Hankkeet ja valvonta

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma 2019–2024 julkaistu

Lähde: Valvira 9.9.2019

Alkoholihallinnon viides valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2019–2024 on julkaistu. Viranomaisvalvontaa kohdennetaan valvontaohjelmakaudella aiempaa selkeämmin riskikohteisiin valvontatarpeiden perusteella. Valvonnalla tuetaan alkoholielinkeinoa vastuulliseen myyntiin, varmistetaan alkoholilain noudattamista ja tuetaan luvanhakijoiden ja -haltijoiden omavalvonnan kehittämistä. Tavoitteena on myös vastata nykyaikaisen viranomaistoiminnan ja alkoholielinkeinon vaatimuksiin. 

Valvira on laatinut yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman. Valvontaohjelmalla ohjataan alkoholijuomien anniskelun, vähittäismyynnin ja markkinoinnin alueellista lupahallintoa ja valvontaa yhdenmukaiseen ratkaisukäytäntöön ja alkoholilain tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Valvontaohjelman tavoitteiden ja painopisteiden onnistumista arvioidaan vuosittain tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Valvonnan tavoitteina ovat alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy ja vähentäminen.

Alkoholihallinnon toiminnalle on valvontaohjelmassa määritelty strategiset painopisteet, joilla ohjataan alueellisen alkoholihallinnon resurssien käyttöä ja selvennetään uuden alkoholilain toimeenpanoon liittyvien eri toimijoiden rooleja ja vuorovaikutusta.

Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2019–2024 (PDF, 446 kt)

Lisätietoja

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö,
puh. 0295 209 610

Janne Hulkkonen, ylitarkastaja,
puh. 0295 209 625

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi


Kartellit ovat vahingollisia asiakkaille ja yhteiskunnalle

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 20.8.2019

Kartelleja on hyvin monenlaisia, kuten hintakartelleja, markkinoiden ja hankintalähteiden jakamiskartelleja, tuotannon rajoittamiskartelleja, tarjouskartelleja (esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä) sekä tietojenvaihtokartelleja. Kartelleja pidetään yleensä kielletyistä kilpailunrajoituksista vakavimpina, niiden vahingollisuuden takia.

Kartellien toiminnan päätavoite on parantaa sen jäsenten liiketoiminnan kannattavuutta hintoja nostamalla. Tutkimustulosten mukaan hyvin toimivan kartellin avulla sen jäsenten on mahdollista periä 20–40 % ylihintaa asiakkailta. Tyypillisesti kartelli johtaa tuotannon vähenemiseen ja tarjottavien tuotteiden tai palveluiden laadun heikkenemiseen. Asiakkaille ja yhteiskunnalle kartelleilla on vain negatiivisia vaikutuksia.

Kilpailulainsäädäntö ja kilpailunrajoitukset

Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien eli keskenään kilpailevien tai mahdollisesti kilpailevien elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia ja menettelyjä, joilla rajoitetaan yritysten keskinäistä kilpailua. Kielletty horisontaalinen yhteistyö voi ilmetä joko yritysten välisinä nimenomaisina sopimuksina tai niihin rinnastettavana yhteisymmärryksenä. Kiellettyjä ovat myös muut päätökset tai järjestelyt, joilla rajoitetaan tai ohjataan horisontaalisessa tasossa yritysten kilpailukäyttäytymistä. Tällaiset kielletyt järjestelyt voivat syntyä esimerkiksi toimialajärjestöjen aloitteesta tai piirissä. Kartelleja voivat muun muassa olla toimialajärjestöjen antamat hinta- tai palkkiosuositukset.

Kartellirikkomukset käsitellään markkinaoikeudessa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vie yleensä kaikki havaitsemansa kartellirikkomukset markkinaoikeuteen seuraamusmaksun määräämiseksi. Markkinaoikeus voi KKV:n esityksestä määrätä kartelliin osallistuneille elinkeinonharjoittajille seuraamusmaksun. Sen suuruus on enimmillään 10 % kilpailunrajoitukseen osallistuneen elinkeinonharjoittajan liikevaihdosta siltä vuodelta, jona se viimeksi osallistui kartelliin. Kartelliin osallinen voi kuitenkin tietyin ehdoin joko vapautua seuraamusmaksusta kokonaan tai saada siitä alennusta. Esimerkiksi kartellin ensimmäisenä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle paljastanut elinkeinonharjoittaja vapautuu kilpailulain 14 §:n perusteella seuraamusmaksusta.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon voi toimittaa vihjeen myös muusta markkinoilla havaitusta epäilystä, jossa voi olla kysymys kielletystä kilpailunrajoituksesta. Esimerkkinä tilanne, jossa toistensa kanssa kilpailevat yritykset ovat sopineet hinnoista tai jakaneet keskenään markkinoita. Tietoa, havaintoja ja materiaalia voi toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tai viraston verkkosivuilla olevan vihjelinkin kautta. KKV ottaa vihjeen käsittelyyn, jos epäily on perusteltu ja riittävän yksityiskohtainen. Ilmoittajan omia havaintoja tukevasta kirjallisesta materiaalista on merkittävää etua asian käsittelyssä. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisina.

Näytön hankkiminen on tärkeässä asemassa

Näytön arviointi on usein kartellijuttujen koetinkivi. Ns. asfalttikartellijutussa korkein hallinto-oikeus (KHO 2009:83) myönsi näyttöön liittyvät ongelmat ja linjasi, ettei kilpailuasiassa näytölle voida asettaa samoja vaatimuksia kuin näytölle rikosasiassa. Toisiaan muistuttavat tapahtumat ja toimintamallit markkinoilla sekä muut aihetodisteet voivat muun johdonmukaisen selityksen puuttuessa olla osoitus kilpailusääntöjen rikkomisesta. Kyseisessä jutussa KHO määräsi yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa. Seuraamusmaksun ohella kartellin perusteella kilpailusääntöjen rikkoja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta.

Kartellien valvonnassa keskeistä on tiivis yhteistyö harmaan talouden torjunnassa mukana olevien viranomaisten kanssa. Kilpailulakia on muutettu 17.6.2019 alkaen, muutos muun muassa laajentaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa. KKV voi jatkossa saada tiettyjen kilpailunrajoitusten valvontaa varten velvoitteidenhoitoselvityksen Harmaan talouden selvitysyksiköltä ja verotustietoja Verohallinnolta. Myös julkiset hankintayksiköt ovat tärkeä yhteistyötaho valvonnassa. Kartellitutkimuksia aloitetaan kuitenkin toistuvasti myös yksittäisten henkilöiden yhteydenottojen perusteella.

Antti Norkela    Kalle Määttä
kartellivalvonnan päällikkö, KKV   kilpailuasiainneuvos, KKV

Kunnat ja tilaajavastuu - huonoja ja hyviä esimerkkejä

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 2.7.2019

Tilaajavastuulain valvontaa kohdennettiin vuonna 2018 kuntiin.  

