Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoituksen täyttöohje – asunto- ja kiinteistöyhteisö

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osuuskuntien pitää antaa tuloveroilmoituksessa eli veroilmoituksessa 4. Voit käyttää ohjetta vuoden 2023 ja 2024 ilmoituksen tekemiseen. 

Täytä veroilmoituksesta ja liitelomakkeista kaikki ne kohdat, jotka koskevat edustamaasi yhteisöä. Täytä veroilmoitus ja sen liitteet huolellisesti, niin ilmoituksen käsittely nopeutuu ja yhteisö saa oikeansisältöisen verotuspäätöksen. Ilmoita euromäärät aina sentin tarkkuudella.

Muutoksia verovuodelle 2024

 • Poistoille ja arvonalentumisille on veroilmoituksessa omat erilliset kohtansa. Enää ei ilmoiteta niiden yhteissummaa.
 • Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen kohdalla veroilmoituksessa on aiempaa tarkempi erittely korkotuottojen ja korkomenojen osalta. Uusi erittely on vastaava kuin veroilmoituksessa 6B.
 • Tappioiden huomioimista varten ei enää kysytä näitä tietoja:
  • verovuosi, jolta tappio on vahvistettu
  • verovuosi, jolta tappio vähennetään
  • verovuonna vähennettävä tappio euroina.

Sen sijaan yhteisön pitää ilmoittaa veronalaiset tulokset sellaisilta verovuosilta, joilta se ei ole antanut veroilmoitusta.

Taustatiedot

OmaVerossa voit tarkistaa neljään kysymykseen vastaamalla, pitääkö yhteisön antaa veroilmoitus. Jos ilmoitus pitää antaa, pääset täyttämään sen OmaVeron seuraavassa vaiheessa. Verohallinto voi kuitenkin erikseen pyytää veroilmoitusta, vaikka vastaustesi perusteella ilmoitusta ei tarvitsisi antaa. Katso missä tilanteissa veroilmoitus pitää antaa.

Perustiedot

Asiakastiedot

Jos ilmoitat OmaVerossa, tilikautta ei tarvitse erikseen merkitä.

Jos ilmoitat muulla tavoin, merkitse tähän kohtaan yhteisön tilikausi.

Jos yhteisö muuttaa tilikautta, ilmoita siitä erikseen ytj.fi:ssä muutosilmoituksella Y4. Jos tilikauden päättymisaikaa siirtyy myöhäisemmäksi, ilmoita siitä 2 kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi aiempien sääntöjen mukaan päättynyt.

Jos tilikauden päättymistä aikaistetaan, tee ilmoitus viimeistään 2 kuukautta ennen tilikauden uutta päättymispäivää.

Ilmoita tilikauden muutos YTJ-palvelussa.

Lisätietojen antajan yhteystiedot

Ilmoita sen henkilön nimi ja puhelinnumero, joka tarvittaessa antaa Verohallinnolle lisätietoja.

OmaVerossa voit valita tähän myös yhteystiedot, jotka on tallennettu OmaVerossa yhtiön omiin tietoihin.

Omistusmuutos

Ilmoita omistusmuutos aina, jos yhteisön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa yhden verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana.

Yhtiö ei voi vähentää aikaisempien vuosien tappioita, jos yhtiön osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muuten kuin perinnön tai testamentin kautta.

Jos yli puolet osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa kuluneen verovuoden aikana, täytä verovuosi tähän.

Merkitse verovuosi myös siinä tapauksessa, että yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa vaiheittain viimeisten 10 vuoden aikana tai yhtiössä on tapahtunut välillisiä omistajanvaihdoksia. Merkitse silloin verovuodeksi se vuosi, jonka aikana vaiheittaisten omistajavaihdosten yhteisvaikutus ylitti puolet yhtiön osakkeista. Vaiheittaisten omistajanvaihdosten vuoksi yhtiö ei voi vähentää verotuksessa sellaisen verovuoden tappiota, jonka aikana ja jälkeen yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa suhteessa tappiovuoteen.

Esimerkki: Osakas omistaa yhtiön kaikki 100 osaketta. Osakas myy 50 osaketta vuonna 2022 ja 1 osakkeen vuonna 2023. Kun otetaan huomioon omistajanvaihdokset vuosina 2022 ja 2023, yli puolet yhtiön osakkeista on vaihtanut omistajaa. Yhtiöllä on lisäksi tappioita vuosilta 2019−2023.

Merkitse yhtiön omistusmuutoksen verovuodeksi 2022 ja anna omistajanvaihdoksista selvitys erillisellä liitteellä.

Yhtiö ei saa vähentää verovuoden 2024 voitostaan vuosien 2019−2022 tappioita. Vuonna 2023 vain 1 osake on vaihtanut omistajaa. Sen vuoksi yhtiö voi vähentää verovuoden 2024 voitostaan vuoden 2023 tappion.                 

Anna vapaamuotoisella liitteellä selvitys vaiheittaisesta omistusmuutoksesta ja vaihtumisajoista. Verohallinnolle kertaalleen ilmoitettua verovuotta ei tarvitse ilmoittaa enää toistamiseen. 

Yhteisön päätös voitonjaosta

Ilmoita tiedot vain, jos osinkoa jaetaan.

Valitse OmaVerossa vastaus "Kyllä". Valinnan jälkeen täytettäväksi avautuu erittely jaettavista osingoista ja ylijäämistä sekä varallisuuslaskelma.

Jaettavat osingot ja ylijäämät

Ilmoita tiedot, jos yhteisö on päättänyt jakaa osinkoa. Valitse OmaVerossa Lisää uusi, niin pääset antamaan erittelyn varojen jaosta.

