Verotus

Veropetosten torjunnan ja tutkinnan avainlukuja 2023

Lähde: Verohallinto

Verohallinnossa harmaan talouden torjunta keskittyy verorikoksien estämiseen ja selvittämiseen erilaisin työkaluin. Torjuntatyötä tehdään rekisteröinnissä ja ilmoitustietojen oikeellisuuden valvonnassa. Tärkeää on petollisen toiminnan tehokas keskeyttäminen. Toimijoihin, joihin liittyy merkittävä veroriski, tehdään lähtökohtaisesti verotarkastus. Tarkastus voidaan tehdä myös samanaikaisesti esitutkinnan kanssa. Näiden ns. reaaliaikatarkastusten määrä on kuitenkin merkittävästi ja jatkuvasti laskenut poliisin talousrikostorjunnan ruuhkautumisen vuoksi. Osa Verohallinnon henkilöstöstä on erikoistunut vakavamman harmaan talouden torjuntaan. Harmaan talouden kohteeksi luokitellaan valvontakohteet, jotka saatetaan rikosilmoitusharkintaan. Myös erilaista ennalta estävää työtä sidosryhmien kanssa tehdään jatkuvasti. Verotukseen vaikuttavien tietojen vaihdolla eri maiden verohallintojen kesken sekä kansainvälisellä yhteistyöllä on merkittävä rooli Verohallinnon harmaan talouden torjunnassa.

Vero- ja muiden talousrikosten torjuntatyötä tehdään myös yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Valvontatapahtumissa selvitetään laajemmin tietyn toimialan yritysten toimia. Yhteistyö varmistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan erilaisten talousrikoksiin liittyvien ilmiöiden valvonnassa, tunnistamisessa sekä torjumisessa.

Epärehellistä toimintaa esiintyy läpi liike-elämän

Harmaata taloutta havaitaan verovalvonnassa läpi liike-elämän. Työvoimavaltaisilla aloilla harmaa talous on muuttanut muotoaan laskutuspalveluiden ja kevytyrittäjyyden myötä. Harmaata taloutta havaitaan erityisesti autokaupassa ja sähköisessä kaupassa, ja muussa rajat ylittävässä liiketoiminnassa. Myös ulkomaiset rahasiirrot, virtuaalipankit ja erilaiset maksualustat työllistävät Verohallinnon harmaan talouden torjuntaa. 

Verotarkastettujen harmaan talouden yritysten liikevaihto

Yli 10 milj. €        2,6 %
2 - 10 milj. €        6,5 %
Alle 2 milj. €      48,9 %
Ei tietoa            42,0 %         

Liikevaihto viimeisen tuloverotarkastetun vuoden liikevaihto, jos ei saatavana, vuoden 2021 liikevaihto.

Verohallinnolla ei ole tietoa kaikkien harmaan talouden toimijoiden liikevaihdosta. Näitä ovat esimerkiksi ulkomaiset yritykset ja lepääviksi ja lakkautetuiksi ilmoitetut yritykset. Tähän ryhmään kuuluvat myös luonnolliset henkilöt.

Valvonnan tuloksia vuodelta 2023

Harmaan talouden tarkastusten euromääräiset tulokset ovat edellisvuotta alhaisemmat, vaikka tehtyjen verotarkastusten lukumäärä on pysynyt samalla tasolla. Tietojensaannissa on haasteita ja työntekemisen uusien muotojen myötä yritystoiminta on muuttunut, ja entistä enemmän harmaassa taloudessa käytetään pienempiä yrityksiä. Muita valvontakeinoja on kehitetty jatkuvasti tarkastusten rinnalle. Vakavampaan harmaaseen talouteen erikoistuneen henkilöstön osalta 93 % tarkastetuista tapauksista johti verojen määräämiseen ja noin 86 % rikosilmoitusharkintaan.

Verohallinnon konkurssihakemukset 2023

Verohallinto teki vuonna 2023 yhteensä 1 375 konkurssihakemusta. Määrä on noin 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Verohallinnon osuus kaikista hakemuksista vuonna 2023 oli noin 38 %.