Kuntien valvontahankkeeseen osallistui 15 tarkastajaa ja tarkastuksia tehtiin kattavasti koko Suomen alueella. Tarkastusmäärällisten tavoitteiden lisäksi valvontahankkeen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tilaajavastuulaista kunnissa. Jokaisen tarkastuksen aluksi pidettiin info tilaajavastuulaista. Näihin osallistui vuoden aikana yli 1100 kuulijaa. Lisäksi tietoa tilaajavastuulaista levitettiin aktiivisesti eri sidosryhmätapahtumissa, Kuntamarkkinoilla, useissa eri kuntien koulutustilaisuuksissa sekä tilaajavastuutiimin omalla Twitter-tilillä.

Kunnat verovarojen käyttäjinä

Kunnat tekevät hankintoja sekä ostavat alihankintaa ja vuokratyötä verorahoilla. Kunnat ovat siis merkittäviä tilaajia, jotka omalla toiminnallaan näyttävät myös esimerkkiä paikallisille yrityksille. Voisi siis olettaa, että kunnat myös hoitavat harmaata taloutta ehkäisevän tilaajavastuun esimerkillisesti.

Vuonna 2018 tehtiin tilaajavastuutarkastus yhteensä 164 kuntaan. Yllättävän monessa kunnassa tilaajavastuulaki tunnettiin heikosti ja tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei ollut hankittu lainkaan sopimusta tehtäessä. Näissä tapauksissa kunta ei ole varmistanut ennen sopimuksen tekoa mm. sopimuskumppanin taustoja tai julkisten velvoitteiden hoitoa kuten esimerkiksi verojen ja eläkkeiden maksua. Tyypillisesti laiminlyönnit johtuivat kuntien tietämättömyydestä tai puutteellisista selvitysvelvollisuuden hallintajärjestelmistä.

Kunta ottaa usein myös ison taloudellisen riskin jättäessään selvittämättä sopimuskumppanin taustat. Sopimuskumppani voi tilaajan tietämättä ajautua niin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, ettei pysty suoriutumaan sopimuksessa määritellyistä töistä. Jos sopimuskumppani tämän johdosta ajautuu kesken sopimussuhteen esimerkiksi konkurssiin, se tarkoittaa yleensä huomattavia lisäkuluja työn tilaajalle. Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkimatta jättäminen voi tulla kunnalle kalliiksi myös laiminlyöntimaksun muodossa. Valvontahankkeen tarkastuksissa annettiin yhteensä 363 toimintaohjetta ja tarkastetuista sopimuksista 13 siirtyi laiminlyöntimaksukäsittelyyn.

Kunnat tilaajavastuulain edelläkävijöinä

Tarkastuksilla tuli vastaan monia tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa erinomaisesti hoitavia kuntia. Osa kunnista hankkii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista sopimuskumppaneistaan riippumatta siitä, täyttyvätkö lain raja-arvot tai kuuluvatko sopimukset lain soveltamisalaan. Monen kunnan mielestä on huomattavasti helpompaa ja vastuullisempaa hankkia selvitykset kaikilta, kuin arvioida erikseen, keneltä ne pitää hankkia ja milloin. Näillä kunnilla on usein myös toimivat prosessit tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkimiseen ja säilyttämiseen.

Valvonnassa havaittiin myös kuntia, jotka huolehtivat koko alihankintaketjun läpinäkyvyydestä hankkimalla tilaajavastuuselvitykset koko alihankintaketjusta, vaikka laki ei tätä vaadi. Tämä oli toteutettu kirjaamalla sopimuksiin ns. ketjutuskielto ilman työn tilaajan lupaa. Tällä tavoin tilaaja on tietoinen sopimuksen alaisen työn todellisesta suorittajasta ja näin tilausketjun ylin tilaaja pystyy myös paremmin hallitsemaan aliurakointiketjuja. Tällaisella toiminnalla tilaaja voi parhaimmillaan myös välttää pitkissä alihankintaketjuissa usein esiintyvää harmaata taloutta, kuten esimerkiksi pimeää työvoimaa.

Useita kuntia voi siis hyvin sanoa tilaajavastuun edelläkävijöiksi. Valitettavasti ei aivan niin monia kuin olisimme ennen valvontahanketta toivoneet.

Lisätietoa:

Ylitarkastaja Mikko Vanninen puh. 029 501 6381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tarkastaja Pauli Ollikka puh. 029 501 6239, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue


Omakotitalotyömaat valvonnan kohteena

Lähde: Verohallinto 1.7.2019

Verohallinto teki kesäkuun alussa valvontakäyntejä 52 omakotitalotyömaalle ympäri Suomea. Valvontaa tehtiin uudisrakennusalueilla, joissa oli käynnissä useampia työmaita samanaikaisesti. Valvontakäynnit tehtiin yhteistyössä Aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajien kanssa, jotka valvoivat oman toimivaltansa puitteissa.

Valvontakäyntien tarkoituksena oli ohjata ja valvoa rakennuttajana toimivia kotitalouksia tai yrityksiä palkan- ja työkorvauksen maksuun liittyvien velvoitteiden hoitamisessa. Vuoden 2019 alusta palkkatiedot on tullut ilmoittaa tulorekisteriin.

Pääosassa valvontakäyntejä ei havaittu puutteita. Valvonnassa havaittiin kuitenkin jonkin verran jatkoselvittelyä vaativia asioita, esimerkiksi Uudellamaalla joka toisella valvotulla työmaalla havaittiin selvitettäviä asioita. Valvontakäynneillä tavattiin muun muassa työntekijöitä, joista ei ollut annettu palkkatietoilmoitusta tulorekisteriin. Työmailla oli sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä, joilla on alustavien selvitysten mukaan verotukseen liittyvien velvollisuuksien laiminlyöntejä.

Rakennuttajina myös kotitalouksilla on velvollisuuksia

Kotitalouksilla on velvollisuus tarkistaa ennen laskun maksamista, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin. Tarkistamisen voi tehdä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä osoitteesta ytj.fi. Mikäli laskuttava yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Mikäli yrityksen työstä laskuttama työkorvauksen määrä ylittää 1500 euroa kalenterivuoden aikana, tulee kotitalouden tehdä myös ennakonpidätys.

Velvoitteiden laiminlyönnistä kotitaloudelle voi seurata ennakoimaton kustannus ennakonpidätyksen maksuunpanona, mikäli summaa ei saada perittyä laskuttaneelta yritykseltä.

Rakennusalalla on harmaan talouden torjuntaan liittyviä velvoitteita kuten esimerkiksi veronumero sekä työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittaminen Verohallintoon. Omakotitalorakentamisen osalta lainsäädännössä on erikseen säännökset, mikäli rakennuttajana toimii yksityishenkilö, jonka omaan käyttöön omakotitalo tulee.


Epäillyt työeläkevakuutusmaksupetokset aiempaa suurempia

Lähde: Eläketurvakeskus 27.6.2019

Viime aikoina Eläketurvakeskuksen (ETK) tietoon tulleet talousrikosepäilyt ovat olleet euromääräisesti aiempaa suurempia ja tekotavat hyvin suunnitelmallisia. Merkittävä osa nyt tutkinnassa olevista petostapauksista on törkeitä.