Päätösasiakirjaa eli yhtiökokouksen pöytäkirjaa tai sitä vastaavaa selvitystä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, jos päätös varsinaisesta osingonjaosta tilikaudelta on tehty ennen kuin annat veroilmoituksen ja ilmoitat tiedot siinä.

Jos osingonjakopäätös tai päätös lisäosingon jakamisesta verovuodelta tehdään vasta, kun olet jo antanut veroilmoituksen, vahvistus päätöksestä pitää toimittaa Verohallinnolle. Lähetä Verohallinnolle ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta (tai sitä vastaavasta osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä) kuukauden kuluessa päätöksestä. Voit antaa päätösasiakirjan liitteenä OmaVerossa, vaikka olisit jo lähettänyt veroilmoituksen. Voit kuitenkin palauttaa päätöksen myös postitse. Lähetä se osoitteeseen

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Jos yhtiö jakaa niin sanottua väliosinkoa tai osinkoa viimeistä edeltävältä tilikaudelta, osingonjaosta pitää aina antaa erillinen selvitys:

 • Jos päätös tällaisesta osingonjaosta on tehty ennen kuin annat veroilmoituksen, liitä veroilmoitukseen ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta ja tarvittaessa vapaamuotoinen lisäselvitys. 
 • Jos päätös tehdään vasta sen jälkeen, kun olet antanut veroilmoituksen, toimita päätöksen jälkeen Verohallinnolle ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Lähetä se sähköisesti tai palauta se edellä mainittuun osoitteeseen.

Jos osinkoa ei jaeta, yhtiökokouksen pöytäkirjaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen eikä lähettää Verohallintoon.

Jos yhtiö on päättänyt jakaa ilmoituksen tilikaudelta osinkoa (ns. varsinainen osingonjako) tai osuuspääoman korkoa, merkitse osinko tai korko tähän.

Älä merkitse muita osinkoja tähän kohtaan, vaan anna näistä osingoista selvitys vapaamuotoisella liitteellä:

 • osinko, joka on jaettu meneillään olevalta tilikaudelta (ns. väliosinko)
 • osinko, joka on jaettu viimeistä edeltävältä tilikaudelta, mutta uutta tilinpäätöstä ei ole vielä vahvistettu ja tilintarkastettu.

Verotuksessa nämäkin osingot katsotaan jaetuksi viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

Älä ilmoita tässä kohdassa myöskään työperäisiä osinkoja eli osinkoja, jotka katsotaan verotuksessa kokonaan saajansa ansiotuloiksi. Tuloverolain (33 b §:n 3 momentti) mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä maksettu osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön (esimerkiksi lähisukulaisen) työpanos. Lue lisää ohjeesta Työpanokseen perustuvan osingon verotus.

Merkitse tähän päivä, jolloin yhtiökokous teki päätöksen varsinaisesta osingonjaosta (tai osakkeenomistajat tekivät siitä yhteisen kirjallisen päätöksen).

Merkitse tähän päivä, josta lähtien varsinainen osinko on ollut nostettavissa.

Muista antaa osingoista myös vuosi-ilmoitus. Anna vuosi-ilmoitus lomakkeella 7812 (Vuosi-ilmoitus osingoista).

Varallisuuslaskelma

Ilmoita tiedot yhteisön varoista ja veloista vain, jos yhteisö jakaa tilikaudelta osinkoa. Tietojen perusteella lasketaan yhteisön nettovarallisuus.

Jos yhtiön ei tarvitse täyttää varallisuuslaskelman tietoja, myöskään liitelomakkeita 18 tai 8A ei tarvitse täyttää. 

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Merkitse aineettomien oikeuksien (esimerkiksi patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkioikeuksien) summa sekä ne pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa.

Pitkävaikutteisista menoista varoihin luetaan esimerkiksi sellaiset menot, jotka täytyy EVL:n mukaan aktivoida. Tällaisia EVL 24 §:ssä tarkoitettuja menoja ovat muun muassa vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ja liikearvon hankintameno. Lisäksi oikeuskäytännössä on katsottu, että muun muassa kehittämismenoilla voi olla varallisuusarvoa.

Kiinteistöt, rakennukset ja rakennelmat

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, rakennusten ja rakennelmien hankintameno, jota ei ole poistettu tuloverotuksessa. Kiinteistöön kuuluvat maapohja ja sillä olevat rakennukset. Ilmoita hankintameno ilman arvonkorotuksia.

Tuloverotuksessa poistamaton hankintameno tarkoittaa määrää, joka hankintamenosta on jäljellä, kun siitä on vähennetty verotuksessa hyväksytyt poistot.

 • Jos rakennuksen tai rakennelman tasearvona on hankintameno, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot, oikaise tasearvoa suunnitelman mukaisen poiston ja verotuksessa hyväksytyn poiston poistoerolla.
 • Jos hankintamenoa on katettu jälleenhankintavarauksella tai muulla varauksella, poistamaton hankintameno tarkoittaa tuloverotuksessa sitä hankintamenoa, joka jää jäljelle, kun hankintamenosta vähennetään varaus.

Merkitse kiinteistön, rakennuksen tai rakennelman vertailuarvo. Kiinteistön verotusarvot on kerrottu kiinteistöverotuspäätöksessä. Esimerkiksi vuoden 2022 verotusarvon näet vuoden 2023 kiinteistöveropäätöksestä. Kiinteistön vertailuarvona käytetään vuoden 2023 verotusarvoa, mutta jos yhtiön tilikausi päättyy viimeistään 30.9.2023, vertailuarvona käytetään vuoden 2022 verotusarvoa.

