Resurssiseuranta

Resurssiseurantatyökalu ─ vahvistaa ennakointia rikostorjuntaketjussa

Harmaan talouden ja talousrikostorjunnan viranomaisresurssien seurannassa on siirrytty uudenlaiseen aikakauteen. Uuden resurssiseurantatyökalun kautta läpinäkyvyys keskeisistä harmaan talouden ja talousrikostorjunnan operatiivisista resursseista ja niillä saavutetuista tuloksista lisääntyy merkittävästi, kun tiedot julkaistaan jatkossa Harmaa talous & talousrikollisuus -verkkosivustolla.

Resurssiseurantatyökalun avulla voidaan nopeasti muodostaa kokonaiskuva tiettyjen toisiinsa kiinteästi liittyvien eri viranomaisten käytettävissä olevista resursseista, näiden kehityksestä sekä mahdollisista puutteista. Esittämistapa perustuu ketjuajatteluun viranomaisten resursseista ja näiden keskinäisestä riippuvuudesta toisiinsa nähden. Toisen viranomaisen resurssilisäys tai niiden merkittävä puute voi aiheuttaa muille viranomaisille merkittäviä haasteita. Resurssiseurantatyökalun avulla voidaan tulevaisuudessa laatia tietoon perustuvaa ennustetta siitä, miten resurssilisäykset tai vähennykset todennäköisesti vaikuttaisivat toisten viranomaisten työtilanteeseen.

Resurssiseurannan etusivu näyttää kokonaiskuvan

Resurssiseurantatyökalun etusivulla esitetään rikosprosessiin liittyvät olennaiset tiedot seitsemältä eri viranomaiselta kolmen vuoden seurantatietoina. Tiedot kolmelta vuodelta täydentyvät vaiheittain. Etusivulta jokaisen viranomaisen kohdalta on mahdollista myös porautua annettuihin tietoihin tarkemmalle tasolle. Porautumistiedoista löytyy jatkossa myös aikaisempien vuosien historiatiedot.

Etusivulla näytetään harmaan talouden ja talousrikostorjunnan eri viranomaisten tähän työhön kohdistamat henkilötyövuosimäärät ja niiden toteumat. Lisäksi näytetään resursseilla rikosprosessiin tuotettu työ sekä kertyvä varasto eli tekemätön työ viranomaiskohtaisesti. Verohallinnon ja AVI:n osalta esitetään tiedot myös ns. reaaliaikaisista jutuista, jotka on toteutettu yhdessä esitutkintaviranomaisen kanssa. Resurssiseuranta luo prosessista, asioiden läpivirtauksesta ja mahdollisesta prosessin pullonkaulasta kokonaiskuvaa.

Yksikkökohtaiset tiedot tarjoavat alueellista tilannekuvaa

Eri viranomaisten tietoihin on mahdollista porautua etusivulta hieman syvemmälle. Annettujen tietojen perusteella voidaan nähdä olemassa olevien resurssien suhde kyseisen viranomaisen olemassa olevaan työmäärään. Lisäksi kuvataan tilastollisesti työntekijän työpainetta yksikkökohtaisesti. Työkalun avulla voidaan vertailla eri yksiköiden keskinäistä suhdetta toisiinsa. Tämä tilastollinen esitystapa antaa viitettä myös kansalaisten alueellisen palveluperiaatteen tasapuolisesta toteutumisesta.

Porautumisen avulla on saatavissa myös tietoa valvontaviranomaisten hallinnollisesta tarkastustyöstä, joka on aikaisemmin jäänyt näkymättömiin. Viranomaisten hallinnollisella valvontatyöllä on iso väärinkäytöksiä ennaltaehkäisevä merkitys ja valvontatyö tuottaa myös materiaalia talousrikostorjuntaan. Joidenkin viranomaisten porautumistiedoissa ilmoitetaan lisäksi alle kahden vuoden kokemusta omaavien henkilöiden määrä henkilötyövuosina. Kokemuksella, joka myös luonnollisesti korreloi osaamisen kanssa, tiedetään olevan merkittävä vaikutus harmaan talouden ja talousrikostorjunnan viranomaistoiminnassa.

Resurssiseurannan tiedot päivittyvät jatkossa kolme kertaa vuodessa. Seurantajaksot noudattavat harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman (2020-2023) raportointia eli huhti-, elo- ja joulukuun tiedot päivitetään seuraavan kuukauden alkupuolella. Resurssiseurannasta raportoidaan myös talousrikostorjunnan toimeenpanoryhmälle ja harmaan talouden torjunnan ohjausryhmälle.

Viranomaisresurssien seurantatyökaluun on tulevaisuudessa mahdollista liittää muitakin harmaan talouden torjunnan viranomaisia. Ovi on niin sanotusti auki.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2023