Vakuuttamista välttämällä on haettu huomattavaa taloudellista hyötyä ja myös kilpailuetua suhteessa velvoitteensa asianmukaisesti hoitaviin yrityksiin. Pimeää työvoimaa on käytetty aiempaa laajemmin, ja näin aiheutettu merkittävää yhteiskunnallista vahinkoa.

– Yksi mahdollinen selitys trendille on, että ammattimainen rikollisuus on lisääntynyt työvoimavaltaisilla aloilla. Toisaalta myös viranomaisyhteistyötä on lisätty, ja vakuuttamisen laiminlyönnit on pystytty tunnistamaan laajoissa talousrikoskokonaisuuksissa aiempaa useammin, sanoo osastopäällikkö Matti Ruotanen ETK:n valvonnasta.

Valvonnalla turvataan työntekijöiden eläkkeitä

ETK toimii osana hallinnollista rikostorjuntaa. Se valvoo, että yritykset hoitavat muun muassa lakisääteiset vakuuttamisvelvoitteensa. Viranomaisvalvonta ja tehokas yhteistyö hankaloittavat velvoitteensa laiminlyövien ja väärin toimivien yritysten toimintaa.

ETK:n valvonnan tavoitteena on turvata työntekijöille heille kuuluva eläketurva ja taata eläkeyhtiöille edellytykset periä vakuutusmaksut ajantasaisesti. Tämä yritysten työeläkevakuuttamisen lainmukaisuuden valvonta on ETK:n lakisääteinen tehtävä, Ruotanen kertoo.

Velvoitteitaan laiminlyöviin yrityksiin kohdistetaan mahdollisimman ajantasaisia toimenpiteitä. Näin hankaloitetaan vakavan talousrikollisuuden toimintaedellytyksiä, lisätään kiinnijäämisriskiä ja tehdään vilpillisestä toiminnasta ylipäätään taloudellisesti vähemmän houkuttelevaa.

Milloin on kyse työeläkevakuutusmaksupetoksesta?

Usein työeläkevakuutusmaksupetos on osa laajempaa talousrikoskokonaisuutta, johon liittyy veropetoksia, kirjanpitorikoksia ja työrikoksia. Rikoslaissa työeläkevakuutusmaksupetos on ollut vuodesta 2007. Se on kirjattu lakiin rikoksena julkista taloutta vastaan.

Luonteeltaan työeläkevakuutusmaksupetos on veropetoksen kaltainen laiminlyöntirikos. Petoksia on kahta tasoa:

 • Työnantaja voi syyllistyä työeläkevakuutusmaksupetokseen, jos se laiminlyö vakuuttamisen kokonaan tai antaa puutteellisia tietoja eläkeyhtiölle, ja tämän takia vakuutusmaksun määrääminen oikean suuruisena ei ole mahdollista.
 • Törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta on kyse, kun taloudellisen hyödyn tavoittelu on huomattava tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja työeläkevakuutusmaksupetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Uudessa hallitusohjelmassa panostetaan harmaan talouden torjuntaan

Lähde: Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö 10.6.2019

Uusi hallitusohjelma tarttuu harmaan talouden torjuntaan laajasti ja yksityiskohtaisesti. Ohjelmassa on huomioitu myös kansainvälisen veronkierron torjunta. Hallitusohjelmaan kirjatut asiat tulevat muodostamaan seuraavan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman rungon. Jääkin nähtäväksi, riittääkö liikkumavaraa myös muihin harmaan talouden torjunnan kysymyksiin tarttumiseen.

Nykyinen torjuntaohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun asti, mutta pääosa sen hankkeista on jo valmistunut.

Hallitus lupaa lisärahaa harmaan talouden vastaisiin toimiin

Hallitusohjelmaan sisältyy noin parikymmentä harmaan talouden torjuntaa edistävää toimenpide-ehdotusta, joille on varattu 20 miljoonan euron rahoitus. Näistä toteutettaviksi päätettyjä on kymmenkunta. Selvitettävien asioiden määrä on melko suuri, mutta osasta on jo tutkimustietoa toimenpiteiden pohjaksi.

Digitalisointia koskeviin ja läpinäkyvyyttä edistäviin hankkeisiin hallitus lupaa noin 30 miljoonan euron rahoituksen, mikä osaltaan tukee harmaan talouden torjuntaa. Lisäksi poliisin talousrikostutkinnan erillismääräraha vakinaistetaan ja ulosottolaitoksen sekä konkurssiasiamiehen toimiston lisärahoitusta jatketaan.

Hallitus edistää yritystoiminnan läpinäkyvyyttä

Nykyisen verovelkarekisterin lisäksi hallitus haluaa lisätä myös muiden julkisten velvoitteiden hoitoa koskevien tietojen julkisuutta yritystietojärjestelmässä (YTJ). Avoimuuden lisäämiseen liittyy myös hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan verotustietojen julkisuutta parannetaan siten, että myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset tulevat julkisiksi.

Kansainvälisen veronkierron torjunta vaatii panostusta

Hallitusohjelmassa on ehdotettu selvitettäväksi useita kansainvälistä veronkiertoa torjuvia toimenpiteitä, kuten puuttumista lähdeveron välttämisjärjestelyihin ja hallintarekisteröinnin ongelmakohtiin. Tähän liittyy myös kirjaus valmiudesta neuvotella uudelleen verosopimuksia. Hallitus haluaa puuttua myös matalan verotuksen valtioon perustettujen pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön aikaisempaa tiukemmin.

Hallitusohjelma 2019 (kts. s. 22-23 ja liitteet 4 ja 5)


Tulorekisteri tukee harmaan talouden torjuntaa

Lähde: Kansallisen tulorekisterin perustamishanke 20.5.2019

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös maksetut eläkkeet ja etuudet.

Tulorekisterin tietoja käyttävät eri viranomaiset. Ensimmäisessä vaiheessa tietoja käyttävät Verohallinto, työeläkelaitokset ja ETK, Työllisyysrahasto ja Kela. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa, kun tulorekisterin tietoja alkavat käyttää muun muassa vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat, kunnat ja työsuojeluviranomaiset.

Tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti ja eritellysti

Tulorekisterin keskeiset periaatteet ovat reaaliaikaisuus sekä tietojen erittely tarkasti maksupäivän ja tulonsaajan mukaan. Tietojen summaamisesta ja kuukausittaisesta raportoinnista on tulorekisterin myötä luovuttu. Sen sijaan ilmoittaminen on kytketty maksamiseen. Tiedot ilmoitetaan jokaisesta palkanmaksusta erikseen viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteri on työkalu harmaan talouden torjunnassa

Tulorekisterin yhtenä tavoitteena on tukea harmaan talouden torjuntaa. Tietojen reaaliaikaisuudella parannetaan myös harmaan talouden torjuntaedellytyksiä. Tulorekisterin toteuttaminen on yksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan hankkeista sisäministeriön toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2020. Toimenpideohjelmassa korostuu reaaliaikaisten tulotietojen merkitys harmaan talouden torjunnassa.

