Harmaan talouden ja talousrikollisuuden määritelmä

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivustolla käsitellään harmaaseen talouteen ja talousrikoksiin liittyviä ilmiöitä sekä näiden torjuntaa. Harmaa talous ja talousrikokset käsitteinä ovat monilta osin päällekkäisiä. Useat harmaaksi taloudeksi katsottavat teot ovat myös talousrikoksia, vaikkakaan kaikki harmaaseen talouteen kuuluvat teot eivät ole rikoksia.

Harmaan talouden ja talousrikoksen -käsitteitä on avattu viranomaisten tehtäväkenttään kuuluvilla esimerkeillä.

Harmaa talous on toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi.

Harmaalla taloudella tarkoitetaan usein myös toimintaa, jossa muita lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään taloudellisen hyödyn saamiseksi.

Harmaata taloutta on esimerkiksi

 • työnantajarekisteröinnin laiminlyöminen, vaikka on palkanmaksua,
 • arvonlisäveron kuukausi-ilmoituksen laiminlyöminen,
 • pimeä palkanmaksu ja pimeät tulot,
 • väärän tiedon antaminen tuloista veroilmoituksella kuten myyntitulojen salaaminen,
 • erääntyneen eläke-, työtapaturma- ja ammattitauti- tai työttömyysvakuutusmaksun maksamatta jättäminen muutoin kuin maksukyvyttömyydestä ja
 • perusteettomien veronpalautuksien hakeminen.

Harmaalla taloudella tarkoitetaan usein esimerkiksi myös

 • kun yritykset pyrkivät saavuttamaan taloudellista hyötyä käyttämällä vuokratyössä ja alihankkijoina sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole huolehtineet niille kuuluvista velvoitteista,
 • alipalkan eli lain edellyttämän alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkan alittavan palkan maksamista tai niin alhaisen työkorvauksen maksamista yrittäjän tekemästä työstä, ettei julkisten velvoitteiden hoitoon ole mahdollisuutta,
 • ympäristölainsäädännön määräyksien laiminlyöntejä ja
 • elintarvike- tai kuluttajaturvallisuutta koskevien määräyksien laiminlyöntejä.

Talousrikoksella tarkoitetaan kirjanpitovelvollisen yrityksen, julkishallinnon tai muun yhteisön toiminnassa tapahtuvaa oikeudettomaan, välittömään tai välilliseen taloudelliseen hyötyyn tähtäävää rangaistavaa tekoa. Talousrikos voi olla myös henkilökohtaiseen hyötyyn tähtäävä rangaistava teko, jolla on kytkentä liiketoimintaan.

Tyypillisiä talousrikoksia ovat

 • verorikokset (RL 29 luku),
 • kirjanpitorikokset (RL 30 luku),
 • velallisen rikokset (RL 39 luku), arvopaperimarkkinarikokset (RL 51 luku) ja
 • osakeyhtiörikokset (OYL 25 luku).

Talousrikoksia ovat myös rikokset,

 • joissa laiminlyömällä lakisääteisiä, taloudellisia tai muita velvoitteita saavutetaan välitöntä tai välillistä taloudellista hyötyä. Esimerkkinä näistä ovat yritystoiminnan yhteydessä tehdyt työrikokset (RL 47) ja ympäristörikokset (RL 48).
Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2021