Rikosasiat

Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten määrä vuonna 2023 oli 890 kappaletta. Lisäksi Verohallintoon tuli 320 kappaletta muita rikosasioita, joissa Verohallinto on asianosainen, mutta joissa esitutkinta on aloitettu jonkun muun aloitteesta.

Samassa rikosasiassa voi olla mukana useita rikosnimikkeitä ja siksi rikosnimikkeitä on enemmän kuin rikosasioita. Esimerkiksi kirjanpitorikos liittyy yleensä veropetokseen. Verohallinnon rikosasioissa painopiste on törkeissä veropetoksissa (kuvio 2a). 

Tuomiot oikeusasteittain

Lukumäärä kuvaa sitä, kuinka monessa Verohallinnon rikosasiassa on annettu tuomio vuonna 2023. Lukumäärä ei ole sama kuin tuomioiden yhteismäärä, sillä yhteen rikosoikeudenkäyntiin ja tuomioon on voitu yhdistää useampi rikosasia (kuvio 2b).

Verovelat

Tilastoissa kuvataan kaikki verovelat riippumatta siitä, onko kyse harmaan talouden toimijoiden vai muiden veroveloista. Haastava taloustilanne on näkynyt kokonaisverovelan määrässä kasvuna. Verovelkaa on 2024 alkukuukausina ollut noin 200 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Verolajien pääluokittain eniten velkaa on arvonlisäverossa sekä henkilöasiakkaan tuloverossa, johon sisältyvät myös työnantajien tilittämättä jääneet ennakonpidätykset.

Kuviossa 1 verovelat pääluokittain kuvataan verovelkojen määrää suurimpia verolajeja noudattelevissa pääluokissa 1.3.2024. Kuviosta 2 voi tarkastella verovelan jakautumista tarkemmin pääluokkien alla, esimerkiksi valmisteverovelkojen jakautumisen eri valmisteveroille. Kuvio 3 esittää verovelan kokonaismäärän tarkasteluhetkellä 1.3.2024. Luvut voi suodattaa verovuosittain, eli kuinka paljon kultakin verovuodelta on veroja maksamatta.

Velvoitteidenhoitoselvityksestä tukea päätöksentekoon

Harmaan talouden torjunnan ytimessä on viranomaisten välinen tietojenvaihto. Oikeita päätöksiä on vaikea tehdä ilman riittäviä tietoja valvonnan kohteen tai luvanhakijan taloudellisesta tilanteesta. Velvoitteidenhoitoselvitys (VHS) on ajantasainen kooste keskeisimmistä viranomaistiedoista. Velvoitteidenhoitoselvitykset laatii Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitykset auttavat viranomaisia kohdistamaan ja toteuttamaan valvontatoimenpiteitä. Viranomaisten tietojenvaihto on aina lakiin perustuvaa. Oikeudesta saada velvoitteidenhoitoselvityksiä on säädetty lailla.

Velvoitteidenhoitoselvitysraportin tiedot kuvaavat organisaation tai organisaatiohenkilön lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Raportti sisältää toimintaa, taloutta sekä veroihin ja lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin ja Tullin kantamiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamista koskevia tietoja.

VHS -raportin sisältämät tiedot ovat pääsääntöisesti raportin kohteen itsensä ilmoittamia. Raportti sisältää esimerkiksi palkansaajatietoja Verohallinnolta, eläkemaksutietoa Eläketurvakeskukselta ja tullitietoja. Lisäksi raporttiin sisältyy ote ulosottorekisteristä ja tiedot konkurssi- ja saneerausvaiheista. Raporttien tilaaminen ja vastaanotto tapahtuu pitkälti automatisoidusti rajapinnan kautta.

Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä[.fi]›

Velvoitteidenhoitoselvitysraportteja on tehty organisaatioille lähes 470 000 ja henkilöille yli 250 000. Tilanne on pysynyt samana vuodesta 2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024