Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30 000 euroa. Tilikauden aikana arvonlisäveroilmoitukset annetaan ja arvonlisävero maksetaan normaalisti. Verovelvollinen laskee itse huojennukseen oikeuttavan määrän ja ilmoittaa tiedot tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Milloin yritys on oikeutettu alarajahuojennukseen?

Alarajahuojennukseen liittyvät liikevaihtorajat nousivat vuonna 2016. Muutokset koskeva tilikausia, jotka alkoivat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Täysimääräisen huojennuksen voi saada, jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa (aiempi raja oli 8 500 euroa). Osittaisen huojennuksen voi saada, jos liikevaihto on yli 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa (aikaisempi raja oli 22 500 euroa).

Huojennuksen voivat saada kaikki arvonlisäverovelvolliset, jos liikevaihtoraja ja muut huojennuksen edellytykset täyttyvät.

Huojennuksen määrä riippuu liikevaihdon suuruudesta. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, huojennuksen voi saada täysimääräisenä. Jos liikevaihto on yli 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, arvonlisäveroon saa osittaisen huojennuksen.

Jos tilikaudelta suoritettava vero on negatiivinen eli tilikauden ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero, huojennusta ei voi saada. Huojennuksen saamisen esteenä tai alenemisen voi olla myös muita syitä.

Miten huojennus lasketaan?

Verovelvollinen laskee itse huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon, veron määrän ja huojennuksen määrän.

Alarajahuojennusta laskettaessa ei oteta huomioon kaikkia myyntejä tai veroja. Tarkemmat ohjeet huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ja veron laskemiseksi ovat ohjeessa Arvonlisäveron alarajahuojennus.

Huojennukseen oikeuttava liikevaihto on suhteutettava tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos tilikausi ei ole 12 kuukauden pituinen tai jos verokausi muuttuu. Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.

Aputaulukko huojennuksen laskemiseen: aputaulukko

Ennen 1.1.2016 alkaneilta tilikausilta huojennus lasketaan seuraavasti:
Jos liikevaihto on enintään 8 500 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron (myynnin verot – vähennettävät verot). Tällöin huojennuksen määrää ei lasketa alla olevalla kaavalla. Jos liikevaihto on yli 8 500 euroa, mutta alle 22 500 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Tällöin huojennuksen määrä lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

vero - (liikevaihto – 8 500e) x vero
             14 000 e

1.1. 2016 tai sen jälkeen alkaneilta tilikausilta huojennus lasketaan seuraavasti:
Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa, verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron (myynnin verot – vähennettävät verot). Tällöin huojennuksen määrää ei lasketa alla olevalla kaavalla. Jos liikevaihto on yli 10 000, mutta alle 30 000 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain. Tällöin huojennuksen määrä lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

vero - (liikevaihto – 10 000e) x vero
             20 000 e

Huojennusta laskettaessa liikevaihtoon ei lueta mukaan seuraavia tuloja:

 • metsätaloudesta saatu tulo (esimerkiksi puun myyntitulo)
 • verottomat tuet
 • maitokiintiön myynti, koska se on käyttöomaisuuden myyntiä
 • käyttöomaisuuden myynnistä saatu vastike ja käyttöomaisuuden oman käytön arvo
 • kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saatu vastike silloin, kun verovelvollinen on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön vuokrauksesta (esim. pellon tai rakennuksen vuokrauksesta).

Peltojen vuokrauksesta saadut tulot ovat yleensä arvonlisäverottomia, ja ne lasketaan mukaan alarajahuojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon. Jos alkutuottaja on kuitenkin hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi pellon vuokrauksesta, näitä tuloja ei lasketa mukaan liikevaihtoon.

Huojennusta laskettaessa veron määrään ei lueta mukaan seuraavia veroja:

 • metsätalouden myynneistä maksettava ja metsätalouden ostoista vähennettävä arvonlisävero
 • kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (esim. arvonlisäverollisesta pellon tai rakennuksen vuokrauksesta) maksettava vero ja verolliseen vuokraukseen liittyvä vähennettävä veroa
 • käyttöomaisuuden (esim. traktorin) myynnin vero
 • käännetyn verovelvollisuuden perusteella maksettava vero (esim. rakentamispalvelujen ostoista myyjän puolesta maksettavaa veroa)

Esimerkki: Tilikaudella 1.1. - 31.12.2016 alkutuottajan alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000 euroa, josta myynnin arvonlisävero (24 %) on 3 600 euroa. Maa- ja metsätalouden vähennettävät arvonlisäverot ovat yhteensä 5 400 euroa. Tähän summaan sisältyy metsätalouden vähennettäviä arvonlisäveroja 3 000 euroa. Metsätaloudesta ei ole suoritettavaa arvonlisäveroa. 

Tilikaudelta tilitettävä vero on 1 800 euroa negatiivinen (3 600 euroa – 5 400 euroa). 

Laskukaavassa käytettävä huojennukseen oikeuttava vero on 1 200 euroa: myynnin vero 3 600 euroa miinus muut kuin metsätaloudesta vähennettävät verot (5 400 euroa – 3 000 euroa = 2 400 euroa).

Alarajahuojennuksen määrä on 900 euroa. 

1 200 - (15 000 – 10 000) x 1 200 = 900 
                           20 000


Miten ilmoitan alarajahuojennuksen tiedot?

Alarajahuojennuksen tiedot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksen (aikaisemmin kausiveroilmoitus) seuraavissa kohdissa:

 • Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto
 • Alarajahuojennukseen oikeuttava vero
 • Alarajahuojennuksen määrä.

Lue lisää:

Milloin alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan?

Tilikauden aikana arvonlisäveroilmoitukset annetaan ja arvonlisävero maksetaan normaalisti.

Alarajahuojennuksen tiedot ilmoitetaan arvonlisäveron verokauden mukaisesti joko tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Jos arvonlisäveron verokausi on

 • kuukausi, tiedot ilmoitetaan tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella.
 • neljännesvuosi, tiedot ilmoitetaan kalenterivuoden viimeisen neljänneksen arvonlisäveroilmoituksella.
 • kalenterivuosi, tiedot ilmoitetaan kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa.

      
Katso myös