Harmaan talouden mittaaminen

Joka neljäs tietää tai tuntee pimeää toimintaa harjoittaneen yrityksen

Julkaisupäivä 28.1.2020

Verohallinto selvitti asiakastutkimuksessaan yhteisöasiakkaiden ajatuksia verotuksesta ja Verohallinnosta yleensä.

Aiempien vuosien tapaan verotuksen strategisista väitteistä eniten tukea yhteisöasiakkailta sai väite "Oikein toimiminen kannattaa", kun samaa mieltä väitteen kanssa olevien osuus nousi peräti 95 prosenttiin. Toisaalta ainoastaan 40 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että rehellisesti toimivia yrityksiä suojellaan.

Vuonna 2019 yhteensä 27 prosenttia vastasi tietävänsä tai tuntevansa yrityksen, joka on ostanut tai myynyt tavaraa tai palveluja pimeästi ilman kuittia. Tuloksessa on selvä muutos huonompaan suuntaan, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 17 prosenttia. Lisäksi aiemmista tutkimuksista näkyvä pidemmän aikavälin trendi, jossa pimeästi toimivien yritysten tai tuntevien osuus vastaajista oli laskeva, näyttää katkenneen. On kuitenkin huomionarvoista, että aikaisempaa huomattavasti useampi vastaaja osasi tällä kertaa myös sanoa, että ei tunne pimeästi toimivaa yritystä.

Verohallinnon toimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä

Kaiken kaikkiaan tyytyväisyys Verohallinnon toimintaan oli säilynyt ennallaan ja tyytymättömiä oli vain muutama prosentti vastanneista. Aikaisempien vuosien tapaan korkeimmalle arvostettiin Verohallinnon palveluiden nykyaikaisuus. Eniten oli parantunut tyytyväisyys Verohallinnon päätöksien ennakoitavuuteen.

Hieman aikaisempia vuosia heikommat arvosanat Verohallinto sai palveluiden asiantuntevuuteen ja toimintavarmuuteen liittyen. Vastaajan taustalla ei ollut vaikutusta siihen, kuinka Verohallinnon toimintaan suhtauduttiin.

Asennetutkimukseen haastateltiin vastaajia 425:stä eri yhteisöstä. Mukana oli tasaisesti Verohallinnon eri yhteisöasiakassegmenttejä pienistä suuriin yhteisöihin. Tutkimuksen suoritti tutkimustoimisto FeelBack Oy puhelinhaastatteluina loka-marraskuussa 2019. Tutkimus on toteutettu kahden vuoden välein, edellisen kerran vuonna 2017.

Asennetutkimuksen tarkemmat tulokset (PDF 0,9 Mt)

Lisätietoja: Verohallinnon ylitarkastaja Janne Myyry, +358 40 661 5347, janne.myyry@vero.fi


Onko harmaan talouden torjunta tulipalojen sammuttamista? Lääkkeeksi tarvitaan ennaltaehkäisyä, nopeaa reagointia, yhteistyötä ja tietojenvaihtoa

Julkaisupäivä 11.6.2019

Viranomaisille suunnattu harmaata taloutta koskeva kyselytutkimus tuotti runsaasti tietoa torjunnan haasteista. Vastauksista ilmeni, että harmaa talous kansainvälistyy, ammattimaistuu ja vakavoituu. Viranomaiset kaipaavat aiempaa parempaa keskinäistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Harmaan talouden torjumiseen peräänkuulutettiin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja varhaisempaa puuttumista.

Infografiikka: vastaajista 86 % on sitä mieltä, että harmaa talous on vakavoitunut ja monimutkaistunut.Harmaa talous kansainvälistyy ja monimutkaistuu

Vastaajista 84 % oli sitä mieltä, että kansainvälistyminen on heikentänyt torjuntatyön mahdollisuuksia. Kansainvälistyminen näkyy esimerkiksi ulkomaiseen työvoimaan liittyvinä ongelmina ja rahasiirtoina ulkomaisten pankkitilien kautta.

Harmaa talous vakavoituu, ja tapahtuneen toiminnan selvittäminen on aiempaa vaikeampaa. Näin ajattelee 86 % vastaajista. Viranomaiset arvioivat talousrikollisuuden ammattimaistuneen, mikä näkyy esimerkiksi yritysten käyttämisenä petostarkoituksissa tai konkurssikeinottelussa. Harmaan talouden tekijäpiirissä on vastaajien käsityksen mukaan entistä useammin järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita.

