Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter skatteåret 2021

Har getts
27.10.2022
Diarienummer
VH/5540/00.01.00/2022
Giltighet
27.10.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/5472/00.01.00/2021, 29.10.2021

1. Anvisningen i ett nötskal

Fysiska personers samt samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2021 blir offentliga 9.11.2022.

1.1. Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter publiceras landskapsvis i alfabetisk ordning enligt den skattskyldiges namn. Med landskap avses enligt lagen det landskap inom vars område den skattskyldige hade sin beskattningskommun skatteåret 2021. Uppgiften om beskattningskommun visas inte i förteckningen.

Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåren 2009–2021 finns tillgängliga vid skattebyråernas kundterminaler. Via terminalerna kan man också läsa uppgifter från andra landskap. Man får även göra anteckningar och till exempel samla information till sin egen dator.

Förteckningar över fysiska personers offentliga inkomst- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter för skatteåren fram till år 2009 finns inte längre tillgängliga vid skattebyråerna. Dessa uppgifter får ges endast muntligen eller i form av utdrag.

1.2. Offentliga samfundsbeskattningsuppgifter

Uppgiften om hemkommun är fortfarande en offentlig samfundsbeskattningsuppgift och förteckningarna framställs enligt kommun. Uppgifterna för skatteåren 2010−2021 finns tillgängliga vid skattebyråernas kundterminaler. Uppgifterna för skatteåren 2011–2021 är också tillgängliga på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi.

1.3. Utdrag och muntliga uppgifter

Vid behandlingen av personuppgifter i inkomstbeskattningen tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (pdf) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen (1050/2018) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, senare offentlighetslagen).

För att utdrag med fysiska personers inkomstbeskattningsuppgifter ska lämnas ut krävs en utredning över användningsändamålet. Kunden bes fylla i redogörelsen för användningsändamålet på en blankett, se bilaga. Utdrag ur och kopior av endast några personers uppgifter kan ges på basis av en muntlig utredning. Utdrag kan ges bland annat för journalistiska ändamål.

Kunden behöver inte redogöra för användningsändamålet då uppgifterna ges per telefon eller på annat sätt muntligen.

Utlämnande av samfunds offentliga beskattningsuppgifter har inte begränsats genom lag, varför dessa uppgifter får lämnas ut också i form av utdrag utan någon utredning över användningsändamålet.

1.4. Behandling av uppgiftsbegäran

Begäran om handlingar ska alltid behandlas utan dröjsmål. Uppgifter ur en offentlig handling ska dock ges senast inom två veckor och i specialfall inom en månad.

Informationstjänsten vid Skatteförvaltningens stabs- och rättsenhet sköter centraliserat den elektroniska informationstjänsten.

2. Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

2.1. Fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

I 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999, nedan beskattningsuppgiftslagen) regleras uttömmande de inkomstbeskattningsuppgifter som är offentliga i den årligen verkställda beskattningen. Offentliga individualiseringsuppgifter är namn, födelseår och landskap (se L om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 851/2010, RP 72/2010 rd.). Personbeteckning och adress är inte offentliga inkomstbeskattningsuppgifter.

Med landskap avses i detta sammanhang det landskap inom vars område kunden har sin hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), dvs. beskattningskommunen (se Statsrådets beslut 100/2015). Beskattningskommunen bestäms på basis av hemkommunen på den sista dagen av skatteåret. Med andra ord avgörs beskattningskommunen och landskap för skatteåret 2021 enligt läget 31.12.2020.

För skattskyldiga som beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande, men som inte har hemkommun enligt 5 § i lagen om beskattningsförfarande, är offentliga beskattningsuppgifter namn, födelseår samt det landskap inom vars område den enhet inom Skatteförvaltningen som har verkställt den skattskyldiges beskattning är belägen. Dessa begränsat skattskyldigas offentliga uppgifter ingår i landskapet Nylands och Ålands förteckningar.

