Betalaren lämnar in anmälningarna till inkomstregistret

Anmäl de löner, förmåner och pensioner du betalat ut till inkomstregistret.

Anmäl uppgifterna separat för varje person och betalning. Anmäl uppgifterna inom 5 dagar från betalningsdagen. Vissa prestationer har en längre tidsfrist.

Var kan jag göra anmälan?

När ska uppgifterna anmälas?

Anmälan om löneuppgifter: löner, naturaförmåner och andra ersättningar 

Löner betalas och anmäls till exempel företag, föreningar, stiftelser, sammanslutningar, väglag eller bostadsaktiebolag.

Vad är löneuppgifter och vilka uppgifter behöver jag för anmälan om löner?

Lön eller arbetsersättning ‒ ta reda på dina skyldigheter som arbetsgivare med hjälp av Skatteförvaltningens hjälpfrågor

Arbetsgivarens separata anmälan: det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter

Om du har betalat lön, ska du utöver anmälningarna om löneuppgifter för månaden i fråga även lämna in arbetsgivarens separata anmälan.

I vilka situationer ska jag lämna in arbetsgivarens separata anmälan?

Anmälan om förmånsuppgifter: förmåner, pensioner och dagpenningar för civiltjänstgöring

Förmåner och pensioner betalas och anmäls till exempel av pensionsanstalterna, försäkringsbolagen, FPA, Statskontoret och civiltjänstgöringsplatserna.

Vad är förmånsuppgifter och vilka uppgifter behöver jag för anmälan om förmåner?

Korrigering av anmälan

Om det finns fel i de uppgifter du anmält, ska du rätta dem. Det är alltid betalaren som ska rätta felen. Inkomstregistret eller inkomsttagaren kan inte korrigera uppgifter som du anmält.

Lämna in en ersättande anmälan om du till exempel har anmält inkomsten felaktigt eller har betalat för mycket inkomst. Korrigera anmälan genom att makulera den om du till exempel har uppgett en felaktig personbeteckning eller betalningsdag.

Hur rättar jag uppgifterna?

Vanliga frågor

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, ta del av våra anvisningar:

I avsnittet Löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, anmälan om naturaförmåner och försäkringar.

I avsnittet Förmånsuppgifter finns på motsvarande sätt anvisningar för anmälan av förmåner och pensioner.

I vilka situationer ska jag lämna in arbetsgivarens separata anmälan?

Hur rättar jag uppgifterna?

Läs även anvisningar för olika aktörer:

Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

Vad ska välfärdsområden anmäla till inkomstregistret?

När du köper en tjänst eller anställer en arbetstagare – hushåll som arbetsgivare

Behöver du hjälp med korrigering, val av anmälningssätt eller befullmäktigande? Bekanta dig med våra anvisningar:

Var kan jag göra anmälan?

Så här ger du en fullmakt

Om du behöver exempel eller detaljerade anvisningar för anmälan, kan du ta del av våra detaljerade anvisningar:

Löner: anmälan av information till inkomstregistret

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Inkomstregistrets samtliga detaljerade anvisningar

Även vår kundservice hjälper med frågor som gäller anmälningar:

Kontakta oss

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2023