Merkitse käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen, rakennusten ja rakennelmien yhteen laskettu arvo.

Erittele kiinteistöjen tiedot lomakkeella 18. Kun ilmoitat tiedot OmaVerossa, palvelu ohjaa täyttämään tarvittavat tiedot. 

Arvona käytetään joko verotuksessa poistamatta olevaa hankintamenoa (eli lomakkeen 62 kohdassa 7 ilmoitettua rakennuksen hankintamenon ja maapohjan hankintamenon yhteismäärää) tai vertailuarvoa (eli verotusarvoa) sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Tee vertailu jokaisesta kiinteistöstä erikseen.

Arvopaperit

Merkitse yhteisön omistamien arvopapereiden yhteenlaskettu hankintameno, jota ei ole poistettu tuloverotuksessa.

Merkitse arvopapereiden yhteenlaskettu vertailuarvo. Ilmoita tässä vain käyttöomaisuuteen kuuluvat arvopaperit.

Pörssiosakkeiden vertailuarvo on 70 % osakkeen päätöskurssista yhtiön tilikauden päättymispäivänä.

Sijoitusrahasto-osuuksien vertailuarvo on 70 % vuoden lopun käyvästä arvosta.

Noteeraamattoman osakkeen vertailuarvo on kerrottu sen yhtiön verotuspäätöksessä, jonka osakkeista on kyse. Verohallinto julkaisee vertailuarvot vuosittain vero.fi-sivuilla. Tarkista verotusarvot sivulta Muut julkiset tiedot.

Lue lisää noteeraamattoman yhtiön osakkeen vertailuarvosta.

Erittele arvopaperit, laske niiden yhteinen arvo ja tee vertailu lomakkeella 8A, Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista. OmaVerossa pääset täyttämään lomakkeen 8A, kun merkitset ensin luvun kohtaan Tuloverotuksessa poistamaton hankintameno yhteensä tai kohtaan Vertailuarvo.

Kun täytät lomakkeen 8A tietoja, merkitse Arvopaperit-kohtaan joko tuloverotuksessa poistamaton hankintameno tai vertailuarvo, sen mukaan, kumpi luvuista on suurempi.

Täyttöohjeesta saat apua erittelyn täyttämiseen:

Muut varat

Merkitse koneiden ja kaluston sekä mahdollisen muun käyttöomaisuuden tuloverotuksessa poistamaton hankintameno.

Merkitse muut pitkäaikaiset sijoitukset. Nämä arvostetaan käyttöomaisuuden arvostamisperusteiden mukaan (ks. edellä tuloverotuksessa poistamaton hankintameno ja vertailuarvo nettovarallisuuslaskennassa).

Ilmoita rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahat ja saamiset.

Merkitse rahoitusomaisuuteen kuuluvien saamisten arvoksi nimellisarvo, josta on tehty mahdollinen arvonalentumisvähennys (EVL 17 §). Muun rahoitusomaisuuden arvona pidetään hankintamenoa.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvona käytetään joko tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa. Tee vertailu lomakkeeseen 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista.

Edellä ilmoittamiesi varojen summa. OmaVero laskee tämän automaattisesti. Jos ilmoitat paperilomakkeella, laske itse yhteen varallisuuslaskelmassa ilmoittamasi varat ja merkitse summa tähän. 

Velat

Merkitse tähän yhteisön lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma.

Merkitse velan arvoksi sen nimellisarvo. Jos velka on sidottu indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen, merkitse tähän muuttuneen vertailuperusteen mukainen arvo.

Huomaa, että myös muun muassa seuraavat erät ovat velkaa:

 • pääomalaina silloin, kun se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa
 • tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatut verot.

Sen sijaan laskennallisia verovelkoja ei oteta huomioon, joten älä laske niitä tähän (ks. kirjanpitolaki luku 5, 18 §).

Nettovarallisuus

OmaVero laskee nettovarallisuuden ilmoittamiesi varojen ja velkojen perusteella.

Jos ilmoitat muualla kuin OmaVerossa, vähennä varojen yhteismäärästä velkojen yhteismäärä. Jos lopputulos on positiivinen, merkitse se tähän.

Nettovarallisuutta käytetään, kun lasketaan osakkeen matemaattista arvoa.

OmaVero laskee nettovarallisuuden ilmoittamiesi varojen ja velkojen perusteella.

Jos ilmoitat muualla kuin OmaVerossa, vähennä varojen yhteismäärästä velkojen yhteismäärä. Jos lopputulos on negatiivinen, merkitse se tähän ilman miinusmerkkiä.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan niin, että nettovarallisuus jaetaan yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärällä. Lukumäärässä ei oteta huomioon yhtiön lunastamia tai hankkimia, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeen matemaattista arvoa käytetään, kun osakkaiden saama osinko jaetaan pääomatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon.

Tuotot ja kulut

Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen toiminta on yleensä henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa toimintaa, ja sitä verotetaan tuloverolain mukaan.

Älä vähennä aiempien verovuosien tappiota verotettavasta tulosta.

Jos yhteisöllä on elinkeinotoimintaa tai maataloustoimintaa eli sellaista toimintaa, joka ei kuulu henkilökohtaiseen tulolähteeseen, erittele nämä toiminnat omilla lomakkeillaan:

 • Elinkeinotoiminta: täytä lomake 6B. Näitä tietoja ei voi täyttää suoraan OmaVerossa. Anna tiedot erillisellä lomakkeella ja liitä se OmaVeron kohdassa liitteet. Valitse liitetyypiksi Muu liite.
 • Maataloustoiminta: ilmoita tiedot OmaVerossa erittelyllä, joka on veroilmoituksen vaiheessa Tuloverolaskelma. Vaihtoehtoisesti voit liittää veroilmoitukseen lomakkeen 7M (Erittely yhteisön maatalouden tuloksesta). 

Merkitse Tuotot ja kulut -osan Verotus-sarakkeeseen veronalaiset tuotot ja verotuksessa vähennyskelpoiset kulut. Kirjanpito-sarakkeeseen merkitään tuloslaskelman mukaiset tuotto- ja kuluerät, jotka saattavat erota verotuksessa huomioon otettavista määristä.

Täytä sekä Kirjanpito-sarake että Verotus-sarake, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.

Jos käyttämäsi tuloslaskelman rakenne tai sen jokin yksittäinen erä ei vastaa veroilmoituksen kohtia, merkitse erä veroilmoituksen kohtiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Ilmoita kirjanpidon mukaiset kiinteistön tuotot, kuten vastikkeet, vuokrat ja käyttökorvaukset, puunmyyntitulot. Ilmoita tässä myös veronalaiset luovutusvoitot, jotka olet laskenut niille varatussa erittelykohdassa.

Merkitse kirjanpidon mukaiset kiinteistön hoitokulut yhteensä.

Ilmoita tässä kohdassa myös luottotappiot, jotka johtuvat sellaisista hoitovastikkeista, joita yhtiö ei ole yrityksistään huolimatta saanut perittyä sekä kiinteistövero ja oman käytön arvonlisävero.

Poistot ja arvonalentumiset (verovuosi 2023) ja Poistot (verovuosi 2024):

Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset, jotka rasittavat kirjanpidossa tulosta.

Ilmoita Verotus-sarakkeessa vähennyskelpoinen osuus eli elinkeinoverolain mukaiset poistot, lisäpoistot ja mahdolliset veronhuojennuspoistot. 

 • Sisällytä tähän myös mahdolliset hyllypoistot eli aikaisempina vuosina tehdyt poistot, joita ei ole vähennetty verotuksessa ja jotka yhteisö haluaa vähentää tänä vuonna.
 • Erittele aikaisempina vuosina hyväksymättä tai vähentämättä jätetyt poistot lomakkeella 12A. Täytä erittely myös sellaiselta vuodelta, jona uutta hyllypoistoa muodostetaan.

Poistoilla tarkoitetaan verotuksessa vähennettäviä poistoja (EVL 24, 30–34 ja 36–41 §) Lue lisää kertapoistoista tai kulujen jaksottamisesta eri vuosille.

Jos ilmoitat OmaVerossa, merkitse ensin poistot Kirjanpito-sarakkeeseen ja Verotus-sarakkeeseen. Sen jälkeen pääset antamaan tarkemman erittelyn. 

Jos ilmoitat muulla tavoin kuin OmaVerossa, erittele poistot lomakkeella 62.

 • Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa suunnitelman mukainen poistojen ja poistoeron muutosten yhteismäärä. Saat tiedot lomakkeen 62 perusteella.
 • Ilmoita Verotus-sarakkeessa vähennyskelpoinen osuus eli lomakkeella 62 ilmoittamiesi poistojen yhteissumma. Saat yhteissumman laskemalla yhteen lomakkeen osien A, B, C, D, E ja F säännönmukaiset poistot, lisäpoistot ja mahdolliset veronhuojennuspoistot. 

Jos ilmoitat ainoastaan elinkeinotoimintaa, muista antaa lomakkeet 62 ja 12A veroilmoituksen liitteenä.

Täyttöohjeesta saat apua tietojen täyttämiseen:

Ilmoita Kirjanpito-sarakkeessa kirjanpidon mukaiset arvonalentumiset, joita et ole ilmoittanut poistojen yhteydessä.

Ilmoita Verotus-sarakkeessa se osuus arvonalentumisista, joka on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Verovuosi 2023:

Tässä kohdassa ilmoitettavia tuottoja ovat osinkotuotot, korkotuotot, tuloutetut pääomavastikkeet, lainaosuussuoritukset. Jos pääomavastikkeista on tehty rahastointipäätös, ne kirjataan taseeseen eikä niitä ilmoiteta tuottoina.

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen rahoitustuottojen yhteissumma kirjanpidon mukaisena.

Merkitse Verotus-sarakkeeseen rahoitustuottojen veronalainen osuus. Huomioi esimerkiksi osinkojen verovapaa osuus. Jos summa sisältää osinkoja, erittele tiedot lomakkeessa 73.

Verovuosi 2024:

Ilmoita korkotuotot, jotka yhteisö on saanut konserniyhteydessä olevilta kotimaisilta ja ulkomaisilta velallisilta. Tällaisia korkotuottoja ovat esimerkiksi korot, jotka on saatu saman konsernin yrityksille annetuista lainoista.

Konserniyhteysvelka voi olla välitöntä tai välillistä. Konserniyhteysvelka on välitöntä velkaa silloin, kun konserniyhteydessä olevat osapuolet ovat suoraan velkasuhteessa keskenään. Konserniyhteydellä tarkoitetaan sitä, että velkasuhteen yhdellä osapuolella on määräysvalta toiseen tai molemmat osapuolet ovat saman kolmannen osapuolen määräysvallassa. Määräysvallan kriteerit on määritelty verotusmenettelystä annetussa laissa (31 §:n 4 momentti).

