Förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med år 2021

Pensions- och förmånsinkomster som betalats ut 1.1.2021 och därefter ska anmälas till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas av pensions- eller förmånsbetalare, och till dessa hör exempelvis pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommuner.

Uppgifter om pensioner och förmåner som betalats ut ska anmälas till inkomstregistret. I inkomstregistret finns inte uppgifter om pensions- eller förmånsbeslut och inte heller information om huruvida en ansökan är anhängig.

Naturaförmåner så som bilförmån och telefonförmån betraktas inte som förmånsinkomst. Naturaförmåner anmäls med anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna ska anmälas senast på den femte dagen efter betalningsdagen

Utbetald pension eller förmån, till exempel ålderspension eller arbetslöshetsdagpenning, ska anmälas till inkomstregistret senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen. Läs mer om tidsfristerna för anmälan av förmånsuppgifter.

Endast förmåner som betalats ut i form av pengar ska anmälas till inkomstregistret. Förmåner som getts i annan form än i pengar, t.ex. servicesedlar, ska inte anmälas.

Till inkomstregistret anmäls:

 • lagstadgade pensioner
 • pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring
 • alla skattepliktiga förmåner
 • skattefria förmåner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd
 • kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar
 • prestationer som förmånsbetalaren ska anmäla utifrån arvs- och gåvoskattelagen (28 a §)
 • förluster som beror på beskattningen av vissa placeringsformer, såsom förluster för sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbundna pensionsförsäkringar.

Till inkomstregistret ska inte anmälas:

 • skattefria förmåner som inte påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd, exempelvis moderskapsunderstöd, skolresestöd eller kostnadsersättningar som betalas för deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet.
  • undantag: kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar ska anmälas, även om de inte inverkar på det grundläggande utkomststödet
 • grundläggande utkomststöd som betalas av FPA
 • kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd som betalas av kommunerna
 • handikappbidrag som betalats till personer över 16 år
 • andra känsliga förmåner, såsom strejkunderstöd
 • kostnadsersättningar som hänför sig till boende
 • kostnadsersättningar som hänför sig till rehabilitering eller behandling av en sjukdom
 • stipendier och belöningar
 • ersättningar som betalats för sakskador
 • förmåner som getts i annan form än i pengar, så som FPA:s borgen för studielån eller servicesedlar beviljade av en kommun
 • utländska pensioner, om betalaren inte har anmälningsskyldighet till Finland
 • sytning
 • prestation som hänför sig till avtal om långsiktigt sparande eller annan placeringsverksamhet.