Andra offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är den beskattningsbara förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten vid statsbeskattningen, den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen, inkomstskatten, kommunalskatten, det sammanlagda beloppet debiterade skatter och avgifter samt det sammanlagda beloppet förskott, det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden, det vill säga kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

Förteckningarna över offentliga beskattningsuppgifter görs upp enligt lag skilt för varje landskap. Från och med skatteåret 2004 har förteckningarna uppgjorts i alfabetisk ordning enligt de skattskyldigas namn.

2.2. Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för samfund och samfällda förmåner

De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna gällande samfund och samfällda förmåner är enligt 5 § 3 mom. i beskattningsuppgiftslagen den skattskyldiges namn, hemkommun samt företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Den skattskyldiges adress ingår inte i de offentliga uppgifterna. I de offentliga uppgifterna för begränsat skattskyldiga dödsbon anges den avlidnes födelseår i stället för personbeteckningen.

Övriga offentliga uppgifter i samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattning är beskattningsbar inkomst, det sammanlagda beloppet debiterade skatter, det sammanlagda förskottsbeloppet samt det belopp som ska betalas eller återbäras vid skatteuppbörden, det vill säga kvarskatte- eller skatteåterbäringsbeloppet.

2.3. Tidpunkten för offentliggörande

Beskattningen för enskilda skattskyldiga slutförs på den dag som antecknats på beskattningsbeslutet, dock senast före utgången av oktober. Beskattningen av samfund och samfällda förmåner slutförs senast tio månader efter utgången av skatteårets sista månad (49 § i lagen om beskattningsförfarande 15/2018).

Inkomstbeskattningsuppgifterna blir offentliga årligen i början av november oberoende av när den skattskyldiges beskattning har slutförts. Uppgifter för skatteåret 2021 blir offentliga 9.11.2022. Samma tidpunkt gäller offentliggörandet av uppgifter både för fysiska personer och samfund.

Uppgifterna är offentliga sådana de är vid tidpunkten då den skattskyldiges beskattning slutförs (5 § 5 mom. i beskattningsuppgiftslagen). Ändringar i den skattskyldiges beskattning till följd av rättelse eller ändringssökande efter slutförande av beskattningen är inte offentliga. De är inte heller offentliga i det fall att den skattskyldiges beskattning har ändrats redan innan inkomstbeskattningsuppgifterna blir offentliga. Offentliga är inte heller sådana rättelser i den skattskyldiges beskattning som görs till följd av lagringsfel eller motsvarande tekniska fel.

3. Tillämpning av dataskyddsförordningen

Genom dataskyddslagen (1050/2018) utvidgades tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen fr.o.m. 1.1.2019 också på sådan behandling av personuppgifter som inte hör till unionslagstiftningens tillämpningsområde. På behandlingen av personuppgifter i inkomstbeskattningen tillämpas med stöd av 2 § 1 mom. i dataskyddslagen EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679) pdf.

Dataskyddsförordningen möjliggör en sådan nationell lagstiftning med vilken offentlighetsprincipen och skydd av personuppgifter kan jämkas samman (artikel 86 i dataskyddsförordningen). Enligt 28 § i dataskyddslagen tillämpas på rätten att få uppgifter ur myndigheternas personregister och på annat utlämnande av personuppgifter ur dessa personregister vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På utlämnande av uppgifter om fysiska personer ur offentliga inkomstbeskattningsuppgifter tillämpas således offentlighetslagen.

Tillämpning av dataskyddsförordningen betyder bland annat att den registrerade, det vill säga den fysiska personen, kan använda sin rätt att göra invändningar enligt dataskyddsförordningen när uppgifter lämnas ut i elektronisk form för journalistiska ändamål. Enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandlingen av hens personuppgifter då det exempelvis är fråga om behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6 punkt 1 e i dataskyddsförordningen). Det är fråga om en sådan behandling av personuppgifter när det elektroniska utlämnandet av uppgifter med stöd av 21 § i offentlighetslagen för journalistiska ändamål sker i form av en informationstjänst enligt Skatteförvaltningens övervägande.

