Anmäl de utbetalda förmåner och pensioner till inkomstregistret

Pensions- eller förmånsbetalare anmäler till inkomstregistret uppgifter om pensioner och förmåner som betalats ut med anmälan om förmånsuppgifter. Till pensions- eller förmånsbetalare hör exempelvis pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA och Statskontoret.

Endast förmåner som betalats ut i form av pengar ska anmälas till inkomstregistret. Förmåner som getts i annan form än i pengar, t.ex. servicesedlar, ska inte anmälas.

Förmåns- och pensionsuppgifter har anmälts till inkomstregistret från 2021. I inkomstregistret finns inte uppgifter om pensions- eller förmånsbeslut och inte heller information om huruvida en ansökan är anhängig.

Tidsfrister för förmåner

Anmäl med en anmälan om förmånsuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen: betalda förmåner och pensioner samt avdrag på dem.

Läs mer om tidsfrister för anmälan

Till inkomstregistret anmäls:

 • lagstadgade pensioner
 • pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring
 • alla skattepliktiga förmåner
 • skattefria förmåner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd
 • kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar
 • prestationer som förmånsbetalaren ska anmäla utifrån arvs- och gåvoskattelagen (28 a §)
 • förluster som beror på beskattningen av vissa placeringsformer, såsom förluster för sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbundna pensionsförsäkringar.

Naturaförmåner så som bilförmån och telefonförmån betraktas inte som förmånsinkomst. Naturaförmåner anmäls med anmälan om löneuppgifter.

Till inkomstregistret ska inte anmälas:

 • skattefria förmåner som inte påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd, exempelvis moderskapsunderstöd, skolresestöd eller kostnadsersättningar som betalas för deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet.
  • undantag: kostnadsersättningar som hänför sig till arbetslöshetsersättningar ska anmälas, även om de inte inverkar på det grundläggande utkomststödet
 • grundläggande utkomststöd som betalas av FPA
 • kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd som betalas av kommunerna
 • handikappbidrag som betalats till personer över 16 år
 • andra känsliga förmåner, såsom strejkunderstöd
 • kostnadsersättningar som hänför sig till boende
 • kostnadsersättningar som hänför sig till rehabilitering eller behandling av en sjukdom
 • stipendier och belöningar
 • ersättningar som betalats för sakskador
 • förmåner som getts i annan form än i pengar, så som FPA:s borgen för studielån eller servicesedlar beviljade av en kommun
 • utländska pensioner, om betalaren inte har anmälningsskyldighet till Finland
 • sytning
 • prestation som hänför sig till avtal om långsiktigt sparande eller annan placeringsverksamhet.

Korrigera en felaktig eller bristfällig anmälan omedelbart

Korrigera fel i de uppgifter som du har anmält omedelbart när felet upptäcks. Som betalare är det du som ska korrigera uppgifterna om inkomsttagaren meddelar om ett fel. Inkomstregistret eller inkomsttagaren kan inte korrigera uppgifter.

Läs mer om korrigering

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2022