Kartellit nostavat hintoja asiakkaiden vahingoksi

Kartellissa keskenään kilpailevat yritykset pyrkivät tukahduttamaan kilpailua sopimalla esimerkiksi tuotteen tai palvelun hintatasosta tai tuottamisesta. Tarkoituksena on tyypillisesti hilata hintatasoa ylöspäin sekä rajoittaa tarjolla olevaa valikoimaa salaisilla sopimuksilla. Tutkimuksissa kartellien on todettu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10-30 prosenttia normaalin hintatason yläpuolelle.

Kartellit ovat kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia ja aiheuttavat taloudellista vahinkoa asiakkailleen, markkinoille ja koko yhteiskunnalle. Kartellit on kielletty kilpailulaissa. Sanktiona kartellista voi olla seuraamusmaksu, jonka markkinaoikeus määrää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksestä.

Kartelleissa saatetaan sopia esimerkiksi hinnoista, hinnankorotuksista tai asiakkaiden jakamisesta

Yritysten välinen kilpailu hyödyttää yhteiskuntaa, koska kilpailu kirittää yrityksiä entistä parempien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen entistä edullisemmalla hinnalla. Kartellissa yritykset korvaavat keskinäisen kilpailun sopimalla yhdessä esimerkiksi hinnoista, hinnankorotuksista tai asiakkaiden jakamisesta.

Kartelleilla voi olla erilaisia muotoja. Tyypillisimpiä kartellien muotoja ovat

  • hintakartellit
  • markkinoiden tai asiakkaiden jakaminen
  • tarjouskartellit
  • tuotannon tai teknisen kehityksen rajoittaminen
  • ostokartellit

Tarkempaa tietoa erilaisista kartelleista löydät KKV:n verkkosivuilta [.fi]›.

Myös muunlainen keskenään kilpailevien yritysten yhteistyö voi olla kilpailulain kieltämää. KKV on kartelliasioissa toistuvasti puuttunut esimerkiksi toimialayhdistysten piirissä tapahtuneeseen lainvastaiseen yhteistyöhön. Yhdistysten piirissä tapahtuva toiminta voi olla kielletyllä tai ”harmaalla” alueella – erityisesti silloin kun se koskee alan hinnoittelua. Kilpailulain kieltämää yhteistyötä voi olla myös esimerkiksi strategisesti merkittävien tai liikesalaisten tietojen vaihto sekä yhteistarjoukset. Yritys on aina itse vastuussa menettelynsä lainmukaisuudesta.

Kartellisopimus ei tarkoita pelkästään sitovaa kirjallista sopimusta, vaan kiellettyjä kartellisopimuksia voivat olla laajasti erilaiset yhteisymmärryksen ja yhteistoiminnan muodot. Kartelli voi perustua suulliseen sopimiseen tai muilla tavoin saavutettuun yhteisymmärrykseen markkinoilla toimimisesta.

Kaikki yhteistyö keskenään kilpailevien yritysten välillä ei ole kiellettyä. Yhteistyö on kiellettyä vain, jos sen tarkoituksena on rajoittaa kilpailua tai jos sen seurauksena kilpailu rajoittuu. Lisäksi kilpailua rajoittavakin yhteistyö voi olla sallittua, jos yhteistyöllä saavutettavat tehokkuushyödyt ovat suurempia kuin kilpailulle aiheutuva haitta.

Kartellista voi saada mittavat sanktiot - ensimmäinen pilliin viheltäjä voi vapautua seuraamusmaksuista

KKV vie lähtökohtaisesti kaikki havaitsemansa kartellirikkomukset markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus voi KKV:n esityksestä määrätä kartelliin osallistuneille yrityksille seuraamusmaksun. Sen suuruus on enimmillään 10 prosenttia kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen liikevaihdosta siltä vuodelta, jona se viimeksi osallistui kartelliin.

Kartelliin osallinen voi kuitenkin vapautua seuraamusmaksusta kokonaan tai saada siitä alennusta. Seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollista vain sille kartellin jäsenelle, joka ensimmäisenä paljastaa kartellin viranomaiselle. Kuitenkin myös muilla kartellin jäsenillä on mahdollisuus hakea alennusta seuraamusmaksusta, jos ne toimittavat virastolle uusia tietoja ja todisteita rikkomuksesta.

Julkiset hankinnat ovat houkutteleva kohde kartelleille

Julkisia hankintoja kilpailutetaan vuosittain yli 35 miljardilla eurolla. Näin mittava julkisten varojen käyttö voi houkutella yrityksiä sopimaan siitä, kuka kulloisenkin tarjouskilpailun voittaa ja millä hinnalla.

Hankintayksiköt voivat tarkkailla kartelleihin viittaavia merkkejä. Niitä on listattu KKV:n blogikirjoituksessa [.fi]›.

Kartellien torjunta julkisissa hankinnoissa on hankintayksiköiden ja kilpailuviranomaisen yhteistyötä. Helppo tapa kertoa epäillystä kilpailunrajoituksesta on ottaa yhteyttä puhelimitse suoraan KKV:n tutkijoihin. KKV:lla on myös käytössään vihjelomake [.fi]›, jolla voi kertoa havaintonsa.

Tietoisuuden lisääminen on tärkeä osa kartellien vastaista työtä

Kilpailulain sisältöä ja KKV:n toimintaa ei välttämättä tunneta kovin hyvin. Siksi KKV tekee jatkuvasti työtä kartelleja ja kartellivalvontaa koskevan tietoisuuden parantamiseksi. Yritysten ja niiden yhteenliittymien on tärkeää olla tietoisia voimassa olevasta lainsäädännöstä myös kilpailuasioiden osalta. Niin ikään asiakkaiden – kuluttajien, yritysten ja hankintayksiköiden – on hyödyllistä tietää, että taloudessa esiintyy tällaisia lainvastaisia järjestelyjä ja että kiellettyyn sopimiseen viittaavista havainnoista on mahdollista toimittaa luottamuksellisesti tietoja KKV:lle.

Kartellien havaitsemista ja ehkäisemistä tehostaa viranomaisyhteistyö sekä se, että erilaisiin taloudellisiin rikoksiin ja rikkomuksiin keskittyvät viranomaiset ovat tietoisia myös kilpailulain väärinkäytöksistä. On esimerkiksi mahdollista, että korruptiotapaukseen liittyy kartellitoimintaa.

Lue lisää korruptiosta

Lue lisää julkiset hankinnat ja harmaa talous

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2021