Det är däremot inte möjligt att använda rätten att göra invändningar då behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6 punkt 1 c i dataskyddsförordningen). Det är fråga om en sådan förpliktelse när Skatteförvaltningen lägger fram offentliga beskattningsuppgifter till påseende på skattebyråernas kundterminaler eller lämnar ut uppgifter om dem i enlighet med 16 § i offentlighetslagen som utdrag eller per telefon. I dessa situationer kan en person inte invända mot behandlingen av sina uppgifter. Alla skattskyldigas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är tillgängliga vid skattebyråerna.

En godkänd begäran innebär att Skatteförvaltningen inte lämnar ut personens uppgifter i elektronisk form för redaktionella ändamål. Skatteförvaltningen har meddelat att det lönar sig att skicka in invändningsbegäran gällande år 2021 beskattningsuppgifter senast 30.9.2022, för att säkerställa att begäran hinner behandlas innan uppgifterna lämnas ut till massmedia. Begäran kan skickas också senare. Närmare anvisningar gällande invändningsbegäran finns på skatt.fi.

4. Informationtjänsten vid skattebyrån

4.1. Framläggning för påseende

En förteckning över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är en offentlig handling som läggs fram för påseende och kopiering vid skattebyrån (16 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, nedan offentlighetslagen, 621/1999). Både de fysiska personernas och samfundens och de samfällda förmånernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2021 är tillgängliga vid skattebyråernas kundterminaler.

Var och en får också göra anteckningar om informationen som visas via kundterminalen och t.ex. samla in uppgifter till sin egen dator. Det är också möjligt att ta bilder av förteckningen.

När kunden läser förteckningen själv och gör egna anteckningar behövs ingen redogörelse för uppgifternas användningsändamål.

Skatteförvaltningen kan undantagsvis också dela uppgifterna via fjärranslutning enligt särskild överenskommelse.

4.2. Utdrag och kopior om fysiska personer

Utlämnandet av uppgifter om fysiska personer har begränsats i offentlighetslagen. Uppgifter ur förteckningen över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter får lämnas ut endast på så sätt som anges i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen. Enligt denna bestämmelse får personuppgifter ur en myndighets personregister lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

När en kund begär ett utdrag ur eller en kopia av förteckningen över offentliga inkomstbeskattningsuppgifter, ska hen först ombes fylla i en blankett (se bilaga) eller på annat sätt redogöra för användningsändamålet. Om utdrag eller kopia begärs endast om en eller några enstaka personer, kan uppgifter lämnas ut även på basis av en muntlig utredning. Om användningsändamålet inte framkommer, bör man dock även i dessa fall be om en skriftlig redogörelse. När uppgifter om flera personer ombes i form av utdrag eller kopior, bör användningsändamålet utredas skriftligen.

Uppgifter kan lämnas ut för följande användningsändamål

  • Privata ändamål eller ändamål som har samband med hushållet

Den allmänna dataskyddsförordningen gäller inte en sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hens hushåll (se artikel 2 punkt 2 c i dataskyddsförordningen). Offentliga uppgifter kan således enbart lämnas ut för ändamål som är helt och hållet privata eller har samband med personens hushåll och som saknar koppling till yrkes- eller affärsmässig verksamhet (se dataskyddsförordningens ingress, punkt 18).

  • Journalistiska ändamål eller akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål

Den allmänna dataskyddsförordningen förutsätter att medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i enlighet med denna förordning med yttrande- och informationsfriheten, innefattande behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande (artikel 85 i dataskyddsförordningen). Behandling av personuppgifter som sker för enbart journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande regleras i 27 § i dataskyddslagen. Syftet med bestämmelsen är att behålla ett rättsläge som motsvarar den tidigare regleringen (se RP 9/2018 rd).

