Information om inkomstregistret

Inkomstregistret är en elektronisk databas till vilken uppgifter om betalda löner, pensioner och förmåner anmäls.

År 2023 tog vi i inkomstregistret emot 59 miljoner anmälningar om löneuppgifter, 2 miljoner arbetsgivarens separata anmälningar och 60 miljoner anmälningar om förmånsuppgifter.

Löneuppgifter lämnades in av sammanlagt 270 000 betalare. Förmåner anmäldes av närmare 700 betalare. Vid utgången av året innehöll inkomstregistret löneuppgifter för 3,1 miljoner personer och förmånsuppgifter för 3,5 miljoner personer.

Nu använder mer än 370 organisationer inkomstregistret vid sitt beslutsfattande. År 2023 utlämnades vi inkomstuppgifter mer än 890 miljoner gånger till informationsanvändare som har rätt att få information.

Inkomstregistret innehåller löneuppgifter sedan 2019 samt pensions- och förmånsuppgifter från och med 2021.

Inkomstregistret i ett nötskal

Betalarna, till exempel arbetsgivare och förmånsbetalare, anmäler uppgifterna till inkomstregistret i realtid, separat för varje person och betalning. Som privatperson kan du via e-tjänsten granska dina uppgifter eller andra uppgifter med fullmakt.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret elektroniskt. De kan överföras direkt från betalningssystemet via ett gränssnitt eller anmälas via e-tjänsten. Pappersblanketter kan endast av särskilda orsaker användas för anmälningar av löneuppgifter. Pensions- och förmånsuppgifter kan överhudtaget inte anmälas på pappersblanketter.

Endast myndigheter och andra instanser med lagstadgad behörighet får använda uppgifter i inkomstregistret. Det är avgiftsfritt att anmäla och använda uppgifter. Anmälan och användning av uppgifter regleras av lagen om inkomstdatasystemet. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet administrerar och ansvarar för inkomstregistret.

Utöver inkomster anmäls anställnings- och frånvarouppgifter för arbetstagare till inkomstregistret. Till registret anmäls dessutom uppgifter om skattefria pensioner och andra förmåner som Fpa behöver i handläggningen av grundläggande utkomststöd.

Känsliga uppgifter, såsom uppgifter om utbetalt utkomststöd, anmäls inte till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten omfattar inte heller till exempel största delen av kapitalinkomster, rese- och logikostnader som betalats mot kvitto eller arbetsinkomst för företagare, om företagaren är försäkrad enligt pensionslagen för företagare eller för lantbruksföretagare.

Liknande centraliserade inkomstregister som fungerar i realtid finns också i andra länder, men inkomstregistret i Finland är unikt till sin omfattning och aktualitet. Myndigheter och andra instanser med användarrättigheter kan använda uppgifterna i registret samtidigt, och inkomsttagare och arbetsgivare behöver inte separat anmäla dem till respektive instans.

Inkomstregistret förenklar och förtydligar betalarnas skyldigheter

Arbetsgivare och andra prestationsbetalare anmäler utbetalda löner, pensioner och förmåner endast en gång till inkomstregistret. Därefter har myndigheter och andra informationsanvändare åtkomst till dem i realtid. Eftersom betalarna anmäler uppgifterna samtidigt på ett heltäckande sätt, behöver inga separata bilagor bifogas till exempel när man ansöker om förmåner.

Anmälningarna kan automatiseras helt och hållet. Detta förutsätter en elektronisk förbindelse, dvs. ett gränssnitt, mellan betalningssystemet och inkomstregistret via vilken uppgifterna om utbetalda löner, pensioner och förmåner överförs till inkomstregistret. En sådan lösning sparar tid och arbete.

De uppgifter som anmäls till inkomstregistret används i realtid i bland annat beskattningen, beviljandet av förmåner och pensioner, handläggningen av försäkringsersättningar, arbetarskyddet, statistikföringen och fastställandet av olika kundavgifter.

Eftersom uppgifterna i inkomstregistret är tillgängliga för olika myndigheter i realtid genast efter anmälan, är det viktigt för såväl arbetsgivare och inkomsttagare som för andra informationsanvändare att uppgifterna stämmer.

Arbetsgivare och förmånsbetalare ska korrigera fel i anmälda uppgifter genast efter att de upptäckts. Prestationsbetalaren ansvarar för de uppgifter som anmälts till inkomstregistret och korrigeringen av dessa. En tjänsteman i inkomstregisterenheten eller en inkomsttagare kan inte rätta uppgifter i inkomstregistret.

Inkomstregistret för företag och organisationer

Uppgifter om löner, pensioner och förmåner lättillgängliga för inkomsttagare

Via inkomstregistrets e-tjänst kan privatpersoner granska sina inkomstuppgifter och andra uppgifter med fullmakt. Via registret får inkomsttagaren en övergripande bild i realtid av sina löner, pensioner och förmåner.

Inkomsttagaren kan också kontrollera att löne- eller förmånsbetalaren fullgjort sin anmälningsskyldighet. Om det finns fel i uppgifterna ska du be betalaren att rätta dem i inkomstregistret. Inkomstregistermyndigheten eller inkomsttagaren kan inte korrigera uppgifter i inkomstregistret.

Myndigheter och andra användare av inkomstregistret hämtar inkomstuppgifterna direkt från inkomstregistret. Användarna får uppgifter enligt det tidsschema och den omfattning som behövs. Ur privatpersoners perspektiv underlättar detta skötandet av ärenden, eftersom de egna inkomstuppgifterna är aktuella i inkomstregistret och inte separat behöver lämnas till myndigheter när man till exempel ansöker om skattekort.

Inkomstregistret för privatpersoner

Inkomstregistret automatiserar informationsanvändningen i samhället

Inkomstregistret innehåller aktuell information om förvärvsinkomster. Myndigheter och andra informationsanvändare har åtkomst endast till de uppgifter från inkomstregistret som de behöver. Inkomstregistret möjliggör också övervakning i realtid och förenklar skötandet av ärenden med informationsanvändarna.

Ett syfte med inkomstregistret är att stödja bekämpningen av grå ekonomi. Varje informationsanvändare övervakar uppgifterna i inkomstregistret ur sin sektors perspektiv. Brister i anmälningar kan konstateras mycket snabbt efter utbetalningar av prestationer. Uppgifter behöver inte heller längre anmälas separat till vissa myndigheter, eftersom uppgifterna i anmälan utnyttjas av alla instanser som har åtkomst till dem.

Data flödar genom inkomstregistret från informationsproducenter till informationsanvändare och inkomsttagare.

Bekanta dig också:

Utveckling av inkomstregistret

Informationsanvändaren

Kontakta oss

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2024