Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hankintojen vähentäminen ja poistot – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö tai osuuskunta voi vähentää yritystoiminnan käyttöä varten tekemiensä hankintojen kuluja verotuksessa ja kirjanpidossa. Jos hankinta on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön, se on käyttöomaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennukset, tietokoneohjelmat, koneet ja kalusto.

Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää joko kerralla tai poistoina eli jakaa hankintahinta eri vuosille.

Kulujen vähentäminen kerralla

Voit vähentää käyttöomaisuuden hankintahinnan kerralla, jos

  • omaisuuden käyttöikä on enintään 3 vuotta (hankinnan hinnalle ei tässä tapauksessa ole ylärajaa); tai
  • kyse on niin sanotusta pienhankinnasta.

Pienhankinnalla tarkoitetaan yksittäistä kuluvaa käyttöomaisuutta, kuten matkapuhelinta tai työkalua, jonka hankintahinta on enintään 1 200 euroa.

Pienhankintoja voit vähentää yhteensä 3 600 euroa. 

Esimerkki: Olet hankkinut 295 eurolla matkapuhelimen, 795 eurolla tietokoneen ja 500 eurolla kassakoneen. Saat vähentää pienhankintana kerralla 295 + 795 + 500 = 1 590 euroa.

Poisto eli kulujen jaksottaminen eri vuosille

Omaisuuden hankintahinnan vähennys pitää tehdä poistoina eli jakaa vähennys eri vuosille, jos

  • omaisuuden käyttöikä on yli kolme vuotta
  • hankintahinta on yli 1 200 euroa.

Kirjanpidossa poistolla tarkoitetaan sitä, että jaat hyödykkeen hankintahinnan niille vuosille, joiden ajan omaisuus on yrityksesi käytössä. Verotuksessa poistot määräytyvät usein (esimerkiksi koneiden ja kaluston osalta) Elinkeinoverolain (EVL) maksimipoistoprosenttien mukaisesti.

Kulumattoman käyttöomaisuuden hankinnasta ei voi tehdä poistoja. Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit (esimerkiksi huoneisto-osakkeet tai liikeosakkeet) sekä muut vastaavat hyödykkeet.

EVL:n maksimipoisto voi olla suurempi kuin kirjanpidossa tehtävä poisto, mutta yhtiö voi haluta hyödyntää verotuksessa maksimipoiston. Tällöin yhtiön on kirjattava kirjanpitoon suunnitelman mukaisen poiston lisäksi niin kutsuttua poistoeroa. Myös poistoeron lisäys on kulukirjaus ja rasittaa näin kirjanpidossa yhtiön tulosta. Suunnitelman mukaisen poiston ja poistoeron lisäyksen yhteisvaikutuksen ansiosta yhtiö saa hyödynnettyä EVL:n mukaisen maksimipoiston.

Poistojen määrä

Koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n vuotuisen poiston.

Kun teet verovuonna poistoja, ne pienentävät omaisuuden poistamatonta hankintamenoa eli sitä hankintamenoa, joka on vielä vähentämättä verotuksessa. Jäljellä olevaa hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Seuraavana verovuonna poisto lasketaan prosentteina tästä menojäännöksestä, ei siis enää alkuperäisestä hankintahinnasta.

Koneiden ja kaluston ja muun irtaimen omaisuuden hankintamenoa käsitellään menojäännösjärjestelmän mukaisesti yhtenä kokonaisuutena. Jos ostat myöhemmin lisää irtainta omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisää uusien hankintojen ostohinta edellisen vuoden menojäännökseen. Tee 25 %:n poisto laskemastasi summasta.

Esimerkki: Koneen verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden 2022 lopussa on 6000 euroa. Tämä sama 6.000 euroa on myös verotuksessa jäljellä oleva menojäännös verovuoden 2023 alussa. Yhtiö hankkii verovuoden 2023 aikana koneen 4.000 eurolla.

Yhtiö voi tehdä verovuoden 2023 poistonsa 10.000 eurosta.

Katso alta esimerkkejä poistoprosenteista:

Irtain kuluva käyttöomaisuus: Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n poiston menojäännöksestä.

Rakennukset: Myymälä-, tehdas-, varasto-, työpaja-, talous- ja muista näihin verrattavista rakennuksista voi tehdä enintään 7 %:n poiston.

Rakennukset: toimisto-, asuin- ja muista näihin verrattavista rakennuksista enimmäispoisto on 4 %.

Rakennukset ja rakennelmat: Rakennuksista ja rakennelmista kuten säilöistä tai muista kevyistä rakennelmista tehtävä poisto on 20 %.

Pitkävaikutteiset menot: Yhtä suurina vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan, enintään 10 verovuotena.

Lue lisää:

Korotettu poisto verovuosina 2020–2025

Koneen tai laitteen hankintamenosta voi tehdä suuremman poiston verovuosina 2020–2025.

Hankintamenosta voi tehdä enintään 50 %:n poiston, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.
  • Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen tai maatalouden käyttöomaisuuteen.
  • Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.
  • Kone tai laite on otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Jos vähennät korotetun poiston elinkeinotoiminnan tuloksesta, poiston täytyy olla kuluvähennyksenä myös kirjanpidossa.

Voit ilmoittaa korotetut poistot esimerkiksi OmaVerossa, lomakkeen 62 kohdassa Erittely veronhuojennuspoistoista.

Verotuksessa vähentämättä jätetty poisto (ns. hyllypoisto)

Jos kirjanpidossa poistona vähennetään enemmän kuin elinkeinoverolain mukaan voi poistaa, syntyy verotukseen hyllypoistoa. Kirjanpidon poiston ja verotuksen enimmäispoiston välisestä erotuksesta muodostuu hyllypoistoa, jota ei voi vähentää verotuksessa, eli poisto jää ns. hyllylle.

Ilmoita hyllypoistot veroilmoituksen yhteydessä annettavalla lomakkeella 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jääneistä poistoista. Hyllypoistoa voi käyttää tulevina vuosina silloin, kun kirjanpidon poistot ovat pienemmät kuin verotuksessa hyväksyttävät enimmäispoistot. Anna lomake 12A niiltä verovuosilta, kun hyllypoistoa muodostuu (poistoa laitetaan hyllylle) ja kun hyllypoistoa käytetään (poistoa otetaan hyllyltä).

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2023