Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoituksen täyttöohje – yhdistys, säätiö, kunta, seurakunta ym.

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja tuloveroilmoituksessa 6C on annettava. Voit käyttää ohjetta vuoden 2023 ja 2024 ilmoituksen tekemiseen.

Veroilmoituksen 6C antavat seuraavat asiakasryhmät:

 • yhdistys
 • säätiö
 • kunta ja kuntayhtymä
 • evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
 • ylioppilaskunta ja osakunta
 • ammattikorkeakouluosakeyhtiö ja yliopisto
 • paliskunta
 • hyvinvointialue.

Muutokset verovuodesta 2023 alkaen

Veroilmoituksen rakenne on muuttunut. OmaVeron ilmoituksessa näkyvät vain ne kohdat, jotka edustamasi yhteisön pitää täyttää. Ne määräytyvät yhteisömuodon mukaan eli sillä perusteella, onko kyseessä esimerkiksi yhdistys tai kunta. Täytettäviin kohtiin vaikuttavat myös ne valinnat, jotka teet ilmoitusta täyttäessäsi, esimerkiksi tieto siitä, onko yhdistys tai säätiö yleishyödyllinen tai harjoittaako se elinkeinotoimintaa.

Paperilomake 6C sen sijaan on kaikille yhteisöille samanlainen. Varmistathan, että täytät vain sellaiset kohdat, jotka koskevat edustamaasi yhteisöä. Ota sama rajaus huomioon myös silloin, jos ilmoitat muissa sähköisissä kanavissa kuin OmaVerossa.

Tämä täyttöohje noudattaa OmaVeron kohtien järjestystä ja otsikointia. Jos ilmoitat muulla tavoin kuin OmaVerossa, ilmoituksen rakenne on osittain erilainen. Ilmoituksen tietosisältö on kuitenkin sama, joten täyttöohjetta voi käyttää myös muiden ilmoitustapojen tukena.

Veroilmoituksen tietosisältöön ei tullut muutoksia verovuodelle 2024.

Perustiedot

Asiakastiedot

Jos OmaVerossa näkyvä yhteisön osoite ei ole oikea, ilmoita uusi osoite muutosilmoituksella YTJ-palvelun kautta (ytj.fi). Huomaa kuitenkin, että yhdistykset eivät voi ilmoittaa osoitetta Verohallinnolle sähköisesti eikä yhdistysrekisteriin tehty osoitteenmuutos välity Verohallinnolle. Ilmoita yhdistyksen osoitteenmuutos erikseen Verohallinnolle paperilomakkeella 6214 (ytj.fi).

Jos ilmoitat OmaVerossa, tilikautta ei tarvitse erikseen merkitä.

Jos ilmoitat muulla tavoin, merkitse tähän kohtaan yhteisön tilikausi.

Lisätietojen antajan yhteystiedot

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

OmaVerossa voit valita tähän myös yhteystiedot, jotka on tallennettu OmaVerossa yhteisön omiin tietoihin.

Yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot

Tämä kohta koskee vain yhdistyksiä ja säätiöitä. Anna tässä kohdassa tieto siitä, onko yhdistys tai säätiö yleishyödyllinen vai ei.

Jos yhdistys tai säätiö on antanut aiemminkin veroilmoituksen, merkitse tieto edellisvuoden verotusratkaisun mukaisesti. Yhdistys tai säätiö voi kuitenkin joissakin tapauksissa katsoa, että tilanne on muuttunut edellisestä vuodesta eikä aiempi yleishyödyllisyyttä koskeva tieto ole enää voimassa. Tällainen tilanne voi tulla silloin, jos yhdistyksen tai säätiön toiminta on muuttunut merkittävästi. Ilmoita silloin tässä kohdassa yhdistyksen tai säätiön oma näkemys asiasta. Anna asiasta lisäksi vapaamuotoinen selvitys kirjallisena liitteenä veroilmoituksen vaiheessa Liitteet ja muut selvitykset. Valitse liitetyypiksi Muu liite.

Jos yhdistys tai säätiö on merkitty verovuoden aikana Verohallinnon rekisteriin eikä sillä ole Verohallinnon kannanottoa yleishyödyllisyydestä, merkitse tähän kohtaan yhdistyksen tai säätiön oma näkemys asiasta.

Lue lisää yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyydestä.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen elinkeinotulosta ja lisäksi kiinteistöstä tai sen osasta saadusta tulosta, jos kiinteistöä on käytetty muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, se on verovelvollinen kaikista tuloistaan.

Tämä kohta koskee vain yleishyödyllistä yhdistystä tai säätiötä. Vastaa OmaVerossa Kyllä, jos yhteisön veronhuojennushakemus on vireillä tai yhteisö on jo saanut myönteisen verovuotta koskevan päätöksen. Lue lisää veronhuojennuksesta.

Tämä kysymys näkyy OmaVerossa vain niille yhdistyksille ja säätiöille, jotka aiemmassa kohdassa merkitsivät olevansa yleishyödyllisiä. Merkitse tähän, omistaako yhteisö kiinteistöjä, kuten tontteja, metsätiloja tai muita tiloja tai näillä olevia rakennuksia tai rakennelmia.

Seuraavat, tarkentavat kohdat näkyvät OmaVerossa sen mukaan, miten vastaat eri kohtiin. Esimerkiksi jos ilmoitat, ettei kiinteistöjä tai kiinteistöistä saatua veronalaista tuloa ole, OmaVeron laskelmassa ei näy kiinteistötuloon liittyviä kohtia.

Muissa ilmoitustavoissa ei ole vastaavaa toiminnallisuutta, joka automaattisesti ohjaisi tai rajaisi sitä, mitä tietoja ilmoitukseen tarvitaan. Jos annat ilmoituksen paperilomakkeella tai tiedostona, varmista, että annat veroilmoitukseen sisältyvässä laskelmassa juuri ne tiedot, jotka edustamasi yhdistyksen tai säätiön tilanteessa pitää ilmoittaa.

Kysymys näkyy OmaVerossa vain silloin, jos vastasit edelliseen kohtaan Kyllä. Vastaa tähän kysymykseen Kyllä, jos yhdistyksellä tai säätiöllä on kiinteistöstä veronalaista tuloa. Täytä lisäksi kiinteistön tuloa (ja puun myyntiä) koskeva sarake ilmoituksen vaiheessa "Laskelma verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta". Kiinteistöistä saatu tulo on veronalaista, jos kiinteistö ei ole yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä, vaan se on esimerkiksi vuokrattu yksityiseen käyttöön. Myös puun myyntitulo on kiinteistön saatua veronalaista tuloa.

Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa ja yhdistys tai säätiö on saanut kiinteistöstä veronalaista tuloa, ilmoita tulot laskelmassa kirjanpidon mukaisesta ja veronalaisesta tuloksesta (paperilomakkeen sarakkeessa Veroalainen kiinteistötulo ja puun myynti).

Tarkista, onko kiinteistöstä saamasi tulo veronalaista vai verovapaata tuloa.

Kysymys näkyy OmaVerossa vain niille yhdistyksille ja säätiöille, jotka aiemmassa kohdassa merkitsivät olevansa yleishyödyllisiä. Vastaa tähän kysymykseen Kyllä, jos yhteisöllä on veronalaista elinkeinotoimintaa. Silloin saat seuraavan vaiheen laskelmassa täytettäväksesi elinkeinotoimintaa koskevat kohdat. Anna tässä kohdassa myös vapaamuotoinen selvitys yhteisön elinkeinotoiminnasta.

Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa, anna tiedot elinkeinotoiminnasta vain, jos ilmoitat yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tietoja. Anna elinkeinotoimintaa koskevassa kohdassa vapaamuotoinen selvitys yhteisön elinkeinotoiminnasta. Ilmoita sen lisäksi veronalaisen elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut laskelmassa verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta, sarakkeessa Veronalainen elinkeinotoiminta. Paperilomakkeessa laskelma on lomakkeen osa 3.

Lue lisää yleishyödyllisen yhteisön veronalaisesta elinkeinotoiminnasta.

Tämä kohta koskee vain yhdistystä.

Merkitse kenttiin yhdistyksen henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten ja kannattajajäsenten määrä tilikauden lopussa.

Yhdistyksen tai säätiön muut tiedot

Tämä kysymys koskee vain yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka eivät ole yleishyödyllisiä.
Valitse OmaVerossa Kyllä, jos yhteisö harjoittaa vain muuta toimintaa kuin elinkeinotoimintaa eli mikään osa toiminnasta ei ole EVL 1 §:n mukaista elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi pelkkä vuokraustoiminta tai arvopaperikauppa ei yleensä ole EVL:ssä tarkoitettua elinkeinotoimintaa.

Jos ilmoitat muulla tavoin kuin OmaVerossa, rastita tämä kohta paperilomakkeesta tai anna tarvittava tieto ilmoitustiedostossa.

Tämä tieto vaikuttaa ainoastaan Yle-veroon. Yle-vero ei koske niitä yhteisöjä, joilla ei ole EVL 1 §:n mukaista elinkeinotoimintaa tai maataloutta.

Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen verotettava tulo lasketaan joka tapauksessa elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Merkitse siis koko toiminnan tuotot ja kulut elinkeinotoiminnan laskelmaan, vaikka tämä kohta olisi voimassa.

Vastaa OmaVerossa Kyllä, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Vastaa Kyllä myös näissä tapauksissa:

 • Yhteisöllä on toimintaa vain Ahvenanmaalla, mutta sen kotipaikka on mantereella.
 • Yhteisön kotipaikka on Ahvenanmaalla, ja sillä on toimintaa Manner-Suomessa.

Huomaa, että jos myyjällä ei ole toimipaikkaa tai konkreettista toimintaa Ahvenanmaalla, vaan tavaroita tai palveluita vain myydään Ahvenanmaalle Manner-Suomesta, tulo ei ole Ahvenanmaalta saatua.

Anna myös vapaamuotoinen selvitys siitä, miten verotettava tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken. OmaVerossa voit antaa selvityksen liitetiedostona veroilmoituksen vaiheessa Liitteet ja muut selvitykset. Valitse liitetyypiksi Ahvenanmaan tulotieto. Ilmoita selvityksessä joko prosentteina tai euroina, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen osuuksiin. Laskelman perusteena pitää olla nimenomaan verotettava tulos: laskelmaa ei voi tehdä esimerkiksi liikevaihdon tai muun vastaavan tiedon perusteella.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling 119/2011). Saman säännöksen mukaan myös Manner-Suomessa kotipaikkaa pitävä yhteisö maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla.

Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on siis kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa yhteisön kotipaikan mukaan joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto.

Vastaa OmaVerossa tähän kysymykseen Kyllä, jos yhteisö harjoittaa maataloutta tai saa vuokratuloa maatilasta. Täytä tarkempi erittely maatalouden tuotoista ja kuluista vaiheessa Laskelma verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta.

Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa, täytä maatalouden tuloista lomake 7M.

Säätiön pääasiallinen tarkoitus

Tämä kohta koskee vain säätiötä.

Ilmoita tässä, onko säätiö apurahasäätiö.

Apurahasäätiö on säätiö, jonka pääasiallinen tarkoitus on jakaa stipendejä, apurahoja tai avustuksia.

Apurahasäätiön jakamat apurahat

Jos apurahasäätiö on jakanut tilikauden aikana stipendejä, apurahoja, tunnustuspalkintoja tai muita suorituksia, ilmoita tässä niiden yhteenlaskettu euromäärä.