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter kan således utlämnas för journalistiska ändamål också exempelvis som massöverlåtelse. Det journalistiska ändamåetl bör utredas med bifogad blankett. Utredning kan begäras om till exempel. uppgifternas användningsändamål, redaktören, nyhetstjänsten och den ansvariga chefredaktören. En frilansredaktör kan exempelvis lägga fram utredning över sitt uppdrag eller motsvarande dokument av vilken det framgår varför redaktören samlar in uppgifter för redaktionellt bruk.

Det finns rättspraxis om tillämpningen av redaktionellt ändamål under det upphävda personuppgiftsdirektivets 95/46/EG och den upphävda personuppgiftslagens giltighetstid; högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 23 september 2009 ett beslut HFD:2009:82 och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har också gett sin dom i målet den 27 juni 2017 (no 931/13).

Dataombudsmannen har tagit ställning till behandlingen av personuppgifter i massmediernas skattemaskiner som publiceras på nätet genom ett beslut daterat 27.10.2021 (Dnr 9970/163/2019). Enligt beslutet hade Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat ingen skyldighet att på begäran radera en persons uppgifter, eftersom uppgifterna har behandlats för journalistiska ändamål i skattemaskinerna.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter kan således också utlämnas för akademiskt, konstnärligt och litterärt skapande. Den som begär uppgifter ska ge en utredning om användningsändamålet.

  • Övriga ändamål

I andra än ovan nämnda fall ska den som begär uppgifter enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter ha rätt att registrera och använda uppgifterna. Uppgifter kan lämnas ut till exempel. för lagstadgade ändamål, för forsknings- och statistikbruk och för myndigheters planerings- och utredningsbruk.

Utöver ändamålet ska den som begär att få ta del av en handling meddela till vilket ändamål uppgifterna ska användas, informera om övriga omständigheter som myndigheten behöver för att kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter samt vid behov meddela hur uppgifterna kommer att skyddas (13 § 2 mom. i offentlighetslagen). Till exempel vid fall där man ämnar överlåta en större mängd utdrag, är det skäl att begära utredning även om hur uppgifterna kommer att skyddas. Skyldigheten att skydda uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen gäller personuppgiftsansvariga, såsom massmedier.

4.3 Uppgifter om samfund och samfällda förmåner

Utlämnandet av uppgifter om samfund och samfällda förmåner omfattas inte av ovan nämnda begränsningar som gäller överlåtelse av personuppgifter.

På uppgifter om begränsat skattskyldiga dödsbon som ingår i förteckningen över samfundens och samfällda förmåners offentliga uppgifter tillämpas dock överlåtelsebegränsningarna i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen.

4.4. Uppgifter som lämnas ut per telefon eller annars muntligen

Enligt offentlighetslagen ska innehållet i en handling lämnas ut till kunden på det sätt som denne begär om inte handlingarnas stora antal, kopieringsproblem eller någon annan därmed jämförbar orsak leder till att utlämnandet orsakar oskälig olägenhet för myndighetens verksamhet. Enligt offentlighetslagen får rätten att få uppgifter inte begränsas utan saklig och lagstadgad grund. Var och en som vill få del av uppgifter ska dessutom bemötas jämlikt.

Muntligen, till exempel i telefon, får uppgifter lämnas ut utan ovan nämnda utredning om användningsändamålet. Offentliga uppgifter kan lämnas ut muntligen beaktande läget vid kundbetjäningen. Vid kundbetjäningen ska man dock beakta att kunderna behandlas opartiskt och uppskatta om det till exempel. under hård belastning uppstår sådan oskälig olägenhet för tjänsteverksamheten som avses i offentlighetslagen (se 16 § 1 och 3 mom. samt 17 § 1 mom.).

4.5. Tidsfrister för dokumentservice

Begäran om handlingar ska behandlas i skattebyråerna utan dröjsmål och uppgifter ur en offentlig handling ska lämnas ut snarast möjligt.

Uppgifter ur en offentlig handling ska enligt offentlighetslagen dock ges senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, ska ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut senast inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Tillämpning av den längre tidsfristen kan i enskilda fall komma i fråga till exempel då man lämnar ut uppgifter ur förteckningar eller skattelängder som gäller offentliga inkomstbeskattningsuppgifter från gamla skatteår (14 § 4 mom. i offentlighetslagen).

