Företag och organisationer

Inkomstregistret införs 1.1.2019. Löneuppgifter kan anmälas tidigast den 1.1.2019.

En arbetstagares förvärvsinkomster anmäls till inkomstregistret av arbetsgivaren

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas över inkomstuppgifterna. Inkomstregistret innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner för varje inkomsttagare. Arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäler uppgifterna om förvärvsinkomster som utbetalats efter 1.1.2019 till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Övriga prestationsbetalare är t.ex. föreningar, stiftelser, sammanslutningar och bostadsaktiebolag.

Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som lämnas in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Uppgifterna lämnas in med en anmälan till ett centraliserat register för de olika myndigheters behov. De sista årsanmälningarna om löneuppgifterna till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen och arbetslöshetsförsäkringsfonden avser år 2018.

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret.

Från och med 2019 ska löneuppgifter anmälas till inkomstregistret. Från och med år 2020 ska även uppgifter om pensioner och förmåner anmälas till inkomstregistret.

Vilka använder uppgifterna i inkomstregistret?

Uppgifterna i inkomstregistret används endast av dem som har rätt till det med stöd av lagen. Uppgifterna får användas endast i den omfattning som har fastställts i lagen.

Fr.o.m. 1.1.2019 används uppgifterna i inkomstregistret av

Skatteförvaltningen
FPA
Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
Arbetspensionsanstalterna
 PSC

Fr.o.m. 2020 används uppgifterna även av ANM:s förvaltningsområde, Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkringsanstalterna, arbetslöshetskassorna och arbetarskyddsmyndigheten.