Laskelma verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta

Tämä osa koskee vain yhdistyksiä ja säätiöitä. Jos ilmoitat muun yhteisön tietoja, siirry täyttöohjeen osaan Julkisyhteisön erittelytiedot.

Ilmoita rahamäärät sentin tarkkuudella. Oletusarvo on, että tuotot lisäävät tulosta ja kulut vähentävät tulosta, ja silloin lukujen eteen ei tarvita etumerkkejä. Jos ilmoittamasi erä kuitenkin poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

Tuotot ja kulut

Jaa tässä osiossa tuloslaskelman mukaiset tuotot ja kulut verovapaaseen toimintaan, elinkeinotoimintaan sekä kiinteistötuloihin ja puun myyntiin. Elinkeinotoiminta sekä kiinteistötulot ja puun myynti ovat veronalaista toimintaa.

Jos yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on saanut veronhuojennuspäätöksen elinkeinotoiminnan tai kiinteistön tuottamasta tulosta, ilmoita kyseisen toiminnan tuotot ja kulut vain verovapaa toiminta -sarakkeessa.

Huomaa, että jos ilmoitat OmaVerossa, kaikki sarakkeet eivät välttämättä ole näkyvissä. Esimerkiksi elinkeinotoiminnan sarake ei tule näkyviin, jos et ole ilmoituksen aiemmissa vaiheissa ilmoittanut, että yhteisö harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Jaa tuotot ja kulut ilmoituksessa oleville riveille:

 • Varsinaisen toiminnan tuotot
 • Varsinaisen toiminnan kulut
 • Jäsenmaksut
 • Muut varainhankinnan tuotot
 • Varainhankinnan kulut
 • Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
 • Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
 • Yleisavustukset
  • Huomaa, että avustus on yhteisön veronalaista tuloa, jos se on saatu veronalaista toimintaa varten. Täytä veronalaista toimintaa varten saadut yleisavustukset sarakkeeseen Veronalainen elinkeinotoiminta tai Veronalainen kiinteistötulo tai puun myynti.
 • Tilinpäätössiirtoihin perustuvat tuotot
 • Tilinpäätössiirtoihin perustuvat kulut

Jos käyttämäsi tuloslaskelman rakenne ei vastaa näitä rivejä, jaa toiminta riveille tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tärkeintä on, että jako sarakkeittain verovapaaseen ja veronalaiseen toimintaan on oikein. Huomioi, että esimerkiksi poistoille ei ole erillistä kohtaa, joten sisällytä ne jollekin kuluriville. Erittele poistot lomakkeella 62.

Jos yhteisöllä on veronalaisen toiminnan kuluja, jotka ovat osittain tai kokonaan vähennyskelvottomia, ilmoita ne verovapaan toiminnan kuluna. Vähennyskelvotonta veroa ei ilmoiteta lainkaan. 

OmaVerossa ilmoittaessasi tässä kohdassa on näkyvissä ainoastaan elinkeinotoiminnan sarake. Täytä vain se myös silloin, jos ilmoitat paperilomakkeella. Kun yhteisö ei ole yleishyödyllinen, se on verovelvollinen koko toiminnastaan, ja koko toiminta verotetaan elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Jaa tuotot ja kulut ilmoituksessa oleville riveille:

 • Varsinaisen toiminnan tuotot
 • Varsinaisen toiminnan kulut
 • Jäsenmaksut
 • Muut varainhankinnan tuotot
 • Varainhankinnan kulut
 • Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot
 • Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
 • Yleisavustukset
 • Tilinpäätössiirtoihin perustuvat tuotot
 • Tilinpäätössiirtoihin perustuvat kulut

Jos käyttämäsi tuloslaskelman rakenne ei vastaa näitä rivejä, jaa toiminta riveille tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Huomioi, että esimerkiksi poistoille ei ole erillistä kohtaa, joten sisällytä ne jollekin kuluriville. Erittele poistot lomakkeella 62.