Viranomaiset kaipaavat lisää yhteistyötä

Viranomaiset painivat samanlaisten ongelmien ja ilmiöiden kanssa, mutta katsovat niitä usein vain omasta näkökulmastaan. Ratkaisuksi toivotaan lisää yhteistyötä ja laajempia toimivaltuuksia valvontatyön tehostamiseen. Vastaajat haluavat esimerkiksi yhteisiä tutkintaryhmiä, lisää yhteistyötä käytännön operatiivisessa toiminnassa ja osaamisen jakamista. Tietojenvaihto viranomaisorganisaatioiden välillä pitäisi saada helpommaksi ja tietojen vaihdon esteitä tulisi poistaa.

Ennalta ehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen tärkeää

Infografiikka: vastaajista 66 % on sitä mieltä, että torjuntamahdollisuudet ovat parantuneet ja 20 % mielestä ne ovat säilyneet ennallaan.Vastaajien mielestä yrityksen verojen ja muiden velvoitteiden hoitamiseen liittyvien puutteiden tulisi olla julkisia tietoja. Mikäli yrityksen tilasta ja luotettavuudesta olisi saatavissa parempi kokonaiskuva, olisi sillä harmaata taloutta ennalta ehkäisevä vaikutus. Vastaajista 87 % on sitä mieltä, että velvoitteidenhoitoa koskevien tietojen yleisöjulkisuuden lisääminen voisi vähentää harmaata taloutta.

Viranomaisten mielestä harmaata taloutta ennalta estävät toimenpiteet ja valvonnan reaaliaikaisuus ovat tärkeitä, sillä jälkikäteen tapahtuva valvonta antaa harmaan talouden toimijoille ja talousrikollisille etumatkaa. Vastauksissa näkyi myös positiivinen kehitys: valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että torjuntamahdollisuudet ovat parantuneet.

Harmaan talouden selvitysyksikön laatima kysely viranomaisille tehtiin maaliskuussa 2019. Vastauksia saatiin yhteensä 620 kappaletta 22 viranomaiselta ja lakisääteistä valvontatyötä tekevältä organisaatiolta.

Lue koko selvitys (PDF 593 kt)


Palautuspetokset aiheuttavat vain pienen osan arvonlisäverovajeesta

Julkaisupäivä 26.2.2019

Arvonlisäveron perusteettomista palautuksista johtuva arvonlisäveron menetys Suomessa on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Perusteettomista palautuksista aiheutuva verovaje on kuitenkin alle 5 prosenttia koko arvonlisäverovajeesta, jonka suuruus on noin 1,3 – 1,8 miljardia euroa.

Infografiikka: perusteettomat alv-palautukset muodostavat alle 5 % arvonlisäverovajeesta.

Väärintoimijat erottuvat joukosta

Arvonlisäveron palautuspetos syntyy, kun vilpillinen toimija hakee arvonlisäveron palautusta väärin perustein ja Verohallinto maksaa perusteettoman palautuksen.

Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki perusteettomia arvonlisäveron palautuksia hakevia toimijoita erityisen profiloinnin avulla. Löydetyn riskiryhmän kautta voitiin myös arvioida palautuspetoksiin sisältyvän harmaan talouden aiheuttamaa arvonlisäverovajetta Suomessa.

Arvonlisäveron perusteettomista palautuksista aiheutunut veronmenetys arvioitiin vuositasolla noin 30 miljoonaksi euroksi.

Petosten taustalla usein ammattirikollisia

Europolin arvioiden mukaan EU:n vuosittaisista arvonlisäveron menetyksistä jopa 60 miljardia euroa johtuu järjestäytyneiden rikollisryhmien toimista. Suomessa palautuspetoksia tekevät koti- tai ulkomaiset harmaan talouden toimijat, ja mukana on ollut myös järjestäytynyttä rikollisuutta.

Rikosten torjumiseksi Suomessa Verohallinto on viime vuosina tehostanut arvonlisäveropalautusten valvontaa, kehittänyt uusia veroriskien arviointiin perustuvia reaaliaikaisia valvontamekanismeja ja lisännyt viranomaisyhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, muun muassa Viron vero- ja tullihallinnon kanssa.