Vaikka yhteisö ei olisi suoraan konserniyhteydessä velalliseen, velka on kuitenkin välillistä konserniyhteysvelkaa, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • yhteisö on konserniyhteydessä kolmanteen osapuoleen, jolla on saatava lainan ottaneelta osapuolelta, ja tällä saatavalla on yhteys velkaan
 • velan vakuutena on konserniyhteysosapuolen saatava.

Kaikki EVL 18 a §:n mukaisiin konserniyhteysvelkoihin liittyvät korkotuotot eivät välttämättä sisälly kirjanpidon korkotuottoihin saman konsernin yrityksiltä. Tämän vuoksi tässä kohdassa ilmoitettavat konserniyhteysvelkojen korkotuotot eivät välttämättä suoraan vastaa kirjanpidon mukaisia saman konsernin yrityksille suoritettuja korkotuottoja.

Merkitse myös konserniyhteysyrityksiltä saadut tuotot, jotka eivät ole korkotuottoja mutta jotka ovat rahoituksen hankinnan yhteydessä kertynyttä korvausta vieraasta pääomasta.

Verovuosi 2024:

Ilmoita omistusyhteysyrityksiltä saadut korkotuotot. Omistusyhteysyritykset määritellään kirjanpitolain mukaan (1 luvun 7 §).

Merkitse myös omistusyhteysyrityksiltä saadut tuotot, jotka eivät ole korkotuottoja mutta jotka ovat rahoituksen hankinnan yhteydessä kertynyttä korvausta vieraasta pääomasta.

Verovuosi 2024:

Merkitse muut korkotuotot, esimerkiksi korkotuotot pankkisaamisista ja talletuksista.

Merkitse myös muilta kuin konserniyhteysosapuolilta ja omistusyhteysyrityksiltä saadut tuotot, jotka eivät ole korkotuottoja mutta jotka ovat rahoituksen hankinnan yhteydessä kertynyttä korvausta vieraasta pääomasta.

Laske lisäksi mukaan osinkotuottojen veronalainen osuus. Jos tähän kohtaan merkitsemäsi summa sisältää osinkoja, erittele tiedot lomakkeessa 73.

Verovuosi 2023:

Merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen rahoituskulujen yhteissumma kirjanpidon mukaisena. Merkitse Verotus-sarakkeeseen rahoituskulujen vähennyskelpoinen osuus.

Korkomenojen vähentämistä on rajoitettu EVL 18 a §:ssä. Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Täytä lomake myös, jos yhtiö vähentää aikaisempina verovuosina vähennyskelvottomaksi jääneitä nettokorkomenoja.

Jos yhtiön kaikki korkokulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, merkitse rahoituskulujen Verotus-sarakkeeseen vain vähennyskelpoiset korkokulut.

Verovuosi 2024:

Merkitse konserniyhteysvelkojen korkomenot, jotka yhteisö on suorittanut kotimaisille ja ulkomaisille osapuolille. Tällaisia korkomenoja ovat esimerkiksi korot, jotka yhteisö on maksanut saman konsernin yrityksille.

Konserniyhteysvelka voi olla välitöntä tai välillistä. Konserniyhteysvelka on välitöntä velkaa silloin, kun konserniyhteydessä olevat osapuolet ovat suoraan velkasuhteessa keskenään. Konserniyhteydellä tarkoitetaan sitä, että velkasuhteen yhdellä osapuolella on määräysvalta toiseen tai molemmat osapuolet ovat saman kolmannen osapuolen määräysvallassa. Määräysvallan kriteerit on määritelty verotusmenettelystä annetussa laissa (31 §:n 4 momentti).

Vaikka yhteisö ei olisi suoraan konserniyhteydessä velalliseen, velka on kuitenkin välillistä konserniyhteysvelkaa, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • konserniyhteydessä olevalla osapuolella on saatava lainan antaneelta osapuolelta ja saatavalla on yhteys velkaan
 • velan vakuutena on konserniyhteysosapuolen saatava.

Kaikki EVL 18 a §:n mukaisiin konserniyhteysvelkoihin liittyvät korkokulut eivät välttämättä sisälly kirjanpidon korkokuluihin saman konsernin yrityksiltä (KPL 1 luvun 6 §). Tämän vuoksi tässä kohdassa ilmoitettavat konserniyhteysvelkojen korkokulut eivät välttämättä suoraan vastaa kirjanpidon mukaisia saman konsernin yrityksille suoritettuja korkokuluja.

Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Jos ilmoitat OmaVerossa, anna tiedot vaihee Tilinpäätöstiedot osiossa Muut selvitykset.

Verovuosi 2024:

Merkitse korot, jotka yhteisö on kirjanpidon mukaan maksanut omistusyhteysyrityksille (KPL 1 luvun 7 §).

Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Jos ilmoitat OmaVerossa, lomake on vaiheen Tilinpäätöstiedot osiossa Muut selvitykset.

Verovuosi 2024:

Merkitse muut korkokulut, esimerkiksi korot, jotka johtuvat näistä veloista tai lainoista:

 • ostovelat
 • joukkovelkakirjalainat
 • vaihtovelkakirjalainat
 • rahoituslaitoslainat
 • rahoitusyhtiölainat
 • eläkelainat
 • rahoitusvekselit.

Jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa, täytä lomake 81: Selvitys nettokorkomenoista. Jos ilmoitat OmaVerossa, lomake on vaiheen Tilinpäätöstiedot osiossa Muut selvitykset.

Verovuosi 2024:

Merkitse rahoituksen hankinnan yhteydessä maksettavaksi kertyvät suoritukset, joita pidetään korkomenoina EVL 18 a §:n 2 momentin mukaan.

