Så här ger du Suomi.fi-fullmakt att uträtta ärenden i inkomstregisteret

När du ger en annan person eller ett företag Suomi.fi-fullmakt, kan personen eller företaget uträtta inkomstregisterärenden för dig eller för ditt företag i inkomstregistrets e-tjänst.

I inkomstregistret kan du uträtta ärenden för en annan även via gränssnittet. Till exempel en bokföringsbyrå kan göra inkomstregisteranmälningar direkt från löneprogrammet till inkomstregistret, om det finns ett gränssnitt mellan programmet och inkomstregistret.

Sköt fullmaktsärenden i Suomi.fi

Ge fullmakt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi

Där kan du också göra ändringar i fullmakterna. Därutöver kan du begära fullmakt för dig själv, om du börjar uträtta någon annans inkomstregisterärenden och du inte automatiskt har behörighet utifrån din organroll. Observera  dock att riktigt alla ännu inte kan få Suomi.fi-fullmakter i sin användning.

Kontrollera i följande anvisningar hur du ger en Suomi.fi-fullmakt i din situation. Om du inte vet vilken fullmakt att sköta ett ärende som behövs kan du läsa fullmaktsbeskrivningarna i slutet av sidan.

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret utan särskild Suomi.fi-fullmakt,

 • om du är införd i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) med en viss organroll i bolaget.

Så här ger du fullmakt

I tjänsten Suomi.fi kan du kontrollera vem kan ge fullmakter på företagets vägnar

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

Den som har fått fullmakten kan nu logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för bolaget. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Offentliga samfund är statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, Ålands landskapsregering, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och kyrkliga samfälligheter.

Offentligt samfund som betalare

Ett offentligt samfund ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan samfundet på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Kontrollera vem som fyller i ansökan för samfundet och vem fullmaktsrätt söks för.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och det samfund för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för samfundet framöver.
  • Om du själv ska börja sköta samfundets ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för samfundet. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Offentligt samfund som informationsanvändare

Din organisation är informationsanvändare, om du till exempel använder uppgifter i inkomstregistret för att fastställa klientavgifter.

Informationsanvändarna använder inte Suomi.fi-fullmakter, utan huvudanvändaren i respektive organisation ger sina anställda fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst. Huvudanvändaren sörjer även för administrationen av fullmakter.

Om du är boförvaltare i ett konkursbo, ska du först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan du på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Så här ger du fullmakt

Kontrollera om du behöver fullmakter att uträtta ärenden för både konkursboet och konkursgäldenären. Fullmakter ska sökas separat med boets FO-nummer och med gäldenärens FO-nummer.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och det konkursbo/den konkursgäldenär för vilket/vilken du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för boet/gäldenären framöver.
  • Om du själv ska vara ombud ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsbyrå.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för konkursboet eller konkursgäldenären. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret utan särskild Suomi.fi-fullmakt,

 • om det i föreningsregistret antecknats att du är styrelseordförande för föreningen eller har firmateckningsrätt ensam.

Så här ger du fullmakt när du är ordförande eller har ensam firmateckningsrätt

Du kan ge en annan person eller ett företag en Suomi.fi-fullmakt att sköta föreningens inkomstregisterärenden när du har rätt att representera föreningen ensam och både din personbeteckning och organroll (person med firmateckningsrätt) har antecknats i föreningsregistret.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

Den som har fått fullmakten kan nu logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för föreningen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Om det inte går att ge fullmakt

Om du är införd i föreningsregistret med rätt att företräda föreningen ensam, men det inte går att logga in i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi, ska du skicka en begäran om kontroll med PRS:s feedbackblankett.

På blanketten ska du välja punkten Föreningar. Skriv följande uppgifter i textfältet:

 • ”Det går inte att ge Suomi.fi-fullmakter”
 • föreningens FO-nummer
 • namnet på den person som inte kan ge fullmakt
 • e-postadress för svar.

Observera att en oregistrerad förening inte kan ge fullmakter på Suomi.fi. Föreningen ska alltid ha ett FO-nummer.

Så här ger du fullmakt när firmateckningsregeln är två eller flera tillsammans

En förening ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan föreningen på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Ni kommer överens om vem som fyller i ansökan för föreningen och vem fullmaktsrätt söks för.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och den förening för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för föreningen framöver.
  • Om du själv ska börja sköta föreningens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsby.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för föreningen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret utan särskild Suomi.fi-fullmakt

 • om det i handelsregistret antecknats att du är styrelseordförande för stiftelsen
 • om du har firmateckningsrätt ensam.