Tulorekisteri tarkistaa ilmoitettavien tietojen tekniset muotovaatimukset, ennen kuin tiedot tallennetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri ei kuitenkaan valvo tulotietoja, vaan tulorekisteri on työkalu tietoja käyttäville viranomaisille. Kukin tiedon käyttäjä saa tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin se on lain perusteella oikeutettu. Viranomaiset käyttävät tietoja esimerkiksi valvontatehtävien hoitamiseen.

Tulorekisteri mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan

Tulorekisterin avulla harmaata taloutta voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin. Väärinkäytöksiin voidaan puuttua nopeammin valvonnan tai ohjauksen keinoin.

Tulorekisteriin ilmoitettavat palkkatulot, eläketulot ja veronalaiset etuustulot kattavat noin 90 prosenttia tulonsaajien kaikista veronalaisista tuloista. Noin kahdessa kolmesta tapauksesta tulorekisteriin ilmoitetut tulot vastaavat tulonsaajan kokonaistuloja.

Ennen tulorekisteriä palkkatiedot ilmoitettiin hyvinkin pitkän ajan kuluttua maksutapahtumasta. Työnantajat ilmoittivat palkkatiedot kuukausittain tai jopa vuosittain. Viranomaisten valvontaa tehtiin usein edellisen vuoden vahvistetun verotuksen perusteella.

Reaaliaikaiset tulotiedot parantavat viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, ja se näkyy viranomaisten tarjoamissa tietopalveluissa. Tulorekisteri tarjoaa uusia mahdollisuuksia valvontaan ja monipuoliseen viranomaisyhteistyöhön.

Tulorekisterin ajantasaisten tulotietojen ansiosta nyt voidaan siirtyä reaaliaikaiseen valvontaan useilla osa-alueilla:

 • Ennakonpidätysten vastaavuutta voidaan parantaa, jolloin entistä suurempi osa tuloveroista maksetaan verovuoden aikana oikeansuuruisena.
 • Vakuuttamiseen liittyviä velvoitteita voidaan valvoa reaaliaikaisesti.
 • Muun muassa ennakkoperintärekisterin ja työnantajarekisterin tietoja voidaan valvoa ajantasaisesti.
 • Etuuksien maksaminen voidaan katkaista nopeasti, jos havaitaan väärinkäytöksiä.
 • Ilmoittamisen puutteet tulevat esille useiden viranomaisten valvonnassa, joten laiminlyönnit voidaan havaita ja niihin voidaan puuttua tehokkaasti ja nopeasti.

Eri viranomaiset saavat tulorekisteristä yhdenmukaiset tiedot

Tulotietoja ei voi enää ilmoittaa erikseen eri viranomaisille, vaan saman ilmoituksen tietoja hyödyntävät kaikki tulorekisterin tiedon käyttäjät. Sama tieto ilmoitetaan kaikille sitä tarvitseville viranomaisille yhdellä kertaa, joten ilmoittaja ei voi enää tahallisesti muokata tietoja kullekin viranomaiselle sopiviksi.

Tietoja voidaan valvoa yksittäisen tulonsaajan tarkkuudella

Esimerkiksi työsuojeluviranomaisilla on työturvallisuuteen ja muuhun työsuojeluun liittyvän valvonnan lisäksi myös harmaan talouden torjuntaan liittyviä tehtäviä. Työsuojeluviranomaiset voivat hyödyntää tulotietoja vuodesta 2020 alkaen, kun ne valvovat niin sanotun tilaajavastuulain noudattamista, työsuhteen vähimmäisehtojen täyttymistä ja ulkomaisen työvoiman käyttöä.

Kun ulkomaisten työntekijöiden työskentelyn kestoa Suomessa voidaan valvoa reaaliaikaisesti, samalla voidaan myös valvoa työntekijän verovelvollisuutta Suomessa.

Jokainen voi tarkistaa omat tulotietonsa tulorekisteristä

Tulonsaaja näkee ajantasaisesti tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta omat tulotietonsa. Tulonsaaja voi tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamisvelvoitteensa.

Automatisointi parantaa tiedon laatua

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys. Lähes kaikki ilmoitukset annetaan tulorekisteriin sähköisesti. Tulorekisterissä on ensi kertaa valtionhallinnossa otettu käyttöön tekniset rajapinnat yritysten ja viranomaisten järjestelmien välillä. Yhdenmukaiset tiedot siirtyvät automaattisesti yritysten palkkahallinnon järjestelmistä tulorekisteriin ja edelleen viranomaisten järjestelmiin. Kun tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen, on tieto myös entistä laadukkaampaa.


Rakennusalan yritys on edelleen ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas

Lähde: Eläketurvakeskus 9.4.2019

Työeläkevakuuttamiseen liittyviä puutteita on kaikilla toimialoilla. Kuitenkin rakennusalalle niitä näyttäisi kertyvän muita aloja enemmän. Nämä seikat käyvät ilmi Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön tekemästä asiakasluokittelusta.

Asiakasluokittelun perusteella ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas on vakiintunut yli kymmenen vuotta toiminut rakennusalan yritys, joka toimii Uudellamaalla. Työeläkevakuuttamisen valvonnassa löydetyistä puutteista 23 % kohdistui rakennusalan yrityksiin.

Rakennusurakat pilkotaan usein pienempiin kokonaisuuksiin ja toteutus tehdään alihankintana ketjuttamalla näitä urakkakokonaisuuksia. Alalle tyypillistä on ulkomaisen työvoiman käyttö. Näistä syistä johtuen rakennusala on tyypillinen harmaan talouden riskiala.

Valvonnan kohdistamisen kannalta huomionarvoista on, että kuitenkin kaikilta toimialoilta löytyy työeläkevakuuttamisen puutteellisesti hoitavia yrityksiä. Kyse voi olla tahattomista vakuuttamisen virhetilanteista, mutta joissain tilanteissa taustalta voi löytyä myös harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

Ongelmat kasautuvat

Työnantajilla, joilta löytyy eläkevakuuttamisen puutteita, on usein myös verotukseen liittyviä maksupuutteita. Verovelkaisten osuus on aikaisempina vuosina vaihdellut 32–55 % välillä ja vuonna 2018 valvotuista verovelkaisia oli 41 %. ETK:n valvomilla työnantajilla oli myös avoimia ulosottoasioita (17 %).

Asiakasluokittelu koskee työnantajia, joiden valvonnan yhteydessä ETK on havainnut työeläkevakuuttamisen puutteita. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö tekee tilastollisia asiakasluokitteluja viranomaisten harmaan talouden torjunnan suunnittelun ja kohdentamisen tueksi.


Työllisyysrahasto mukana harmaan talouden torjunnassa

Lähde: Työllisyysrahasto 20.3.2019

Vuodenvaihteessa syntyi uusi rahasto, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistivät voimansa. Uusi rahasto sai nimekseen Työllisyysrahasto. Työllisyysrahastolla on tärkeä rooli suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä.

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa

Työllisyysrahasto huolehtii työttömyysvakuutusmaksujen keräämisestä. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan työttömyys-, eläke- ja palkkaturvaa sekä koulutusta. Yhteensä Työllisyysrahasto rahoittaa 3 miljardilla suomalaista sosiaaliturvaa ja osaamista.

