Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

Anmäl lön, arvode eller ersättning som föreningen, stiftelsen eller idrottsföreningen betalar till inkomstregistret genom anmälan om löneuppgifter. Gör anmälan med föreningens FO-nummer.

Vilka uppgifter behöver jag för anmälan om löner?

Var kan jag göra anmälan?

Vem kan lämna anmälan och korrigera uppgifterna samt ge fullmakter för föreningen?

Anmäl uppgifterna inom 5 dagar från betalningsdagen. Vissa av föreningens engångsprestationer och naturaförmåner har en längre tidsfrist.

Föreningen betalar lön eller ersättning till den egna arbetstagaren

Föreningen betalar lön om den har ingått ett arbetsavtal med arbetstagaren. Till exempel kan en idrottsförenings tränare vara avlönad arbetstagare.

Om föreningen har betalat lön, ska du för månaden i fråga utöver anmälningarna om löneuppgifter även lämna in en arbetsgivarens separata anmälan. Ange det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter. Räkna beloppet av alla löner som föreningen betalat den månaden.

Anmäl uppgifterna med anmälan om löneuppgifter separat för varje person och betalning.

Föreningen betalar lön eller ersättning till den egna arbetstagaren
Avgift Inkomstslag
lön brutto Inkomstslag i 100- eller 200-serien, t.ex. Tidslön (201)
mötesarvoden Mötesarvode (210), foga till inkomstslaget försäkringsuppgiftens typ: ”Underställd socialförsäkringsavgifter: Ja”
lön för idrottare Inkomstslag i 100- eller 200-serien, t.ex. Tidslön (201), som tilläggsuppgift om inkomsttagaren ”Idrottare”
arvoden till styrelsemedlemmar Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308), foga till inkomstslaget försäkringsuppgiftens typ: ”Underställd socialförsäkringsavgifter: Ja”
naturaförmåner specificerat exempelvis Telefonförmån (330) och Kostförmån (334) eller som totalsumma Övriga naturaförmåner (317)
kilometerersättning, dagtraktamenten och måltider för arbetsresor (utan övre gränser i euro) Kilometerersättning (skattefri) (311)
Dagtraktamente (331)
Måltidsersättning (303)
bussbiljetter och andra biljetter för arbetsresor som föreningen betalar mot kvitto (andra än resor mellan hemmet och arbetsplatsen) anmäls inte till inkomstregistret
internetuppkoppling i föreningens namn som används i arbetet i arbetstagarens hem anmäls inte till inkomstregistret
ersättning för kostnader för arbetstagarens eget telefonabonnemang eller egen internetuppkoppling andel i arbetsanvändning: Skattepliktig kostnadsersättning (353)
andel i privat bruk: Annat betalt tillägg (216)
förskottsinnehållning som du har dragit av från lönen Förskottsinnehållning (402)
arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som du har dragit av från lönen Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413)
Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414)

Föreningen betalar ut ersättningar till andra personer

Föreningen betalar arbetsersättning eller arvode, om den betalar ersättningar till personer som inte står i arbetsförhållande till föreningen. Till exempel kan en idrottsförening beställa tjänster eller en väglag kan betala arvoden till en revisor.

Anmäl arbetsersättning till inkomstregistret endast om mottagaren inte finns i förskottsuppbördsregistret.

Se anvisningar för anmälan av arbetsersättning

Om föreningen betalar ersättning till en frivilligarbetare, se avsnittet ”Allmännyttiga föreningar betalar ersättningar”.

Anmäl uppgifterna med anmälan om löneuppgifter separat för varje person och betalning.

Föreningen betalar ut ersättningar till andra personer
Avgift Inkomstslag
arvoden Arbetsersättning (336)
kilometerersättningar, dagtraktamenten och andra kostnadsersättningar – även bussbiljetter och andra biljetter, arbetsredskap och material som föreningen betalar mot kvitton Arbetsersättning (336)
ersättning för kostnader för en persons eget telefonabonnemang och egen internetuppkoppling eller en internetuppkoppling i föreningens namn till personens hem Arbetsersättning (336)
mötesarvoden Mötesarvode (210)
arvoden till styrelsemedlemmar Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308)
arvode till domare och tävlingsdomare (om föreningen inte är allmännyttig, lägg till arvodet även kilometerersättningar och ange totalsumman) Arbetsersättning (336)

arvode till idrottare (inklusive skattepliktiga kostnadsersättningar)

betalar du dessutom skattefria kilometerersättningar till en idrottare, ange dem med inkomstslaget Kilometerersättning (skattefri) (311)

Arbetsersättning (336), som tilläggsuppgift om inkomsttagaren "Idrottare"

Kilometerersättning (skattefri) (311), som tilläggsuppgift om inkomsttagaren "Idrottare"

Om du från de skattepliktiga ersättningarna dragit av förskottsinnehållning, ange den med samma anmälan om löneuppgifter som ersättningarna med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).

Allmännyttiga föreningar betalar ersättning för frivilligarbete utan ersättning

Om föreningen är allmännyttig kan den betala vissa ersättningar till sina frivilliga för till exempel talkoarbete.

Kontrollera i Skatteförvaltningens anvisningar när en förening eller stiftelse är allmännyttig

Om du betalar annan ersättning eller lön till en frivilligarbetare är arbetet inte längre vederlagsfritt. Se då anvisningarna i föregående avsnitt.

Anmäl dessa ersättningar med anmälan om löneuppgifter separat för varje person och betalning.

Allmännyttiga föreningar betalar ersättning för frivilligarbete utan ersättning
Avgift Inkomstslag
skattefria kilometerersättningar till personer som deltar i frivilligarbete utan ersättning (inklusive domare eller tävlingsdomare), upp till 3 000 euro per år/person Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (357), ingen uppgift om kilometerantal anmäls
skattefria dagtraktamenten till personer som deltar i frivilligarbete utan ersättning (inklusive domare eller tävlingsdomare), upp till 20 dagar per år/person Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (358)
de delar av kilometerersättningar och dagtraktamenten som överstiger de skattefria maximibeloppen Arbetsersättning (336)
ersättning för kostnader för den frivilliges eget telefonabonnemang eller egen internetuppkoppling Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster (316)
kläder upp till ett värde av högst 100 euro, t.ex. t-shirts och träningsoveraller som föreningen ger sina medlemmar anmäls inte till inkomstregistret
kläder, annan utrustning och förmåner värda mer än 100 euro som föreningen ger sina medlemmar Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster (316)
bussbiljetter och andra biljetter som föreningen betalar mot kvitto anmäls inte till inkomstregistret
produkter som skaffats till föreningen och som föreningen betalar mot kvitto anmäls inte till inkomstregistret

Föreningen delar ut tävlingspriser

Föreningen kan dela ut olika priser till exempel för hundutställningar eller idrottstävlingar.

Om priset delas ut av flera föreningar tillsammans, kom överens om vilken förening som anmäler prisen till inkomstregistret med sitt eget FO-nummer. Anmälan beror på vad priset är och vem föreningen ger det till.

Anmäl uppgifterna med anmälan om löneuppgifter separat för varje person och betalning.

Föreningen delar ut tävlingspriser
Pris upp till ett värde av 100 euro Inkomstslag
ett till värdet betydelselöst varupris, t.ex. medalj, pokal, keps, mjukdjur eller kaffepaket  anmäls inte till inkomstregistret
ett pris till ett värde av 100 euro, vars mottagare inte är föreningens arbetstagare anmäls inte till inkomstregistret
ett pris till föreningens egen arbetstagare – värdet spelar ingen roll, anmäl alltid priset pris i pengar: Annat betalt tillägg (216)
pris i annat än pengar: Övriga naturaförmåner (317)
Pris värda mer än 100 euro Inkomstslag
ett pris, vars mottagare inte är föreningens arbetstagare, även pris till djurägare eller djuruppfödare Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster (316)
ett pris till idrottare, ryttare eller djurförare för hobby- eller tävlingsidrott Arbetsersättning (336), som tilläggsuppgift om inkomsttagaren "Idrottare"
ett pris till andra än en idrottare i form av arbetsersättning Arbetsersättning (336)
ett pris, som utgör bruksersättning, t. ex. pris för konsttävling Bruksersättning som förvärvsinkomst (313)

Om du har dragit av förskottsinnehållningen från ett pris som betalats i pengar, ange den med samma anmälan om löneuppgifter som priset med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).

Detaljerade anvisningar och exempel

Bekanta dig med exempel och läs mer om arvoden och priser:

Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

Ta reda på hur priser beskattas med hjälp av Skatteförvaltningens hjälpfrågor

Skatteförvaltningens detaljerade anvisningar: Idrottsförening som prestationsbetalare

Skatteförvaltningens detaljerade anvisningar: Förskottsuppbördsfrågor gällande frivilligverksamhet i allmännyttiga samfund och offentliga samfund

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2024