Hankkeet ja valvonta

Rahanpesu on kansainvälisen rikollisuuden voimanlähde

Lähde: Poliisi 24.2.2020

Mitä rahanpesulla tarkoitetaan?

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikoksella hankitun omaisuuden tai rahan alkuperä pyritään häivyttämään ja saamaan se näyttämään lailliselta. Kyse on tietoisesta rikollisesta toiminnasta, jossa keskeistä on rikoksella hankitun omaisuuden peitteleminen ja ulosoton tai muun viranomaistoimenpiteen välttäminen. Rahanpesu on olennainen osa talousrikollisuutta, harmaata taloutta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta ja sellaisena myös kiinteä osa kansainvälistä rikollisuutta.

Milloin syyllistyy rahanpesuun?

Rahanpesuun voi syyllistyä, kun ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta tarkoituksena hankkia itselleen tai toiselle hyötyä tai peittää ja häivyttää sen rikollinen alkuperä. Keskeistä on tietoisuus tai epäily omaisuuden tai rahan laittomasta alkuperästä, ja silti ryhtyy edellä mainittuihin toimenpiteisiin.

Kuva 1. Esimerkki rahanpesun vaiheista

 1. Rikoksella saatu raha viedään pankkimaailmaan esim. avaamalla tili tai tilejä yksityishenkilön tai yrityksen nimissä. Talletussummat voivat olla pieniä ja talletustapahtumia tapahtuu nopeassa tahdissa. Rahat voidaan sijoittaa myös virtuaalivaluuttaan.

 2. Rikoksella saatu raha pyritään salaamaan useiden pankkien ja erilaisten tilisiirtojen kautta. Rahaa kierrätetään niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin kautta. Osa yrityksistä on peiteyrityksiä eli pöytälaatikkoyrityksiä. Ne sijaitsevat tarkoituksella useissa eri maissa. Myös virtuaalivaluutat ja virtuaalilompakot ovat käytössä.

 3. Lopuksi raha palautetaan jollekin tilille ja/tai muutetaan omaisuudeksi esim. talo, asunto-osake, auto, yritys, arvotavara, kulta jne. Mielikuvituksella ei ole rajoja!

Älä ryhdy muuliksi!

Rikolliset käyttävät eri keinoja uhrien värväämiseen. Suhtaudu varoen sähköpostitse saapuvaan työtarjoukseen, jossa pääasiallinen tehtävä on varojen tai tavaroiden vastaanottaminen ja välittäminen. Sinun tiliä käytetään hyväksi rahanpesussa ja näin rikolliset hämärtävät omia jälkiään. Vastaanottamalla rahoja, joiden alkuperää et tunne voit syyllistyä rahanpesuun. Muulina oleminen on rangaistavaa!

 • Rangaistus rahanpesusta on sakko tai enintään 2 vuotta vankeutta.
 • Rangaistus törkeästä rahanpesusta on minimissään 4 kuukautta ja maksimissaan 6 vuotta vankeutta.

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein talousrikoksiin

Kuva 2. Alkurikosten tausta

Lähde: Europol 2017

Rahanpesun alkurikokset liittyvät usein vero- ja muihin petoksiin sekä esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen ja verkkorikollisuuteen, joista etenkin verkkorikollisuus on lisääntynyt viime aikoina. Lisäksi myös korruptio on merkittävä rahanpesun taustalla oleva maailmanlaajuinen ilmiö.

Rikoshyödyn poisottaminen ja rahanpesun estäminen ovat tehokkaimpia keinoja estää uusien rikoksien tekeminen

Ilmoitusvelvolliset

Rahanpesun torjunnan keskiössä ovat ilmoitusvelvolliset eli sellaiset elinkeinoharjoittajat, jotka voivat toimintansa ohessa havaita rahanpesua tai joita voidaan rahanpesussa mahdollisesti käyttää hyväksi. Näitä ovat esimerkiksi sijoitus-, rahoitus- ja vakuutusalan toimijat, virtuaalivaluutan tarjoajat sekä tilintarkastajat, kirjanpitäjät, asianajajat ja kiinteistönvälitysliikkeet. Tarkemmin ilmoitusvelvollisista voi lukea täältä.

Ilmoitusvelvollisten velvollisuudet

 • Ilmoitusvelvollisten on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys.
 • Hankittava tietoja asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle (selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta).
 • Tehtävä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti!

Rahanpesulain muutosten myötä myös virtuaalivaluutan tarjoajat ovat rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvollisia. Rahanpesulain muutokset ja uusi laki virtuaalivaluutan tarjoajasta (572/2019) velvoittavat virtuaalivaluutan tarjoajat noudattamaan edellä kuvattuja rahanpesulain keskeisiä velvoitteita. Virtuaalivaluutan tarjoajan on tunnistettava asiakkaansa sekä tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Virtuaalivaluutan tarjoajat ovat myös ilmoitusvelvollisia rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista. Suomessa kuten kansainvälisestikin virtuaalivaluuttojen rikollinen käyttö sekä niillä tapahtuva rahanpesu liittyy tyypillisesti huumausainekauppaan ja erilaisiin petoksiin.

