Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2013

Förteckningen över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2013 har lagts fram på Skatt.fi i både PDF- och CSV-format.

Ladda ner förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2013:

Uppgifterna är offentliga sådana de är vid beskattningens slutförande

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner blir offentliga i början av november det kalenderår som följer efter skatteåret. Beskattningen av samfund fortskrider enligt samfundets egen räkenskapsperiod. Beskattningen av samfund blir alltid slutförd 10 månader efter utgången av den månad under vilken samfundets räkenskapsperiod gått ut. Exempel: om samfundets räkenskapsperiod gått ut 31.12.2013, har beskattningen slutförts 31.10.2014.

Ändringarna som görs i beskattningen senare är sekretessbelagda och Skatteförvaltningen kan inte kommentera dem i offentligheten. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna uppdateras inte heller om beskattningen ändras till följd av ändringssökande eller rättelse, korrigering av fel sparade uppgifter eller motsvarande tekniska fel.

Följande samfund och samfällda förmåner visas på förteckningen

Ja Nej
 • staten och dess inrättningar
 • kommunerna och samkommunerna
 • församlingar och andra religiösa samfund
 • aktiebolag
 • andelslag
 • sparbanker
 • placeringsfonder
 • universiteten
 • ömsesidiga försäkringsbolag
 • lånemagasin
 • ideella och ekonomiska föreningar
 • stiftelser och anstalter
 • samfällda skogar
 • väglag
 • fiskelag och skifteslag
 • bostadsaktiebolag
 • ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • begränsat skattskyldigs dödsbo

De offentliga uppgifterna av dessa samfund visas endast på skattebyråernas kundterminaler.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund

Bolagen finns i förteckningen av de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna sorterade efter hemkommun. Hemkommunen är den kommun som har registrerats i handelsregistret.

Offentliga uppgifter är beskattningsbar inkomst, det sammanlagda beloppet av debiterade skatter, det sammanlagda beloppet av förskott samt vid skatteuppbörden det belopp som ska betalas eller återbäras. Fördelningen av skattesumman mellan olika kommuner hör dock inte till de offentliga uppgifterna.

Beskattningsbar inkomst

Beskattningsbar inkomst av samfund och samfällda förmåner beräknas som differens mellan de skattepliktiga inkomsterna och de avdragbara utgifterna.

Debiterade skatter sammanlagt

Det sammanlagda beloppet av debiterade skatter omfattar samfundsskatten, inbetalningen av ränta på samfundsskatt, skatteförhöjningen och rundradioskatten. Samfundsränta som ska återbäras har dragits av från det sammanlagda beloppet. Från skatt som ska betalas i Finland har man dragit av skatter som betalats i en främmande stat, gottgörelse för bolagsskatt samt avdrag av sådan skatt på bassamfundsinkomst som betalas till en främmande stat.

Förskott sammanlagt

Det sammanlagda beloppet av förskott omfattar förskottsinnehållningen, förskottsbetalningen, förskottskompletteringen och gottgörelsen för bolagsskatt.

Skatteåterbäring

Om samfundet eller den samfällda förmånen har betalat för mycket i förskott, får man skatteåterbäring.

Kvarskatt

Om samfundets förskottsskatter varit mindre än den slutliga skatten, betalas det återstående beloppet i kvarskatt inkl. samfundsränta.

Sökning av uppgifterna på förteckningen

Av samfunden och de samfällda förmånerna anges hemkommun, namn och företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Man kan söka ett enskilt samfunds FO-nummer i Företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst. Den skattskyldiges adress ingår inte i de offentliga uppgifterna.

Uppgifterna på förteckningen har sorterats efter kommun. Kommunerna har ordnats i förteckningen i kommunnummerordning, vilket något avviker från den alfabetiska ordningen. Du kan kontrollera kommunnumret i listan invid.

Inom en kommun har samfunden och de samfällda förmånerna sorterats i alfabetisk ordning efter namnet. Uppgifterna kan sökas efter kommun eller med sökfunktionen (CTRL + F).

Sidan har senast uppdaterats 3.11.2014