Lue koko selvitys (PDF 634 kt)


Yritykset valmiita ottamaan vastuuta harmaan talouden torjunnassa – tietoa, kannustimia ja työkaluja kaivataan lisää

Julkaisupäivä 26.2.2019

Yrityksille tehdyn kyselyn mukaan harmaan talouden koetaan vaikuttavan negatiivisesti yritysten tasapuolisiin kilpailun edellytyksiin. Harmaaseen talouteen ryhtyminen on vastaajien mielestä lähtökohtaisesti tietoista toimintaa, jolla tavoitellaan kilpailuetua ja taloudellista hyötyä.

Harmaan talouden kansainvälistyminen ja petosrikollisuus uhkaavat yritysten oikein toimimista

Merkittävimpiä yritysten oikein toimimista haittaavia tekijöitä ovat ulkomainen työvoima, harmaan talouden kansainvälistyminen sekä yritysten hyväksikäyttö petosrikollisuudessa. Lisäksi yritykset näkivät järjestäytyneen rikollisuuden uhkana oikein toimimiselle.

Yritykset mainitsivat yleisimmin havaituiksi harmaan talouden teoiksi myynnin ilman kuittia ja pimeän työvoiman käyttöön liittyvät ilmiöt. Työntekijäjärjestöjen toimitsijat ovat törmänneet työssään useimmin alipalkkaukseen, työnehtojen rikkomiseen ja työnantajamaksujen laiminlyönteihin.

Harmaan talouden määrä on pysytellyt ennallaan

Yritysvastaajien enemmistön mukaan harmaan talouden määrä on pysynyt ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana, vaikka vastauksissa on havaittavissa toimialakohtaisia eroja. Rakentamisen toimialan yrityksistä runsas puolet katsoo harmaan talouden vähentyneen jonkin verran tai selvästi, kun vastaavasti kuljetusalalla yli 80 prosenttia yrityksistä katsoo harmaan talouden joko lisääntyneen tai pysyneen ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Muista toimialoista poiketen kuljetusalan yrityksistä enemmistö arvioi kansainvälistymisen lisänneen harmaata taloutta viimeisen kolmen vuoden aikana.

Infografiikka: toimialakohtaiset vastaukset kysymykseen, onko harmaa talous kasvanut vai vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana.

Yrityksille suurempi rooli harmaan talouden torjunnassa

Yritykset ovat valmiita ottamaan lisää vastuuta ja isomman roolin harmaan talouden torjunnassa. Yritysvastausten perusteella yli 60 % on sitä mieltä, että suurempi vastuu harmaan talouden torjunnassa kuuluu viranomaisten sijasta yrityksille. Vastaajat pitävät kuitenkin yritysten ja viranomaisten välistä aktiivista yhteistyötä toimivana keinona harmaan talouden torjunnassa. Lisäksi yritykset kokevat muina toimivina keinoina verotukselliset kannustimet, valvonnan ja tarkastukset sekä oikein toimimisen tukeminen. Yritysten mielestä oikein toimimalla voidaan vaikuttaa positiivisesti yleiseen asenneilmapiirin.

Yritysten taloudellisen luotettavuuden arvioimiseen toivotaan parempia palveluja

Vastaajien mielestä yrityksillä on hyvät edellytykset tunnistaa ja löytää luotettavia kumppaneita. Harmaan talouden torjuntaan toivotaan kuitenkin uusia entistä parempia työkaluja. Erityisesti yhteistyökumppanien luotettavuuden tunnistamiseen ja arvioimiseen pitäisi olla tarjolla parempia palveluita. Vastaajien mukaan yritysten velvoitteidenhoitoa koskevien tietojen nykyistä helpompi saatavuus ja laajempi julkisuus edistäisivät harmaan talouden torjuntaa.

Harmaa talous - yritys- ja toimitsijakyselyn tulokset (PDF 340 kt)


Sisäkauppapetokset aiheuttavat merkittävän verovajeen Suomessakin

Julkaisupäivä 21.5.2018

Sisäkauppapetoksista johtuva arvonlisäveron menetys Suomessa nousee vähintään kymmeniin miljooniin euroihin vuodessa.

Vilpilliset yhteisöostajat katoavat veroedun saatuaan

EU-sisäkaupan veropetokset aiheuttavat Euroopan komission mukaan vuosittain jopa 50 mrd. euron arvonlisäveromenetykset. Sisäkaupan arvonlisäveropetokset ovat monimutkaisia ja petoskuvioihin kuuluu usein lukuisia toimijoita eri valtioissa. Yksi keskeisistä toimijarooleista on ns. vilpillinen yhteisöostaja – Missing trader.