5. Elektronisk informationtjänst 

Informationstjänsten vid Skatteförvaltningens stabs- och rättsenhet ansvarar centraliserat för överlåtandet av fysiska personers offentliga inkomstbeskattningsuppgifter i elektronisk form. Skatteförvaltningens informationstjänst har standardiserade elektroniska tjänster för överlåtande av uppgifter till media, för forskningsändamål till forskare och forskningsinstitutioner och för lagstadgade användningsändamål till kommuner.

Massmedier ska göra sina beställningar med en blankett för ändamålet. Blanketten finns på Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi.

Skatteförvaltningens informationstjänst behandlar inte längre beställningar på samfunds offentliga uppgifter. Samfundens offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2021 är fr.o.m. 9.11.2022 öppet tillgängliga för alla på skatt.fi.

6. Skatteförvaltningens webbplats

På Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi finns närmare anvisningar om tjänsten för offentliga uppgifter vid skattebyråernas kundterminaler. På skatt.fi hittas även servicenumret för förfrågningar om offentliga inkomstbeskattningsuppgifter.

7. Förteckningar över offentliga uppgifter som gäller tidigare skatteår

7.1. Skatteåren 1999-2008

Förteckningar över fysiska personers inkomstbeskattnings- och förmögenhetsbeskattningsuppgifter för skatteåren 1999–2008 kan inte hållas till påseende vid skattebyråerna. Uppgifter ur förteckningarna ges endast om specifika skattskyldiga.

Uppgifterna om specifika skattskyldiga lämnas muntligen eller som utdrag. Uppgifterna ges så att den skattskyldiges hemkommun inte framgår om den skattskyldiges kontaktuppgifter omfattas av en så kallad spärrmarkering. När uppgifter lämnas ska man således alltid kontrollera om den skattskyldiges uppgifter är spärrmarkerade.

Spärrmarkering kan beviljas med stöd av 24 § 1 mom. 31 punkten i offentlighetslagen eller med stöd av 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009). En person kan ansöka om spärrmarkering om hen har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hens eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad.

Förteckningar över samfunds och samfällda förmåners offentliga beskattningsuppgifter kan fortfarande hållas framlagda till påseende på skattebyråerna.

7.2. Skatteåret 1998 och tidigare

Skattelängder eller förteckningar över offentliga beskattningsuppgifter för skatteåret 1998 eller tidigare kan inte hållas framlagda till påseende eller överlåtas till kunderna. Det samma gäller både fysiska personers och samfund och samfällda förmåners förteckningar.

Uppgifterna lämnas ut som utdrag som inte får innehålla den skattskyldiges personbeteckning eller adress eller annan kontaktinformation (27 § 1 mom. i beskattningsuppgiftslagen). Uppgiften om en spärrmarkerad persons hemkommun får inte heller antecknas på utdrag som gäller skatteåret 1998 eller tidigare. Uppgiften om den spärrmarkerades hemkommun får inte heller lämnas ut muntligen.

7.3. Innehållet i utdragen och myntenhet

Utdragen ur skattelängderna och förteckningarna över offentliga uppgifter ges enligt informationsinnehållet i förteckningen för respektive år.

Valutan på utdrag över offentliga uppgifter som skrivs ut från Skatteförvaltningens datasystem är euro. Om beloppen i förteckningen över offentliga uppgifter eller manuella utdrag är i mark behöver de inte omvandlas till euro.

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Taito von Konow
 

Bilaga Blankett för utredning av användningsändamålet för offentliga beskattningsuppgifter (pdf)


Ytterligare information om denna anvisning

  • ledande sakkunnig Taito von Konow
  • specialsakkunnig Noora Kontro
  • specialsakkunnig Heidi Oikarinen

Ytterligare information om den elektroniska informationstjänsten

  • informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä
  • överinspektör Hanna Liiti
Sidan har senast uppdaterats 31.10.2022