Så här ger du fullmakt när stiftelsen är införd i handelsregistret

Du kan ge andra personer fullmakter, om du är registrerad som styrelseordförande eller berättigad (firmateckningsrätt ensam). En stiftelse kan ge fullmakter också när namnteckningsregeln är styrelsen tillsammans.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

Den som har fått fullmakten kan nu logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för stiftelsen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Så här ger du fullmakt när stiftelsen inte är i handelsregistret

En stiftelse ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan stiftelsen på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Ni kommer överens om vem som fyller i ansökan för föreningen och vem fullmaktsrätt söks för.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och den stiftelse för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för stiftelsen framöver.
  • Om du själv ska börja sköta stiftelsens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsby.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för stiftelsen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Så här befullmäktigar du när varje delägare i sammanslutningen har en finsk personbeteckning och bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och den sammanslutning för vilken du ger fullmakt. Du ger fullmakten och bekräftar den för din del.
  • Du informerar de övriga delägarna om att de ska bekräfta den fullmakt som du har givit.
  • Fullmakten börjar gälla först när alla delägare har bekräftat den i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi.

Den som har fått fullmakten kan nu logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för sammanslutningen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Så här befullmäktigar du när en delägare i sammanslutningen inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg eller en finsk personbeteckning eller om andra sammanslutningar, dödsbon eller minderåriga personer är delägare

Sammanslutningen ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan sammanslutningen på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Ni kommer överens om vem som fyller i ansökan för sammanslutningen och vem fullmaktsrätt söks för.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och den sammanslutning för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för sammanslutningen framöver.
  • Om du själv ska börja sköta sammanslutningens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsby.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för sammanslutningen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Ett väglag eller någon annan samfälld förmån ska alltid ha ett FO-nummer för att kunna ge en person eller ett företag fullmakt att uträtta inkomstregisterärenden på elektronisk väg. Väglaget eller den samfällda förmånen kan dock inte enbart få ett FO-nummer för Suomi.fi-fullmakter.

En samfälld förmån kan ansöka om ett FO-nummer, om det till exempel bedriver näringsverksamhet. FO-numret kan ansökas till exempel från Skatteförvaltningen.

Om den samfällda förmånen inte har ett FO-nummer, kan samfällda förmånens inkomstskatteärenden tills vidare endast uträttas med pappersblankett.

Så här ger du fullmakt om samfällda förmånen har ett FO-nummer

En samfälld förmån ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan samfällda förmånen på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Ni kommer överens om vem som fyller i ansökan för samfällda förmånen och vem fullmaktsrätt söks för.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och den samfällda förmånen för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för samfällda förmånen framöver.
  • Om du själv ska börja sköta samfällda förmånens ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsby.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för samfällda förmånen. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret utan särskild fullmakt,

 • när du uträttar ärenden med ditt FO-nummer.

Så här befullmäktigar du andra att uträtta ärenden för din firma

Du kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att sköta inkomstregisterärenden för din firma. Du ger fullmakten med firmans FO-nummer, inte med din personbeteckning.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

Du väljer "Företagets fullmakter" och ditt företag.

Du ger fullmakten eller, om du till exempel har fått en fullmaktsbegäran av bokföringsbyrån, godkänner fullmakten.

Efter detta gäller fullmakten direkt.

Den som har fått fullmakten kan nu logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för din firma. När den befullmäktigade har loggat in ska hen välja "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Om du inte kan ge fullmakt elektroniskt

Om du inte har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för identifikationen, läs mer på Suomi.fi: Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster.

Så här gör du när du som firmaföretagare får fullmakter från andra

Om du som firmaföretagare uträttar dina kunders inkomstregisterärenden, ska din kund ge ditt företag fullmakt.

 • Du kan också själv begära fullmakt av din kund. Då lämnar du alltid en fullmaktsbegäran på Suomi.fi med ditt företags FO-nummer, inte med din personbeteckning.
 • På Suomi.fi ger du även representationsfullmakt från ditt FO-nummer till din personbeteckning. Detta behöver du göra bara en gång. Efter detta ser du till exempel i inkomstregistrets e-tjänst uppgifter om alla kunder som har givit ditt företag ärendefullmakt i inkomstregistret.
 • Om du har anställda som uträttar dina kunders inkomstregisterärenden, ska de anställda ges fullmakter separat. Se i bokföringsbyråns instruktion närmare anvisningar om hur fullmakter ges inom ett företag.

Om du uträttar ärenden för ditt barn som inte har fyllt 15 år, kan du uträtta ärenden i inkomstregistret utan särskild fullmakt.

