Verotus

Veropetosten torjunnan ja tutkinnan avainlukuja

Lähde: Verohallinto

Verohallinnossa harmaan talouden torjunta keskittyy verorikoksien estämiseen ja selvittämiseen erilaisin työkaluin. Torjuntatyötä tehdään yritysten rekisteröintien yhteydessä ja ilmoitustietojen oikeellisuuden valvonnassa. Tärkeää on petollisen toiminnan tehokas keskeyttäminen. Toimijoihin, joihin liittyy merkittävä veroriski, tehdään lähtökohtaisesti verotarkastus. Tarkastus voidaan tehdä myös samanaikaisesti esitutkinnan kanssa.  Osa Verohallinnon henkilöstöstä on erikoistunut vakavamman harmaan talouden torjuntaan. Verohallinto luokittelee harmaan talouden kohteiksi valvontakohteet, jotka saatetaan rikosilmoitusharkintaan. Myös erilaista ennalta estävää työtä sidosryhmien kanssa tehdään jatkuvasti. Verotukseen vaikuttavien tietojen vaihdolla eri maiden verohallintojen kesken sekä kansainvälisellä yhteistyöllä on merkittävä rooli Verohallinnon harmaan talouden torjunnassa.

Verohallinto tekee vero- ja muiden talousrikosten torjuntatyötä myös yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Valvontatapahtumissa selvitetään laajemmin tietyn toimialan yritysten toimia. Yhteistyö varmistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan erilaisten talousrikoksiin liittyvien ilmiöiden valvonnassa, tunnistamisessa sekä torjumisessa.

Epärehellistä toimintaa esiintyy läpi liike-elämän

Harmaata taloutta havaitaan verovalvonnassa läpi liike-elämän, kuitenkin useimmin rakennus-, kuljetus-, siivous- ja ravintola-aloilla sekä autokaupassa. Lisäksi harmaata taloutta havaitaan sähköisen kaupan ja ulkomaisten transaktioiden valvonnassa.

Verotarkastettujen harmaan talouden yritysten liikevaihto

Yli 10 milj. €      1,5 %
2 - 10 milj. €      7,0 %
Alle 2 milj. €    51,4 %
Ei tietoa          40,1 %         

Liikevaihto viimeisen tuloverotarkastetun vuoden liikevaihto, jos ei saatavana, vuoden 2020 liikevaihto.

Verohallinnolla ei ole tietoa kaikkien harmaan talouden toimijoiden liikevaihdosta. Näitä ovat esimerkiksi ulkomaiset yritykset ja lepääviksi ja lakkautetuiksi ilmoitetut yritykset. Tähän ryhmään kuuluvat myös luonnolliset henkilöt.

Valvonnan tuloksia vuodelta 2022

Euromääräiset tulokset harmaan talouden torjunnassa ovat jatkuvasti parantuneet, vaikka tehtyjen verotarkastusten lukumäärä on laskenut. Tämä johtuu Verohallinnon riskienhallinnan onnistumisesta ja kohdevalinnan osuvuudesta. Samanaikaisesti muita valvontakeinoja on kehitetty. Vakavampaan harmaaseen talouteen erikoistuneen henkilöstön osalta 91 % tarkastetuista tapauksista johti verojen määräämiseen ja noin 87 % rikosilmoitusharkintaan.

Verohallinnon konkurssihakemukset 2022

Verohallinto teki vuonna 2022 yhteensä 1 200 konkurssihakemusta. Määrä on noin 60 kappaletta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verohallinnon osuus kaikista hakemuksista vuonna 2022 oli noin 42 %.

Konkurssilaki oli muutettuna väliaikaisesti ajalla 30.5.2020 - 31.1.2021 siten, että velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta rajoitettiin.

Rikosasiat

Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten määrä vuonna 2022 oli 747 kpl. Lisäksi Verohallintoon tuli 346 kpl muita rikosasioita, joissa Verohallinto on asianosainen, mutta joissa esitutkinta on aloitettu jonkun muun aloitteesta.