Rahasto neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Työllisyysrahastolle on myös tärkeää olla mukana harmaan talouden torjunnassa yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta

Työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Asia on kuitenkin tärkeä myös työntekijöiden kannalta, koska palkansaajamaksun pidättämisellä voi olla vaikutusta työntekijän työttömyysturvaan. Vaikka valvonta onkin usein jälkikäteen tapahtuvaa tekemistä, Työllisyysrahasto pyrkii ennaltaehkäisemään näitä tilanteita ohjeistamalla ja neuvomalla työantajia vakuutusmaksuvelvollisuuteen ja ilmoitusten laatimiseen liittyvissä asioissa.

Työttömyysvakuutusmaksuvalvonnan avulla määrättiin lisämaksuja vuosien 2016-2018 aikana keskimäärin noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa ja palautuksia keskimäärin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Viranomaisten tiedonvaihto tukee valvontaa

Työllisyysrahasto valvoo, että työnantajat ovat täyttäneet työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutensa ja ilmoittaneet oikeat palkkatiedot vakuutusmaksujen perusteeksi. Valvonnassa käytetään Verohallinnolta ja muilta viranomaisilta saatuja tietoja. Työllisyysrahasto vertailee tietoja myös yhteistyössä Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) kanssa. Näitä tietoja verrataan työnantajan ilmoittamiin tietoihin.

Vuodesta 2019 alkaen palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, josta Työllisyysrahasto saa ajantasaiset tiedot maksun määräämistä varten. Tulorekisteriajan valvonta perustuu pääasiassa tulorekisteriin ilmoitettuihin tietoihin sekä yhteistyöhön Verohallinnon, muiden viranomaisten ja sosiaalivakuuttajien kanssa.

Ajankohtaista tietoa maksuvelvollisuudesta ja vuoden 2019 maksuprosenteista.


Määrätietoinen tiedonvaihto parantaa tilaajavastuun valvontatuloksia

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 7.12.2018

Tilaajavastuulain valvonnassa on vuoden 2018 aikana määrätietoisesti hyödynnetty 1.5.2017 voimaantulleita tiedonsaantioikeuksia. 

Verohallinto on verraton tiedonvaihtokumppani 

Tietopyyntöjä on lähetetty vuoden 2018 aikana useille eri viranomaisille. Määrällisesti eniten hyödynnettiin Verohallinnolle annettavia rakentamistyön urakka- ja työntekijäilmoituksia sekä Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia ilmiöselvityksiä ja velvoitteidenhoitoselvityksiä.

Useimmin jatkotoimenpiteisiin johti Verohallinnon rakentamistyön urakka- ja työntekijäilmoitusten tiedot. 

Tietoperusteisissa tarkastuksissa on käytetty muilta viranomaisilta saatujen tietojen lisäksi työsuojeluviranomaiselle annettavia ennakkoilmoituksia työntekijöiden lähettämisestä. Nämä ovat osoittautuneet Verohallinnon rakentamistyön urakka- ja työntekijäilmoitusten jälkeen toiseksi hyödyllisimmäksi tietolähteeksi jatkotoimenpiteisiin johtaneissa tarkastuksissa.

Tiedonvaihtoon perustuvat tarkastukset johtavat useammin jatkotoimenpiteisiin

Tiedonvaihtoon perustuvia tarkastuksia on nyt valmiina 208. Jatkotoimenpiteisiin on johtanut n. 15 % tarkastuksista. Tulos on omaa luokkaansa, kun sitä verrataan vuoden 2018 muihin tilaajavastuutarkastuksiin, joissa jatkotoimenpiteiden osuus on n. 5 %. Jatkotoimenpiteillä tarkoitetaan sitä, että tarkastus on johtanut laiminlyöntimaksun harkintaan. 

Tiedonvaihtoon perustuvien tarkastusten tulokset puhuvat puolestaan myös muilla tulosmittareilla. Toimintaohjeita on annettu 2,3 kappaletta/tarkastus, kun vertailuluku muissa tilaajavastuutarkastuksissa on 1,33-1,74. Vain kuntien tarkastukset kirivät samalle viivalle 2,21 toimintaohjeella/tarkastus. 

Osa tietoperusteisista tarkastuksista on vielä kesken. Jo nyt on tiedossa, että valvonnan jatkotoimenpiteiden osuus on vähintään 12,9 %. Tämäkin on selvästi korkeampi tulos kuin muussa tilaajavastuuvalvonnassa.

Tiedonsaantioikeuksilla on saatu selkeää lisäarvoa

Tarkastukset kohdistuivat samoille toimialoille kuin muukin tilaajavastuuvalvonta vuonna 2018. Tarkastuksia tehtiin logistiikka-, palvelu-, rakennus- ja teollisuusalan yrityksiin. 

Valvontatulokset ovat jokaisella toimialalla paremmat, kun valvonta perustuu tiedonvaihtoon. Erityisen paljon hyötyy teollisuuden- ja kiinteistöalan valvonta. Kiinteistöala kuuluu palvelualan valvontahankkeeseen.

Toimialakohtainen vertailutaulukko jatkotoimenpiteistä

Valvottujen logistiikka-, palvelu-, rakentaminen- ja teollisuustoimialojen jatkotoimenpiteiden osuus ilman tiedonvaihtoa on 5-6 %, paitsi teollisuudella alle 3 %. Tiedovaihdon kanssa logistiikan ja rakentamisen osuudet ovat alle 15 %, palvelun melkein 40 % ja teollisuuden 24 %.

Positiivisten kokemusten kannustamana tiedonsaantioikeuksien hyödyntämistä valvonnan kohdentamisessa jatketaan vuonna 2019.  

Tilaajalle annettavat velvoitteet

Tilaajavastuulaki antaa mahdollisuuden jättää laiminlyöntimaksu määräämättä, jos todettua laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä. Tällöin tilaajalle annetaan toimintaohje eikä tarkastus johda jatkotoimenpiteisiin. Jatkotoimenpiteet käynnistetään, jos tarkastuksella havaittua laiminlyöntiä ei voi pitää vähäisenä. Tällöin käynnistetään laiminlyöntimaksun määräämistä koskeva menettely Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella ja tilaajaa kuullaan asiassa hallintolain mukaisesti ennen ratkaisun tekemistä.


Rakennustyömaiden yhteistarkastustoiminta viettää 10-vuotisjuhliaan

Lähde: Verohallinto, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Eläketurvakeskus 13.12.2018

Verohallinto, Työsuojeluviranomaiset ja Eläketurvakeskus ovat tehneet yhteistarkastuksia rakennustyömaille kymmenen vuoden ajan. Kun tarkastuksia tehdään yhteistyössä, toiminta tehostuu. Valvonta on kokonaisvaltaisempaa ja aiheuttaa vähemmän hallinnollista taakkaa työmaalle, kun useampi viranomainen tekee tarkastuksia samanaikaisesti.

Verohallinnon, Työsuojeluviranomaisten ja Eläketurvakeskuksen yhteistyössä tekemillä tarkastuksilla jokainen viranomainen tekee valvontaa oman toimivaltansa puitteissa. Aikaa ja resursseja säästyy kaikilta osapuolilta – myös työmaan johdolta.

