Förmånsuppgifter är förmåner, pensioner och dagpenningar för civiltjänstgöring

Inkomstregistret innehåller förmåns- och pensionsuppgifter från och med 2021. Uppgifterna ska anmälas av betalaren.

Anmäl till inkomstregistret endast de förmåner och pensioner som betalats i pengar. Det finns ingen nedre gräns i euro eller åldersgräns för anmälan.

Vilka uppgifter är förmånsuppgifter?

Anmäl till inkomstregistret som förmånsuppgifter:

 • lagstadgade pensioner
 • pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring
 • alla skattepliktiga förmåner
 • skattefria förmåner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd
 • kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar
 • prestationer som förmånsbetalaren ska anmäla utifrån arvs- och gåvoskattelagen (28 a §)
 • förluster som beror på beskattningen av vissa placeringsformer, såsom förluster för sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbundna pensionsförsäkringar
 • dagpenningar för civiltjänstgöring.

Naturaförmåner såsom bilförmån och telefonförmån är inte förmånsinkomster, utan de anmäls med anmälan om löneuppgifter.

För anmälan om förmånsuppgifter behöver du följande uppgifter

 • betalningsdag – dagen då förmånen är på mottagarens konto
 • betalarens namn och identifierare, till exempel FO-nummer
 • mottagarens namn och identifierare, till exempel personbeteckning eller FO-nummer
 • förmånens eller pensionens bruttobelopp och motsvarande inkomstslag för förmåner
 • tilläggsuppgifter om förmänen, till exempel intjäningsperiod och förmånsenhet
 • eventuella avdrag från förmånen.

Följande prestationer och uppgifter anmäls inte till inkomstregistret

 • skattefria förmåner som inte påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd, exempelvis moderskapsunderstöd, handikappbidrag, skolresestöd eller kostnadsersättningar som betalas för deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet.
  • undantag: kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar ska anmälas, även om de inte inverkar på det grundläggande utkomststödet
 • grundläggande utkomststöd som betalas av FPA
 • kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd som betalas av kommunerna
 • andra känsliga förmåner, såsom strejkunderstöd
 • kostnadsersättningar som hänför sig till boende, rehabilitering eller behandling av en sjukdom
 • stipendier och belöningar
 • ersättningar som betalats för sakskador
 • förmåner som getts i annan form än i pengar, så som FPA:s borgen för studielån eller servicesedlar beviljade av en kommun
 • utländska pensioner, om betalaren inte har anmälningsskyldighet till Finland
 • sytning
 • prestation som hänför sig till avtal om långsiktigt sparande eller annan placeringsverksamhet.

I inkomstregistret finns inte heller uppgifter om ansökningar om förmåner eller beslut.

Vanliga frågor

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, ta del av våra anvisningar:

I avsnittet Löneuppgifter finns anvisningar om inkomstslag, anmälan om naturaförmåner och försäkringar.

I avsnittet Förmånsuppgifter finns på motsvarande sätt anvisningar för anmälan av förmåner och pensioner.

I vilka situationer ska jag lämna in arbetsgivarens separata anmälan?

Hur rättar jag uppgifterna?

Läs även anvisningar för olika aktörer:

Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

Vad ska välfärdsområden anmäla till inkomstregistret?

När du köper en tjänst eller anställer en arbetstagare – hushåll som arbetsgivare

Behöver du hjälp med korrigering, val av anmälningssätt eller befullmäktigande? Bekanta dig med våra anvisningar:

Var kan jag göra anmälan?

Så här ger du en fullmakt

Om du behöver exempel eller detaljerade anvisningar för anmälan, kan du ta del av våra detaljerade anvisningar:

Löner: anmälan av information till inkomstregistret

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Inkomstregistrets samtliga detaljerade anvisningar

Även vår kundservice hjälper med frågor som gäller anmälningar:

Kontakta oss

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2024