Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Intygande från kontohavaren

En förutsättning för att öppna ett nytt konto är att finansinstitutet har fått ett tillförlitligt intygande från kontohavaren av kunden (se noggrannare i de detaljerade anvisningarna om FATCA och CRS/DAC2). Finansinstitut kan se ett intygande från kontohavaren som erhållits i samband med öppnandet av ett konto som tillförlitligt om inga andra uppgifter är i strid med det.

I Finland finns det inga exakta formkrav för ett intygande från kontohavaren. Exempelvis för nya personkonton är intygandet från kontohavaren giltigt endast om kontohavaren har undertecknat eller på något annat sätt själv bestyrkt att intygandet är korrekt och det innehåller kontohavarens:

  • namn,
  • hemortsadress,
  • skattemässig/-a hemviststat/-er,
  • skattenummer för varje rapporteringspliktig stat och
  • födelsedatum; samt
  • för FATCA som en saparat fråga om kontoinnehavare är amerikansk medborgare.

Ett finansiellt institut kan på förhand ifylla kontohavarens nödvändiga uppgifter på kundens vägnar. Kontohavaren ska dock alltid själv lämna upplysningar om vilka är kontohavarens skatterättsliga hemviststater. För att ett finansinstitut ska kunna anse att kontohavarens uppgifter är tillförlitliga, ska det även säkerställa att kontohavaren förstår, att skattelagstiftningen förutsätter lämnande av korrekta uppgifter.

Finansinstitutet får själv avgöra, med hurudan blankett eller på vilket annat sätt det samlar de nödvändiga uppgifterna, beaktande dock alla förutsättningar som framförts i Skatteförvaltningens detaljerade anvisningar om FATCA och CRS/DAC2. OECD har publicerat exempelblanketter för ett intygande från kontohavaren, vilkas syfte är att visa för finansinstitut i vilken form kontohavarnas uppgifter kan begäras. Dessa exempelblanketter är inte avsedda att användas som sådana, men finansinstitut kan dock vid beov använda dem som exempel vid planeringen av hur nödvändiga uppgifter inhämtas av kontohavaren. Systemet ska på begäran kunna leverera en pappersversion av alla intyganden från kontohavaren, vilka lämnats på elektronisk väg.

OECD:s webbplats (exempelblanketterna finns under stycket SAMPLE SELF-CERTIFICATION FORMS).

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024