Valvontaviranomaiset

Suomessa rahanpesulain noudattamista valvoo Finanssivalvonta, Poliisihallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä asianajajaliitto. Näiden tehtävänä on valvoa, että ilmoitusvelvollisilla on riittävät lain edellyttämät mekanismit torjua rahanpesua sekä valmius ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus

Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen, paljastaminen ja selvittäminen sekä tutkintaan saattaminen. Keskus ottaa vastaan ilmoitusvelvollisten ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, käsittelee, analysoi sekä luovuttaa oleellista tietoa muille viranomaisille Suomessa kuten poliisille, Verohallinnolle, suojelupoliisille, tullille ja rajavartiolaitokselle. Kansainvälinen yhteistyö on myös tiivistä.

Rahanpesun selvittelykeskuksella on oikeus saada, käyttää ja luovuttaa tietoa.

Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta (445/2017)

Selvittelykeskuksen toimintatilastoja vuodelta 2019

 • Ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista 64 403.
 • Lukumääräisesti eniten ilmoituksia tehneet ilmoittajatahot ovat rahapeliyhteisöt, yleistä maksujen välitystä tarjoavat yhtiöt sekä pankit.
 • Muille viranomaisille luovutettu tietoja 1 170 juttuun liittyen.
 • Yleisimmät syyt ilmoituksien tekemiseen vuonna olivat epätavalliset tilisiirrot, poikkeavuus asiakasryhmän normaalista toiminnasta ja puutteellinen varojen alkuperäselvitys.

Vuonna 2019 varoja jäädytettiin lähes 10 miljoonaan euron edestä

Vuonna 2019 määräyksiä liiketoimen keskeyttämiseksi (jäädytys) kohdistettiin 9 793 455 euroon, josta poliisin haltuun jäi 4 945 685 euroa.

Taulukko 1. Liiketoimen keskeyttämismääräysten ja haltuun jääneen omaisuuden arvo 2016-2019

Kuvassa liiketoimen keskeyttämismääräysten ja haltuun jääneen omaisuuden kasvava trendi.

Torjunnan haasteita

 • Rahanpesun taustalla on aina esirikos. Ulkomailta tulleen rahan rikollisen alkuperän toteennäyttäminen on vaikeaa.
 • Rahanpesun laajuus ja menetelmät ovat moninaisia. Rikolliset hyödyntävät rahanpesussa uusia teknologioita, esimerkiksi virtuaalivaluuttoja ja keksivät koko ajan uusia keinoja. Ammattimainen rahanpesu on verhottu lailliselta vaikuttavaan liiketoimintaan, jossa veroparatiisit ovat usein mukana.
 • Varat liikkuvat nopeasti maasta toiseen. Rikoshyödyn poissaanti on vaikeaa, jos varallisuutta häivytetään taidokkaasti maihin, joista ei saada virka-apua. Tämän vuoksi kansainvälisyys luo omat haasteet.

Lisää rahanpesusta voit lukea mm. poliisin verkkosivuilta


Viranomaisten yhteisvalvonnassa tarkastettiin 27 kansainvälistä linja-autokuljetusta

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 30.1.2020

Viranomaisten yhteisvalvonnan tarkoituksena oli selvittää ulkomaalaisten henkilökuljetusyritysten harjoittaman kabotaasin määrää ja vaatimustenmukaisuutta Suomessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Verohallinto, Tulli ja Poliisi valvoivat yhdessä ulkomaisten henkilökuljetusyritysten toimintaa Suomessa. Valvonnan kohteena olivat ulkomaiset kuljetusyritykset, jotka harjoittavat Suomen sisäisiä kuljetuksia linja-autolla. Valvontaa suoritettiin Rovaniemellä joulukuussa 2019.

Liikenne- ja viestintäviraston johtavan asiantuntijan Mikko Västilän mukaan Kabotaasiliikennettä koskevan sääntelyn tavoitteena on yhtenäiset kuljetusmarkkinoilla toimimisen edellytykset sekä liikenneturvallisuus. Kuljetusyritysten yhtenäiset markkinoilla toimimisen edellytykset ovat erittäin tärkeä ja iso osa jatkuvasti kansainvälistyviä kuljetusmarkkinoita, jotta yritysten vastuullisesta toiminnasta voidaan varmistua.

Eri viranomaiset suorittivat kukin oman vastuualueensa mukaiset valvontatoimet. Yhdessä toteutettu valvonta on tehokkaampaa, kun samalla kerralla tarkastetaan useampi asia. Se säästää myös tarkastettavan kohteen aikaa, kun kerralla hoituu useampi asia.

Valvontaiskun aikana tarkastettiin yhteensä 27 ulkomaisen henkilökuljetusyrityksen linja-autolla suorittamaa henkilökuljetusta. Yleisesti oli todettavissa, että ulkomaisten kuljetusyritysten Suomessa harjoittama maan sisäinen toiminta on määrällisesti merkittävää ja että toimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti erittäin nykyaikaisella kalustolla. Kuitenkin toiminnan harjoittamiseen liittyvissä asioissa havaittiin puutteita.

Lue valvonnan tuloksista: Viranomaisten yhteisvalvonnassa tarkastettiin 27 kansainvälistä linja-autokuljetusta – markkinoilla toimimisen edellytyksien täyttymisessä puutteita, tiedote Traficom 20.1.2020

Henkilökuljetusten kabotaasilla tarkoitetaan kaupallisen kuljetustoiminnan harjoittamista linja-autolla maan sisäisesti siten, että kuljetuksen suorittaa kuljetusyritys, joka ei ole sijoittautunut kyseiseen maahan. Kansainvälisten tai EU-säädösten lisäksi kabotaasikuljetuksia harjoitetaan maan sisäisen sääntelyn mukaisesti.

Hankkeet ja valvonta — muut sivut