Jos yhteisöllä on myös sellaisia kuluja, jotka ovat osittain tai kokonaan vähennyskelvottomia (esimerkiksi koska edustuskuluista voi vähentää vain 50 %), älä ilmoita vähennyskelvotonta osaa ollenkaan.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitoille ja luovutustappioille on veroilmoituksessa oma laskelma. Jos laskelman tulokseksi jää näiden osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoittoa, laske voitto mukaan myös tähän kohtaan eli elinkeinotoiminnan tuottoja ja kuluja koskevan laskelman tietoihin. Sen sijaan, jos muun omaisuuden luovutuksista tulee tappiota, älä laske sitä mukaan elinkeinotoiminnan laskelmaan.

Verotettava tulos tai vahvistettava tappio.

Jos ilmoitat paperilomakkeella:

Merkitse luku kohtaan Tulos, jos sarakkeen summa on positiivinen.

Merkitse luku kohtaan Tappio, jos sarakkeen summa on negatiivinen.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien ja osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Tämän osan täyttää tarvittaessa vain yhdistys tai säätiö, joka ei ole yleishyödyllinen.

Täytä tämä osa aina, jos yhteisö ei ole yleishyödyllinen ja sillä on myynnistä tai muusta omaisuuden luovutuksesta syntyneitä luovutusvoittoja tai muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai yhtymäosuuksien luovutustappioita.

Luovutusvoitot: Ilmoita tässä osassa kaikki muun omaisuuden luovutuksista saadut voitot, myös muut kuin osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitot.

Luovutustappiot: Ilmoita tässä osassa vain sellaiset osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappiot (luovuttamisesta tai menetyksestä tulleet), joiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu niin, että tappiot ovat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna (EVL 8 a § ja 42 a §).

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan niin, että omaisuudesta saadusta vastikkeesta (eli esimerkiksi myyntihinnasta) vähennetään poistamaton hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot.

Ilmoita tässä kohdassa luovutusvoitot, jotka on saatu yhteisön tilikauden aikana muun omaisuuden luovutuksesta.

Ilmoita luovutustappiot, joita yhteisölle on tilikauden aikana tullut muuhun omaisuuteen kuuluvien yhtymäosuuksien tai osakkeiden luovutuksesta.

Luovutustappiot vähennetään muun omaisuuden luovutusvoitoista sinä verovuonna, kun luovutusvoitto on syntynyt, sekä viiden seuraavan vuoden aikana sitä mukaa kuin verotettavaa luovutusvoittoa syntyy (EVL 8 a § ja 42 a §).

Ilmoita yhteisön muuhun omaisuuteen kuuluneiden osakkeiden tai yhtymäosuuksien sekä mahdolliset henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot, jotka Verohallinto on vahvistanut aiemmilta vuosilta. Ilmoita tässä kohdassa vain sellaiset luovutustappiot, jotka vähennetään muun omaisuuden luovutusvoitoista.

Yhteisön aikaisemmat vahvistetut luovutustappiot voi tarkistaa esimerkiksi edellisten vuosien verotuspäätöksistä.

Henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot voi vähentää muun omaisuuden luovutusvoitoista. Vähennyksen voi tehdä viiden vuoden kuluessa siitä, kun luovutustappio on vahvistettu (TVL 50 §). Jos yhdistyksellä tai säätiöllä ei ole muun omaisuuden luovutusvoittoja, TVL 50 §:n mukaan luovutustappiot voi vähentää käyttöomaisuuskiinteistöjen tai käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitoista. Ota tämä huomioon, kun ilmoitat tuottoja veroilmoituksen edellisessä osassa eli laskelmassa verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta: vähennä luovutusvoitoista ensin luovutustappiot näiden sääntöjen mukaan, ja ilmoita vasta jäljelle jäänyt voitto tuottona.

Jos aikaisempien vuosien luovutustappioita on jäljellä yhtä paljon tai enemmän kuin verovuodelta tulee luovutusvoittoja (saman vuoden tappioiden vähentämisen jälkeen) jätä tämä kohta eli edellisiltä vuosilta vahvistettu luovutustappio kokonaan tyhjäksi. Verohallinto ottaa edellisten vuosien vahvistetut luovutustappiot huomioon luovutusvoitoissa ja siinä, kuinka paljon edellisten vuosien tappioita jää vielä vähennettäväksi tulevina vuosina.

Ilmoita tässä kohdassa yhteisön veronalaiset muun omaisuuden luovutuksista saadut luovutusvoitot.

Laske veronalaiset luovutusvoitot näin:

Vähennä verovuoden muun omaisuuden luovutusvoitoista seuraavat luovutustappiot, jos ne ovat vielä vähentämättä:

 • muuhun omaisuuteen kuuluneiden osakkeiden luovutustappiot verovuodelta
 • yhtymäosuuksien luovutustappiot verovuodelta
 • aikaisempien vuosien vahvistetut TVL 50 §:n mukaiset tappiot.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, laske veronalaiset luovutusvoitot mukaan laskelmaan verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta. Jos ilmoitat OmaVerossa, veronalaiset luovutusvoitot siirtyvät automaattisesti veroilmoituksen kohtaan Veronalainen tulos tai tappio.

Jos verovuoden yhteenlasketut luovutustappiot ovat suuremmat kuin luovutusvoitot, jätä tämä kohta tyhjäksi ja täytä kohta Vahvistettava luovutustappio.

Merkitse tähän kohtaan verovuodelta vahvistettava luovutustappio, joka on syntynyt yhteisön muuhun omaisuuteen kuuluneiden osakkeiden tai yhtymäosuuksien luovutuksista. Ilmoita luovutustappiosta vain se osa, jonka vähentämiseen verovuoden luovutusvoitot eivät riitä.

Älä laske luovutustappiota mukaan elinkeinotoiminnan tuottoihin ja kuluihin eli OmaVeron edelliseen osaan (Tuotot ja kulut) tai paperilomakkeen osaan 3.

Maatalouden tuotot ja kulut

Tämä veroilmoituksen osio näkyy OmaVerossa, jos olet ilmoituksen edellisessä vaiheessa eli erittelytiedoissa ilmoittanut, että yhteisö harjoittaa maataloutta. Avaa OmaVeron erittely ja täytä siihen maatalouden tuotot ja kulut. Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa, anna maatalouden tiedot lomakkeella 7M ja liitä se veroilmoitukseen.

Täytä tiedot maatilatalouden tuloverolain mukaisesti maksuperusteisesti.

Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa, täytä lomake 7M.

Erittelytiedot (julkisyhteisö)

Julkisyhteisöille on veroilmoituksessa oma erittely, jossa ilmoitetaan myös veronalaisen toiminnan tuotot ja kulut. OmaVerossa tämä veroilmoituksen osa näkyy vain julkisyhteisöille. Julkisyhteisöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia toimijoita: kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue, seurakunta, muu uskonnollinen yhdyskunta, ylioppilaskunta, osakunta, yliopisto, ammattikorkeakoulu ja paliskunta.

Paperilomakkeessa sama erittely on osassa 5 (Laskelma veronalaisesta tuloksesta). Täytä se vain, jos annat veroilmoituksen julkisyhteisön puolesta. Jos annat yhdistyksen tai säätiön veroilmoituksen, jätä osa tyhjäksi.

