Programutvecklare

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas till vilken arbetsgivare och andra prestationsbetalare i realtid anmäler uppgifterna om de betalda lönerna, pensionerna och förmånerna.

Inkomstregistret tillhandahåller tekniska gränssnitt med vilka betalarna kan automatisera anmälningarna. Uppgifterna kan också laddas upp via laddningstjänsten i e-tjänsten. Dessutom kan anmälan lämnas med webblanketten i e-tjänsten och på pappersblankett för anmälan om utbetalda löner.

Det här avsnittet är avsett för programvaruutvecklare.

Avsnittet aktuellt för programutvecklare innehåller tidtabellerna för serviceavbrott, produktionsmeddelandena och gränssnittets produktionsadresser.

Avsnittet dokumentation innehåller de tekniska anvisningarna och schemabeskrivningarna för inkomstregistret. Anvisningarna gäller det material som levereras och distribueras via de tekniska gränssnitten och laddningstjänsten i e-tjänsten.

Avsnittet certifikattjänst innehåller anvisningarna för användning av certifikattjänsten.

Avsnittet intressentgruppstestning innehåller anvisningarna och kontaktformulären för intressentgruppstestning samt inloggningssidan till testmiljön i e-tjänsten.

Inkomstregistrets gränssnitt

Med gränssnitt avses en elektronisk förbindelse som upprättas mellan olika system och inkomstregistret.

Inkomstregistret har tekniskta gränssnitt för både uppgiftslämnare och informationsanvändare. Dataformatet för inkomstregistrets tekniska gränssnitt är XML och dess scheman är engelskspråkiga.

Programvaruutvecklarna ska se till att den tjänst som upprättas överensstämmer med den tekniska dokumentationen och tidsramarna för inkomstregistret. Du ska ta hänsyn till följande:

  • Inkomstregistret bearbetar materialet i den ordning som det inkommer.
  • Behandlingstiden beror på bland annat hur stort material som har skickats.
  • Avsändaren av materialet ska med hjälp av behandlingsresponsen försäkra sig om att anmälan lyckats. Om responsen inte är klar vid hämtningstidpunkten, ska du vänta ett tag och sedan försöka på nytt.

Ta del av rekommendationerna för användning av gränssnittet i innehållsbeskrivningarna om sändning av uppgifter och datadistribution.

Gränssnitt för betalare

Uppgifter kan lämnas via det realtida eller det asynkroniska Web Service-gränssnittet och via SFTP-gränssnittet.

  • Via realtida WS lämnas anmälningarna till inkomstregistret en åt gången. Gränssnittet är avsett för uppladdning av ett litet antal anmälningar och för situationer där behandlingsresponsen behövs genast.
  • Om antalet anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret på en gång blir stort, är det bättre att ladda upp dem via asynkroniska WS eller SFTP-gränssnittet. I dem kan du ladda upp flera anmälningar i samma batch.

Prestationsbetalarna, det vill säga informationsproducenterna, ansöker om ibruktagande av det tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst.

Så här ansöker du om ibruktagande av gränssnitt och certifikat

Gränssnitt för informationsanvändare

Endast myndigheter och andra instanser med lagstadgad behörighet har åtkomst till uppgifter som införts i inkomstregistret.

De gränssnitt som används för distribution av uppgifter från inkomstregistret är SFTP och realtids WS.

Informationsanvändarna gör ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet genom att fylla i informationsanvändarens anmälan för uppgiftstillstånd. Verkställande av uppgiftstillståndet aktiverar beställningen av det första certifikatet. En organisation kan beställa flera certifikat till inkomstregistret i inkomstregistrets e-tjänst då det har ett giltigt uppgiftstillstånd.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023