Privatpersoner

Du kan granska dina egna uppgifter i inkomstregistret

Som privatperson kan du granska dina löneuppgifter i inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst. Från och med 2021 ser du i ärendehanteringstjänsten också uppgifter om de pensioner och förmåner som har betalats ut till dig. I inkomstregistret kan du utföra ärenden för en annan privatperson eller för ett företag om du har fått fullmakt för ärendehantering.

Skydda dina inkomstuppgifter och tänk noggrant efter vem du ger rätt att använda dem

I inkomstregistret kan du alltid enkelt se de löner och förmåner som betalas till dig. Du behöver aldrig någon extern tjänst för att granska dina uppgifter.

Om du vill ha en sammanfattning av dina inkomster, kan du beställa ett inkomstregisterutdrag från e-tjänsten för inkomstregistret. På registerutdraget kan du se alla löner, pensioner och förmåner som anmälts till inkomstregistret. Om du vill ha en närmare specifikation av uppgifterna, kan du söka och granska uppgifter på sidan Egna inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Inkomstregistret rekommenderar att du inte ger externa tjänster rätt att se eller använda dina inkomstuppgifter. Tjänster av denna typ använder vanligen ett särskilt program eller en särskild webbapplikation för att samla in uppgifter från vyn i e-tjänsten.

Så här granskar du dina uppgifter i inkomstregistret

1) Logga in till inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst

Logga in i med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Läs mer om identifiering.

Logga in

2) Välj ärendehanteringsroll

 • Välj Utför ärenden som privatperson, om du vill granska dina egna inkomstuppgifter.
 • Välj Utför ärenden för en privatperson, om du utföra ärenden för ditt minderåriga barn eller för en privatperson som gett dig fullmakt.

3) Välj Egna inkomstuppgifter

I inkomstregistret framgår för dig anmälda

 • löner
 • naturaförmåner
 • arvoden
 • arbetsersättningar (om ditt företag inte finns i förskottsuppbördsregistret)
 • andra förvärvsinkomster
 • skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar
 • uppgifter om internationellt arbete
 • uppgifter om frånvaro och anställningsförhållande (om arbetsgivaren har anmält uppgifterna)
 • pensioner och förmåner.

Till inkomstregistret anmäls alla uppgifter oberoende belopp, det finns ingen nedre gräns i euro. Även prestationer som betalats ut till en minderårig ska anmälas.

Se instruktionsvideon om hur man kan granska sina egna inkomstuppgifter i inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst:

Så här använder du inkomstregistret - Egna inkomstuppgifter (på finska, YouTube, 2:48 min)

Betalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret

Arbetsgivaren eller andra prestationsbetalare anmäler uppgifterna om prestationerna till inkomstregistret. Uppgifterna syns i allmänhet i inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Om uppgifterna inte syns i inkomstregistret, kontrollera med din arbetsgivare eller en annan prestationsbetalare om uppgifterna har anmälts till inkomstregistret.

Också hushåll kan fungera som arbetsgivare och betala lön.

Läs mer om hur hushåll anmäler uppgifter till inkomstregistret.

Uppgifterna i inkomstregistret används som beslutsunderlag

Myndigheterna grundar olika beslut på de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Uppgifterna används till exempel av arbetslöshetskassorna vid beräkningen av dagpenningar och FPA då de beviljar dagpenningar som betalas till arbetsgivare. Skatteförvaltningen använder uppgifter från inkomstregistret på förhandsifyllda skattedeklarationer och ändringsskattekort.

I inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst kan du själv granska vilka inkomstuppgifter din egen arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Som inkomsttagare du kan också beställa ett inkomstregisterutdrag med egna inkomstuppgifter.

Om det finns fel i uppgifterna, ska du be din arbetsgivare korrigera de uppgifter som anmälts till inkomstregistret.

 

En infograf som beskriver för vilka ändamål inkomsttagarens uppgifter används till.