Yhdellä valvontakäynnillä selvitetään tilaajavastuu-, työturvallisuus- ja ulkomaalaislain velvoitteiden noudattamista, työeläkevakuuttamisen oikeellisuutta sekä rakentamisen tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Yhteisvalvontakohteista löytyy yleensä keskimääräistä enemmän valvontahavaintoja kullekin viranomaiselle.

"Hyvä, että kyselette"

Työmaalla yhteisvalvonta näyttäytyy siten, että viranomaiset pyytävät esimerkiksi työmaan johdolta valvonnan kannalta tarpeellisia selvityksiä, haastattelevat työmaan johtoa ja työmaalla tavattuja henkilöitä sekä havainnoivat velvoitteidenhoitoa.

Vastaanotto työmailla on yleensä hyvä. Varsinkin työntekijöiltä on saatu palautetta, että on hyvä, kun viranomaiset käyvät paikan päällä valvomassa.

Yhteistyö lisää tehokkuutta

Yhteistyö on mahdollistanut kattavamman valvonnan erityisesti suurilla työmailla. Tarkastusryhmissä on yleensä yksi edustaja kustakin viranomaisesta, jolloin ryhmiä saadaan muodostettua useampia. Parempi ymmärrys muiden viranomaisten valvonnasta on edesauttanut kehittämään viranomaisten toimintaa ja esimerkiksi viranomaisten oma-aloitteiset tiedoksiannot toisilleen ovat lisääntyneet.

Yhteistyön toimivuus on osaltaan vaikuttanut Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuksien parantumiseen. Valvonnan kohdentamisessa viranomaiset voivat käyttää tausta- ja vertailutietoaineistona esimerkiksi velvoitteidenhoidonselvityksiä ja rakentamisilmoitusten tietoja.

Parantuneiden tiedonsaantioikeuksien avulla pystytään löytämään sellaisia valvontakohteita, joissa on todennäköisimmin puutteita säädösten noudattamisessa. Tulorekisterin tarjoama reaaliaikainen tulotieto tulee tehostamaan valvontaa.

Paikallinen yhteistyö kasvoi valtakunnalliseksi

Rakennustyömaihin kohdistuva viranomaisten yhteistyö sai alkunsa vuonna 2008 ja ensimmäisinä vuosina toiminta painottui suurelta osin pääkaupunkiseudun rakennustyömaihin. Ensimmäisinä vuosina yhteistyötä tehtiin Uudellamaalla ja vuonna 2012 veronumerolainsäädännön voimaantulon jälkeen yhteistyö laajeni valtakunnalliseksi. Myös poliisin, ulosoton tai rajavartiolaitoksen edustaja on ollut mukana osassa yhteistarkastuksia.

Viranomaiset ovat yhteistyössä toteuttaneet valtakunnallisia valvontaviikkoja, jolloin rakennustyömaita on valvottu samanaikaisesti eri puolilla Suomea. Valvontaviikkojen lisäksi viranomaiset tekevät yhteisvalvontaa tilanteen ja tarpeen mukaan. Vuotuinen yhteistarkastusten määrä on vaihdellut n. 100-250 kappaleen välillä resursseista ja rakennustyömaiden koosta riippuen.

Valtakunnallista toimintaa kannattaa koordinoida

Toiminnan koordinointia varten Eläketurvakeskuksen, Työsuojeluviranomaisten sekä Verohallinnon valvonnasta vastaavat henkilöt kokoontuvat säännöllisesti. Kokouksissa suunnitellaan yhteistarkastustoimintaa ja pohditaan toiminnan kehitystarpeita. Yhteisvalvonnan painopisteistä ja kohdevalinnoista sovitaan yhdessä etukäteen.

Yhteistarkastuksista on muodostunut keskeinen toimintamalli rakennusalan valvonnassa. Yhteistyö koetaan positiivisena asiana ja sitä on myös käytetty kansainvälisillä foorumeilla hyvänä esimerkkinä viranomaisyhteistyöstä.

Rakennusalalta saatujen hyvien kokemusten myötä yhteisvalvontaa olisi mahdollista laajentaa myös muille toimialoille. Verohallinnon ja Aluehallintoviraston välillä on myös ollut yhteistoimintaa ravintola-alalla.


Kaupunkiyhteistyöllä oppia kaupunkien harmaan talouden torjuntaan

Lähde: Verohallinto 7.12.2018

Kokemukset ennalta estävästä harmaan talouden torjunnasta yhteistyössä kaupunkien kanssa ovat lupaavia.

Verohallinnon harmaan talouden torjunnassa aloitettiin vuonna 2016 kansainvälisestikin uudenlainen yhteistyö kaupunkien kanssa harmaan talouden ennalta ehkäisevässä torjunnassa. Yhteistyöhön on aluksi valikoitu kaupunkeja, joiden julkiset hankinnat ovat fiskaalisesti merkittäviä ja jotka sijaitsevat maantieteellisesti eri puolilla Suomea. Yhteistyössä on ollut alusta asti mukana myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto, jonka toiminta on painottunut erityisesti kartelleihin liittyviin asioihin.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää kaupunkien valmiutta tunnistaa ja torjua harmaata taloutta sen eri toiminnoissa. Samassa yhteydessä on tuotu esille harmaan talouden esiintymisen moninaisuutta perinteisen pimeän palkanmaksun lisäksi. Myös korruptioon liittyvät asiat ovat olleet esillä.

Hyvistä kokemuksista mallia

Kaupungit ovat panostaneet harmaan talouden torjuntaan ja väärinkäytösten valvontaan hyvinkin eri tavoin.

Joissakin kaupungeissa on otettu käyttöön sisäinen vihjekanava, nimettömien havaintojen antamiseen. Vihjeiden käsittelyyn luotu asianmukainen menettely ja vaiheiden dokumentointi luovat pohjan uskottavalle väärinkäytöksiin puuttumiselle ja seurannalle sekä lisäävät organisaation sisäistä luottamusta.

- Tilanne on huomattavasti erilainen tilanteissa, joissa havainnot on ohjattu antamaan tiedoksi suoraan kaupunginjohtajalle, ylitarkastaja Tommi Lehtinen huomauttaa.

Ohjeet ja sisäinen valvonta auttavat käytännön vakiinnuttamista

Yleensä kaupunkien ohjeistus perustuu suurelta osin hankinta- ja tilaajavastuulain vaatimuksiin. Kehittyneissä malleissa muut harmaan talouden torjuntaan liittyvät keinot ovat osana hankintaohjetta tai erillisenä ohjeena.

Suomessa tyypillisenä korruptioon viittaavana toimintana voidaan pitää esimerkiksi "hyvä veli" -verkostoja. Ilmiöön on törmätty yhteistyössä ja joissakin yhteyksissä asenteet vaikutusvallan väärinkäytöksiin ovat olleet vähätteleviä. Eettisesti kyseenalaiset menettelytavat voivat olla entuudestaan yleisesti hyväksyttyjä tapoja toimia, joihin ei haluta tai uskalleta puuttua.

