Tidsfrister för anmälan

Betalare ska anmäla uppgifter om utbetalda prestationer till inkomstregistret inom 5 dagar från betalningsdagen.

 • Betalningsdagen är den dag då lön, förmån eller pension är tillgänglig för inkomsttagare (t.ex. på mottagarens konto).
 • I den 5:e kalenderdagen efter betalningsdagen inräknas lördag, söndag eller annan helgdag med.
 • Om den 5:e dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan du anmäla uppgifterna följande vardag.

Gör alltid anmälan enligt betalningsdagen

Tidpunkten för lämnande av uppgifter påverkas inte av tidsperioden under vilken inkomsten har intjänats. Till exempel ska inkomst utbetalad i januari anmälas enligt betalningsdagen i januari, även om den har intjänats i december.

Längden på företagets skatteperiod påverkar inte heller den sista inlämningsdagen.

Tidsfrister för löner

Anmäl med en anmälan om löneuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen: betalda löner, arvoden och övriga ersättningar samt poster som ska dras av från lönen.

Kontrollera undantag från den allmänna tidsfristen i följande anvisningar.

Naturaförmån

Anmäl naturaförmån månatligen. Lämna in anmälan senast den 5 i kalendermånaden efter den månad då naturaförmånen har intjänats.

Anmäl naturaförmåner antingen med samma anmälan om löneuppgifter som penninglönen eller med en separat anmälan om löneuppgifter.

Om du under följande månad betalar penninglön som intjänats under den månad då naturaförmånen intjänats, kan du anmäla naturaförmånen som inkomst för den aktuella månaden. Gör i så fall anmälan senast den 5 i kalendermånaden efter den månad för vilken du anmäler naturaförmånen som inkomst.

Om en arbetstagare får enbart naturaförmån

Anmäl även då naturaförmånen månatligen, senast den 5 i månaden efter den månad under vilken naturaförmånen har intjänats.

Ange som betalningsdag vilken dag som helst i den månad under vilken förmånen enligt nyttjandeprincipen har varit tillgänglig för inkomsttagaren. Betalningsdagen kan vara till exempel den sista i månaden.

Telefonförmån

I vissa situationer kan du anmäla telefonförmån en gång om året i förväg.

Läs mer om anmälan av telefonförmån och övriga naturaförmåner

Löneförskott

Anmäl utbetalat löneförskott inom samma tidsfrist som lön som betalas senare under samma löneutbetalningsperiod, dvs. inom 5 dagar från den senare betalningsdagen. Förutsättningen är att lönerna har betalats ut under samma kalendermånad.

Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löner som en ställföreträdande betalare har betalat

Om en ställföreträdande betalare har betalat lön för din räkning, lämna in den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter senast den 5 i kalendermånaden efter betalningsmånaden.

Lämna in en anmälan om de löner som den ställföreträdande betalaren har betalat för vilka du är skyldig att betala socialförsäkringsavgifter.

Om du är ställföreträdande betalare, anmäl de löner du har betalat med en anmälan om löneuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen.

Arbete utomlands

Anmäl NT1-uppgifter inom 5 dagar från den betalningsdag då lön betalas för första gången för arbete i ett annat nordiskt land.

Anmäl NT2-uppgifter inom 5 dagar från den betalningsdag då förskottsinnehållning för första gången inte verkställs i Finland.

Uppgifter om vistelsetider i Finland kan du anmälan senare, dock senast i slutet av januari året efter betalningsåret.

Försäkringslön

Anmäl uppgifter om försäkringslönens belopp månatligen, senast den 5 i kalendermånaden efter arbetet.

Skattefria resekostnadsersättningar

Anmäl uppgifterna om skattefria kostnadsersättningar (kilometerersättningar, dagtraktamenten och måltidsersättningar) senast på den 5:e i den månad som följer efter betalningsmånaden.

Engångsprestationer betalade av en registrerad förening

Anmäl engångsprestationer på högst 200 euro varje månad, senast på den 5:e i följande kalendermånad.

Om en förening betalar större belopp eller betalar lön kontinuerligt, anmäl uppgifterna på normalt sätt inom 5 dagar från betalningsdagen.

Uppgifter om anställningsförhållande

Anmäl uppgifter om anställningsförhållande i samband med varje löneutbetalning med en anmälan om löneuppgifter.

Uppgifter ska anmälas enbart för inkomsttagare som står i ett anställningsförhållande. Merparten av uppgifterna är frivilliga att anmäla, men vissa är obligatoriska vid vissa former av anställningsförhållanden eller i vissa situationer.

Läs mer om anmälan av uppgifter om anställningsförhållande

Frånvarouppgifter

Anmäl uppgifter om en inkomsttagares frånvaro senast med följande anmälan om löneuppgifter efter frånvaron. Till exempel ska frånvarouppgifter för januari anmälas senast med anmälan i februari.

