Inkomstregistrets detaljerade anvisningar

På denna sida har vi samlat inkomstregistrets detaljerade anvisningar.

 • Varje anvisning har en giltighetstid och versionshistoria.
 • Om du korrigerar gamla anvisningar ska du använda anvisningarna för tidpunkten i fråga.

Tekniska anvisningar och schemabeskrivningar för programutvecklare finns på webbsidorna Dokumentation

Anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret

Anvisningar behandlas anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret.  Anvisningarna är avsedd för prestationsbetalare om inte någon annat nämns separat.

Detaljerade anvisningar om att anmäla löneuppgifter
Den nyaste anvisningen Giltig fr.o.m. Tidigare anvisningar

Löner: anmälan av information till inkomstregistret

Anvisningen behandlas

 • allmänna principer och förfaranden för anmälning av löneuppgifter till inkomstregistret
 • de utsatta tiderna för att lämna in uppgifter
 • logiken i användningen av uppgifter i inkomstregistret.

Anvisningen är avsedd att vara en övergripande allmän anvisning till stöd för de detaljerade anvisningar som inkomstregistret ger ut.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till anmälan om löneuppgifter

 

Arbetsgivarens separata anmälan

Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • de situationer då arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas
 • när och hur man lämnar in arbetsgivarens separata anmälan
 • vilka uppgifter som anmäls med arbetsgivarens separata anmälan
 • de situationer då ett hushåll ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till arbetsgivarens separata anmälan

 

Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • hur en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan ska korrigeras
 • hur en överbetalning och andra ogrundade förmåner ska anmälas
 • hur en återkrävd prestation ska anmälas.

Anvisningen innehåller exempel på hur uppgifter ska korrigeras i olika fall.  I slutet av anvisningen finns en sammanfattning av allmänna principer för korrigering.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om korrigering

 

Internationella situationer

Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • anmälning av uppgifter i internationella situationer
 • korrigering av uppgifter i internationella situationer.

I internationella arbetssituationer ska inkomstuppgifterna alltid anmälas till inkomstregistret, om betalaren ska lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. 

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till internationella situationer

Hushåll som arbetsgivare

Anvisning är avsedd för hushåll som betalar lön eller övriga förvärvsinkomster och anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

I denna anvisning beskrivs

 • uppgifter som behövs vid anmälan i de vanligaste betalningssituationerna
 • tidsfristerna för anmälan
 • kanaler för anmälan av uppgifter
 • korrigering av inlämnade uppgifter
 • skötande av arbetsgivarskyldigheter
 • exempel på olika betalningssituationer och de anmälningar som lämnas in vid de olika situationerna.

​19.2.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till hushåll

Naturaförmåner och kostnadsersättningar

Anvisningen beskriver med hjälp av exempel hur olika naturaförmåner och kostnadsersättningar anmäls till inkomstregistret.

 • Naturaförmåner är bland annat bilförmån, personalbiljettförmån och kostförmån.
 • Kostnadsersättning innebär att arbetsgivaren eller någon annan prestationsbetalare ersätter en arbetstagare kostnaderna som uppstått för utförande av arbete, till exempel kilometerersättning, dagtraktamente och måltidsersättning.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om naturaförmåner

Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter

Anvisningen beskriver de obligatoriska uppgifter och frivilliga, kompletterande uppgifter som anmäls till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter.

En del av de obligatoriska uppgifterna ska lämnas i varje anmälan och en del endast i vissa situationer, exempelvis vid betalning av en viss prestation. En del av uppgifterna är kompletterande uppgifter. Anmälan av dessa är frivillig för betalaren.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om obligatoriska och kompletterande uppgifter

Uppgifter om ett anställningsförhållande

Anvisningen behandlar anmälan av uppgifter om ett anställningsförhållande till inkomstregistret.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om uppgifter om ett anställningsförhållande

Frånvarouppgifter

Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • anmälning av avlönade och oavlönade frånvaron till inkomstregistret
 • anmälning av uppgifter om ansökning om FPA-ersättning till inkomstregistret
 • korrigering av frånvarouppgifter. 

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om frånvarouppgifter

Penninglöner och poster som ska dras av från lönen

Anvisningen beskrivs

 • lönebegreppet
 • de två sätten att anmäla penninglöner till inkomstregistret
 • avskiljandet av lön och arbetsinkomst i inkomstregistret
 • anmälan av poster som ska dras av från lönen.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om penninglöner

Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare

Anvisningen är avsedd för parter som verkar som ställföreträdande betalare och för egentliga arbetsgivare.

Anvisningen innehåller en beskrivning av

 • ställföreträdande betalares och egentliga arbetsgivares skyldigheter att anmäla uppgifter till inkomstregistret
 • anmälningar som en ställföreträdande betalare lämnat till inkomstregistret
 • anmälningar som av en egentlig arbetsgivare lämnats till inkomstregistret i situationer med ställföreträdande betalare.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till ställföreträdande betalare

Belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

I anvisningen beskrivs det med hjälp av exempel hur uppgifter anmäls till inkomstregistret då det handlar om

 • belöning av en arbetstagare till exempel med anställningsoptioner
 • sjöarbetsinkomst
 • anmälning av prestationer som ska betalas till företag och företagare
 • bruksersättning
 • en prestation som grundar sig på specialuppdrag, såsom en prestation som betalas till en idrottare eller en artist.

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om belöning och andra specialsituationer

Uppgifter i anslutning till försäkrande

Anvisningen beskriver hur arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter.

Anvisningen innehåller också en beskrivning av anmälan av information då

 • inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för det finländska socialskyddet
 • betalaren inte har någon skyldighet att försäkra en inkomsttagare, till exempel om den betalda inkomsten underskrider den nedre gränsen för försäkring
 • det utbetalda inkomstslaget inte är underställd socialförsäkringsavgifter.

Anvisningen innehåller exempel på anmälning av olika försäkringsuppgifter. 

​1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till försäkrande

Företagsomstruktureringar

Anvisningen innehåller en beskrivning av hur en företagsomstrukturering påverkar anmälan.

​1.1.2023–

Tidigare versioner av anvisningen om företagsomstruktureringar

Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret

Anvisningar behandlas anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret.  Anvisningarna är avsedd för förmånsbetalare. I anvisningar avser termen förmån både pensioner och förmåner om inte någon annat nämns separat.

Detaljerade anvisningar om att anmäla förmånsuppgifter
Den nyaste anvisningen Giltig fr.o.m. Tidigare anvisningar

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Anvisningen beskrivs

 • på allmän nivå anmälningen av de uppgifter som ska anges i de anmälningar om förmånsuppgifter som ska lämnas in till inkomstregistret vad gäller förmåns- och pensionsinkomster
 • med hjälp av exempel de vanligaste anmälningssituationerna till inkomstregistret
 • hur en anmälan om förmånsuppgifter ska korrigeras.

2.5.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till anmälan om förmåner

Förmåner: återkrav och regress

I anvisningen beskrivs med hjälp av exempel hur uppgifter om återkrav och regress ska anmälas till inkomstregistret.

1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till återkrav och regress

Förmåner: återkrav och regress i internationella situationer

I anvisningen beskrivs med hjälp av exempel hur uppgifter om återkrav och regress ska anmälas till inkomstregistret i internationella situationer.

I en internationell återkravssituation är inkomsttagaren bosatt utomlands eller betalaren av en tidigare eller en senare förmån är utländsk.

1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen till återkrav och regress i internationella situationer

Påföljdsavgifter i inkomstregistret

 Detaljerade anvisningar av påföljdsavgifter 
Den nyaste anvisningen Giltig fr.o.m. Tidigare anvisningar

Påföljdsavgifter

Anvisningen innehåller en beskrivning av påföljdsavgifter.

1.1.2024–

Tidigare versioner av anvisningen om påföljdsavgifter

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2024