Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Gällande skatteavtal

Giltighet
Tills vidare

Anvisningen anknyter till helheten: Internationell beskattning


Skatteavtal hittar du på statens författningsdatabank (Finlex).

Under länkarna nedan finns avtalstexen ifall den är tillgänglig i elektronisk form (pdf-filer), annars finns avtalstexten enbart på finska. Uppdaterade versioner av skatteavtal är tillgängliga på svenska.

Om ett skatteavtal har ändrats nämns ändringarna under det gällande skatteavtalet. Ändringarna ska tas i beaktande då skatteavtalet tillämpas. Ändringarna kan gälla exempelvis en stats beskattningsrätt eller källskattesatser. Anvisningen uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen har gjorts 16.5.2024.

Närmare information om skatteavtal finns på finansministeriets webbplats.

Den multilaterala konventionens inverkan på skatteavtal

Riksdagen har 13.2.2019 godkänt den år 2016 ingångna multilaterala konvention som gäller skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Konventionen gör det möjligt att anpassa många bilaterala skatteavtal med en multilateral konvention utan att separat ändra varje bilateralt avtal. Finlands reservationer och notifikationer vid deponeringen av konventionens godkännandeinstrument samt konventionstexten framgår av statsrådets förordning av den 25 april 2019 (22/2019 (pdf)).

För Finlands del trädde konventionen i kraft den 1 juni 2019. Tilllämpningen av konventionen inleds emellertid först efter det att den har trätt i kraft i fråga om båda parterna till ett bilateralt skatteavtal. I författningssamlingens fördragsserie publiceras finansministeriets meddelande om konventionens ikraftträdande i fråga om Finlands samtliga skatteavtalspart. I meddelandet förklaras när konventionen träder i kraft i denna andra stat eller annan jurisdiktion. Meddelandena har nämnts under varje gällande skatteavtal och eventuella ändringar i den.

Med hjälp av konventionen ska man i det finska skatteavtalsnätverket inkludera de s.k. minimistandarderna för konventionen, vilka är ett stycke i ingressen som berör syftet med ett skatteavtal, en allmän bestämmelse om förhindrande av avtalsmissbruk, förnyade bestämmelser om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och en bestämmelse om motsvarande justering i fråga om internprissättning. Därtill ska Finland tillämpa den del i konventionen som berör skiljeförfarande. I fråga om de övriga bestämmelserna har Finland lämnat reservationer om att inte tillämpa konventionens bestämmelser. Finland har år 2023 återkallat sin reservation mot artikel 9 i konventionen som berör beskattning av realisationsvinst på grund av överlåtelse av sådana aktier eller intressen i enheter vars värde huvudsakligen härrör från fast egendom. Återkallelsen av reservationen blir tillämplig tidigast från och med den 1 januari 2024 (finansministeriets meddelande 48/2023 (pdf)). Om Finland eller en annan konventionspart lämnar en reservation om att inte tillämpa konventionens bestämmelser på sina skatteavtal, betyder det att ett bilateralt avtal inte ändras till dessa delar. Då kan inte heller Finland för sin del tillämpa en bestämmelse i konventionen i stället för ett bilateralt skatteavtal.

Vid tillämpningen av skatteavtal ska man ta i beaktade det ursprungliga skatteavtalet, dess ändringsprotokoll, den multilaterala konventionen samt de reservationer och notifikationer som skatteavtalsparterna har lämnat till konventionen. Uppdaterade versioner av alla skatteavtal ska publiceras i Finlex informationstjänster. I fråga om de skatteavtal bredvid vilka konventionen blir tillämplig ska man dessutom i Finlex informationstjänster inkludera en kodifikation där presenteras i ett dokument de relevanta bestämmelser i konventionen som är av vikt för det ifrågavarande skatteavtalet. Information om de uppdaterade versionerna och de kodifikationer som beaktar bestämmelserna i konventionen läggs till under varje skatteavtal allteftersom de publiceras. Syftet med de uppdaterade versionerna och kodifikationerna är att göra det lättare att förstå en helhet som består av flera avtal men endast själva avtalstexterna har rättslig verkan.

Skatteavtal som gäller inkomskatt

OECD-stater

Övriga stater

1) Avtalet mellan Finland och f.d. Jugoslavien (FördrS 60/1987) tillämpas mellan Finland och Kroatien, Finland och Bosnien och Hercegovina, Finland och Montenegro, Finland och Kosovo och Finland och Serbien. Utrikesministeriets meddelande 17.5.1995, FördrS 70/2001, FördrS 75/2005, FördrS 9/2016 och Utrikesministeriets meddelanden 18.4.2007, 31.1.2012 och 2.2.2016.

Avtal om utbyte av uppgifter samt ett kort skatteavtal

Skatteavtal som gäller arv och gåva

Landskoder

Amerikas förenta stater US
Arabemiraten AE
Argentina AR
Armenien AM
Australien AU
Azerbajdzjan AZ
Barbados BB
Belgien BE
Bosnien och Hercegovina BA
Brasilien BR
Bulgarien BG
Cypern CY
Danmark (också Färöarna) DK
Dominica DM
Egypten EG
Estland EE
Filippinerna PH
Finland FI
Frankrike FR
Georgien GE
Grekland GR
Indien IN
Indonesien ID
Irland IE
Island IS
Israel IL
Italien IT
Japan JP
Kanada CA
Kazakstan KZ
Kina CN
Kirgizistan KG
Kosovo XK*
Republiken Korea KR
Kroatien HR
Lettland LV
Litauen LT
Luxemburg LU
Makedonien MK
Malaysia MY
Malta MT
Marocko MA
Mexiko MX
Moldavien MD
Montenegro M
Nederländerna NL
Norge NO
Nya Zeeland NZ
Pakistan PK
Polen PL
Portugal PT
Rumänien RO
Ryssland RU
Schweiz CH
Serbien RS
Singapore SG
Slovakien SK
Slovenien SI
Spanien ES
Sri Lanka LK
Storbritannien GB
Sverige SE
Sydafrika ZA
Tanzania TZ
Tadzjikistan TJ
Thailand TH
Tjeckien CZ
Turkiet TR
Tyskland DE
Ukraina UA
Ungern HU
Uruguay UY
Uzbekistan UZ
Vietnam VN
Vitryssland BY
Zambia ZM
Österrike AT

*Kosovo har ingen landskod i internationell standard (ISO). För att beteckna Kosovo används tillfälligt kod XK, tills dess ISO-landskod bekräftas.

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2021