Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklarationen för offentliga samfund och samfällda förmåner

Offentliga samfund och samfällda förmåner lämnar antingen skattedeklaration 6C eller 6. I MinSkatt erbjuds samfunden automatiskt den rätta skattedeklarationen. Se i vilka situationer ett samfund ska lämna skattedeklarationen:

Skattedeklaration 6C lämnas av

 • kommuner och samkommuner
 • församlingar och andra religiösa samfund
 • studentkårer och nationer
 • yrkeshögskolor
 • universitet.

Skattedeklarationen ska lämnas i följande situationer:

 • samfundet har haft skattepliktiga inkomster under skatteåret
 • Skatteförvaltningen har separat bett om en skattedeklaration.

Skattedeklarationen behöver i allmänhet inte lämnas om kommunen, församlingen eller ett annat delvis skattefritt samfund (21 § i inkomstskattelagen) inte har skattepliktiga inkomster eller andra uppgifter som påverkar beskattningen.

Skattedeklarationen ska visserligen alltid lämnas, även om samfundet inte har bedrivit någon verksamhet, om samfundet har fått ett meddelande från Skatteförvaltningen om att det snart är dags att lämna skattedeklarationen. Genom att lämna skattedeklarationen undviks separata uppmaningar.

Skattedeklaration 6 lämnas av

 • samfällda skogar, väglag, delägarlag (fiskelag och skifteslag) och andra samfällda förmåner
 • statliga inrättningar
 • utländskt dödsbo
 • konkursbon
 • försäkrings-, arbetslöshets- och arbetspensionskassor.

Skattedeklarationen ska lämnas i följande situationer:

 • Det finns skattepliktiga inkomster för skatteåret.
 • Uppgifterna om en fastighet som hör till ens egendom har ändrats.
 • En fastighet har köpts eller sålts under räkenskapsperioden.
 • Skatteförvaltningen har separat begärt att lämna en skattedeklaration.

Skattedeklarationen behöver i allmänhet inte lämnas om en samfälld förmån eller ett delvist skattefritt samfund (21 § i inkomstskattelagen) inte har skattepliktiga inkomster eller andra uppgifter som påverkar beskattningen.

Skattedeklarationen ska visserligen alltid lämnas, även om ingen verksamhet bedrivits, om samfundet eller den samfällda förmånen har fått ett meddelande från Skatteförvaltningen om att det snart är dags att lämna skattedeklarationen. Genom att lämna skattedeklarationen undviks separata uppmaningar.

Så här lämnar du skattedeklarationen

Skattedeklarationen och dess bilagor ska lämnas elektroniskt. Det finns olika alternativ:

Deklarera i MinSkatt

Du kan också lämna skattedeklarationen med bilageblanketter elektroniskt

Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det till exempel inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Du behöver inte ansöka om ett särskilt tillstånd för detta och inte heller i förväg meddela varför deklarationen lämnats in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Pappersblankett 6C och deklarationsanvisningen.

Pappersblankett 6 och deklarationsanvisningen

Fullmakt att använda e-tjänster

Samfundets eller den samfällda förmånens styrelse eller förvaltning lämnar deklarationen. Samfund och samfällda förmåner behöver en Suomi.fi-fullmakt för att lämna skattedeklarationen elektroniskt. En person med firmateckningsrätt i samfundet eller den samfällda förmånen eller med fullmakt lämnar deklarationen.

Samfund och samfällda förmåner behöver en Suomi.fi-fullmakt och personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att använda e-tjänsterna. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

När ska skattedeklarationen lämnas?

Skattedeklarationen ska lämnas inom fyra månader efter utgången av den sista månaden i räkenskapsperioden.

Exempel: Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut den 31 december 2023 ska skattedeklarationen lämnas senast den 30 april 2024. Om den 30 april infaller på en lördag eller en helgdag kan samfundet lämna skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Ett utländskt dödsbo ska dock lämna in skattedeklarationen före utgången av april det år som följer på skatteåret.

När du skickar skattedeklarationen elektroniskt får du en bekräftelse på att vi mottagit den. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast på den utsatta dagen.

En skattedeklaration på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den utsatta dagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postgången. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det till exempel inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En försenad, bristfällig eller helt försummad skattedeklaration kan leda till förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Läs mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen.

I undantagsfall kan du beviljas tidsfrist för skattedeklarationen, till exempel på grund av sjukdom. Läs mer: Extra tid för skattedeklarationen.

Bilagor till skattedeklarationen

Du ska också skicka alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) till skattedeklarationen elektroniskt. Lämna bilageblanketterna tillsammans med skattedeklarationen, till exempel i MinSkatt. 

När du skickar dokument som bifogade filer (t.ex. revisionsberättelsen) ska du se till att den typ för bilagan som du väljer i e-tjänsten motsvarar innehållet i den bifogade filen. Om du exempelvis väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat. Du behöver inte skicka skattedeklarationen på nytt om du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil.

Korrigera skattedeklarationen som du lämnat tidigare

Den skattedeklaration som du skickat tidigare kan du korrigera ända fram till att beskattningen är slutförd. Lämna nya uppgifter eller korrigera uppgifterna du angett tidigare. Varje skattskyldig har för beskattningen ett eget slutdatum som anges på beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Efter att beskattningen slutförts kan ändring i beskattningen sökas genom omprövningsbegäran.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024