Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen skickar de bokslutsuppgifter som ska registreras direkt till handelsregistret

Skatteförvaltningen förmedlar de bokslutsuppgifter som vissa samfund har bifogat till sina skattedeklarationer till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Då samfundet till Skatteförvaltningen lämnar alla de bokslutsuppgifter som enligt lagen ska registreras, behöver samfundet inte separat lämna in dem till PRS. Vems uppgifter förmedlas till handelsregistret?

Vems uppgifter förmedlas till handelsregistret?

Skatteförvaltningen förmedlar till PRS för publicering bokslutsuppgifterna från de företag, som lämnar in skattedeklarationen för samfund 6B och som finns i handelsregistret. Uppgifterna från bl.a. följande samfund förmedlas:

 • aktiebolag och andelslag 
 • icke-ömsesidiga fastighetsaktiebolag 
 • andelsbanker och sparbanker 
 • ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga försäkringsföreningar.

Skatteförvaltningen förmedlar också bokslutsuppgifterna från yrkeshögskoleaktiebolag som lämnar in skattedeklaration 6C.

Uppgifter förmedlas inte i fråga om de kundgrupper som inte är skyldiga att registrera bokslutsuppgifter eller om skyldigheten är begränsad. Skatteförvaltningen förmedlar t.ex. inte bokslutsuppgifter från:

 • Pensionsstiftelser som grundats genom stiftelseurkund, fast stiftelsen lämnar in skattedeklaration 6B. 
 • Utländskt samfunds fasta driftställen och filialer som lämnar in skattedeklaration 6U. 
 • Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som lämnar in skattedeklaration 4. Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag är inte skyldiga att registrera sitt bokslut.

Om Skatteförvaltningen inte förmedlar uppgifterna men företaget är skyldigt att registrera sina bokslutsuppgifter i handelsregistret, ska bokslutsuppgifterna skickas direkt till PRS. Dessa företag ska dock alltid för beskattningen lämna in de bokslutsuppgifter som Skatteförvaltningen förutsätter att ska bifogas till skattedeklarationen.

Läs mer om skyldigheten att registrera bokslutsuppgifter (prh.fi)

Vilka uppgifter ska fogas till skattedeklarationen?

Till skattedeklarationen ska bifogas följande bokslutsuppgifter för registrering:

1. Bokslut, som innehåller: 

 • resultaträkning och balansräkning (utan specifikationer till balansräkningen) 
 • noter (utan specifikationer).

2. Revisionsberättelse (om bolaget är skyldigt att förrätta revision). Se närmare prh.fi/sv.

3. Redogör för följande beslut av bolagsstämman: 

 • datumet då bokslutet fastställdes 
 • hur räkenskapsperiodens vinst eller förlust har behandlats 
 • vinstutdelningen (datumet för beslutet om dividendutdelning, beloppet av dividend och datumet då dividenden får lyftas).

Vissa bolag bifogar utöver det ovan stående

4. Verksamhetsberättelsen och finansieringsanalysen (om bolaget är skyldigt att upprätta dessa). Se närmare prh.fi/sv.

5. Koncernbokslutet om det ingår i bolagets bokslut. Till koncernbokslutet ska bifogas koncernresultaträkningen och -balansräkningen samt koncernens noter, revisionsberättelsen och vid behov koncernens finansieringsanalys. Se närmare "Inlämnande av bokslutsuppgifter – Vanliga frågor".

Lämna in bokslutsuppgifterna till skattedeklarationen elektroniskt som bifogade filer

Samfund skall lämna in skattedeklarationer elektroniskt. Vi rekommenderar att bokslutsuppgifterna bifogas till den elektroniska skattedeklarationen som en enda bifogad fil, men det är också möjligt att bifoga uppgifterna i separata bilagor.

Avsändaren ger filerna namn enligt bilagans typ genom att använda bilagetyper som är reserverade för inlämnandet av bokslutsuppgifter. Välj rätt typ av bilaga i servicetjänsten. Skatteförvaltningen förmedlar till handelsregistret automatiskt alla filer med namn som motsvarar bokslutsuppgifternas bilagetyper. Skatteförvaltningen kontrollerar inte de förmedlade filerna.

Uppgifterna om innehållet i bolagsstämmans beslut skall lämnas in med ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll. 

När kan pappersblankett användas (blankett 63)?

Skattedeklarationen för samfund får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Du kan lämna in bokslutsuppgifterna på papper genom att till skattedeklarationen bifoga en ifylld blankett 63, till vilken du häftar bokslutsuppgifterna. Uppgifterna om bolagsstämmans beslut skall lämnas in med ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll. 

Skatteförvaltningen identifierar bokslutshandlingarna som ska förmedlas till PRS på basis av blankett 63, så det är mycket viktigt att du använder blanketten. Närmare uppgifter om förmedling av bokslutsuppgifter finns i anvisningarna för ifyllning av blankett 6B.

Noggrannhet med ihopsättning av bokslutsuppgifterna

Om du till helheten av bokslutsuppgifterna (bifogad fil eller dokument som häftats till blankett 63) också har bifogat andra dokument än de som räknats upp ovan, förmedlas också de för publicering (t.ex. bolagsstämmas protokoll).

Hur kompletteras skattedeklarationen?

Revisionsberättelsen och uppgiften om fastställande av bokslutet samt vinstutdelningen är inte nödvändigtvis tillgängliga när skattedeklarationen ska lämnas in. Skattedeklarationen ska då kompletteras efteråt.

Revisionsberättelsen ska lämnas till Skatteförvaltningen senast inom en månad efter det att den har blivit färdig. Uppgifterna om behandling av vinst eller förlust samt om vinstutdelning ska lämnas inom en månad från bolagsstämman.

Om du har lämnat in skattedeklarationen elektroniskt, ska uppgifterna lämnas som en bifogad fil via samma e-tjänst som skattedeklarationen.

Om du har lämnat in skattedeklarationen på papper, ska uppgifterna lämnas in med blankett 63 eller i dess bilagor. Häfta samman blankett 63 och dokumenten och skicka dem till adressen Skatteförvaltningen, Optisk läsning av samfundsblanketter, PB 200, 00052 SKATT.

Hur korrigeras bokslutsuppgifterna?

Om samfundet måste byta vilken som helst av de bilfogade filerna som lämnats in, ska hela datainnehållet lämnas in på nytt till Skatteförvaltningen. Om du har lämnat in en elektronisk skattedeklaration och skickat alla bokslutsuppgifterna som en enda bifogad fil, ska du skicka hela bokslutspaketet som en ny bifogad fil. Om du har lämnat in skattedeklarationen på papper, ska du lämna in uppgifterna med blankett 63 och i dess bilagor.

Nya bokslutsuppgifter som förmedlats till handelsregistret ersätter inte de uppgifter som du har skickat tidigare, utan även dessa förblir synliga. Om det i de inlämnade uppgifterna ingår felaktiga eller icke-offentliga uppgifter kan Patent- och registerstyrelsen på kundens begäran avlägsna dessa.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2018