Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Yrityksen työnantajavelvollisuudet

Jos ulkomainen yritys maksaa palkkaa Suomessa työskentelevälle työntekijälle, yrityksellä voi olla Suomessa sekä sosiaaliturvaan että verotukseen liittyviä velvoitteita.

Työnantajavelvollisuuksiin vaikuttaa se, onko yrityksellä tuloverotuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa.

Lisätietoa kiinteän toimipaikan muodostumisesta tuloverotuksessa.

Yritykset, joilla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa

Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole tuloverotuksessa kiinteää toimipaikkaa Suomessa, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Halutessaan yritys kuitenkin voi hakeutua rekisteriin.

Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus, jos työntekijä oleskelee Suomessa yli 6 kk

Jos ulkomaisen yrityksen työntekijä oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta, työnantajan pitää antaa ilmoitus työntekijälle maksamistaan palkoista.

Työnantajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä vaan työntekijä maksaa itse verot ennakkoveroina. Jos työnantaja kuitenkin toimittaa työntekijän palkasta ennakonpidätyksen, sen pitää ilmoittaa ennakonpidätykset.

Jos kuitenkin palkan maksaa Suomessa oleva niin sanottu sijaismaksaja, sijaismaksajan on toimitettava palkasta ennakonpidätys. Silloin ennakkoveroa ei määrätä työntekijälle.

Jos työnantaja hakeutuu työnantajarekisteriin, sillä on vastaavat työnantajan ilmoitusvelvollisuudet kuin yrityksellä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Yritykset, joilla on kiinteä toimipaikka Suomessa

  • Yrityksen on rekisteröidyttävä Verohallinnon työnantajarekisteriin, jos yritys maksaa Suomessa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle taikka samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.
  • Ilmoittautuakseen työnantajarekisteriin yrityksen on annettava perustamisilmoitus Y1, Y2, tai Y3. Y-lomakkeita saa osoitteesta ytj.fi.
  • Palkoista on toimitettava ennakonpidätys.
    Ennakonpidätys toimitetaan työntekijän verokortin tai lähdeverokortin mukaan. Verot lasketaan rahapalkan ja luontoisetujen yhteismäärästä.
  • Palkan perusteella on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu, jos työntekijällä ei ole lähetetyn työntekijän todistusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan Verohallinnolle.
  • Ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksut on maksettava oma-aloitteisesti kuukausittain Verohallinnolle.

Lisätietoa

Mitä sosiaaliturvaan liittyviä velvollisuuksia työnantajalla on?

Onko työntekijällä todistus A1 (E 101) tai muu lähetetyn työntekijän todistus?

Ulkomaisen yrityksen palveluksessa voi työskennellä myös työntekijä, jonka yritys on lähettänyt Suomeen yrityksen kotivaltiosta. Jos yrityksen kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa tai Sveitsissä, kotivaltion sosiaaliturvaviranomaiset ovat voineet myöntää työntekijälle todistuksen A1 (E 101). Todistus on osoitus siitä, että työntekijä on edelleen vakuutettu kotivaltiossaan. Todistuksen voimassaoloajalta mitään sosiaaliturvaan liittyviä maksuja ei tarvitse maksaa Suomeen.

Jos työntekijällä ei ole lähetetyn työntekijän todistusta

Jos työntekijä ei ole vakuutettu kotivaltiossaan, työnantajan on otettava hänelle eläkevakuutus suomalaisesta eläkevakuutusyhtiöstä. Työnantaja maksaa eläkelaitokselle vakuutusmaksun. Vakuutusmaksu on noin 20 % palkasta. Maksuun sisältyy työntekijän oma maksuosuus, joka työnantajan on perittävä työntekijän palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Myös ulkomaisen työnantajan on yleensä järjestettävä Suomessa työskenteleville työntekijöilleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen eläketurva.

Lisätietoja saa Eläketurvakeskuksesta

Eläkevakuutuksen lisäksi työnantaja voi joutua ottamaan myös

  • tapaturmavakuutuksen
  • työttömyysvakuutuksen
  • ryhmähenkivakuutuksen.

Lisätietoja saa

Missä tilanteissa yrityksen on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu?

Jos yrityksellä on Suomessa tuloverotuksen kiinteä toimipaikka, yrityksen on vakuutusten lisäksi maksettava Suomeen työnantajan sairausvakuutusmaksu (aikaisemmin sosiaaliturvamaksu). Maksu maksetaan Verohallinnolle.

Mitä seurauksia velvollisuuksien laiminlyönneistä voi olla?

Maksetut palkat ja tehdyt ennakonpidätykset pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Jos ilmoitat tiedot myöhässä, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Vuosina 2019 ja 2020 myöhästymismaksua määrätään vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Verotustietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä on seurauksena veronkorotus tai laiminlyöntimaksu.

Jos työnantaja ei ole pidättänyt veroja työntekijän palkasta, Verohallinto voi määrätä ne työnantajan maksettavaksi. Verohallinto voi myös poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi.