Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tuloveron oikaisuvaatimus (lomake 3308), täyttöohje

Lomakkeella Tuloveron oikaisuvaatimus voit hakea muutosta tuloverotukseen. Voit käyttää lomaketta myös silloin, jos haet muutosta Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun. Liitä vaatimuksesi mukaan tarvittavat liitelomakkeet. Tarkista kunkin liitelomakkeen täyttöohjeesta, mitä tietoja lomakkeeseen pitää täyttää. Liitelomakkeet on mainittu tässä täyttöohjeessa.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sähköisesti OmaVerossa. Voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen myös joko käyttäen tätä lomaketta tai vapaamuotoisesti. Jos teet oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti, tulosta kansilehdeksi tämä lomake. Liitä oikaisuvaatimukseen myös muut asiakirjat, joihin vetoat, ellet ole jo aikaisemmin toimittanut niitä Verohallintoon. Lähetä oikaisuvaatimus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Lomakesivulta löydät lomakkeen ja lisätietoa.

Verotuksen oikaisulautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen. Joissakin tapauksissa oikaisuvaatimus voidaan käsitellä myös täydentävänä verotuspäätöksenä.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Tarkista verotuksesi päättymispäivä ja muutoksenhakuaika saamastasi verotuspäätöksestä.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Lue lisää tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen määräajoista tai Verohallinnon aloitteesta tehdyn oikaisupäätöksen muutoksenhaun määräajoista.

Oikaisuvaatimuksen voit kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut verotuspäätöksen tiedoksi.

Oikaisuvaatimuksen pitää olla perillä Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ja Verohallinnon toimipisteen aukioloaikana. Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, voit jättää oikaisuvaatimuksen Verohallintoon vielä seuraavana arkipäivänä.

1 Verovelvollinen

Merkitse nimesi, henkilö- tai Y-tunnuksesi, lähiosoitteesi sekä puhelinnumerosi. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus.

Jos olet valtuuttanut asiamiehen antamaan oikaisuvaatimusta täydentäviä tietoja tai haluat, että toimitamme päätöksen asiamiehelle, ilmoita tässä asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero.

Liitä oikaisuvaatimukseen tarvittaessa valtakirja veroasioiden hoitamista varten. Voit antaa valtakirjan Verohallinnon lomakkeella 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten) tai vapaamuotoisesti. Asianajajalta tai julkiselta oikeusavustajalta ei tarvita valtakirjaa.

2 Vaatimus

Vuosi tai vuodet, joihin vaatimus kohdistuu

Merkitse tähän kohtaan vuosi, jonka verotukseen haet muutosta. Jos vaadit muutosta useamman vuoden verotukseen, merkitse tähän kaikki vuodet, joita vaatimuksesi koskee.

Oikaisuvaatimuksen syy

Merkitse rastilla, mitä asiaa oikaisuvaatimuksesi koskee. Voit valita useammankin kuin yhden kohdan.

Matkakulut

Jos vaatimuksesi koskee

Tulonhankkimismenot

Jos vaatimuksesi koskee

Vuokratulot/-tappiot

Jos vaatimuksesi koskee vuokratulon tai vuokratuloon kohdistuvien kulujen verotusta, liitä oikaisuvaatimukseen oikea lomake:

Kotitalousvähennys

Jos vaatimuksesi koskee

Luovutusvoitot/-tappiot

Jos vaatimuksesi koskee

Arvopapereita ovat julkisesti noteeratut osakkeet ja arvo-osuudet. Myös pääomanpalautukset verotetaan tietyissä tilanteissa luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan. Muuta omaisuutta ovat muun muassa kiinteistöt, asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, noteeraamattoman yhtiön osakkeet ja osuus avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä.

Velkojen korot

Jos vaatimuksesi koskee velan korkojen vähentämistä pääomatuloista, täytä lomake 50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Kyseessä voi olla

  • asuntovelka
  • ensiasunnon velka
  • tulonhankkimisvelka
  • velka, jolla olet hankkinut osuuden elinkeinoyhtymästä
  • osakkaan maatalouden velan korko, joka kohdistuu maatalousyhtymään.

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tiedot

Jos vaatimuksesi koskee elinkeinotoiminnan tai maatalouden tietoja ja

Metsätalouden tiedot

Jos vaatimuksesi koskee metsätalouden verotusta, liitä mukaan lomake 2C Metsätalouden veroilmoitus.

Ulkomaan tulot

Jos vaatimuksesi koskee ulkomailta saatujen ansio- tai pääomatulojen verotusta, liitä oikaisuvaatimukseen oikea lomake:

Jos vaadit ansiotulojen progressiivista verottamista, liitä oikaisuvaatimukseen lomake 6148 Vaatimus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta.

Muu syy

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos vaatimuksesi syy on muu kuin jokin edellä mainituista. Liitä oikaisuvaatimukseen tarvittaessa oikea lomake. Esimerkiksi jos haet

Tarvittaessa saat neuvoja Verohallinnon palvelunumeroista.

Miten vaadit verotusta muutettavaksi?

Merkitse tähän kohtaan, millaista muutosta vaadit verotukseen.

Jos vaatimuksia on enemmän kuin yksi, numeroi ne.

3 Vaatimuksen perustelut

Merkitse tähän kohtaan, millä perusteella vaadit verotukseen muutosta.

Jos vaatimuksia on enemmän kuin yksi, numeroi myös perustelut vastaavalla tavalla kuin vaatimukset.
Jatka perusteluja tarvittaessa erillisellä liitteellä. Muista merkitä liitteeseen nimesi ja henkilötunnuksesi.

Vaatimus veron perinnän kieltämisestä tai keskeyttämisestä

Merkitse tähän kohtaan rasti, jos vaadit, että veron periminen kielletään tai keskeytetään, kunnes oikaisuvaatimus on ratkaistu. Voit vaatia veron perinnän kieltämistä tai keskeyttämistä, jos sinulla on jäännösveroja maksamatta vuodelta, jonka verotukseen vaadit oikaisua

Veron perinnän kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään kokonaan tai osittain, maksettavaksi jäävälle verolle peritään viivekorkoa.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista allekirjoittaa oikaisuvaatimus.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2023