Sisäkauppapetosten yhteisöostajat ovat usein ns. bulvaaniyrityksiä, joilla ei ole juurikaan todellista liiketoimintaa. Suomessa toimi neljän vuoden seurantajaksolla vuosittain ainakin noin sata EU-sisäkaupan yhteisöostajayritystä, joilla oli arvonlisäverotuksen tahallisiin laiminlyönteihin viittaavia piirteitä.

Vilpillisten yhteisöostajien aiheuttama verovaje oli noin 12–15 miljoonaa euroa vuodessa. Kun lisätään yhteisöostajiin kytkeytyvät muut vilpilliset toimijat, verovaje voi nousta jopa 35 miljoonaan euroon vuodessa.

Väärintoimijat erottuvat joukosta

Sisäkauppaa harjoittavia todennäköisiä väärintoimijoita saatiin tunnistettua yritysjoukosta erityisen profiloinnin avulla. Tunnistettujen vilpillisten yritysten kautta voitiin myös arvioida sisäkauppaan sisältyvän harmaan talouden aiheuttamaa arvonlisäverovajetta Suomessa.

Profiloinnissa tunnistetut yhteisöostajayritykset olivat enimmäkseen osakeyhtiöitä. Yleisimmät toimialat olivat tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen. Yritykset olivat usein olleet arvioverotuksen kohteena ja verovelat olivat yleisiä. Yritysten suorittamat maksut Verohallinnolle olivat hyvin vähäisiä.

Yhteisöostajat muodostavat harmaan talouden yritysryppäitä – jatkotutkimukselle on tarvetta

Profiloinnissa tunnistetut yhteisöostajat ryhmittyivät yritystoiminnassaan useamman yrityksen ryppäisiin poikkeuksellisen voimakkaasti. Yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden kytkennät Viron kaupparekisteriyrityksiin olivat myös tavanomaista huomattavasti yleisempiä. Suurimmassa kohdejoukon sisäisessä ryppäässä oli yhteensä 99 yritystä, joista 62 oli virolaisia.

Profilointi sekä arviot pohjautuivat verotarkastuksissa löydettyihin vilpillisiin toimijoihin. Koska todettuja harmaan talouden tapauksia oli tilastollisesti tarkasteltuna vähän, analyysi voitiin ulottaa ainoastaan yhteen sisäkauppapetosten toimijarooleista, yhteisöostajiin. Sisäkauppapetosten Suomessa aiheuttaman kokonaisverovajeen arviointi edellyttää vielä muiden roolien tarkempaa analyysiä.

Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön selvitykseen 1/2018

Lue koko selvitys (PDF 672 kt) 


Yritykset tunnistavat harmaata taloutta aiempaa vähemmän

Julkaisupäivä 21.5.2018

Verohallinto selvitti syksyllä 2017 suomalaisten yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ja asenteita veroihin ja Verohallintoon nähden. Tutkimuksessa kysyttiin asiakkailta muun muassa kuinka Verohallinnon arvot ja strategia näkyvät asiakkaille.

Strategisista tavoitteista parhaiten nähtiin toteutuvan asiakkaiden mielessä se, että ”Oikein toimiminen kannattaa”. Peräti yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli tätä mieltä. Päinvastaista mieltä oli vain muutama prosentti vastaajista. Samaan aikaan kolme vastaajaa neljästä näki, että ”Väärin toimimisen mahdollisuudet on minimoitu”. Lähes viidennes vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että näin ei ole tehty.

Infografiikka: 90 % mielestä oikein toimiminen kannattaa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta tuloksissa oli se, että niiden asiakkaiden määrä, jotka vastasivat ”Tiedän tai tunnen yrityksen, joka on ostanut tai myynyt tavaraa tai palveluja pimeästi ilman kuitteja” on neljässä vuodessa puolittunut. Vielä vuonna 2015 kolmasosa vastaajista tiesi tai tunsi yrityksen, joka on ostanut tai myynyt tavaraa tai palveluja pimeästi ilman kuittia. Tällä kertaa 17 prosenttia vastaajista sanoi näin.

Infografiikka: Laskeva trendi yrityksistä, jotka tietävät tai tuntevat yrityksen, joka on myynyt tai ostanut tavaroita tai palveluita ilman kuittia.

– Tulos on tullut kahden tutkimuksen aikana systemaattisesti alaspäin, joten kyllä siihen uskaltaa jo hieman luottaa, että suunta on tosiaan laskeva, Verohallinnon tutkimusasiantuntija Janne Myyry toteaa tuloksesta.

