Privatpersoner

Inkomstregistret införs 1.1.2019.

Inkomstregistret är en elektronisk databas över inkomstuppgifterna

Privatpersoner och hushåll i egenskap av en arbetsgivare eller utbetalare av ersättning för arbete som utförts ska anmäla uppgifterna om utbetalda löner till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar efter varje betalningstransaktion.

Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar som lämnas in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Uppgifterna lämnas till inkomstregistret med en anmälan för olika myndigheters behov. De sista årsanmälningarna om löneuppgifterna till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och arbetslöshetsförsäkringsfonden avser år 2018.

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster såsom naturaförmåner. Man ska även anmäla skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar.  Det finns ingen nedre gräns för uppgifterna, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet. Uppgifterna anmäls för löner som utbetalats efter 1.1.2019.

Medborgarna kan granska sina egna uppgifter i inkomstregistret

Privatpersoner kan granska sina egna löne-, pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret. Uppgifterna finns samlade i inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst i realtid. Var och en kan se endast de uppgifter som hen har behörighet till eller har fullmakt för.

Under 2019 finns löneuppgifterna i inkomstregistret och fr.o.m. 2020 även pensions- och förmånsuppgifterna.

En privatperson behöver inte anmäla sina egna inkomstuppgifter till inkomstregistret. Inkomsterna anmäls alltid av arbetsgivaren.