Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förändringar i en personkunds eller kontrollerande persons uppgifter

En förutsättning för att öppna ett nytt konto är att finansinstitutet har fått ett tillförlitligt intygande av kunden (se närmare i de detaljerade anvisningarna om FATCA och CRS/DAC2). Finansinstitutet kan betrakta ett intygande som gjorts i samband med att ett konto har öppnats som tillförlitlig, om ingen annan uppgift står i strid med intygandet. Finansinstitutet ska undersöka alla uppgifter som det har om kunden, inklusive all dokumentation som samlats in i enlighet med förfarandet för att förhindra penningtvätt eller identifiera kunden (AML/KYC). Intygandet kan betraktas som tillförlitlig om finansinstitutet efter att ha undersökt ovan nämna kunduppgifter inte känner till eller har anledning att känna till att intygandet är felaktig eller otillförlitlig.

Ett konto får inte öppnas för en kund utan att ett tillförlitligt självintyg har erhållits av kunden. I självintyget ska det finnas ett krav, att kontohavaren informerar finansinstitutet om sådana förändringar i omständigheterna som påverkar fastställandet av kontohavarens skatterättsliga hemviststat.

Finansinstitutet ska följa förändringar som sker i kundens omständigheter. Om ändringar upptäcks i kundens uppgifter, ska en tillförlitlig utredning erhållas av kunden för att uppdatera självintyget. Kunder bör uppmärksamma att inlämnande av bristfälliga uppgifter kan leda till att informationen rapporteras i onödan eller felaktigt till Skatteförvaltningen. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till skatte- eller straffrättsliga påföljder.

Nytt konto: ett självintyg har erhållits av kunden

CRS/DAC2

När ett finansinstitut vet eller borde veta att kundens omständigheter förändrats så att självintyget eller annan styrkande dokumentation som tidigare erhållits av kunden inte längre är tillförlitlig, ska finansinstitutet utreda förändringen i omständigheterna inom 90 kalenderdagar eller senast kalenderårets sista dag (31.12), beroende på vilken tidpunkt infallet infaller senare i det aktuella fallet. När en uppdatering av självintyget har erhållits av kunden gällande ändringar som skett i omständigheterna inom den ovan nämnda tidsfristen, ska kunden rapporteras enligt uppgifterna i det uppdaterade självintyget.

Exempel på tillämpning av tidsfristen

Om finansinstitutet har haft skäl att känna till en förändring i kundens omständigheter 30.6 så har finansinstitutet tid till 31.12 att utreda förändringen i omständigheterna. Om finansinstitutet har skäl att känna till en förändring i kundens omständigheter exempelvis 15.11 så har finansinstitutet de följande 90 dagarna att utreda förändringen i omständigheterna.

Exempel på rapporteringsstat

Om en ändring i omständigheterna sker 30.6 så har finansinstitutet tid till årets sista dag att utreda ändringen i omständigheterna. Kunden ska rapporteras till det land som kunden har angett som sin skatterättsliga hemviststat i det uppdaterade självintyget.

Om ändringen sker 15.11 kan finansinstitutet behandla kunden i anmälan, som ska ges för det ifrågavarande året,  ännu enligt de tidigare landuppgifterna, alltså behövs inte nya uppgifter beaktas (finansinstitutet har således 90 dagar tid att utreda ändringar i omständigheterna). Om en uppdatering har erhållits av kunden för självintyget, ska kunden rapporteras enligt det ikraftvarande självintyget.

Exempel när uppdatering av självintyget inte erhållits av kunden

Om det skett en förändring i kundens omständigheter och det rapporterande finansinstitutet har inte lyckats skaffa bekräftning av det ursprungliga självintygets tillförlitlighet, ska den behandla kunden som boende i den stat som kunden anger som sin hemviststat i det ursprungliga självintyget. Där till ska finansinstitutet se som kundens skatterättsliga hemviststat den stat som möjligtvis är kundens hemviststat till följd av ändringen som skett i omständigheterna. Även om uppdatering av det ursprungliga självintyget inte erhållits av kunden så rapporteras kontot ändå så som att självintyg har erhållits (CRS972) och det finska personnumret kan rapporteras i TIN-elementet.

FATCA

När finansinstitutet vet eller har skäl att veta att kundens omständigheter förändrats så att självintyget som erhållits tidigare eller annan dokumentation erhållen av kunden inte längre är tillförlitlig så ska finansinstitutet utreda förändringen i omständigheterna under följande 90 kalenderdagar. I praktiken kan finansinstitut dock i Finland följa tidsfristen för CRS/DAC2, under förutsättningen att rapporteringen sker på rätt sätt.

Tidigare konto: självintyg har erhållits av kunden

För tidigare konton kan finansinstitut tillämpa aktsamhetsförfarandena för nya konton. Ett nytt konto betyder i samband med CRS- och DAC2 ett konto som öppnats 1.1.2016 eller senare och i FATCA ett konto som öppnats 1.7.2014 eller senare. Om finansinstitutet har skäl att veta att kundens omständigheter förändrats, för ett tidigare konto för vilket ett självintyg erhållits, så ska det rapporterande finansinstitutet följa samma aktsamhets- och rapporteringsförfaranden som i det föregående stycket.

Tidigare konto: självintyg har inte erhållits av kunden

När finansinstitutet vet eller har skäl att veta, att det har skett en förändring i omständigheterna för kontohavaren av ett tidigare konto, ska finansinstitutet erhålla ett självintyg eller styrkande dokumentation av kunden, som fastställer kundens skatterättsliga hemviststat under följande 90 kalenderdagarna eller fram till kalenderårets sista dag 31.12, beroende på vilken tidpunkt infaller senare i det aktuella fallet. Om finansinstitutet inte lyckas skaffa självintyg eller styrkande dokumentation överhuvudtaget eller inom tidsfristen, ska kunden rapporteras till de stater som de ikraftvarande kännetecknena visar.

Sidan har senast uppdaterats 29.9.2022