Ulkomailla työskentely: perustietoa aiheesta

Työnantajan, joka lähettää työntekijän Suomesta ulkomaille töihin, on selvitettävä ennen työn aloittamista, kuuluuko työntekijä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, työntekijän tulojen perusteella myös sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Työnantajan tai muun suorituksen maksajan pitää ilmoittaa tarvittavat tiedot tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja työnantajan erillisilmoituksella.

Työnantajan pitää myös arvioida, soveltuuko ulkomailla työskentelevän työntekijän palkkaan niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Jos sääntö soveltuu, palkka on Suomessa verovapaata eikä siitä toimiteta ennakonpidätystä Suomeen.

Kun työntekijä lähetetään komennukselle ulkomaille, hänelle määritellään vakuutuspalkka. Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut määräytyvät vakuutuspalkan perusteella. Vakuutuspalkka on laskennallinen palkka, joka olisi maksettava, jos ulkomailla tehtyä työtä vastaava työ tehtäisiin Suomessa.

Kaikissa tilanteissa vakuutuspalkkaa ei tarvitse määritellä, esimerkiksi lyhyissä ulkomaan komennuksissa. Tällöin sosiaalivakuutusmaksut maksetaan todellisen palkan perusteella.  

Joissakin ulkomaan työskentelyyn liittyvissä tilanteissa joidenkin sosiaalivakuutusmaksujen perusteena oleva tulo on eri kuin verotuksen perusteena oleva tulo. Näissä tilanteissa tulorekisteriin on ilmoitettava sekä vakuutuspalkka että maksettu palkka, jotta kukin viranomainen saa tarvitsemansa tiedon.

Yleisesti verovelvollinen työskentelee ulkomailla

Jos Suomessa oleva työnantaja maksaa työntekijän palkan ja arvioi, että palkkaan sovelletaan kuuden kuukauden sääntöä, ja työntekijä on Suomessa vakuutettu, työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella vakuutuspalkan määrän ja vakuutuspalkan perusteella toimittamansa niin sanotun minipidätyksen. Minipidätys eli työntekijän sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan tulorekisteriin ennakonpidätyksenä. Myös työntekijältä perityt työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ilmoitetaan.

Jos vakuutuspalkkaa ei ole määritetty, tulorekisteriin ilmoitetaan todellinen työntekijälle maksettu palkka.

  • Jos työnantaja arvioi kuuden kuukauden säännön soveltuvan eikä toimita Suomeen ennakonpidätystä, sen on annettava tulorekisteriin lisätietoja ulkomaan työskentelystä (kansainvälinen työskentely) eli NT2-tiedot ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä sekä työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa.
  • Jos työntekijä työskentelee toisessa Pohjoismaassa, tulorekisteriin on aina ilmoitettava joko NT1-tiedot (ennakonpidätys toimitetaan Suomeen) tai NT2-tiedot (ennakonpidätystä ei toimiteta Suomeen). Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, työnantajan on annettava NT2-tietojen lisäksi työnantajan ilmoitus oleskelujaksoista Suomessa.     

Jos suomalainen yritys lähettää Suomessa vakuutetun työntekijän työhön ulkomaille ja palkan maksaa esimerkiksi ulkomainen konserniyhtiö, suomalaisen yrityksen pitää kuitenkin maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu ja muut sosiaalivakuutusmaksut Suomeen ulkomaisen yrityksen puolesta. Työntekijän sairausvakuutusmaksun ennakonpidätystä eli minipidätystä ei kerry, koska palkan maksaa ulkomainen yritys.

Suomalaisen yrityksen pitää ilmoittaa tulorekisteriin myös vakuutuspalkka tai todellinen maksettu palkka, jos palkkaan ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä, sekä työntekijältä perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Katso tarkempia ohjeita ja esimerkkejä tulorekisteriin ilmoitettavista tiedoista erilaisissa kansainvälisissä tilanteissa:

Rajoitetusti verovelvollinen työskentelee ulkomailla

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut palkat ja muut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin samalla tavalla kuin yleisesti verovelvolliselle maksetut suoritukset. Palkkatietoilmoitukseen merkitään, että kyse on rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta.

Rajoitetusti verovelvolliselle ulkomailla työskentelystä maksettua yksityissektorin palkkaa ei veroteta Suomessa. Jos palkan maksaa julkisyhteisö, palkka voidaan yleensä verottaa Suomessa. Silloin, kun palkka on veronalaista Suomessa, palkasta voidaan periä lähdevero tai ennakonpidätys. Ennakonpidätys voidaan periä vain, jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti.

Jos ulkomailla työskentelevä rajoitetusti verovelvollinen on vakuutettu Suomessa, palkasta on maksettava työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Työnantajan pitää ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Sillä ei ole merkitystä, verotetaanko palkka Suomessa vai ei.

Jos työntekijälle on määritelty vakuutuspalkka, tulorekisteriin on ilmoitettava tieto sekä vakuutuspalkasta että todellisesta maksetusta palkasta. Jos palkka on lähdeveron alaista, työntekijän sairausvakuutusmaksu peritään ja ilmoitetaan tulorekisteriin lähdeveron lisäksi. Jos palkka on ennakonpidätyksen alaista, työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen. Myös työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan tulorekisteriin.

Jos ulkomailla työskentelevä rajoitetusti verovelvollinen ei ole vakuutettu Suomessa, sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta Suomeen. Suomessa olevan työnantajan on kuitenkin ilmoitettava tulorekisteriin todellinen maksettu palkka, oli palkka veronalaista tai ei.