Tuotot ja kulut

Ilmoita vain elinkeinotoiminnan tuotot ja kulut sekä kiinteistön ja metsätalouden tuottamat veronalaiset tuotot ja kulut. Verovapaata toimintaa ei tarvitse ilmoittaa. Merkitse tuotot ja kulut riveille:

 • Elinkeinotoiminnan tuotot
 • Elinkeinotoiminnan kulut
 • Kiinteistötulot ja metsätalouden tulot
 • Kiinteistötoiminnan ja metsätalouden kulut

Ilmoita rahamäärät sentin tarkkuudella. Oletusarvo on, että tuotot lisäävät tulosta ja kulut vähentävät tulosta, ja silloin lukujen eteen ei tarvita etumerkkejä. Jos ilmoittamasi erä kuitenkin poikkeaa oletusarvosta, merkitse luvun eteen miinusmerkki.

OmaVero laskee verotettavan tuloksen tai vahvistettavan tappion automaattisesti.

Jos ilmoitat paperilomakkeella:

Kun olet täyttänyt kohdat Elinkeinotoiminnan tuotot ja Elinkeinotoiminnan kulut, merkitse lopputulos riville Elinkeinotoiminnan tulos, jos tulos on positiivinen. Jos tulos on negatiivinen, merkitse se ilman miinusmerkkiä riville Elinkeinotoiminnan tappio.

Ilmoita samoin myös kiinteistöistä ja metsätaloudesta saatu tulos: täytä kohdat Kiinteistötulot ja metsätalouden tulot sekä Kiinteistötoiminnan ja metsätalouden kulut. Merkitse lopputulos riville Kiinteistöjen tuottama tulos, jos luku on positiivinen. Jos luku on negatiivinen, merkitse se (ilman miinusmerkkiä) riville Kiinteistöjen tuottama tappio.

Elinkeinotoiminnan tiedot

Anna tässä vapaamuotoinen selvitys yhteisön elinkeinotoiminnasta.

Julkisyhteisön muut tiedot

Vastaa OmaVerossa Kyllä, jos yhteisöllä on toimintaa sekä Ahvenanmaalla että mantereella.

Vastaa Kyllä myös näissä tapauksissa:

 • Yhteisöllä on toimintaa vain Ahvenanmaalla, mutta sen kotipaikka on mantereella.
 • Yhteisön kotipaikka on Ahvenanmaalla, ja sillä on toimintaa Manner-Suomessa.

Huomaa, että jos myyjällä ei ole toimipaikkaa tai konkreettista toimintaa Ahvenanmaalla, vaan tavaroita tai palveluita vain myydään Ahvenanmaalle Manner-Suomesta, tulo ei ole Ahvenanmaalta saatua.

Anna myös vapaamuotoinen selvitys siitä, miten verotettava tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen kesken. OmaVerossa voit antaa selvityksen liitetiedostona veroilmoituksen vaiheessa Liitteet ja muut selvitykset. Valitse liitetyypiksi Ahvenanmaan tulotieto. Ilmoita selvityksessä joko prosentteina tai euroina, miten tulos jakautuu Ahvenanmaan ja Manner-Suomen osuuksiin. Laskelman perusteena pitää olla nimenomaan verotettava tulos: laskelmaa ei voi tehdä esimerkiksi liikevaihdon tai muun vastaavan tiedon perusteella.

Ahvenanmaalainen yhteisö maksaa kaikesta ansaitsemastaan tulosta kunnallisveroa Ahvenanmaalle. Tämä perustuu Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolakiin (ks. Ålands författningssamling 119/2011). Saman säännöksen mukaan myös Manner-Suomessa kotipaikkaa pitävä yhteisö maksaa Ahvenanmaalle kunnallisveroa siitä osasta tuloa, joka on ansaittu Ahvenanmaalla.

Tuloverolain mukaan kaikki yhteisöt maksavat kuitenkin 20 %:n tuloveron, joka jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken. Ahvenanmaalla toimivien yhteisöjen kunnallisverotus on siis kaksinkertainen. Tämän kaksinkertaisuuden poistaa yhteisön kotipaikan mukaan joko Ahvenanmaan maakuntahallitus tai Verohallinto.

