Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelma 2016–2020

Hankkeet

1.1 Lisätään velvoitteiden hoitamista koskevien tietojen sekä mahdollisia harmaan talouden toimijoita koskevan tiedon yleisöjulkisuutta, saatavuutta ja maksuttomuutta

 • Selvitetty mm. julkaistavia tietoja, juridiikkaa ja toteutusvaihtoehtoja Ytj-järjestelmässä.
 • Työryhmän yleisöjulkisuutta ja sen toteuttamista koskevat raportit ovat valmistuneet joulukuussa 2018.

1.2 Kansallinen tulorekisteri

1.3 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan aiheuttama sääntelytaakka ja sen seuranta

 • Tutkittu sääntelytaakan vaikutuksia ja keventymistä.
 • Sääntelytaakan laskennassa käytetään hyväksi yksi yhdestä -periaatetta varten luotua laskuria. Ensimmäiseksi huomion kohteena on ollut erityisesti rakennusala, johon on jo suunnattu harmaan talouden torjuntatoimia.
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys Harmaan talouden torjunnan aiheuttama sääntelytaakka on valmistunut alkuvuodesta 2018.

1.4 Korruption ennaltaehkäisyn, tunnistamisen ja paljastamisen tehostaminen

 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtaman työryhmän raportti: Harmaa talous ja hankinnat (PDF 924 kt )
 • Valtakunnansyyttäjäviraston johtaman työryhmän raportti: Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen

1.5 Poikkihallinnollinen selvitys harmaan talouden torjunnan toimenpiteistä jakamistalouden yhteydessä

 • Jakamistalouden ensimmäinen kansallinen markkinaselvitys valmistui helmikuussa 2017.
 • Jakamistalouden säädösympäristön haasteista ja kehittämistarpeista julkaistiin virkamiesselvitys (PDF 832 kt) 8.12.2017.
 • Työtä syvennetään edelleen vuoden 2018 aikana.

2.1 Harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannekuvatoiminto

 • Viranomaiset ovat toteuttaneet yhteistyössä yleisöjulkisen Harmaa talous & talousrikollisuus sivuston.
 • Viranomaisilla on yhteinen toimituskunta, joka seuraa harmaan talouden ja talousrikollisuuden tilannetta ja julkaisee ajankohtaista sisältöä sivustolla.

2.2 Pimeän työn torjunta ja kansallisen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen

 • Kansallinen viranomaisista koostuva yhteistyöverkosto tukee EU:n pimeän työn foorumin toimintaa. Suomi on kuvannut foorumille ”menestystarinoina” mm. veronumerorekisterin ja harmaan talouden torjuntaohjelman.
 • EU:n foorumin tuottamaa materiaalia voidaan hyödyntää pimeän työn torjunnassa.

2.3 Viranomaisten toimintasuunnitelma rahanpesun torjunnan tehostamiseksi

 • Poliisiammattikorkeakoulun laatiman kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion perusteella laadittu toimintasuunnitelma rahanpesun torjunnan tehostamiseksi on vahvistettu 8.6.2018.

2.4 Selvitys tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen

2.5 Viranomaisten toimintasuunnitelma rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön torjunnan tehostamiseksi

 • Finanssivalvonnasta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muutos (HE 38/2018 vp.) tuli voimaan 5.6.2018.
 • Lakimuutoksia vireillä mm. HE luonnos laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä.

2.6 EU:n jätesiirtoasetuksen (EY/1013/2006) mukaisten tarkastussuunnitelmien laadinnan edistäminen kansainvälisten jätesiirtojen valvomiseksi

 • Kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelma.

3.1 Viranomaisten toimivaltuuksien ja tietojenvaihtosäännösten kehittäminen

 • Useita lakimuutoksia toteutunut (hankintalaki, työsuojeluhallinto, palkkaturva, laki liikenteen palveluista, rahanpesulaki, Verohallinnon korruptioilmoittaminen, Finanssivalvontaa koskeva laki ja perintätoimen harjoittajia koskeva laki).
 • Useita lakimuutoksia vireillä mm. kilpailulaki ja Sote-lainsäädäntö.

3.2 Selvitys ulosottomenettelyssä varattomaksi todettujen yritysten aiheuttamista ongelmista

 • Valtakunnanvoudinviraston (VVV) johtaman työryhmän loppuraportti on valmistunut alkuvuodesta 2019.
 • Verohallinnon ALV-rekisteröinnin menettelyjä on tarkistettu.

4.1 Hallinnollisten seuraamusten käyttöalan laajentaminen

4.2 Esitutkintaviranomaiset, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Verohallinto sekä konkurssiasiamies luovat toimintamallin, jota käytännössä soveltamalla voidaan varmistaa rikosvastuun kohdentuminen esitutkintaa rajaamalla sekä käyttämällä vaikuttavia hallinnollisia seuraamuksia  

 • Työryhmä on laatinut syksyllä 2017 kaksi mallia viranomaisyhteistyön tehostamiseksi ja rikosjuttujen nopeuttamiseksi konkurssi- ja verorikosasioissa.
 • Yhteenveto hankkeesta 4.2 (PDF 602 kt)

4.3 Selvitys verotukseen liittyvien väärinkäytösten paljastamisen ja selvittämisen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

 • Työryhmän selvitys on valmistunut ja sisältää 1). rikosoikeudelliset seuraamukset vs hallinnolliset seuraamukset, 2). tarkastuksiin liittyvät kysymykset ja 3.) sivullisen tiedonantovelvollisuuden valvontaan liittyvät kysymykset.
 • Työryhmän selvitys (PDF 727 kt)

4.4 Talousrikosten rangaistusasteikkojen arviointi

4.5 Rikosprosessin lyhentäminen

 • Oikeusprosessien keventämistä koskevat oikeudenkäymiskaaren ja siihen liittyvien lakien muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 (HE 200/2017 vp).
 • Oikeusministeriö on toimittanut 27.12.2017 lakivaliokunnalle selvityksen syyteneuvottelulainsäädännön toteutumisesta vuosina 2015 - 2016. 

4.6 Ulosotto-, syyttäjä-, esitutkinta- ja veroviranomaisten yhteistyöhanke rikoksella saadun hyödyn jäljittämisen, turvaamisen ja pois ottamisen tehostamiseksi

4.7 Rikoshyötyyn liittyvien täytäntöönpanotoimenpiteiden tehostaminen lainvoimaisen rikostuomion jälkeen - erityisesti kansainvälisissä asioissa

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016 – 2020 (PDF 63 kt)

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2020 (PDF 303 kt)


Harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelma 2016–2020 — muut sivut

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2020