- Valvontaa voi tehdä kuka tahansa vaikkapa julkaistujen ostolaskujen perusteella, mutta silti väärinkäytösten varalta tarvitaan omaa valvontaa. Julkisuudessa onkin ollut esillä esimerkkejä tilanteista, joissa oma valvonta on pettänyt, Lehtinen kertoo.

Yhteistyössä tehtyjen havaintojen perusteella joidenkin kaupunkien sisäisissä toiminnoissa on ollut epätietoisuutta siitä, kenelle valvonta kuuluu missäkin tilanteessa tai mistä kaikki erilaiset ohjeistukset löytyvät. Osassa kaupunkeja, harmaan talouden torjunta on vastuutettu tietyille tahoille, jotka koordinoivat näihin liittyviä kokonaisuuksia eri yksiköiden kanssa. Näissä kaupungeissa on usein panostettu myös ohjeiden noudattamisen valvontaan sekä sisäisen valvonnan kehittämiseen.

Yhteistyöllä haetaan vaikuttavuutta

Yhteistyöllä Verohallinto pyrkii lisäämään tietoisuutta keinoista, joilla voi tunnistaa petollisen toimijan ennen sopimuksentekoa tai sopimuksen aikana. Ennaltaehkäisyn keinoin pyritään edesauttamaan sitä, että kaupunki valikoi sopimuskumppaneikseen oikein toimivia ja lakisääteiset velvoitteensa hoitavia yrityksiä. Vaikutusta on myös verotulojen kasvuun, sillä kaupungit ovat paitsi merkittäviä julkisen rahan käyttäjiä myös veronsaajia.

Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle miljardien menetyksiä veroissa ja maksuissa. Se heikentää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja haittaa tervettä yritystoimintaa. Verohallinnon tavoitteena on edesauttaa rehellisten toimijoiden kilpailutilannetta estämällä harmaata taloutta.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta erilaisista tavoista tunnistaa harmaata taloutta kaupunkien toiminnoissa.


Rahanpesu haastaa koko rahoitusjärjestelmän

Lähde: Poliisi 16.11.2018

Rahanpesu on kansainvälisen rikollisuuden voimanlähde, ja siksi sen torjuminen on tärkeää.  

Mitä rahanpesulla tarkoitetaan?

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä pyritään häivyttämään ja saamaan se näyttämään lailliselta. Kyse on tietoisesta rikollisesta toiminnasta, jossa keskeistä on rikoksella hankitun omaisuuden peitteleminen ja ulosoton tai muun viranomaistoimenpiteen välttäminen. Rahanpesu on olennainen osa talousrikollisuutta, harmaata taloutta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta ja sellaisena myös kiinteä osa kansainvälistä rikollisuutta.

Milloin syyllistyy rahanpesuun?

Rahanpesuun voi syyllistyä, kun ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta tarkoituksena hankkia itselleen tai toiselle hyötyä tai peittää ja häivyttää sen rikollinen alkuperä. Keskeistä on tietoisuus tai epäily omaisuuden tai rahan laittomasta alkuperästä, ja silti ryhtyy edellä mainittuihin toimenpiteisiin.

Kuva 1. Esimerkki rahanpesun vaiheista

Esimerkki rahanpesun vaiheista pankeissa ja kulutuksessa

 1. Rikoksella saatu raha viedään pankkimaailmaan esim. avaamalla tili tai tilejä yksityishenkilön tai yrityksen nimissä. Talletussummat voivat olla pieniä ja talletustapahtumia tapahtuu nopeassa tahdissa. Rahat voidaan sijoittaa myös virtuaalivaluuttaan.
 2. Rikoksella saatu raha pyritään salaamaan useiden pankkien ja erilaisten tilisiirtojen kautta. Rahaa kierrätetään niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin kautta. Osa yrityksistä on peiteyrityksiä eli pöytälaatikkoyrityksiä. Ne sijaitsevat tarkoituksella useissa eri maissa. Myös virtuaalivaluutat ja virtuaalilompakot ovat käytössä.
 3. Lopuksi raha palautetaan jollekin tilille ja/tai muutetaan omaisuudeksi esim. talo, asunto-osake, auto, yritys, arvotavara, kulta jne. Mielikuvituksella ei ole rajoja.

Älä ryhdy muuliksi

Rikolliset käyttävät eri keinoja uhrien värväämiseen. Jos saat työtarjouksen, esim. sähköpostitse, jossa pääasiallinen tehtävä on varojen tai tavaroiden vastaanottaminen ja välittäminen, suhtaudu siihen varoen. Sinun tiliäsi voidaan käyttää hyväksi mm. rahapesussa ja näin rikolliset hämärtävät omia jälkiään. Muulina oleminen on rangaistavaa.

 • Rangaistus rahanpesusta on sakko tai enintään 2 vuotta vankeutta.
 • Rangaistus törkeästä rahanpesusta on minimissään 4 kuukautta ja maksimissaan 6 vuotta vankeutta.

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein talousrikoksiin

Kuva 2. Alkurikosten tausta (lähde: Europol 2017)

Alkurikosten tausta

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein vero- ja muihin petoksiin sekä esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen ja verkkorikollisuuteen, joista etenkin verkkorikollisuus on lisääntynyt viime aikoina. Lisäksi myös korruptio on merkittävä rahanpesun taustalla oleva maailmanlaajuinen ilmiö.

Rikoshyödyn poisottaminen ja rahanpesun estäminen ovat tehokkaimpia keinoja estää uusien rikoksien tekeminen

Valvontaviranomaiset

Suomessa valvontaviranomaisena toimivat Finanssivalvonta, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Näiden valvontaviranomaisten ja mm. Energiaviraston ja asianajoyhdistyksen tulee ilmoittaa valvonnan yhteydessä saadut tiedot epäilyttävistä liiketoimista suoraan Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, joka toimii vastaavana viranomaisena Suomessa.

Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjunnan keskiössä ovat ilmoitusvelvolliset eli sellaiset elinkeinoharjoittajat, jotka voivat toimintansa ohessa havaita rahanpesua tai joita voidaan rahanpesussa mahdollisesti käyttää hyväksi. Näitä ovat mm. sijoitus-, rahoitus- ja vakuutusalan toimijat sekä tilintarkastajat, asianajajat ja kiinteistönvälitysliikkeet. Tarkemmin ilmoitusvelvollisista voi lukea poliisin verkkosivuilta.

Ilmoitusvelvollisten velvollisuudet

 • Ilmoitusvelvollisten on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys.
 • Hankittava tietoja asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle (selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta).
 • Tehtävä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti.

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksella on oikeus saada, käyttää ja luovuttaa tietoa

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen. Keskus ottaa vastaan sille tehdyt ilmoitukset, käsittelee, analysoi sekä luovuttaa oleellista tietoa muille viranomaisille Suomessa kuten esim. poliisille, Verohallinnolle, suojelupoliisille, tullille ja rajavartiolaitokselle. Kansainvälinen yhteistyö on myös tiivistä.