Om ditt barn är i åldern 15–18 år kan hen inte ge fullmakt, men hen kan identifiera sig i tjänsten själv eller uträtta ärenden med pappersblankett. Personer som har fyllt 18 år kan ge fullmakter.

Om du är privatperson och har en intressebevakare, kan du ge intressebevakaren fullmakt att uträtta inkomstregisterärenden för din räkning. Läs mer på Suomi.fi: Suomi.fi-fullmakter, intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Om du är en utländsk privatperson kan du varken ge eller få Suomi.fi-fullmakter. Då kan du endast uträtta ärenden med pappersblankett.

Beskrivning av fullmakterna

Läs mer om fullmakter till en privatperson

Så här ger du fullmakt, när du vill ge en annan person fullmakt

Du kan ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden i inkomstregistret för dig.

Gå till Suomi.fi och identifiera dig i tjänsten Fullmakter:

  • Ge fullmakten.
  • Fullmakten blir giltig från den dag som du väljer som första dag.

Personen som har fått fullmakten kan nu logga in inkomstregistrets e-tjänst och sköta ärenden på dina vägnar genom att välja ”Uträtta ärenden för en annan privatperson”.

Om du inte kan ge fullmakt elektroniskt

Om du inte har personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för identifikationen, läs mer på Suomi.fi: Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster.

Ett dödsbo ska alltid ha ett FO-nummer för att kunna ge en person eller ett företag fullmakt att uträtta dödsboets (arvingarnas) inkomstregisterärenden på elektronisk väg. Dödsboet kan dock inte enbart få ett FO-nummer för Suomi.fi-fullmakter.

Dödsboet kan ha ett färdigt FO-nummer, om numret till exempel tidigare har behövts för att idka jordbruk. Dödsboet kan även ansöka om ett FO-nummer, om det till exempel bedriver näringsverksamhet.

Om dödsboet inte har ett FO-nummer, kan dödsboets inkomstskatteärenden tills vidare endast uträttas med pappersblankett.

Så här ger du fullmakt om dödsboet har ett FO-nummer

Ett dödsbo ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan dödsboet på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Kontrollera vem som fyller i ansökan för dödsboet och vem fullmaktsrätt söks för.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi. Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.

När ansökan har godkänts, identifierar sig den person som har beviljats fullmaktsrätt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och det dödsbo för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för dödsboet framöver.
  • Om du själv ska börja sköta dödsboets ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsby.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för dödsboet. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

Som intressebevakare kan du uträtta ärenden elektroniskt i inkomstregistret för din huvudmans räkning, om huvudmannen har gett dig Suomi.fi-fullmakt. Du kan också be din huvudman ge dig Suomi.fi-fullmakt.

Se anvisningar i punkten "Privatperson".

Se också vår anvisningar:

Intressebevakare: anmäl ett arvode som du fått till inkomstregistret

Beskrivning av fullmakterna

I inkomstregistret används olika fullmakter. Du väljer fullmakten enligt användningsändamål. Ge fullmakt i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi.

Fullmakter att granska och anmäla

Om du vill att fullmaktshavaren kan granska uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst, ger du fullmakten "Granska löneuppgifter" eller "Granska förmånsuppgifter".

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Granskning av löneuppgifter.

Med denna fullmakt kan man granska följande i samband med löneuppgifter:

 • anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Granskning av förmånsuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska följande i samband med förmånsuppgifter:

 • anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Om du vill att fullmaktshavaren kan granska och anmäla uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst, ger du fullmakten "Anmäla löneuppgifter" eller "Anmäla förmånsuppgifter".

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Anmälan om löneuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med löneuppgifter:

 • skicka, upprätthålla och granska anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa och granska rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • upprätthålla och granska fullmaktsgivarens basuppgifter
 • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Anmälan om förmånsuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med förmånsuppgifter:

 • skicka, upprätthålla och granska anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa och granska rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • upprätthålla och granska fullmaktsgivarens basuppgifter
 • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Om du vill begränsa granskningen av uppgifter eller anmälan om uppgifter i större omfattning än vad fullmakten tillåter, använder du fullmaktens specifikation.

Fullmakt som motsvarar rättigheterna till en person med firmateckningsrätt

När du vill ge rättigheter enligt organroll att uträtta inkomstregisterärenden och vill att fullmaktshavaren kan uträtta alla dina inkomstregisterärenden i inkomstregistrets e-tjänst, ger du fullmakten "Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter".

