Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Uträkning av resultatet i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags förvärvskälla

Resultatet i en förvärvskälla utgörs av differensen mellan de sammanräknade intäkter och kostnader som ingår i källan. Om beloppet av intäkterna är större än kostnaderna, bildas förvärvskällans resultat. Om däremot beloppet av intäkterna är mindre än kostnaderna, uppstår en förlust.

Intäkterna i en förvärvskälla

Till de skattepliktiga intäkterna i en förvärvskälla hör alla de inkomster i pengar eller pengars värde som man mottagit inom verksamheten. En inkomstpost utgör skattefri inkomst för förvärvskällan endast om den uttryckligen föreskrivits som skattefri. Sammanslutningens intäkter räknas som intäkt för det skatteår då intäkten har erhållits i pengar, som fordring eller någon annan förmån som har ett värde i pengar. Intäktsposter av ringa betydelse kan beaktas som intäkt under det skatteår då man mottagit betalningen.

Dividender och överskott från andelslag

Dividender som en sammanslutning mottagit på aktier som ingår i dess förvärvskällor för näringsverksamhet eller jordbruk utgör till hela beloppet inkomst för sammanslutningen. Dividendinkomsten kan vara delvis eller helt skattefri. Skattefriheten genomförs i delägarens beskattning så att den skattefria andelen av dividenden dras av från delägarens inkomstandel. Dividender från aktier som hör till sammanslutningens personliga förvärvskälla beaktas inte vid beräkningen av inkomsten i sammanslutningens personliga förvärvskälla. Dividenderna från sammanslutningens personliga förvärvskälla fördelas direkt till delägarna och beskattas som inkomst.

Har sammanslutningen mottagit överskott från andelslag som hör till förvärvskällan för näringsverksamhet eller för jordbruk räknas överskott till närings- eller jordbruksinkomsten. Den skattefria andelen av överskottet dras av separat för varje delägare.

Kostnaderna i en förvärvskälla

Till de avdragbara kostnaderna i en förvärvskälla hör alla utgifter för förvärvande eller bibehållande av inkomst som ingår i förvärvskällan i fråga. Rätten att dra av vissa utgifter i beskattningen är begränsad.

Böter och representationskostnader

  • Böter, påföljdsavgifter och andra avgiftspåföljder av sanktionsnatur får inte dras av som näringsverksamhetens eller jordbrukets kostnader.
  • 50 procent av representationsutgifternas belopp är avdragbart.

Utbetalning av lön

En bolagsman kan betala lön till sig själv eller göra privatuttag. Sammanslutningen får inte dra av som kostnad bolagsmannens uttag från sammanslutningens bolagsmansspecifika privatkonto.

Avskrivningar

En del av utgifterna bokförs som engångskostnad (i form av en s.k. årskostnad), medan en del av kostnaderna är sådana som fördelas (periodiseras) över flera år. Till exempel anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar i näringsverksamheten fördelas över flera år med hjälp av avskrivningar. Anskaffningsutgifterna för omsättningstillgångar bokförs i allmänhet som engångskostnad först när man överlåter anläggningstillgångarna.

Exempel: År 2020 har A Kb för 30 000 euro köpt en bil (anläggningstillgång) för att användas inom näringsverksamheten. Bilar är anläggningstillgångar som kan användas i flera år. Med hjälp av avskrivningar periodiserar A Kb anskaffningsutgiften för bilen så att kostnaderna fördelas över de år som bilen är i bruk. Avskrivningens maximibelopp är 25 % per år.

skatteår återstående anskaffningsutgift i början av skatteåret, € avskrivning för skatteåret, € återstående anskaffningsutgift vid utgången av skatteåret, €
2020 (anskaffningsutgift 30 000) 7 500 22 500
2021 22 500 5 625 16 875
2022 16 875 4 218,75 12 656,25
2023 12 656,25 3 164,06 9 492,19
osv.      

Exempel 2: År 2023 har A Kb också köpt totalt 6 varor (omsättningstillgångar) för 3 000 euro i syfte att sälja dem i sin näringsverksamhet. Anskaffningspriset per vara är alltså 500 euro. År 2023 säljer A Kb två av varorna och de återstående fyra varorna år 2024. På anskaffningsutgiften för varorna bokför A Kb en kostnad om 1 000 euro (2 st. x 500 euro) år 2023 och år 2024 en kostnad om 2 000 euro (4 st. x 1 000 euro).

Ränteutgifter

Räntor på skulder som tagits för näringsverksamheten är avdragbara näringsutgifter. Räntorna utgör kostnad för det skatteår då de betalas. Rätten att dra av räntor har begränsats genom en ny bestämmelse i 18 a § i näringsskattelagen. Den begränsade avdragsrätten gäller samfund men också öppna bolag och kommanditbolag.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024