Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Samfundskundernas offentliga uppgifter

Inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2022 offentliggörs den 8 november 2023.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfund och samfällda förmåner är

  • namnet, hemkommunen och företags- och organisationsnumret/födelseåret för den avlidne beträffande begränsat skattskyldiga dödsbon
  • den beskattningsbara inkomsten
  • det sammanlagda beloppet av debiterad skatt
  • det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar
  • det belopp som ska betalas eller återbäras i skatteuppbörden, det vill säga kvarskatt eller skatteåterbäring

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga sådana de är när beskattningen slutförs. Eventuella senare ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande eller rättelse eller uppgifterna som gäller det kompletterande beskattningsbeslutet är för tillfället inte offentliga.

Också sådana ändringar i samfundens inkomstbeskattning som gjorts efter att beskattningen slutförts kommer att bli offentliga från och med uppgifterna för skatteåret 2022. Uppgifterna om ändringsbeskattningen för skatteåret 2022 offentliggörs i september 2024. I fortsättningen ska ändringsbeskattningsuppgifter bli offentliga efter den 20:e dagen i den månad som följer efter den då ändringen gjordes.

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs som öppna data

De offentliga uppgifterna om samfund offentliggörs i CSV-format på skatt.fi, frånsett bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och begränsat skattskyldiga dödsbon.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om samfundskunderna:

Att läsa de offentliga uppgifterna och begära dem per telefon

Uppgifterna kan läsas på nästan alla Skatteförvaltningens kontor. Kundterminalerna är tillgängliga under kontorens öppettider.

Skattebyråernas kontaktuppgifter och öppettider

Uppgifterna om samfund kan sökas med FO-nummer. Man kan söka FO-numret för ett enskilt företag i företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst.

Företags- och organisationsdatasystemet

Uppgifterna på kundterminalen kan inte skrivas ut eller kopieras på ett datamedium men kunden kan göra anteckningar. Skatteförvaltningen lämnar också ut uppgifter som pappersutdrag eller utskrift. Utdraget kostar 15 euro.

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

De offentliga uppgifterna väcker mest intresse under några veckor efter att uppgifterna offentliggjorts. Under den tiden kan det alltså vara köer till kundterminalerna.

Det går också att ställa frågor om samfundkunders offentliga inkomstbeskattningsuppgifter genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 007 (Inkomstbeskattning av samfund).

Mera information:

 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023