinen palkkiopalkka. Kummassakin työtuloksen mittana voi olla määrä, laatu tai jokin muu tulostekijä. Kumpikin näistä perustuu henkilön tai ryhmän ennalta asetetun tavoitteen saavuttamiseen.

Bonuspalkka (203) eroaa Voittopalkkiosta (233) siten, että voittopalkkio maksetaan ilman ennalta sovittua suunnitelmaa yrityksen voiton perusteella. Tulospalkkio taas maksetaan organisaation ennalta sovitun tulostavoitteen täyttymisen tai ylittymisen perusteella.

Rakennusalan lomaraha ja verovapaa kilometrikorvaus

Rakennusalan työehtosopimuksessa lomakorvaus, lomapalkka ja lomaraha on yhdistetty Lomarahaksi (213). Lomarahana maksettava korvaus on 18,5 % lomanmääräytymisvuoden ansioista. Rakennusalan lomarahasta on yleensä kolmasosa lomarahaa ja kaksi kolmasosaa lomapalkkaa tai lomakorvausta riippuen siitä, jatkuuko työsuhde vai päättyikö se. Rakennusalan lomaraha ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla Vuosilomakorvaus (234).

Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan päivittäisistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välisistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta (”tossurahaa”) erityisen taulukon mukaan eikä Verohallinnon päätöksen mukaisina kilometrikorvauksina. Työehtosopimuksen mukainen korvaus on kuitenkin pienempi kuin Verohallinnon päätöksen mukaiset kilometrikorvaukset, joten korvaus on verovapaata. Maksettu korvaus ilmoitetaan tällöin tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa) (311). Rakennusalan tossurahan yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa kilometrimäärää.

Veronalainen kilometrikorvaus, päiväraha ja ateriakorvaus

Veronalaista kilometrikorvausta voidaan maksaa sekä palvelussuhteessa oleville että muille tulonsaajille. Kilometrikorvauksen veronalaisuudelle on useita perusteita. Verohallinto on määrittänyt työnantajan palvelussuhteessa maksamille verovapaille kilometrikorvauksille enimmäismäärän, jonka ylittävältä osalta kilometrikorvaus on veronalaista ansiotuloa. Jos kilometrikorvaus maksetaan toimeksiantosuhteessa, korvaus on kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Veronalainen kilometrikorvaus ilmoitetaan eri tavalla riippuen siitä, maksetaanko korvaus palvelussuhteessa olevalle tulonsaajalle vai toimeksiantosopimuksen perusteella.

Jos veronalainen kilometrikorvaus maksetaan palvelussuhteessa maksajaan olevalle tulonsaajalle, ilmoitetaan maksettu suoritus tulolajilla Kilometrikorvaus (veronalainen) (209). Jos palvelussuhteessa olevalle tulonsaajalle maksetaan päivärahoja tai ateriakorvauksia Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, korvaukset ilmoitetaan tulolajilla Muu maksettu lisä (216), jolloin ne ovat myös sosiaalivakuutusmaksujen alaisia. Jos lievemmin perustein maksetuista korvauksista on sovittu työehtosopimuksessa, korvaus ei ole työeläke-, työttömyys- eikä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista. Näissä tilanteissa suorituksen maksaja ilmoittaa tulon tulolajilla Palkka yhteissumma (101) tai Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu (315) ja ilmoittaa samalla, mikä osuus tulosta on työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alaista.

Kustannusten korvauksia voi maksaa verovapaasti vain palvelussuhteessa olevalle tulonsaajalle. Jos kilometrikorvauksia, päivärahoja tai ateriakorvauksia maksetaan toimeksiantosopimuksen perusteella, ilmoitetaan maksetut korvaukset tulolajilla Työkorvaus (336) tulorekisteriin eikä tulolajia Kilometrikorvaus (veronalainen) (209) saa käyttää. Työkorvauksiin liittyvät kustannusten korvaukset lisätään tulon määrään ja ilmoitetaan työkorvauksen yhteissummassa. Työkorvauksen yhteydessä maksetut kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita. Työkorvauksen saaja voi vaatia matkakustannuksia verotuksessa vähennettäväksi esitäytetyllä veroilmoituksellaan. Elinkeinotoiminnan harjoittaja vähentää kuitenkin matkakustannukset kirjanpidossaan.

Työkorvauksesta ei yleensä voi ennen ennakonpidätyksen toimittamista vähentää työstä aiheutuneita kustannusten korvauksia. Poikkeuksena ovat vain luonnollisille henkilöille työmatkasta maksetut kustannusten korvaukset, joista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos niiden perusteet ja määrät vastaavat Verohallinnon vuosittain antamaa päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Nämäkään korvaukset eivät ole verovapaita, joten ne ilmoitetaan työkorvauksen yhteissummassa. 

Osakkaan palkkasaatava ja kirjanpidossa käsitelty kustannusten korvaus

Osakeyhtiön osakkaan palkkasaatava ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkaan kirjanpidossa käsitelty kustannusten korvaus, joka on sijoitettu yhtiöön yksityissijoitukseksi, ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Osakkaan palkkasaatava ilmoitetaan palkan tulolajeilla ja kustannusten korvaus kyseiseen maksutapahtumaan tarkoitetuilla tulolajeilla. Ilmoitus on annettava, jos suoritus kirjataan osakkaan palkkasaatavaksi tai yksityissijoitukseksi kirjanpitoon. Kirjaamisella tarkoitetaan kirjanpidon tositepäivää, jolla kirjaus kohdennetaan oikeaan verovuoteen. Maksaja ilmoittaa maksupäiväksi kirjapidon tositepäivän, jolla kirjaus kohdennetaan oikeaan kalenterikuukauteen ja verovuoteen. Tiedot on ilmoitettava viiden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun kirjaus tehdään kirjanpitoon.   

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2020