Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Ilmoita vuoden 2018 tiedot veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Silloin ne näkyvät jo valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2019. Katso tiedot, jotka voit ilmoittaa jo nyt.

Pääomatuloista voi vähentää kulut, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä.

Voit korjata veroilmoituksen tietoja OmaVerossa. Jos et pysty ilmoittamaan verkossa, voit valtuuttaa toisen henkilön tekemään veroilmoituksen puolestasi OmaVerossa. Vaihtoehtoisesti voit korjata tiedot paperilomakkeilla, jotka on mainittu veroilmoituksessa kunkin tiedon kohdalla.

 

Ilmoita OmaVerossa

Tulonhankkimiskulut pääomatuloista

Pääomatuloista vähennettäviä tulonhankkimiskuluja voivat olla esimerkiksi puhelin- ja atk-kulut sekä ammattikirjallisuus. Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan. Pääomatuloista voi saada myös työhuonevähennyksen. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta.

Jos kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, kuluista vähennetään 50 euron omavastuu. Veroilmoitukseen kulut merkitään täysimääräisenä vähentämättä omavastuuta.

Lainojen korot

Lainan korot voi vähentää verotuksessa vain, jos laina on asuntolaina tai jos laina on otettu tulonhankkimista varten (esim. lainalla on ostettu asunto, josta saa vuokratuloa).

Lue lisää korkojen vähentämisestä verotuksessa.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole tarpeeksi vähennyksen tekemiseen, vähennys tehdään niin sanottuna alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Lue lisää alijäämähyvityksestä.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Maksut voi vähentää vain vakuutettu itse. Vaikka vakuutusmaksut olisi maksanut puoliso, maksuja ei voi vähentää hänen verotuksessaan, vaan ne on vähennettävä vakuutettuna olevan puolison verotuksessa.

Jos pääomatuloja ei ole tai pääomatulot eivät riitä maksujen vähentämiseen, vähennys tehdään niin sanottuna erityisenä alijäämähyvityksenä ansiotuloista menevästä verosta. Erityinen alijäämähyvitys on 30 % siitä määrästä, joka jää vähentämättä pääomatuloista.

Perustietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentämisestä verotuksessa.

Syventävää tietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja PS-sopimusmaksujen verotuksesta.

Tappiot

Verotuksessa vahvistettu tappio vähennetään aina saman tulolajin tulosta. Ansiotuloihin liittyvää tappiota ei siis voi vähentää pääomatuloista eikä pääomatulojen tappiota ansiotuloista. Lisäksi tappiot on aina vähennettävä sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi elinkeinotoiminnasta syntynyttä tappiota ei voi vähentää maatalouden tulosta eikä maatalouden tappiota elinkeinotoiminnan tulosta.

Myyntitappio vähennetään pääomatuloista

Vuodesta 2016 alkaen omaisuuden myynnistä tai muusta luovutuksesta syntyneet tappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vain vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Myyntitappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Pieniä myyntitappioita ei voi vähentää. Vähennystä ei saa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa.

Lue tarkemmin luovutustappion vähentämisestä.

Tulolähteen tappio

Voit vaatia, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappio vähennetään kokonaan tai osittain samana vuonna saamistasi pääomatuloista. Vähentämistä on vaadittava, ennen kuin verovuodelta toimitettava verotus päättyy.

Jos olet esimerkiksi osakkaana maatalousyhtymässä ja haluat vähentää yhtymälle syntynyttä maatalouden tappiota tai yhtymän maatalouden lopetustappiota omista pääomatuloistasi, merkitse vähennettävän tappion määrä henkilökohtaiseen veroilmoitukseesi.

Pääomatulolajin tappio

Jos pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä on enemmän kuin pääomatuloja, syntyy alijäämä. Jos ansiotulojen verot eivät riitä tämän alijäämän vähentämiseen (eli alijäämähyvityksen tekemiseen), verotuksessa vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Takaisin maksetut osakaslainat

Pääomatulona verotetun osakaslainan takaisinmaksuerät saa vähentää pääomatuloista. Vähennykset on tehtävä viiden vuoden kuluessa lainan nostamisvuodesta. Jos verotettavia pääomatuloja ei ole tarpeeksi, vähennys tehdään ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Lue lisää pääomatuloksi luettavasta osakaslainasta.

Jälkimarkkinahyvitys

Jälkimarkkinahyvitys on korkoa vastaava hyvitys, joka on kertynyt joukkovelkakirjalainoista. Jälkimarkkinahyvitystä kertyy joukkovelkakirjan luovutusta edeltäneen koronmaksupäivän ja luovutuspäivän väliseltä ajalta. Hyvitys saadaan tai maksetaan joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä.

Joukkovelkakirjalainan oston yhteydessä ostaja voi maksaa jälkimarkkinahyvitystä myyjälle. Jälkimarkkinahyvitys on silloin ostajalle tulonhankkimismenoa, ja hän voi vähentää sen omassa verotuksessaan.

Avainsanat: