Korrigering av uppgifter

Prestationsbetalaren svarar för att de uppgifter som hen har anmält till inkomstregistret är riktiga. Betalaren ska korrigera fel i de uppgifter som hen har anmält.

Samtliga felaktiga uppgifter ska korrigeras. Korrigeringar kan göras ett obegränsat antal gånger.

Uppgifter kan korrigeras via alla de olika kanalerna. Det spelar ingen roll hur den ursprungliga anmälan har lämnats in. Till exempel kan du i inkomstregistrets e-tjänst korrigera en anmälan som ursprungligen lämnats in direkt från löneprogrammet via det tekniska gränssnittet.

Det finns två sätt att göra korrigeringar: ersättande anmälan och makulering av anmälan

Vanligen kan du korrigera uppgifter i anmälan om löneuppgifter, anmälan om förmånsuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan med en ersättande anmälan.

Gör en ersättande anmälan exempelvis i följande fall:

  • Du har anmält en inkomst felaktigt till exempel på grund av ett slagfel.
  • Du har anmält en inkomst med fel inkomstslag.
  • Du har glömt att anmäla en obligatorisk uppgift.
  • Du har anmält en obligatorisk eller en frivillig uppgift felaktigt.
  • Du har anmält inkomstslagets försäkringsuppgift felaktigt.
  • Du har anmält en naturaförmån felaktigt.
  • Du har betalat inkomst till för högt belopp till en inkomsttagare.
  • Du har anmält arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till för högt eller för lågt belopp.

Ersättande anmälan kan inte alltid användas

Korrigera anmälan genom att makulera den, om du till exempel har anmält ett FO-nummer eller en personbeteckning felaktigt eller vill korrigera betalningsdagen eller typen av undantagssituation för försäkring.

Om du upptäcker att samma anmälan har sparats flera gånger i inkomstregistret ska du makulera de överflödiga anmälningarna.

Kom ihåg följande vid korrigering

Till inkomstregistret ska inte anmälas tekniska avdrag som görs i lönesystemet, såsom överföringar av inkomster från ett inkomstslag till ett annat.

Anmäl alltid förskottsinnehållning till inkomstregistret till det belopp som den har verkställts inkomsttagaren. Om du inte har verkställt förskottsinnehållning, arbetstagaravgifter eller andra ersättningar ska du inte anmäla dem till inkomstregistret.

När du korrigerar en löneanmälan ska du även beakta socialförsäkringsavgifterna:

  • Om de inkomster som angetts i anmälan om löneuppgifter ändras så att beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ändras, ska du även korrigera arbetsgivarens separata anmälan.
  • Korrigera vid behov även arbetstagarens arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Läs mer om korrigering av försäkringsuppgifter i den detaljerade anvisningen: 3.3 Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter

Korrigera en felaktig eller bristfällig anmälan omedelbart

Korrigera fel i de uppgifter som du har anmält omedelbart när felet upptäcks. Som betalare är det du som ska korrigera uppgifterna om inkomsttagaren meddelar om ett fel. Inkomstregistret eller inkomsttagaren kan inte korrigera uppgifter.

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret kan korrigeras så länge som de sparas i inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret sparas i 10 år räknat från början av året efter det år de införts.

Löneuppgifter har anmälts till inkomstregistret från 2019 samt pensions- och förmånsuppgifter från 2021. Om ett fel gäller tiden före det år då anmälan inleddes, ska ingen korrigering göras i inkomstregistret. Kontakta den aktör som mottog anmälningarna tidigare.

Undantag är återkrävda prestationer och i fråga om förmåner även regressituationer. De ska anmälas till inkomstregistret, även om den ursprungliga inkomsten betalades ut före det år då anmälan inleddes.

Detaljerade anvisningar och exempel

Löneuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering i olika situationer:

I anvisningen beskrivs hur anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan korrigeras: Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

I anvisningen beskrivs hur uppgifter i internationella arbetssituationer korrigeras: Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

I anvisningen beskrivs hur frånvarouppgifter korrigeras: Anmälan av information till inkomstregistret:frånvarouppgifter

Förmånsuppgifter – bekanta dig med exemplen och läs mer om korrigering i olika situationer:

Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2024