Förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med år 2021

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om pensions- och förmånsinkomster utbetalade efter 1.1.2021. Pensions- och förmånsinkomster betalas exempelvis av pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommunerna. Uppgifterna anmäls med anmälan om förmånsuppgifter. Pensions- och förmånsuppgifterna anmäls till inkomstregistret av prestationsbetalaren. Uppgifterna anmäls elektroniskt.

Följande pensions- och förmånsinkomster anmäls till inkomstregistret som förmåner:

 • lagstadgade pensioner
 • pensioner som ska betalas utifrån en frivillig pensionsförsäkring
 • alla skattepliktiga förmåner
 • skattefria förmåner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd
 • följande skattefria förmåner, som inte påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd: kostnadsersättning (arbetslöshetsförmån), höjd kostnadsersättning (arbetslöshetsförmån) och kostnadsersättning för utlandet (arbetslöshetsförmån)
 • prestationer som förmånsbetalaren ska anmäla utifrån arvs- och gåvoskattelagen (28 a §).

Endast i lagen fastställda förmånsbetalare lämnar in anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret. Till inkomstregistret anmäls även pensioner och förmåner som förmånsbetalaren betalar till en person som är bosatt utomlands. Det har ingen betydelse om förmånstagaren är begränsat eller allmänt skattskyldig i Finland. 

Från och med år 2021 ersätter anmälan om förmånsuppgifter följande årsanmälningar:

 • årsanmälan, specifikation över retroaktiva pensioner (VSTAKELE)
 • årsanmälan om ersättningsdagar för arbetslösa (VSKORVPV)
 • årsanmälan av kontaktpersonen för en pensions- och förmånsbetalare (VSELVYHT)
 • försäkringsuppgifterna i arvs- och gåvoskattelagen (E).

De sista årsanmälningarna om dessa uppgifter ges för år 2020.

Anmälan om förmånsuppgifter ersätter delvis följande årsanmälningar:

 • prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig (VSRAERIE)
 • deklaration av skatter på eget initiativ
 • årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE).

Till inkomstregistret ska inte anmälas

 • sådana skattefria förmåner som inte påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd, exempelvis moderskapsunderstöd, skolresestöd eller kostnadsersättningar som betalas för deltagande i rehabiliterande arbetsverksamhet. Undantag är kostnadsersättning (arbetslöshetsförmån), höjd kostnadsersättning (arbetslöshetsförmån) och kostnadsersättning för utlandet (arbetslöshetsförmån), som anmäls till inkomstregistret.
 • uppgift om att pensions- eller förmånsbeslut har fattats: uppgifterna anmäls när förmånen betalas
 • grundläggande utkomststöd som betalas av FPA
 • kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd som betalas av kommunerna
 • handikappbidrag som betalats till personer över 16 år
 • andra känsliga förmåner såsom strejkbidrag
 • sjukdomskostnader och kostnadsersättningar
 • stipendier och belöningar
 • ersättningar för sakskador
 • om FPA går i borgen för studielån
 • exempelvis servicesedlar beviljade av kommunen
 • utländska pensioner, utom om betalaren har anmälningsskyldighet till Finland
 • sytning
 • skadestånd som ska betalas utifrån ett domstolsbeslut (exempelvis ersättning som betalas av en privatperson)
 • prestation som baserar sig på avtal om långsiktigt sparande eller annan placeringsverksamhet, även om den betalas av en i lagen fastställd förmånsbetalare.

Uppgifterna anmäls i anmälan om förmånsuppgifter

Utbetalade pensioner och övriga förmåner anmäls till inkomstregistret i anmälan om förmånsuppgifter separat för varje förmånstagare. I en anmälan om förmånsuppgifter anmäls uppgifter om en förmånstagare för samma betalningsomgång. Anmälan om förmånsuppgifter kan ges endast av förmånsbetalaren. Arbetsgivaren anmäler pensionerna som betalats till arbetstagarna med anmälan om löneuppgifter.

För anmälan om uppgifter används inkomstslag. I en och samma anmälan kan anmälas flera olika inkomstslag för förmånstagaren. Poster som ska dras av från inkomsterna anmäls enligt inkomstslag, och en del av dem kan anmälas som ett totalbelopp (exempelvis förskottsinnehållning eller källskatt).

Uppgifter som ska anmälas med anmälan om förmånsuppgifter är i huvudsak obligatoriska uppgifter. Med vissa uppgifter och inkomstslag förknippas s.k. kompletterande uppgifter, som preciserar de uppgifter som är obligatoriska att anmäla.

I anmälan om förmånsuppgifter ska anmälas 

 • Inkomsttagarens och betalarens specifikations- och identifieringsuppgifter
 • betalningsdag
 • intjäningsperiod
 • tekniska uppgifter om materialet, om uppgifterna lämnas in via gränssnitt eller laddningstjänst
 • utbetalade pensioner och förmåner som egna inkomstslag

När ska förmånsuppgifterna anmälas? 

Förmånsuppgifterna ska anmälas senast på den femte dagen efter dagen då förmånen eller pensionen betalades.

 • Med betalningsdag avses den dag då prestationen är tillgänglig för inkomsttagaren, t.ex. på inkomsttagarens konto. Om betalaren inte vet på vilken dag prestationen är tillgänglig på inkomsttagarens konto kan man som betalningsdag anse den dag då pengarna lämnat betalarens konto.
 • I de fem kalenderdagar som räknas efter betalningsdagen tas lördag, söndag eller annan helgdag med, men om den utsatta dagen för anmälan är en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas följande vardag.

Exempel: Förmånen betalas 2.1.2021. Förmånsbetalaren ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret senast 7.1.2021.

Uppgifter kan också inlämnas på förhand 

Uppgifter kan även anmälas till inkomstregistret på förhand (exempelvis direkt vid körning av betalningsmaterialet). Uppgifter kan anmälas tidigast 45 dagar före betalningsdagen. Anmälan på förhand är inte bunden till inkomstens intjäningsperiod, utan inkomsten kan anmälas på förhand om den utbetalas till inkomsttagaren inom 45 dagar. Uppgifter kan emellertid inte anmälas före 1.1.2021.

Undantag i tidsfristerna för anmälningar

Ogrundad förmån

En ogrundad förmån anmäls till inkomstregistret utan dröjsmål, men senast inom en månad från tidpunkten då inkomsten konstaterats vara en ogrundad förmån. Om inkomsten ändras till ogrundad förmån, måste en uppgift om detta alltid lämnas in till inkomstregistret. Det har ingen betydelse om den utbetalade prestationen krävs tillbaka eller inte.

Korrigeringen av ett fel som skett vid handläggningen av förmåner kan kräva förmånstagarens samtycke. En förmån kan ändras till ogrundad även exempelvis genom ett avgörande av försäkringsdomstolen, och då annulleras eller hävs det tidigare beslutet. I vissa situationer, exempelvis om förmånstagaren har avlidit, ges inget nytt beslut om återkrav, även om för mycket förmån skulle ha betalats.        

Återkrav

Uppgiften om återkrav anmäls till inkomstregistret på den femte dagen efter att uppgiften mottagits om beloppet som ska betalas tillbaka, betalaren och till vilken pension eller förmån det återkrävda beloppet hänför sig.