Samassa rikosasiassa voi olla mukana useita rikosnimikkeitä ja siksi rikosnimikkeitä on enemmän kuin rikosasioita. Esimerkiksi kirjanpitorikos liittyy yleensä veropetokseen. Verohallinnon rikosasioissa painopiste on törkeissä veropetoksissa (kuvio 2a). 

Tuomiot oikeusasteittain

Lukumäärä kuvaa sitä, kuinka monessa Verohallinnon rikosasiassa on annettu tuomio vuonna 2022. Lukumäärä ei ole sama kuin tuomioiden yhteismäärä, sillä yhteen rikosoikeudenkäyntiin ja tuomioon on voitu yhdistää useampi rikosasia (kuvio 2b).

Verovelka – määrä on pysynyt vakaana korona-ajan jälkeen

Tilastoissa kuvataan kaikki verovelat riippumatta siitä, onko kyse harmaan talouden toimijoiden vai muiden veroveloista. Korona-ajan jälkeen kokonaisverovelan kehitys palasi vuonna 2022 normaaliin vaihteluun, jossa velan määrä kasvaa hieman vuoden loppua kohden ja putoaa vuoden vaihtuessa, kun veroja vanhenee. Kokonaisverovelan määrä helmikuun 2023 alussa on lähes sama kuin vuotta aiemmin, 3,4 miljardia euroa. Verolajeittain tarkasteltuna verovelan määrä laski hieman tai pysyi ennallaan muissa suurissa verolajeissa, mutta kasvoi valmisteveroissa, autoverossa ja lähdeverossa. Valmisteverovelan määrä yli kaksinkertaistui vuodessa. Nousua selittää osittain alkoholin nettikaupan ja tupakkaveron valvonnassa määrätyt maksamattomat verot.

Kuviossa 1 verovelat pääluokittain kuvataan verovelkojen määrää suurimpia verolajeja noudattelevissa pääluokissa 1.2.2023. Kuviosta 2 voi tarkastella verovelan jakautumista tarkemmin pääluokkien alla, esimerkiksi valmisteverovelkojen jakautumisen eri valmisteveroille. Kuvio 3 esittää verovelan kokonaismäärän tarkasteluhetkellä 1.2.2023. Luvut voi suodattaa verovuosittain, eli kuinka paljon kultakin verovuodelta on veroja maksamatta.

Velvoitteidenhoitoselvityksestä tukea päätöksentekoon

Harmaan talouden torjunnan ytimessä on viranomaisten välinen tietojenvaihto. Oikeita päätöksiä on vaikea tehdä ilman riittäviä tietoja valvonnan kohteen tai luvanhakijan taloudellisesta tilanteesta. Velvoitteidenhoitoselvitys (VHS) on ajantasainen kooste keskeisimmistä viranomaistiedoista. Velvoitteidenhoitoselvitykset laatii Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitykset auttavat viranomaisia kohdistamaan ja toteuttamaan valvontatoimenpiteitä. Viranomaisten tietojenvaihto on aina lakiin perustuvaa. Oikeudesta saada velvoitteidenhoitoselvityksiä on säädetty lailla.

Velvoitteidenhoitoselvitysraportin tiedot kuvaavat organisaation tai organisaatiohenkilön lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Raportti sisältää toimintaa, taloutta sekä veroihin ja lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin ja Tullin kantamiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamista koskevia tietoja.

VHS -raportin sisältämät tiedot ovat pääsääntöisesti raportin kohteen itsensä ilmoittamia. Raportti sisältää esimerkiksi palkansaajatietoja Verohallinnolta, eläkemaksutietoa Eläketurvakeskukselta ja tullitietoja. Lisäksi raporttiin sisältyy ote ulosottorekisteristä ja tiedot konkurssi- ja saneerausvaiheista. Raporttien tilaaminen ja vastaanotto tapahtuu pitkälti automatisoidusti rajapinnan kautta.

Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä[.fi]›

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2023