Kansainvälinen yhteistyö

EU:n foorumista uusia työkaluja ja hyviä käytäntöjä pimeän työn torjuntaan

Lähde: TEM

Komissio tukee pimeän työn torjuntaa EU-tason foorumin avulla. Komissio asetti maaliskuussa 2016 "Pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän foorumin", koska rajat ylittävissä tilanteissa EU:n jäsenmaiden viranomaisille on haaste puuttua pimeään työhön. Foorumin työn keskiössä ovat:

  • rajat ylittävän viranomaisyhteistyön edistäminen
  • tietopohjan ja osaamisen lisääminen sekä
  • toisten maiden parhaista käytännöistä oppiminen

Pimeän työn torjunta kuuluu usealle viranomaiselle. Keskeisiä toimijoita ovat vero-, työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaiset sekä poliisi, rajavartijat ja työmarkkinaosapuolet.

Pimeän työn torjuntatoimilla pyritään edistämään työntekijöiden työoloja ja yhdenvertaista kohtelua, työelämään osallistumista sekä yritysten tasavertaisia kilpailuolosuhteita. Nämä voidaan turvata vain yhteisten pelisääntöjen noudattamisella. Pimeän työn tekeminen vaikuttaa negatiivisesti myös koko yhteiskuntaan alhaisempana verokertymänä.

Mitä pimeällä työllä tarkoitetaan ja miten se ilmenee?

EU-tasolla pimeä työ määritellään lailliseksi maksetuksi toiminnaksi, josta ei ilmoiteta viranomaisille. Näin työantajat, yritykset ja työntekijät välttävät sosiaaliturvaan, verotukseen tai työsuhteeseen liittyviä velvoitteita. Pimeän työn osuus jäsenmaissa vaihtelee ja alakohtaiset erot ovat huomattavia. Luotettavia tilastoja ei ole saatavissa. Viimeisempien arvioiden mukaan pimeän työ osuus BKT:stä on Suomessa noin 1,5 – 7,5 %, Virossa 15.7 %, Ranskassa 10,8 %, Saksassa 12,2 %, Itävallassa 8 %, Latviassa 13 % ja Virossa 15,7 %. Osassa jäsenmaista pimeää työtä teetetään useammin jo kulttuurisista syistä. Pimeän työn ilmenemismuodot ja EU:n jäsenmaiden viranomaisten toimintatavat ehkäistä, estää ja tutkia pimeän työn tekemistä vaihtelevat. European Platform tackling undeclared work Member State Factsheets and Synthesis Report

Pimeän työn keskeisiä ilmenemismuotoja ovat:

työskentely ilman muodollisesti sitovaa työsopimustaniin sanotut kirjekuoripalkat eli työnteon ali-ilmoittaminen viranomaisilleyritystulojen ilmoittamatta jättäminen verottajalle sekävaleyrittäjyys

Pimeän työn tekemisen taustasyitä ovat muun muassa korkea työttömyys ja verotus, kulttuuriset tekijät ja asenneilmapiiri. Perinteisesti ongelmalliset sektorit ovat rakennus-, ravintola-, majoitus- ja kuljetussektori sekä maatalous.

Miten foorumi tukee jäsenmaita pimeän työn torjunnassa?

Komission on järjestänyt EU-foorumin puitteissa noin 30 tapahtumaa, joilla edistetään tietoisuutta ja oppimista pimeän työn torjumiseksi. Komissio on teettänyt tutkimuksia, työkaluja ja oppimismateriaaleja (valeyrittäjyys, rakennusala, tiedon louhinta) viranomaisille sekä kerännyt 40 hyvän käytännön esimerkkiä eri jäsenmaista. Näillä toimilla ja selvityksillä foorumi tukee jäsenmaiden viranomaisten oppimista ja työtä pimeän työn torjumiseksi. Muiden maiden hyvistä käytännöistä oppiminen edellyttää kansallisella tasolla aktiivisuutta ja kunkin viranomaisen halukkuutta arvioida muiden maiden käytäntöjä ja niiden soveltuvuutta omien torjuntatoimien tehostamiseksi.

Kansallinen yhteistyöverkosto tukee EU-foorumin työtä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuussa 2016 kansallisen viranomaisten yhteistyöverkoston tukemaan EU-foorumin työtä. Verkosto vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota ja yhteistyötä sekä tukee kansallisia strategioita ja ohjelmia. Verkoston tärkeä tehtävä on jakaa tietoa eri toimijoille pimeän työn vastaisesta yhteistyöstä, valvontakeinoista, uusista ilmiöistä ja parhaista käytännöistä. Suomi on sitoutunut pimeän työn torjuntaan. Asia on otettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaan vuosille 2016 - 2020. Suomessa harmaan talouden ja pimeän työn torjuntatyötä tukee poliittinen sitoutuminen asiaan sekä viranomaisten välinen hyvä yhteistyö ja tietojen vaihtaminen.

Lisätietoja EU-foorumin työstä:

Suomen edustajat:
Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö: paivi.kantanen@tem.fi
Kirsi Kyrkkö, sosiaali- ja terveysministeriö: kirsi.kyrkko@stm.fi

European Platform tackling undeclared work