Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret

Förmånsbetalare ska anmäla de pensioner och förmåner de betalat med en anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret. I en anmälan om förmånsuppgifter anges information om en inkomsttagare för en betalningsgång.

En anmälan om förmånsuppgifter kan endast lämnas in av en förmånsbetalare, som har bekräftat anmälan om förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Förmånsbetalaren kan dock ge en tredje part fullmakt att uträtta ärenden för sin räkning i inkomstregistret.

Pensioner utbetalda av arbetsgivare ska anmälas till inkomstregistret i en anmälan om löneuppgifter. Arbetsgivaren lämnar in anmälan.

Anmälan till inkomstregistret ersätter årsanmälningarna som ska lämnas in till Skatteförvaltningen

Till inkomstregistret ska flera sådana uppgifter anmälas som tidigare har anmälts till Skatteförvaltningen i årsanmälningar eller andra anmälningar.

 • årsanmälan, specifikation över retroaktiva pensioner (VSTAKELE)
 • årsanmälan om ersättningsdagar för arbetslösa (VSKORVPV)
 • årsanmälan av kontaktpersonen för en pensions- och förmånsbetalare (VSELVYHT)
 • försäkringsuppgifterna i arvs- och gåvoskattelagen (E).

De sista årsanmälningarna och övriga anmälningar om dessa uppgifter ges för år 2020 till Skatteförvaltningen.

 • prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig (VSRAERIE)
 • deklaration av skatter på eget initiativ
 • årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE).

 • från årsanmälan av pensioner och förmåner (VSELERIE)
  • F Prestation baserad på långsiktigt sparavtal som ska beskattas som förvärvsinkomst
  • M Skattepliktigt strejkunderstöd
  • Q1 Årligen utbetald prestation baserad på långsiktigt sparavtal som utgör kapitalinkomst
  • Q2 Sparmedel enligt långsiktigt sparavtal som betalats ut med anledning av att spararen eller annan som är berättigad till sparmedlen har avlidit
  • V3 Prestation baserad på långsiktigt sparavtal som beskattas som kapitalinkomst med 20 procents förhöjning
  • V4 Prestation baserad på långsiktigt sparavtal som beskattas som kapitalinkomst med 50 procents förhöjning
  • Z Återbetalning av lagstadgad pensionsförsäkringspremie
  • pensioner betalda av fysiska personer
 • från årsanmälan för begränsat skattskyldig (VSRAERIE)
  • C2 - C8 prestationsslag (räntor)
  • D1 Annan prestation (till exempel stipendium)
  • D2 Annan avkastning från kapital i långsiktigt sparavtal
  • E1 - E8 prestationsslag (dividender och andelslags överskott)
  • P4-, P5-, P6- och P7 prestationsslag (prestationer baserade på långsiktigt sparavtal).

I anmälan om förmånsuppgifter ska följande uppgifter anmälas

I anmälan om förmånsuppgifter ska anmälas:

 • inkomsttagarens och betalarens specifikations- och identifieringsuppgifter
 • betalningsdag
 • intjäningsperiod
 • tekniska uppgifter om materialet, om uppgifterna lämnas in via gränssnitt eller laddningstjänst
 • utbetalade pensioner och förmåner som egna inkomstslag.

Uppgifter som ska anmälas med anmälan om förmånsuppgifter är i huvudsak obligatoriska uppgifter. En del uppgifter och inkomstslag är i vissa situationer förknippade med obligatoriska kompletterade uppgifter. Till exempel ”Förmånsenhet” är en obligatorisk uppgift för inkomstslagen Arbetslöshetsförmåner och Annan pension. Förmånsenheten kan dock anmälas som kompletterande uppgift även för ett annat inkomstslag, och rekommendationen är att den ska anmälas. När uppgiften Förmånsenhet har anmälts, kan inkomstregistrets informationsanvändare ta reda på till exempel det dagspecifika förmånsbeloppet och utnyttja denna information i sitt beslutsfattande.

I anmälan om förmånsuppgifter ska uppgiften Intjäningsperiod alltid anges för inkomstslaget. Som intjäningsperiod ska anges den tidsperiod för vilken förmånsinkomst har tjänats in, oberoende av när förmånen har betalats. Till exempel för en förmån som tjänats in i december men betalats ut i januari ska december anges som intjäningsperiod. Läs mer om anmälan av intjäningsperiod i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret i kapitel 3.4.

Observera vid årsskiftet 2020–2021:

Om de ersättningsdagar som lämnats in med en anmälan hänför sig till år 2020, anmäls de ännu för 2020 med årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar (VSKORVPV). Om arbetslöshetsförmån vars intjäningsperiod hänför sig till 2020 betalas 2021, ska antalet ersättningsdagar som ingår i den aktuella perioden anmälas med en årsanmälan. På den anmälan om förmånsuppgifter som ska lämnas in till inkomstregistret för betalningsdagen anges som antal ersättningsdagar undantagsvis 0.

Vid anmälan av förmånsuppgifter används fyrsiffriga kodvärden för att beskriva olika inkomstslag. I en anmälan om förmånsuppgifter kan flera olika inkomstslag för samma inkomsttagare, om förmånerna har samma betalningsdag. Även poster som dras av från inkomsterna ska anmälas med inkomstslag. Läs mer om inkomstslag för förmåner.

Lämna in anmälan om förmånsuppgifter via det tekniska gränssnittet eller e-tjänsten

Pensions- och förmånsuppgifter ska anmälas till inkomstregistret elektroniskt. Uppgifterna kan anmälas via det tekniska gränssnittet eller e-tjänsten. Förmånsbetalare kan inte anmäla uppgifter på pappersblankett.

 • I det tekniska gränssnittet används certifikat för identifiering av organisationer. Vid anmälan av förmånsuppgifter krävs ett annat certifikat än vid anmälan av löneuppgifter.
 • Inloggning på inkomstregistrets e-tjänst sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • I tjänsten Suomi.fi-fullmakter ska organisationer ge nödvändiga personer och organisationer fullmakt att använda e-tjänsten.

Läs mer om anmälningskanaler.

Bekanta dig även med den tekniska dokumentationen

Datainnehållet i anmälan om förmånsuppgifter finns beskrivet i anvisningen Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter på webbsidorna Dokumentation.

Inkomstslagen för förmåner och hur dessa behandlas i beskattningen finns beskrivna i anvisningen Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna  på webbsidorna Dokumentation.

En infograf, i vilken man beskriver hur börjar du anmäla pensions- och förmånsuppgifter till inkomstregistret.