Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förteckning över samfunds och samfällda förmåners offentliga beskattningsuppgifter för skatteåret 2021

Förteckning över samfunds och samfällda förmåners offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2021 har lagts fram på vero.fi i CSV-format.

Ladda ner förteckningen över samfunds och samfällda förmåners offentliga beskattningsuppgifter för skatteåret 2021:

Öppna data

Uppgifterna i förteckningen offentliggörs i den form de är när beskattningen slutförs

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna gällande samfund och samfällda förmåner blir offentliga i början av november det kalenderår som följer efter skatteåret. Beskattningen av samfund fortskrider enligt samfundets egen räkenskapsperiod. Beskattningen av samfund blir slutförd senast 10 månader efter utgången av den månad under vilken samfundets räkenskapsperiod gått ut. Exempel: om samfundets räkenskapsperiod gått ut 31.12.2021, har beskattningen slutförts 31.10.2022.

Ändringarna som görs i beskattningen senare är sekretessbelagda och Skatteförvaltningen kan inte kommentera dem i offentligheten. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna uppdateras inte heller om beskattningen ändras till följd av ändringssökande eller rättelse, korrigering av fel sparade uppgifter eller motsvarande tekniska fel.

Följande samfund och samfällda förmåner visas på förteckningen

Vilka samfund och samfällda förmåner visas på förteckningen och vilka inte.
Ja Nej
 • staten och dess inrättningar
 • kommunerna och samkommunerna
 • församlingar och andra religiösa samfund
 • aktiebolag
 • andelslag
 • sparbanker
 • placeringsfonder
 • universitet
 • ömsesidiga försäkringsbolag
 • lånemagasin
 • ideella och ekonomiska föreningar
 • stiftelser och anstalter
 • samfällda skogar
 • väglag
 • fiskelag och skifteslag
 • andra fastighetsaktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • begränsat skattskyldigs dödsbo

De offentliga uppgifterna av dessa samfund visas endast på skattebyråernas kundterminaler.

Samfunds offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Bolagen som finns i förteckningen av de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är sorterade efter hemkommun. Hemkommunen är den kommun som har registrerats i handelsregistret.

Offentliga uppgifter är beskattningsbar inkomst, det sammanlagda beloppet av debiterade skatter, det sammanlagda beloppet av förskott samt vid skatteuppbörden det belopp som ska betalas eller återbäras. Uppgifterna innehåller inte nedsatt dröjsmålsränta eller återbäringsränta. Fördelningen av skattesumman mellan olika kommuner hör dock inte till de offentliga uppgifterna.

Beskattningsbar inkomst

Beskattningsbar inkomst av samfund och samfällda förmåner beräknas som differens mellan de skattepliktiga inkomsterna och de avdragbara utgifterna.

Debiterade skatter sammanlagt

Det sammanlagda beloppet av debiterade skatter omfattar samfundsskatten, skatteförhöjningen, rundradioskatten samt Ålands mediaavgift. Från skatt som ska betalas i Finland har man dragit av skatter som betalats i en främmande stat samt avdrag av sådan skatt på bassamfundsinkomst som betalas till en främmande stat.

Delvis skattefria samfunds och samfällda förmåners inkomstskattesatser för 2019–2021

Förskott sammanlagt

Det sammanlagda beloppet av förskott omfattar förskottsinnehållningen, förskottsbetalningen och tilläggsförskottet.

Skatteåterbäring

Om samfundet eller den samfällda förmånen har betalat för mycket i förskott, får man skatteåterbäring. Beloppet av skatteåterbäringen omfattar inte återbäringsräntan.

Kvarskatt

Om samfundets förskottsskatter varit mindre än den slutliga skatten, betalas det återstående beloppet i kvarskatt inkl. samfundsränta. Beloppet av kvarskatt omfattar nedsatta dröjsmålsräntan.

Sökning av uppgifterna på förteckningen

Av samfunden och de samfällda förmånerna anges hemkommun, namn och företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Man kan söka ett enskilt samfunds FO-nummer i företags- och organisationsdatasystemets informationstjänst. Den skattskyldiges adress ingår inte i de offentliga uppgifterna.

Uppgifterna på förteckningen har sorterats efter kommun. Kommunerna har ordnats i förteckningen i kommunnummerordning, vilket avviker något från den alfabetiska ordningen. Du kan kontrollera kommunnumret i listan.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2022