Muutoksen hakeminen tuloverotukseen - yhdistys ja säätiö

Yhdistys tai säätiö voi hakea muutosta verotukseen. Muutosta voi hakea sellaiseen verotuspäätökseen, jonka liitteenä on muutoksenhakuohje. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, joka tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle.

Miten muutosta haetaan

Muutosta voi hakea

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja Y-tunnus 
  • mihin päätökseen ja minkä verovuoden verotukseen muutosta halutaan 
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi 
  • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Allekirjoita oikaisuvaatimus. Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin yhdistys tai säätiö vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu Verohallintoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Verotuksen päättymiseen asti veroilmoitusta voi korjata antamalla uuden veroilmoituksen.

Verovuodesta 2017 alkaen muutoksenhakuaika on 3 vuotta

Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, josta on hyvä tarkistaa muutoksenhakuajat.

Yhdistyksen ja säätiön verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Silloin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Yhdistyksen ja säätiön verotus päättyy 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Yhdistyksen ja säätiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Esimerkki 1:
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.2017−31.12.2017. Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki 2:
Yhdistyksen tilikausi on 1.7.2017−30.6.2018. Verovuoden 2018 verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Verovuosi 2016 ja sitä aikaisemmat vuodet: muutoksenhakuaika on 5 vuotta

Tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhdistyksen ja säätiön verovuosi on yleensä kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Tällöin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Yhdistyksen ja säätiön verotus on päättynyt 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Esimerkki 1:
Yhdistyksen tilikausi on ollut 1.1.2012−31.12.2012. Verovuoden 2012 verotus on päättynyt 31.10.2013. Verovuotta 2012 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2018.

Esimerkki 2:
Yhdistyksentilikausi on ollut 1.7.2012−30.6.2013. Verovuoden 2013 verotus on päättynyt 30.4.2014. Verovuotta 2013 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2019.

Esimerkki 3:
Yhdistyksen tilikausi on ollut 1.1.2016−31.12.2016. Verovuoden 2016 verotus päättyy 31.10.2017. Viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta on kulunut 31.12.2022. Koska 31.12.2022 on lauantai, verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään seuraavana arkipäivänä 2.1.2023.

Onko oikaisu tehty Verohallinnon aloitteesta?

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta tai 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta sen mukaan, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Jos oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan uusi tieto

Jos oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan uusi tieto, Verohallinto käsittelee oikaisuvaatimuksen ja lähettää yhdistykselle tai säätiölle täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävää verotuspäätöstä koskevaa menettelyä sovelletaan yhteisöjen tuloverotuksessa verovuodesta 2018 alkaen.

Uusi tieto on esimerkiksi tulo, vähennys tai muu verotukseen vaikuttava asia, jota yhdistys tai säätiö ei ole aikaisemmin ilmoittanut veroilmoituksessaan eikä tieto ole sisältynyt tilinpäätösasiakirjoihin, jotka ovat olleet veroilmoituksen liitteenä.

Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuaika on sama kuin varsinaiseen verotuspäätökseen. Se näkyy muutoksenhakuohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, yhdistyksen tai säätiön pitää maksaa sille määrätty vero viimeistään eräpäivänä. Yhdistys tai säätiö voi kuitenkin hakea ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä. Täytäntöönpanon kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Yhdistys tai säätiö voi hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen määräaika muuttui 1.1.2017. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Uutta määräaikaa noudatetaan verovuodesta 2017 alkaen. Uutta määräaikaa voidaan joissakin tapauksissa soveltaa myös aikaisempia verovuosia koskeviin verotuspäätöksiin. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen ovat muutoksenhakuohjeessa, joka on päätöksen liitteenä (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue lisää maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (oikeus.fi).