Selvittelykeskuksen toimintatilastoja

 • Ilmoitusten kokonaismäärä tulee olemaan tänä vuonna (2018) n. 40 000.
 • Pankkien tekemät ilmoitukset ovat jyrkässä kasvussa ja niiden odotetaan ylittävän tänä vuonna 8 000:n rajan. (Vuoden 2017 kokonaismäärä oli n. 5 600)
 • Lukumääräisesti eniten ilmoituksia tehneet ilmoittajatahot ovat rahapeliyhteisöt, yleistä maksujen välitystä tarjoavat yhtiöt sekä pankit.
 • Tämän vuoden aikana tietoja on luovutettu muille viranomaisille yli 2 200 kertaa rahanpesuilmoituksesta.
 • Yleisimmät syyt ilmoituksien tekemiseen vuonna 2017 olivat epätavalliset tilisiirrot, poikkeavuus asiakasryhmän normaalista toiminnasta ja puutteellinen varojen alkuperäselvitys.

Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta 445/2017

31.10.2018 mennessä määräyksiä liiketoimen keskeyttämiseksi on kohdistettu 4 751 056 euroon, josta poliisin haltuun on jäänyt 1 936 995 euroa

Vuoteen 2018 on sisältynyt useita suurempia jäädytyksiä eli määräyksiä liiketoimen keskeyttämiseksi. Kokonaisuudessaan rikollista varallisuutta on saatu viranomaisten haltuun paljon suhteessa edellisiin vuosiin.

Taulukko 1. Jäädytetyn ja haltuun jääneen omaisuuden arvo 2016-2018

Jäädytetyn ja haltuun jääneen omaisuuden arvo 2016-2018

Torjunnan haasteita

 • Ulkomailta tulleen rahan rikollisen alkuperän toteennäyttäminen on vaikeaa. Onko kysymys verosuunnittelusta vai rahanpesusta?
 • Rahanpesun laajuus ja menetelmät ovat moninaisia. Rikolliset hyödyntävät mm. virtuaalivaluuttoja ja keksivät koko ajan uusia keinoja.
 • Ammattimainen rahanpesu on verhottu lailliselta vaikuttavaan liiketoimintaan, jossa veroparatiisit ovat usein mukana.
 • Rikoshyödyn poissaanti on vaikeaa, jos varallisuutta häivytetään taidokkaasti maihin, joista ei saada virka-apua. Tämän vuoksi kansainvälisyys luo omat haasteet.

Lisää rahanpesusta voit lukea mm. poliisin verkkosivuilta.


Oletko tarjoilemassa alkoholia pikkujouluissa? Huomioi nämä kolme asiaa.

Lähde: Valvira 12.11.2018

Alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyy monia säännöksiä, jotka kannattaa huomioida pikkujoulukauden lähestyessä. Mikäli haluat tarjoilla itse hankittuja tai ravintolasta ostettuja alkoholijuomia esimerkiksi asiakkaillesi tai ystävillesi, tutustu muistilistaan.

1. Maksuttomassa yksityistilaisuudessa itse hankittua alkoholia voi tarjoilla ilmaiseksi

Esimerkiksi kauneudenhoitopalveluja tarjoava yritys voi järjestää asiakkaille maksuttoman yksityistilaisuuden, jossa on maksuton alkoholitarjoilu. Kutsu yksityistilaisuuteen on lähetettävä etukäteen ja sen on oltava henkilökohtainen. Tällaisen yksityistilaisuuden voi järjestää esimerkiksi kyseisen kauneudenhoitopalveluja tarjoavan yrityksen tiloissa.

Yleisölle avoimiin tiloihin, kuten ravintoloihin, liittyy kuitenkin rajoituksia. Anniskelupaikassa ja hyväksytyllä anniskelualueella asiakkaan omien alkoholijuomien tarjoilu ja nauttiminen on aina kiellettyä. Esimerkiksi ravintolassa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa ei ole sallittua nauttia kuin yksinomaan laillisesti anniskeluun hankittuja alkoholijuomia, eli kyseisestä ravintolasta ostettuja.

2. Alkoholin tarjoilu oheistuotteena vaatii anniskeluluvan

Alkoholia ei voi tarjota maksullisen palvelun yhteydessä ilman anniskelulupaa. Esimerkiksi kampaamo ei voi tarjota alkoholipitoista juomaa kuten glögilasillista asiakkaalle kampaamopalvelun yhteydessä ilman lupaa. Silloin kun alkoholin saaminen edellyttää jonkin muun tuotteen ostamista, muuta vastiketta tai siihen rinnastettavaa toimintaa, tarjoilu vaatii asianmukaisen anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan. Ilman lupaa tapahtuva toiminta on kiellettyä riippumatta siitä, kohdistuuko palvelun tarjoaminen yrityksiin vai yksittäisiin kuluttajiin.

3. Alkoholin tarjoilu anniskelupaikassa vaatii pääsääntöisesti aina luvan

Alkoholilaki määrittelee elinkeinonharjoittamisen vähittäismyynniksi, kun alkoholijuomaa myydään avaamattomissa pakkauksissa nautittavaksi muualla kuin myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Elinkeinonharjoittaminen määritellään anniskeluksi, kun alkoholijuomaa myydään annosteltuna tai avatussa pakkauksessa nautittavaksi myyjän hallitsemissa tiloissa tai myyjän järjestämässä valvonnassa. Sekä vähittäismyynti että anniskelu vaativat toimipaikan aluehallintoviraston myöntämän luvan.

Anniskelupaikassa saadaan nauttia ja vähittäismyymälässä myydä vain sinne laillisesti toimitettua alkoholijuomaa. Alkoholin luvatonta myyntiä ja välittämistä valvovat esitutkintaviranomaiset kuten poliisi ja niitä koskevat rangaistussäännökset on kirjattu rikoslakiin.

Lue aiheesta lisää Valviran sivuilta.


Yhteistä riskinkantoa vaikka pakolla

Lähde: ETK 28.9.2018

Ihminen on hetken lapsi, eikä mielellään pohdi elämään kuuluvia riskejä, kuten vakavaa sairastumista, tai sitä, että vanhuudessakin tarvitaan toimeentulo. Eläketurvakeskuksen valvontaosaston kehityspäällikkö Markus Palomurto kirjoittaa blogissaan, että ikääntymiseen ja työkyvyn menettämiseen liittyvät riskit jaetaan tasapuolisesti, kun kaikki maksavat eläkemaksuja. Kun riskiä kantavat kaikki, maksutasokin pysyy kohtuullisena.

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen eläketurvan. Myös yrittäjien eläkevakuuttaminen on pakollista. Yrittäjyyteen kuuluu luonnollisena elementtinä vapaus ja riskinotto, mutta vanhuuden ja työkyvyn menetyksen kaltaisiin riskeihin varautumista ei kannata yrittäjienkään kohdalla jättää vapaaehtoisuuden varaan. Työeläkevakuuttamisen pakollisuus varmistaa sen, että kaikki osallistuvat riskin kantoon sekä sen,että kaikki saavat turvan riskien varalle.

Eläketurvakeskus valvoo vuosittain mm. erilaisten vero- ja vakuutustietojen vertailujen avulla sitä, että niin työnantajat kuin yrittäjätkin ovat huolehtineet eläkevakuuttamisesta.

Lue koko blogikirjoitus Eläketurvakeskuksen sivuilta.