Inkomstslag för förmåner

Pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret med ett fyrsiffrigt kodvärde, dvs. med ett inkomstslag (t.ex. 1197 Ersättning för men, tillfälligt (reseförsäkring)). Inkomstslaget anger hurdan inkomst det är fråga om. I förklaringen för inkomstslaget beskrivs inkomstslagets natur och grunderna för beviljande av förmånen eller pensionen.

Avdrag som görs på inkomster anmäls också med inkomstslag. Avdrag av samma slag kan emellertid anmälas som ett totalbelopp. Detta innebär att t.ex. en förskottsinnehållning som hänför sig till olika inkomstslag på samma anmälan, kan anmälas med ett inkomstslag som avser Förskottsinnehållning.

Inkomstslagen är specificerade i inkomstregistret med den noggrannhet som informationsanvändarna behöver uppgiften. 

Inkomstslagen har grupperats enligt typ av pension och förmån:

 • Ersättningar för inkomstbortfall
 • Värnplikts- och civiltjänstgöringsförmåner
 • Ersättningar för underhållsbortfall
 • Ersättning för men, bestående
 • Ersättning för men , tillfällig
 • Begravningsunderstöd
 • Vårdstöd
 • Rehabiliterings- och sjukdomsrelaterade prestationer
 • Förmåner för barnfamiljer och hemvårdsstöd
 • Andra pensioner
 • Andra förmåner
 • Andra prestationer som grundar sig på en frivillig försäkring
 • Studieförmåner
 • Familjepensioner
 • Fronttillägg
 • Ersättningar som grundar sig på grupplivförsäkringar
 • Ersättningar för arbetsoförmåga
 • Arbetslöshetsförmåner
 • Ålderspensioner
 • Poster som ska dras av

Styrreglerna definierar vilka uppgifter som lämnas in för inkomstslaget

Inkomstslagen har vissa styrregler som standard, dvs. information on huruvida styrregeln gäller inkomstslaget eller inte. Styrreglerna definierar vilka preciserande uppgifter som kan eller måste anges för inkomstslaget.

Styrreglerna är:

 • Uppgiften "Skatteplikt för förmånen" kan inte lämnas in
 • Uppgiften "Skatteplikt för förmånen" är obligatorisk
 • Uppgiften "Förmånsenhet" är obligatorisk
 • Uppgiften "Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig" är obligatorisk för begränsat skattskyldiga.

Styrreglerna för inkomstslagen för förmåner beskrivs i dokumentet Förmåner − Koduppsättningar − Inkomstslag på webbsidorna Dokumentation.

Inkomstslagen för förmåner och deras beskattningsbehandling beskrivs i dokumentet Förmåner − Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna på webbsidorna Dokumentation.

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2020