Personkundernas offentliga uppgifter

Inkomstbeskattningsuppgifterna för skatteåret 2018 blir offentliga på måndag 4.11.2019. Tidsfristen för att motsätta sig överlämningen av ens egna uppgifter till media har gått ut och begäranden godkänns inte längre.

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter utgörs av den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen, den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, inkomstskatten, kommunalskatten, det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter samt det sammanlagda beloppet av förskott, det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden, det vill säga kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är offentliga i den form de är då beskattningen är slutförd. De offentliga fastighetsbeskattningsuppgifterna är i den form de är då fastighetsbeskattningen är slutförd. Senare ändringar till följd av ändringssökande eller rättelse är inte offentliga.

Uppgifterna kan hämtas till påseende på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under öppettiderna.

Personkunders uppgifter kan sökas enligt landskap och personens namn och födelseår. De tre första bokstäverna i landskapet och efternamnet är obligatoriska sökvillkor.

Uppgifterna kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifter per telefon eller som enskilda utdrag. Ett utdrag kostar 15 euro.

De offentliga uppgifterna om inkomstbeskattningen väcker mest intresse de närmaste veckorna efter offentliggörandet. Under denna tid kan det bildas köer till kundterminalerna.

Kunder kan även fråga efter offentliga inkomstbeskattningsuppgifter även per telefon:

  • Personkundernas offentliga uppgifter: tfn 029 497 003

Uppgifterna kan inte läsas på Internet

Personkundernas offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen är personuppgifter. Om Skatteförvaltningen publicerade uppgifterna på Internet, skulle det betyda att hela förteckningen över offentliga uppgifter utlämnas till alla som använder Internet. Lagen begränsar utlämnande av personuppgifter och utlämnandet i en så här stor skala är inte möjligt. Därför kan man läsa elektroniska uppgifter endast i Skatteförvaltningens kontor.

Egna uppgifter kan inte tas bort från de offentliga uppgifterna

Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter är offentliga enligt lagen, det vill säga Skatteförvaltningen har en lagstadgad förpliktelse att ställa fram alla offentliga beskattningsuppgifter om skattskyldiga och lämna uppgifter om dessa. Skatteförvaltningen kan alltså inte avlägsna uppgifterna för en enskild skattskyldig från de offentliga uppgifterna.

Rätten att invända mot att uppgifter lämnas ut för journalistiska ändamål

Skatteförvaltningen lämnar årligen ut personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektroniskt format för journalistiska ändamål. Medierna kan beställa uppgifter om de personer vars sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster och kapitalinkomster vid statsbeskattningen varit minst 100 000 euro.

Med stöd av EU:s allmänna dataskyddsförordning har Skatteförvaltningens kund rätt att av skäl som hänför sig till hens specifika situation, att när som helst göra invändningar mot att hens uppgifter i elektronisk form lämnas ut för journalistiska ändamål.

De offentliga uppgifterna om inkomstbeskattningen av personer för skatteåret 2018 lämnas ut till medier 4.11.2019 enligt beställningar. Tidsfristen för att motsätta sig att ens egna uppgifter överlämnas i listorna som skickas till medierna gick ut 28.10.2019. Blanketten för begäran är inte längre tillgänglig och begäranden godkänns inte längre.

Anvisningar för skatteåret 2019 ges senare.

Mera information