Verovuosi 2024:

Korkomenojen vähentämistä on rajoitettu EVL 18 a §:ssä. Jos rajoitus vaikuttaa yhtiön korkomenojen vähentämiseen, merkitse vaikutus tähän. Laske vaikutus lomakkeella 81. Täytä lomake, jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500 000 euroa tai yhtiö vähentää aikaisempina verovuosina vähennyskelvottomaksi jääneitä nettokorkomenoja. Lomaketta 81 käytetään kaikkien tulolähteiden tietojen ilmoittamiseen, mutta merkitse veroilmoitukseen 4 vain TVL:n mukainen osuus (ks. lomake 81 osa Verovuoden vähennyskelvottomat nettokorkomenot). OmaVerossa lomake 81 on vaiheen Tilinpäätöstiedot osiossa Muut selvitykset.

Jos EVL 18 a §:stä johtuen yhtiön kaikki korkokulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, merkitse tähän vähennyskelvoton osuus ja laita luvun eteen miinusmerkki.

Merkitse tähän kohtaan myös ne aikaisempien verovuosien vähennyskelvottomat nettokorkomenot, jotka yhtiö vaatii (lomakkeella 81) vähennettäväksi verovuonna.

Esimerkki: Yhtiöllä on nettokorkomenoja yhteensä 1 300 000 euroa. Yhtiö laskee korkovähennysrajoituksen vaikutuksen lomakkeella 81. Laskelman perusteella yhtiö voi vähentää nettokorkomenoja 1 300 000 euroa eli koko määrän. Vähennyskelvottomia nettokorkomenoja ei ole, ja vähennyskelpoiset nettokorkomenot on ilmoitettu veroilmoituksen edellisissä kohdissa. Tämä kohta jätetään tyhjäksi.

Esimerkki: Yhtiöllä on nettokorkomenoja yhteensä 1 100 000 euroa. Yhtiö laskee korkovähennysrajoituksen vaikutuksen lomakkeella 81. Laskelman perusteella yhtiö voi vähentää nettokorkomenoja 250 000 euroa, jolloin vähentämättä jää 850 000 euroa. Tähän kohtaan merkitään korkovähennysrajoituksen vaikutus eli −850 000 euroa. Yhtiön edellisissä kohdissa ilmoittamien korkokulujen vähennyskelpoinen määrä siis pienenee 850 000 euroa.

Esimerkki: Yhtiöllä on verovuonna nettokorkomenoja yhteensä 1 300 000 euroa. Yhtiö laskee korkovähennysrajoituksen vaikutuksen lomakkeella 81. Laskelman perusteella yhtiö voi vähentää verovuoden nettokorkomenoja 1 300 000 euroa. Lisäksi yhtiö voi vähentää 200 000 euroa aiempina verovuosina vähentämättä jääneitä nettokorkomenoja. Kuluneen verovuoden vähennyskelpoiset nettokorkomenot on ilmoitettu jo edellisissä kohdissa. Tähän kohtaan merkitään vain aiempina verovuosina vähentämättä jääneiden nettokorkomenojen vähennyskelpoinen osuus eli 200 000 euroa. Yhtiö voi siis vähentää edellisten kohtien korkokulujen lisäksi tässä kohdassa ilmoittamansa 200 000 euroa.

 

Kohdissa Tehdyt varaukset ja Puretut varaukset merkitse Kirjanpito-sarakkeeseen yhteissumma kirjanpidossa muodostetuista vapaaehtoisista varauksista (jotka vähentävät tulosta) ja puretuista vapaaehtoisista varauksista (jotka lisäävät tulosta).

Merkitse Verotus-sarakkeeseen verotuksessa vähennyskelpoisten varausten sekä verotuksessa tuloutettavien varausten yhteissumma.

Huomaa, että poistoerojen muutos ilmoitetaan kohdassa Poistot ja arvonalentumiset.

Merkitse tähän kohtaan kulut, joita ei voi vähentää verotuksessa. Verotuksessa vähennyskelvottomia kuluja ovat esimerkiksi:

 • verojen viivästyskorot ja vastaavat seuraamusmaksut: huojennettu viivästyskorko, myöhästymismaksu, veronkorotus sekä laiminlyöntimaksu
 • sakot ja muut rangaistusmaksut
 • sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jos saajayhtiö palauttaa maksun, kun liittymismaksun tuottamasta edusta luovutaan (EVL 16 § 3 kohta)
 • vähennyskelvottomat luovutustappiot
 • vähennyskelvottomia nettokorkomenoja ei ilmoiteta tässä kohdassa, vaan ne huomioidaan vähennyskelpoisia rahoituskuluja laskettaessa.

Merkitse tuloslaskelmaan sisältyvät verovapaat tuotot, esimerkiksi veronpalautukset ja niille maksettu yhteisökorko, verovapaat osinkotuotot sekä TVL 78 §:n mukaiset vakuutus- tai vahingonkorvaukset.

Jos yhteisön kaikki osinkotuotot ovat Suomesta saatuja verovapaita osinkoja, lomaketta 73 ei tarvitse antaa. Muussa tapauksessa lomake 73 pitää täyttää.

OmaVerossa pääset lomakkeeseen 73 vaiheen Tuotot ja kulut kohdasta Rahoitustuotot kentästä Muut korkotuotot ja veronalaiset osinkotuotot.

Henkilökohtaisen tulolähteen tulos tai vahvistettava tappio.

Jos ilmoitat paperilomakkeella:

Merkitse henkilökohtaisen tulolähteen kohtaan Verotettava tulos, jos tulos on positiivinen.

Merkitse henkilökohtaisen tulolähteen tappio kohtaan Vahvistettava tappio, jos tulos on negatiivinen.

Tuloverolaskelma, verovuosi 2023

Aiemmin vahvistettujen tappioiden vähentäminen

Erittele taulukossa sellaisten vahvistettujen tappioiden käyttö, joita ei ole aiemmin huomioitu verotuksessa sekä niiden käyttö. Vahvistettuja tappioita voi vähentää yhteisön saamasta tulosta seuraavien 10 verovuoden aikana siitä alkaen, kun tappio on syntynyt.

Huomioi taulukkoa täyttäessäsi:

 • Tässä kohdassa ei ilmoiteta sen verovuoden tietoja, jolta veroilmoitusta ollaan antamassa.
 • Taulukossa voi ilmoittaa vain ne tappiot, jotka on vahvistettu verotuksessa. Jos yhtiöllä on verotuksessa vahvistamattomia tappioita, sen pitää hakea oikaisua näille verovuosille.

Täytä kaikki sarakkeet:

 • verovuosi, jolta tappio on vahvistettu
 • verovuosi, jolta tappio vähennetään
 • verovuonna vähennettävä tappio euroina

Esimerkki taulukon täyttämisestä:

Vuosi 2018: Tappio 1 000,00 euroa – Yhtiö on antanut veroilmoituksen ja tappio on vahvistettu verotuksessa

Vuosi 2019: Voitto 200,00 euroa – Yhtiön ei ole tarvinnut antaa veroilmoitusta, koska tuloksesta on voitu vähentää verotuksessa vahvistettuja tappioita ja verotettavaa tuloa ei ole jäänyt

Vuosi 2020: Tappio 300,00 euroa – Yhtiö on antanut veroilmoituksen ja tappio on vahvistettu verotuksessa

Vuonna 2020 yhtiö ilmoittaa tappion käyttämisen veroilmoituksella seuraavasti:

Ilmoittamisen esimerkkikuva

Vuosi 2021: Voitto 900,00 euroa – Yhtiön ei ole tarvinnut antaa veroilmoitusta, koska tuloksesta on voitu vähentää verotuksessa vahvistettuja tappioita ja verotettavaa tuloa ei ole jäänyt

Vuosi 2022: Voitto 600,00 euroa – Vanhat tappiot eivät riitä enää kattamaan koko tulosta, joten yhtiön pitää antaa veroilmoitus ja täyttää taulukkoon aiempien verovuosien tappiot ja niiden vähennykset. Yhtiölle jää tässä tapauksessa verotettavaa tuloa 400,00 euroa.

Vuonna 2022 yhtiö ilmoittaa tappion käyttämisen veroilmoituksella seuraavasti:

Ilmoittamisen esimerkkikuva

Muut verotuksen tiedot, verovuosi 2024

Veronalaiset tulokset verovuosilta, jolloin ilmoitusta ei ole annettu

Verovuonna 2024 veroilmoituksessa ei ole enää osiota ”Aiemmin vahvistettujen tappioiden vähentäminen”.

Jos yhteisöllä on vähennyskelpoisia tappioita, ilmoita tässä kohdassa veronalaiset tulokset sellaisilta verovuosilta, joilta yhteisön ei ole tarvinnut antaa veroilmoitusta. Tietoja tarvitaan siihen, että Verohallinto voi kohdistaa vahvistetut tappiot oikealle verovuodelle. Tappioita voi vähentää yhteisön saamasta tulosta seuraavien 10 verovuoden aikana siitä alkaen, kun tappio on syntynyt. Verohallinto vähentää nämä tappiot.

Luovutusvoitot ja -tappiot (verovuodet 2023 ja 2024)

Ilmoita tässä luovutusvoitot ja luovutustappiot. Niitä voi tulla esimerkiksi kiinteistön tai sen osan luovutuksesta tai arvopapereiden luovutuksesta. Ilmoita vain henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutukset.

Merkitse luovutusvoitot, jotka yhteisö on saanut henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta verovuoden aikana.

Merkitse tähän aikaisemmilta vuosilta vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot.

Merkitse tähän verovuoden aikana syntyneet luovutustappiot.

Vähennä luovutustappiot saman verovuoden luovutusvoitoista. Jos tappio ylittää voiton määrän eli koko tappiota ei voi vähentää samana verovuonna, Verohallinto vähentää tappiota luovutusvoitoista 5 seuraavan vuoden aikana sitä mukaa, kun verotettavaa luovutusvoittoa syntyy (TVL 50 §).

Ilmoita luovutustappiot tässä, älä ilmoita niitä henkilökohtaisen tulolähteen kuluina.

Ilmoittamiesi tietojen perusteella OmaVero laskee tähän kohtaan veronalaiset luovutusvoitot tai vahvistettavan luovutustappion.

Jos ilmoitat paperilomakkeella: 

Laske veronalaiset luovutusvoitot vähentämällä verovuoden luovutusvoitoista

 • aikaisempien vuosien vahvistetut luovutustappiot, jotka ovat vielä vähentämättä
 • verovuoden luovutustappio.

Ilmoita veronalaiset luovutusvoitot myös kohdassa Kiinteistön tuotot ja veronalaiset luovutusvoitot.

Täytä kohta Vahvistettava luovutustappio, jos yhteenlasketut verovuoden luovutustappiot ovat suuremmat kuin verovuoden luovutusvoitot.

Vahvistettavia luovutustappioita ei ilmoiteta osassa Tuotot ja kulut.

Erittely maatalouden tuotoista ja kuluista

Täytä tämä OmaVeron erittely vain, jos yhteisöllä on maatalouden tulolähteen tuloa. Jos ilmoitat muulla tavalla kuin OmaVerossa, täytä lomake 7M.

