Samfundskundernas offentliga uppgifter

Uppgifterna om inkomstbeskattningen för skatteåret 2020 blir offentliga den 10 november 2021.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfund och samfällda förmåner är

  • namnet, hemkommunen och företags- och organisationsnumret/födelseåret för den avlidne beträffande begränsat skattskyldiga dödsbon
  • den beskattningsbara inkomsten
  • det sammanlagda beloppet av debiterad skatt
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar
  • det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden, det vill säga kvarskatt eller skatteåterbäring

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Eventuella senare ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande eller rättelse eller uppgifterna som gäller det kompletterande beskattningsbeslutet är inte offentliga.

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs som öppna data

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs i CSV-format på skatt.fi, frånsett bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och begränsat skattskyldiga dödsbon.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfundskunderna:

Att läsa de offentliga uppgifterna och begära dem per telefon

Uppgifterna kan läsas på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under kontorens öppettider.

Uppgifterna om samfund kan sökas med FO-nummer. Man kan söka FO-numret för ett enskilt företag i företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst.

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som pappersutdrag eller utskrift. Utdraget kostar 15 euro.

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna.

Man kan fråga efter offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfundskunder även per telefon:

  • Samfundskundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter: 029 497 006 (finska) och 029 497 007 (svenska)

Mera information: