Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bekämpning av identitetsmissbruk

Personens identitet är nyckeln till samhället. Med hjälp av sin identitet kan man få ta del av olika offentliga tjänster, såsom hälsovård, utbildning och olika sociala förmåner. Med hjälp av sin identitet kan en person bli företagare. För företagets identitet bildas olika rättigheter och skyldigheter.

Identitetsmissbruk orsakar mycket skada vilka medför olägenheter både för personer och för företag och även för hela samhället. Missbruk av identiteter är ett internationellt problem.

Det hänför sig en risk för identitetsmissbruk till registreringen av utländska arbetstagare

När en utländsk arbetstagare kommer till Finland för att arbeta behöver hen en finsk personbeteckning exempelvis för att få ett skattenummer. Enligt våra observationer hänför det sig en risk för identitetsmissbruk till registreringen av utländska arbetstagare. Registreringen spelar en viktig roll i bekämpningen av missbruk av identiteter och kräver därmed specialkunnande. På Skatteförvaltningen har det kunnande som anknyter till registreringen av utländska personer koncentrerats till vissa byråer. Se listan med de skattebyråer där du kan få en finsk personbeteckning.

Hur identifieras identitetsmissbruk?

Skatteförvaltningen har under flera års tid aktivt samarbetat med andra skatteförvaltningar i de nordiska länderna samt med olika myndigheter och organisationer i Finland för att bekämpa missbruk av identiteter.

Se informationspaketet "Follow the Identity" som består av fyra videor i vilka det berättas om:

  1. Vad identitet är
  2. Inverkan på samhället
  3. Riskindikatorerna
  4. Hur vi kan agera

Var och en kan delta i bekämpningen av missbruk. Videorna ger information om de problem och den brottslighet som hänför sig till missbruk av identiteter samt metoder för att upptäcka missbruk.

Informationspaketet "Follow the Identity” som handlar om hur man kan bekämpa och förebygga missbruk av identiteter har planerats och gjorts inom projektet ID Criminality som lyder under de nordiska skatteförvaltningarnas samarbetsnätverk Nordisk Agenda. Målet med samarbetet är att sprida information om de problem och den brottslighet som hänför sig till missbruk av identiteter.

Videorna är på engelska. Du kan välja textning på finska, svenska eller engelska genom att trycka på knappen CC.

1. What is an identity ā€• vad är identitet

Samhället i de nordiska länderna grundar sig på att alla människor har en verklig identitet. Personbeteckningen följer personen genom hela livet. Pålitliga identiteter är viktiga för deras ägare, familjeförhållanden och välfärdssamhället. Personer med personbeteckning får många rättigheter i Finland, bland annat rätt till hälsovård, sociala förmåner och pensionsinkomster. Institutionerna i samhället stöter på problem om identiteten registrerats felaktigt i befolkningsdatasystemet eller om personen har fler än en identitet eller en helt fel identitet. Ingen borde heller utsättas för risken att identiteten stjäls och utnyttjas.

I den här videon får du information om identiteten och dess värde (vimeo).

2. Impact on society ā€•inverkan på samhället

Fel identiteter används allt mer som hjälp för att utföra brott speciellt i de nordiska länderna. Det centrala är olika typer av ekonomibrott och bedrägerier som hänför sig till sociala förmåner. Den felaktiga identiteten skapar en anonymitet för den bedrägliga aktören vilket gör det svårt att upptäcka och undersöka fallen. Fel identitet gör det också möjligt att undvika betalningsskyldigheter och juridiska skyldigheter. En enskild person eller aktör kan med hjälp av flera felaktiga identiteter utföra brott som har betydande ekonomiska följder. En del av missbruken förblir också helt oupptäckta. Det finns olika sätt att utföra brott och brottslingar utvecklar också kontinuerligt nya sätt.

Denna video anger hur brottslighet som anknyter till identiteter påverkar samhället och ger en uppfattning om hur viktigt det är att bekämpa missbruk av identiteter på förhand (vimeo).

3. Riskindicators ā€• riskindikatorerna

Bedrägliga aktörer utnyttjar svagheter i systemen och processerna hos olika myndigheter. Flera olika myndigheter och organisationer kan upptäcka riskindikatorer som hänvisar till missbruk av identiteter. Det är viktigt att observera att indikatorerna kan variera från fall till fall. Det är också viktigt att utreda saker noggrannare om man upptäcker något som avviker från det normala. Fråga dig själv hurdan en riskindikator kunde vara i din organisation?

I den här videon berättas det om hurdana riskindikatorer kan förekomma i olika missbrukssituationer (vimeo).

4. How can we act - hur vi kan agera

Enligt de erfarenheter som skatteförvaltningarna i de nordiska länderna delat och enligt slutsatsen av samarbetet borde man sprida information om identitetsmissbruk för att förebygga brottslighet som hänför sig till identiteter. Utöver att sprida information är det viktigt att processerna är i sin ordning och att samarbetet mellan myndigheterna är effektivt om och när missbruk upptäcks.

Genom den ökade medvetenheten strävar man efter att skydda både medborgarna och samhället mot brottsliga aktörer. Det är bra att olika myndigheter och organisationer identifierar sina egna roller i bekämpningen av missbruk och inleder åtgärder för att korrigera eventuella brister. Det ska vara möjligt att identifiera personer pålitligt.

I den här videon berättar man om missbruk i Norge och Danmark samt hur vi kan bidra till att bekämpa identitetsbrottslighet (vimeo).

Läs även:

Missbruk av identiteter, webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2020