Rekommendationen är att du anger anmälningsperioden för inkomsttagarens frånvaro i samband med varje löneutbetalning. Anmäl uppgiften även om inkomsttagaren inte har varit frånvarande.

Frånvarouppgifter ska anmälas enbart för inkomsttagare som står i ett anställningsförhållande. Det är frivilligt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Läs mer om anmälan av frånvaro

Totalbeloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och uppgiften Ingen lönebetalning

Lämna in arbetsgivarens separata anmälan senast den femte i den kalendermånad som följer efter rapporteringsmånaden. 

 • Du är en regelbunden arbetsgivare, lämna in arbetsgivarens separata anmälan för varje månad. 
 • Du är en tillfällig arbetsgivare, lämna in arbetsgivarens separata anmälan endast för löneutbetalningsmånader, dvs. för de månader som du även anmäler inkomsttagarens löneuppgifter.

Läs mer om arbetsgivarens separata anmälan 

Hushåll som arbetsgivare

Om du som privatperson hör till arbetsgivarregistret, dvs. du är en regelbunden arbetsgivare, ska du iaktta de allmänna tidsfristerna för anmälan som presenteras på denna sida.

Om du som privatperson inte hör till arbetsgivarregistret, dvs. du är en tillfällig arbetsgivare, ska du iaktta tidsfristerna för hushåll:

 • Lämna in en elektronisk anmälan senast den 5:e dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningen.
 • Lämna in anmälän med pappersblankett senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningen.

Läs mer om hushålls anmälningar

Du kan anmäla uppgifter med pappersblankett endast av särskilda skäl

Tidsfristen för anmälan med pappersblankett är 8 dagar från betalningsdagen i stället för 5 dagar.

Du kan lämna in anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan med pappersblankett endast av särskilda skäl. Pensions- och förmånsuppgifter kan du inte anmäla med pappersblankett överhuvudtaget.

Läs mer om anmälan med pappersblankett

Tidsfrister för förmåner

Anmäl med en anmälan om förmånsuppgifter inom 5 dagar från betalningsdagen: betalda förmåner och pensioner samt avdrag på dem.

Återbäring på eget initiativ

För anmälan behöver du följande uppgifter: återbetalningsdag, återbetalat förmånsbelopp, uppgift om den inkomsttagare som betalat beloppet och uppgift om till vilken förmån återbetalningen hänför sig.

Anmäl återbetalning av förmån på eget initiativ inom 5 dagar från det att du erhållit dessa uppgifter och återbetalningen har hänförts i organisationens betalningssystem.

Regressprestationer

Om en förmånsbetalare har varit ställföreträdande mottagare, anmäl uppgift om erhållen regressprestation inom en månad från det att du erhållit de nödvändiga uppgifterna.

För anmälan behöver du följande uppgifter: betalningsdag för regressprestationen, prestationsbetalare, betalat belopp och uppgift om till vilken förmån betalningen hänför sig.

Korrigera anmälningar utan dröjsmål

Betalaren ska korrigera en felaktig uppgift som anmälts omedelbart när felet upptäcks. En inkomsttagare som upptäcker ett fel i sina uppgifter ska be betalaren att korrigera dem i inkomstregistret.

Läs mer om korrigering

Läs mer om anmälan av ogrundad förmån och återkrav

Du kan lämna uppgifterna redan på förhand

Du kan lämna uppgifter till inkomstregistret upp till 45 dagar före betalningsdagen. Den innevarande dagen, dvs. dagen då du lämnar in dina uppgifter, ska räknas med i 45-dagarsperioden.

45 dagar i förväg kan du anmäla

 • utbetalningar som gjorts i penningform, såsom löner, arvoden och övriga ersättningar samt pensioner och förmåner 
 • naturaförmåner
 • anställningsförhållanden som börjar i framtiden.

Vissa uppgifter kan anmälas i förväg utan tidsbegränsningar.

Dessa uppgifter kan anmälas genast när de är kända:

 • avslutandet av anställningsförhållandet
 • arbets- och vistelseperioder  i internationella situationer
 • frånvarouppgifter.

Du kan lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en månad i förväg. Om du anmäler uppgiften Ingen lönebetalning, kan du anmäla den för sex månader i förväg.

Detaljerade anvisningar och exempel

Löneuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om tidsfrister i olika situationer:

Kapitel 2: Utsatta tider för att anmäla uppgifter

Förmånsuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om tidsfrister i olika situationer:

Kapitel 1.2: Tidpunkt för lämnande av uppgifter

Sidan har senast uppdaterats 9.5.2023