Privatpersoner

Inkomstregistret är en elektronisk databas över inkomstuppgifterna

Ett hushåll som fungerar som arbetsgivare eller utbetalare av ersättning för arbete som utförts ska anmäla uppgifterna om utbetalda löner till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas efter varje betalningstransaktion senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden. Prestationsbetalaren är skyldig att anmäla uppgifterna till inkomstregistret.

Inkomstregistret har ersatt de årsanmälningar som lämnats in till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, arbetslöshetsförsäkringsfonden* och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Uppgifterna lämnas till inkomstregistret för olika myndigheters behov. De sista årsanmälningarna om löneuppgifter till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden* ges för år 2018.

*(Fr.o.m. 1.1.2019 Sysselsättningsfonden)

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet eller inkomsttagarens ålder. Uppgifterna anmäls för löner som utbetalats efter 1.1.2019. Information som ska ges för år 2018 och tidigare år samt korrigeringar av dem görs separat till varje myndighet liksom för närvarande.

Medborgarna kan granska sina egna uppgifter i inkomstregistret

Privatpersoner kan granska sina egna löne-, pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret. Uppgifterna finns samlade i inkomstregistrets elektroniska ärendehanteringstjänst i realtid. Var och en kan se endast de uppgifter som hen har behörighet till eller har fullmakt för.

Under 2019 finns löneuppgifterna i inkomstregistret och fr.o.m. 2021 även pensions- och förmånsuppgifterna.

En privatperson behöver inte anmäla sina egna inkomstuppgifter till inkomstregistret. Inkomsterna anmäls alltid av arbetsgivaren.

Har du frågor om inkomstregistret?
Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om inkomstregistret