Liitteet ja muut selvitykset

Veroilmoituksen liitteet

Yhdistyksen ja säätiön pitää aina liittää veroilmoitukseen:

 • tilikauden tilikohtaisesti eritelty tuloslaskelma (ns. pitkä tuloslaskelma)
 • tase
 • toimintakertomus tai muu vapaamuotoinen selvitys yhdistyksen toiminnasta.

Julkisyhteisön pitää aina liittää veroilmoitukseen:

 • tuloslaskelma
 • tase

Maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut ilmoitetaan OmaVerossa jo ilmoituksen edellisessä vaiheessa (Laskelma verovapaasta ja veronalaisesta tuloksesta) erittelyllä 7M. Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, täytä lomake 7M ja lähetä se veroilmoituksen mukana.

Katso lista kaikista liitelomakkeista.

Kun lähetät veroilmoituksen sähköisesti, lähetä sähköisesti myös kaikki liitteet, kuten tase tai tuloslaskelma. Jos veroilmoitukseen tarvitaan liitteeksi lomakkeita, lähetä myös ne liitetiedostoina.

Kun lähetät liitetiedostoja, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että OmaVerossa valitsemasi liitetyyppi vastaa lähetettävän liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Toimintakertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri toimintakertomus eikä mitään muuta.
Jos sähköiseen veroilmoitukseen ei ole tullut muutoksia mutta täydennät sitä jälkikäteen liitetiedostolla, lähetä pelkkä liite. Älä lähetä veroilmoitusta uudestaan.

Varaukset ja käyttöomaisuus

Jos yhteisöllä on veronalaiseen toimintaan liittyviä poistoja, varauksia, arvonmuutoksia tai poistamatonta hankintamenoa, anna näistä tarkempi erittely. Jos ilmoitat OmaVerossa, vastaa tähän kysymykseen Kyllä ja anna sitten tarvittavat tiedot erittelyillä 62 tai 12A.

Jos ilmoitat paperilomakkeella tai muissa sähköisissä kanavissa kuin OmaVerossa, täytä lomakkeet 62 ja 12A ja anna ne ilmoituksen mukana.

Lomakkeiden täyttöohjeista saat apua tietojen täyttämiseen:

Muut selvitykset

Jos yhteisön pitää antaa muita selvityksiä, voit täyttää niiden tiedot OmaVerossa tässä kohdassa. Valitse Kyllä-vaihtoehto niiden selvitysten kohdalta, jotka yhteisön pitää antaa, niin pääset täyttämään tiedot OmaVeron erittelyyn. Jos ilmoitat muualla kuin OmaVerossa, anna tiedot oikealla lomakkeella. Muita selvityksiä voi antaa näistä asioista – tarkista, koskeeko jokin kohta omaa yhteisöäsi:

 • selvitys yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista, jotka kuuluvat käyttö- tai rahoitusomaisuuteen tai muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin (lomake 8A)
 • selvitys tytäryhtiöistä veron tilitystä varten (lomake 66)
 • vaatimus tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä (lomake 67A) 
 • vaatimus tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisestä lisävähennyksestä (lomake 67Y) 
 • selvitys ulkomaille maksetuista veroista, jos yhteisö vaatii niistä hyvitystä (lomake 70)
 • selvitys yhteisön saamista osinkotuloista (lomake 73)
 • vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (lomake 79) tai maatalouden koulutusvähennyksestä (lomake79A)
 • selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista (lomake 81)

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen

Voit täydentää tai korjata veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen.

Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan, joten sinun pitää antaa korjattujen tietojen lisäksi uudelleen myös ne tiedot, jotka olivat jo oikein. Voit käyttää pohjana aiemmin antamiasi tietoja.

Verotuksen päättymisen jälkeen et voi enää korjata ilmoitusta, vaan sinun pitää hakea muutosta verotukseen oikaisuvaatimuksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2024