Inkomstregistret för informationsanvändare

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan granskas och sökas av endast de organisationer och myndigheter som enligt inkomstregisterlagen har rätt till det. Uppgifter kan användas endast i den omfattning och för det ändamål som fastställts i lagen.

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Informationsanvändare omfattar:

Data flödar genom inkomstregistret från informationsproducenter till informationsanvändaren.

1.4.2024 det positiva kreditupplysningsregistret tog i bruk inkomstregistret som informationsanvändare.

1.1.2023 blev Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), välfärdsområden, Migrationsverket, justitieministeriets förvaltningsområde, polisen
Tull samt Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen informationsanvändarna.

1.1.2021 Utsökningsverket tog i bruk inkomstregistret som informationsanvändare.

1.1.2020 blev landskapet Åland och dess myndigheter, kommuner och samkommuner, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, Arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde, Statistikcentralen, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), arbetarskyddsmyndigheterna, arbetslöshetskassorna, skadeförsäkringsbolagen och Statskontoret informationsanvändarna.

1.1.2019 blev Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen (PSC) informationsanvändarna.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2024