Myös Verohallinnon arvot toteutuvat toiminnassa asiakkaiden mielestä hyvin. Neljä asiakasta viidestä on sitä mieltä, että Verohallinto luottaa asiakkaisiinsa ja toimii niin, että asiakkaat voivat luottaa Verohallinnon toimintaan.

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2017 puhelinhaastatteluilla satunnaisotannalla erikokoisille yrityksille. Tutkimus on toteutettu kahden vuoden välein.

Lue lisää (PDF 1,21 Mt)


Rakennusalan lakimuutokset lisäsivät verotuottoa

Julkaisupäivä 21.5.2018

Vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset kuten käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen kasvattivat rakennustoimialan palkkasummaa vuonna 2015 yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Verotuotto kasvoi 100 miljoonaa euroa samana vuonna.

Vastaavasti rakentamisen urakka- ja työntekijätiedot lisäsivät verokertymää 31 miljoonaa euroa. Kasvu tuli sekä työnantajasuorituksista että arvonlisäveroista.

Ulkomainen työvoima tiedossa entistä paremmin

Verohallinnolle ilmoitetun ulkomaalaisen työvoiman määrä on kasvanut ilmoitusvelvollisuuden laajentumisen myötä. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin.

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö selvitti rakentamisen urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksia.

Lue koko selvitys (PDF 1290 kt)


Yli puolet verovajeesta johtuu tahallisista laiminlyönneistä

Julkaisupäivä 21.5.2018

Iso-Britanniassa tietoisten ja tahallisten laiminlyöntien osuuden arvioidaan olevan noin 54 prosenttia kokonaisverovajeesta. Lopun 46 prosentin arvioidaan muodostuvan virheistä ja huolimattomuudesta, maksukyvyttömyydestä sekä lain tulkinnan erimielisyyksistä.

Verovaje on teoreettisen verosaatavan ja todellisten saatujen maksujen välinen erotus. Verovajetta mittaamalla on mahdollista tietää, miten hyvin maksuvelvoitteet tulevat hoidetuksi.

Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaissut käännöksen Ison-Britannian verovajeraportista Measuring tax gaps 2014. Raportissa yhtenä mittausnäkökulmana on verovajeen jakautuminen veronmaksajien käyttäytymisen perusteella.

Ison-Britannian verovajeraportti -käännös (PDF 767 kt)


Rakennusalan käännetty verovelvollisuus kasvatti arvonlisäveron tuottoa ainakin 75 miljoonaa euroa vuodessa

Julkaisupäivä 21.5.2018

Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 1.4.2011. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa, että rakennusurakkaketjun pääurakoitsija tilittää Verohallinnolle koko urakkaan sisältyvän rakentamispalvelujen arvonlisäveron.

Lainmuutoksen seurauksena pääurakoitsijoiden osuus arvonlisäverosta on kasvanut merkittävästi ja alimman portaan aliurakoitsijoiden osuus maksettavasta arvonlisäverosta on vastaavasti pienentynyt.

Harmaan talouden selvitysyksikkö on laskenut käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden vaikutusta arvonlisäveron tuottoon toimialalla "F Rakentaminen". Mittaus suoritettiin analysoimalla verotilin tapahtumatietoja ja Verohallinnolle annettujen kausiveroilmoitusten tietoja. Tietoja vertailtiin ennen ja jälkeen verouudistuksen.

Lue koko selvitys (PDF 856 kt)


Romualan käännetty verovelvollisuus kasvattaisi verotuottoa noin 7–8 miljoonaa euroa vuodessa

Julkaisupäivä 21.5.2018

Romualan verotarkastuksissa on havaittu muun muassa salattua myyntiä, perusteettomia arvonlisäveron vähennyksiä sekä veron ilmoittamisen ja maksamisen laiminlyöntejä. Harmaan talouden toiminnassa tavataan myös kuittikauppiaita ja bulvaaneja.

"Romukauppa" -selvityksessä kartoitetaan romualan verotarkastuksissa ilmenneitä harmaan talouden tekotapoja ja niiden vaikutusta erityisesti arvonlisäveron kertymään.

Selvityksessä pohditaan myös käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltamista metalliromun kauppaan Suomessa – kuinka laajaa yritysjoukkoa käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskisi ja kuinka suuri hyöty lainmuutoksella voitaisiin saavuttaa.

Lue koko selvitys (PDF 452 kt)