Med denna fullmakt får den befullmäktigade särskilt omfattande rättigheter och kan på fullmaktsgivarens vägnar behandla logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter om inkomster, pensioner och förmåner, såsom:

 • göra och upprätthålla gränssnittsansökan och beställa certifikat
 • beställa och granska logguppgifter
 • granska uppgifter om betalda inkomster
 • granska meddelanden
 • granska arkiverade dokument
 • upprätthålla och granska basuppgifter
 • lämna in och granska anmälningar
 • beställa och granska rapporter.

Fullmakt för beställning och hämtning av betalarmaterial i gränssnittet

Om du vill att en annan organisation för din räkning kan beställa och hämta materialet 312 via gränssnittet, ge fullmakten ”Beställning och hämtning av material relaterat till betalarens löneuppgifter”. Fullmakten kan ges enbart till ett företag eller en organisation.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar

 • beställa och hämta material relaterat till betalarens löneuppgifter, som innehåller inkomsttagarnas betalningsdagsspecifikainkomstuppgifter.

En organisation som fått fullmakten kan inte uträtta ärenden för din räkning i e-tjänsten, utan fullmakten berättigar enbart till att uträtta ärenden i det tekniska gränssnittet.

En organisation som fått fullmakten kan beställa betalarmaterialet 312 eller 313 för din organisation i det tekniska gränssnittet eller i laddningstjänsten. Om beställningen görs i laddningstjänsten, behöver beställaren därtill också fullmakten ”Anmäla löneuppgifter”.

Materialet sänds för att hämtas till SFTP-gränssnittet för den organisation som gjort beställningen.

Läs mer om materialet 312 betalarens rapporter

Läs mer om inkomstregistrets gränssnitt

Vanliga frågor

Kontrollera med den som har givit fullmakten att du har fått rätt fullmakt och att fullmakten gäller. Om fullmakten gått ut, ska den ges på nytt.

I tjänsten Fullmakter på Suomi.fi kan du också själv kontrollera vilka fullmakter du har beviljats. Du identifierar dig i tjänsten och väljer "Personliga fullmakter" och sedan "Erhållna fullmakter". Du ser fullmakter som redan gått ut i arkivet.

I inkomstregistrets e-tjänst kan du endast uträtta ärenden med inkomstregistrets fullmakter. Du behöver till exempel följande fullmakter till MinSkatt och tjänsten Palkka.fi:

Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden

Suomi.fi-fullmakter på Palkka.fi

Du kan läsa om olika fullmakter på sidan Fullmaktsärenden på Suomi.fi.

När uppgiften om att företagsverksamheten har upphört kommer till handelsregistret förblir den Suomi.fi-fullmakt i kraft som företaget tidigare beviljat.

Företaget kan dock inte längre bevilja fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och inte heller sköta ärenden, eftersom rätten att sköta ärenden baserar sig på att det finns uppgifter i handelsregistret om företagets representant. Fullmaktshavaren kan fortfarande sköta företagets ärenden.

Exempel: Ett aktiebolag har gett en bokföringsbyrå fullmakt. När aktiebolagets företagsverksamhet har upphört, kan den verkställande direktören i aktiebolaget inte längre ändra bolagets fullmakter. Den bokföringsbyrå som har fått fullmakten kan dock fortfarande sköta ärenden på aktiebolagets vägnar.

I en sådan här situation kan den person som har haft rätten att representera företaget lämna en fullmaktsansökan i Suomi.fi. Ärendefullmakt ska väljas som typ av fullmakt i ansökan.

Du kan ge en annan person eller ett företag Suomi.fi-fullmakt, om du vill att personen eller företaget uträttar inkomstregisterärenden för dig i inkomstregistrets e-tjänst.

Du kan ge fullmakt att

 • granska dina inkomstuppgifter
 • granska de anmälningar om löneuppgifter som du har lämnat in
 • lämna in anmälningar om löneuppgifter för dig.

Du behöver inte ge din arbetsgivare fullmakt att granska dina inkomstuppgifter. Som betalare ser arbetsgivaren i inkomstregistret de uppgifter om denne har anmält.

Läs mer om fullmakter till privatpersoner

Företrädare för informationsanvändare identifierar sig också med personliga koder i inkomstregistrets e-tjänst.

I tjänsten kan du endast uträtta ärenden för en informationsanvändare, om huvudanvändaren i din organisation har givit dig fullmakt till informationsanvändarens roll.

Informationsanvändarna använder inte Suomi.fi-fullmakter, utan huvudanvändaren i respektive organisation ger fullmakter i inkomstregistrets e-tjänst. Huvudanvändaren sörjer även för administrationen av fullmakter.

Majoriteten av informationsanvändare inhämtar uppgifter från inkomstregistret till sitt program via gränssnittet. I så fall identifieras oganisationen med ett tekniskt certifikat som installeras i programmet.

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2024