Tilinpäätöstiedot

Valitse ”Kyllä”, jos tilintarkastus on tehty ennen veroilmoituksen antamista.

Valitse ”Ei, tehdään myöhemmin”, jos tilintarkastusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään myöhemmin. 

Valitse vaihtoehto ”Ei, tilintarkastaja on jätetty valitsematta”, jos yhteisö on käyttänyt tilintarkastuslain antamaa mahdollisuutta jättää tilintarkastaja valitsematta pienessä yhtiössä. 

Yhteisö voi jättää tilintarkastajan valitsematta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on toteutunut enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa.
 • Liikevaihto on yli 200 000 euroa.
 • Yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin valittava,

 • jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on 30 huoneistoa tai enemmän
 • jos kyse on yhteisöstä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta
 • jos kyse on yhteisöstä, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa (kirjanpitolain 1 luvun 8 §). 

Asunto-osakeyhtiössä täytyy olla yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Valitse vaihtoehto ”Ei”, jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslaissa (3 luvun 5 §) tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Silloin tilintarkastuskertomusta ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Valitse vaihtoehto ”Kyllä”, jos tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja. Liitä veroilmoitukseen jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

Jos tilintarkastuskertomuksessa on tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, huomautuksia tai lisätietoja, liitä veroilmoitukseen jäljennös tilintarkastuskertomuksesta.

Jos tilintarkastus ei ole valmistunut ennen veroilmoituksen määräpäivää, toimita tilintarkastuskertomus Verohallinnolle sähköisesti kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta.

Tilintarkastuskertomuksen voi kuitenkin palauttaa myös postitse. Lähetä se osoitteeseen

Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO

Veroilmoituksen liitteet

Liitä ilmoitukseen aina jäljennös yhtiön virallisesta, kirjanpitolain mukaan laaditusta tuloslaskelmasta ja taseesta. Liitä nämä OmaVerossa Tilinpäätöstiedot-vaiheen kohdassa Liitteet.

Jos yhteisöllä on elinkeino- tai maataloustoimintaa, erittele toiminta omilla lomakkeilla ja anna ne veroilmoituksen 4 liitteinä. Elinkeinotoiminnan voi ilmoittaa lomakkeella 6B. Maataloustoiminnan voi ilmoittaa OmaVeron erittelyllä tai lomakkeella 7M. Liitä paperilla täytetty lomake OmaVerossa kohdassa Liitteet ja valitse liitetyypiksi Muu liite.

Koko veroilmoitus liitteineen pitää lähettää sähköisesti. Lähetä siis sähköisesti myös kaikki veroilmoituksen liitelomakkeet (esimerkiksi lomake 62) ja liitetiedostot (kuten tase tai tuloslaskelma).

Kun lähetät liitetiedostoja, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että OmaVerossa valitsemasi liitetyyppi vastaa lähetettävän liitteen sisältöä. Jos valitset liitteen tyypiksi esimerkiksi ”Tilintarkastuskertomus”, liitteenä on lähetettävä juuri tilintarkastuskertomus eikä mitään muuta.

Jos sähköiseen veroilmoitukseen ei ole tullut muutoksia mutta täydennät sitä jälkikäteen liitetiedostolla, lähetä pelkkä liite. Veroilmoitusta ei pidä lähettää uudestaan.

Muut selvitykset ja liitelomakkeet

Jos yhteisön pitää antaa muita selvityksiä, voit täyttää niiden tiedot OmaVerossa tässä osiossa. Valitse Kyllä-vaihtoehto niiden selvitysten kohdalta, jotka yhteisön pitää antaa, niin pääset täyttämään tiedot OmaVeron erittelyyn. Jos ilmoitat muualla kuin OmaVerossa, anna tiedot oikealla lomakkeella. Muita selvityksiä voi antaa näistä asioista – tarkista, koskeeko jokin kohta omaa yhteisöäsi:

 • omistukset muista yhtymistä ja yhtiöistä sekä konserniavustukset (lomake 65)
  • selvitys pitää antaa, jos yhteisö omistaa yli 10 % toisesta yhtymästä tai yhtiöstä tai yhteisö on antanut tai saanut konserniavustusta tilikauden aikana
 • selvitys tytäryhtiöistä veron tilitystä varten (lomake 66)
 • selvitys ulkomaille maksetuista veroista, jos yhteisö vaatii niistä hyvitystä (lomake 70)
 • verovapaat luovutusvoitot tai verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (lomake 71A)
 • veronalaiset luovutusvoitot tai verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot (lomake 71B)?
 • laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta (lomake 74)
 • selvitys nettokorkomenoista (lomake 81)

  • Selvitys nettokorkomenoista on annettava, jos yhtiön nettokorkomenot ovat yli 500 000 euroa. Nettokorkomenot lasketaan vähentämällä korkotuloista korkomenot.

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys (lomake 67A tai 67Y)
 • erittely varauksista, arvonmuutoksista tai poistamattomista hankintamenoista (lomakkeet 62 ja 12A)

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen

Voit täydentää tai korjata veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen.

Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen kokonaan, joten sinun pitää antaa korjattujen tietojen lisäksi uudelleen myös ne tiedot, jotka olivat jo oikein. Voit käyttää pohjana aiemmin antamiasi tietoja.

Verotuksen päättymisen jälkeen et voi enää korjata ilmoitusta, vaan sinun pitää hakea muutosta verotukseen oikaisuvaatimuksella.

Jos annat veroilmoituksen paperilla, muista päivätä ja allekirjoittaa se.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2024