Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ennakkoratkaisuhakemus – maatilan sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotukseen voi saada ennakkoratkaisun Verohallinnolta. Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Päätös on maksullinen.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti

Hakemus on vapaamuotoinen, eikä siihen ole valmista hakemuslomaketta. Hakemuksesta pitää käydä selville

 • hakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus
 • hakijan yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero virka-aikana)
 • valtakirja, jos käytät asiamiestä
 • yksilöity ennakkoratkaisukysymys, eli mihin asiaan haet ennakkoratkaisua
 • suunniteltu luovutusajankohta
 • luonnos luovutuskirjasta tai yksityiskohtainen selvitys aiotun luovutuksen ehdoista.

Hakemuksen voi tehdä OmaVero-palvelussa. 

Hae ennakkoratkaisua OmaVerossa
OmaVerossa voit hakea ennakkoratkaisua esimerkiksi tuloverotukseen,  arvonlisäverotukseen tai työnantajasuorituksiin.

Jos teet hakemuksen paperilla, lähetä hakemuksen mukana saatelomake. Lomakkeeseen on merkitty osoite, johon hakemus lähetetään.

Ennakkoratkaisua ei aina tarvita

Ennakkoratkaisua ei kannata hakea, jos annetulla ratkaisulla ei ole vaikutusta luovutuksen toteuttamiseen. Tällainen tilanne on esimerkiksi maatilan lahjoitus, jossa maatalouden jatkaminen on selvä asia.

Esimerkki: Luovuttajan ei tarvitse hakea ennakkoratkaisua luovutusvoittoverotuksesta silloin, kun hän myy yli kymmenen vuotta sitten ostamansa tilat lapselleen ja hän on aktiivisesti harjoittanut näillä tiloilla välittömästi ennen luovutusta maataloutta, kuten maidontuotantoa tai karjan kasvatusta sekä peltoviljelyä.

Jos haet ennakkoratkaisua, lue huolellisesti alla olevat ohjeet.

Esitä yksilöity verotuskysymys asiasta, johon haet ennakkoratkaisua

Ennakkoratkaisua ei anneta esimerkiksi yleisluontoisiin tai pelkästään luovutettavan omaisuuden käypää arvoa koskeviin kysymyksiin.

Yksilöityjä ennakkoratkaisukysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Jos maatilan sukupolvenvaihdos tehdään ennakkoratkaisuhakemuksen oheen liitetyn kauppakirjaluonnoksen mukaisesti, määrätäänkö luovutuksensaajalle lahjaveroa ja mikä on lahjaveron peruste ja määrä?
 • Sovelletaanko luovutukseen perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä?
 • Sovelletaanko luovutukseen tuloverolain sukupolvenvaihdoshuojennussäännöstä?

Yksilöityjä ennakkoratkaisukysymyksiä eivät ole esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Mitkä ovat veroseuraamukset?
 • Aiheutuuko suunnitellusta toimenpiteestä veroseuraamuksia?

Toimita lisäksi suunnitteilla olevasta maatilan sukupolvenvaihdoksesta seuraavat tiedot:

Perustiedot luovutuksen yksilöintiä varten

Luovutuksen osapuolet (nimet ja henkilö- tai Y-tunnukset)

Jos luovuttajia tai luovutuksensaajia on useita,

 • selvitä, mitä kukin luovutuksen osapuoli luovuttaa tai hankkii.
 • luovutuskirjassa tai ennakkoratkaisuhakemuksessa on ilmoitettava tieto siitä, onko luovutuksesta mahdollisesti syntyvä lahja tarkoitettu saajille yhteislahjaksi vai erillisiksi lahjoiksi.

Luovutusten osapuolten sukulaisuussuhde

Luovutettavaan omaisuuteen kuuluva kiinteistö

Selvitä kiinteistöstä

 • kiinteistötunnukset ja pinta-alatiedot
 • erittely luovutettavien kiinteistöjen pinta-alatiedoista (rakennuspaikat, pelto, salaojitettu pelto, metsä, joutomaa, niitty jne.)
 • maatalousmaan pinta-alatiedot ensisijaisesti IACS-tietojen mukaisina ja metsämaan pinta-alatiedot metsäarvion tai metsätaloussuunnitelman mukaisina,
 • kenellä on lainhuuto luovutettaviin kiinteistöihin (jos vaadit poikkeamista lainhuutotietojen mukaisesta nimiperiaatteesta, esitä selvitys omaisuuden hankinta-ajankohdan tarkoituksesta ja rahoituksesta)
 • milloin omaisuus on hankittu (kopiot ostokauppakirjoista ja muut omistusselvitykset kiinteistön saannoista erityisesti alle 10 vuotta omistetuista tiloista sekä ositus- ja perinnönjakoasiakirjoista )
 • jos luovuttaja pidättää jonkin tilan tai sen osan tai rakennusten omistusoikeuden, yksilöi luovutukseen kuulumaton omaisuus.

Vastikkeen määrittely

Selvitä, miten vastike suoritetaan. Vastikkeena voi olla esimerkiksi

 • rahamäärä
 • vastattavaksi otettavat velat
 • sisarosuudet
 • omaisuus, jonka luovutat (esimerkiksi kiinteistö tai asunto-osakkeet). Luovutettavan omaisuuden arvona pidetään käypää arvoa.
 • vapaaseen asumisoikeuteen liittyvät luovutuksensaajan maksuvelvoitteet, kuten valo ja lämpö (etuuden kestoaika (elinikäinen tai määrävuotinen) sekä arvio luovutuksensaajan maksettavaksi tulevien asumiskustannusten määrästä)

 • syytinki. Ilmoita syytingin arvioitu euromääräinen vuotuisarvo ja syytingin kestoaika (elinikäinen tai määrävuotinen)
 • muut vastikkeet
 • milloin vastike on tarkoitus maksaa (jos vastike jää kokonaan tai osittain velaksi, selvitys velan takaisinmaksusuunnitelmasta)
 • miten vastike jakautuu myyjien kesken ja missä suhteessa ostajat maksavat vastikkeen.

Suositeltavaa on määritellä vastikkeen jakautuminen eri omaisuuserille (esimerkiksi vakituinen asunto pihapiireineen, tuotantorakennukset rakennuspaikkoineen, pellot, metsät, koneet ja kalusto sekä muu maatalousirtaimisto).

Etuuksien pidättäminen (esimerkiksi asumis-, käyttö- tai hallintaoikeus)

Anna tieto mahdollisista etuuksien pidätyksistä

 • Mihin omaisuuserään tai –eriin etuus pidätetään?
 • Kuka on oikeutettu etuun?,
 • Mikä on etuuden sisältö, eli millaisia oikeuksia etuun oikeutetulla on?
 • Onko etuus tarkoitettu eliniäksi tai määrävuosiksi? Ilmoita etuuden kestoaika.

Muuta muistettavaa

Luovutuksensaaja

 • Pyydä, että verotuksessa sovelletaan perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdossäännöksiä.
 • Anna selvitys milloin ja millä tavoin aiot käytännössä jatkaa maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista.
 • Jos luovutuksen sisältyvät pellot ovat olleet vuokralla ennen luovutusta, ilmoita, milloin vuokrasopimus päättyy.
 • Anna tieto mahdollisista muista lahjoista, joita olet saanut luovuttajalta kolmen edellisen vuoden aikana.
 • Selvitä, miten ja milloin luovuttaja on itse harjoittanut maataloutta. Ilmoita luovuttajan harjoittaman maatalouden tuotantosuunta.
 • Selvitä luovuttajan käyttämättömän ja käytetyn metsävähennyksen määrä.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2019