Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö Suomessa

Yleisesti verovelvollisena pidetään ulkomaista yhteisöä, jos sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee paikassa, jossa yhteisön hallitus tai muu päätöksentekoelin tekee yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset ottaen huomioon muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet. Yleisesti verovelvollisten on maksettava veroa Suomessa tulon perusteella sekä Suomesta että muualta saamastaan tulosta. Lue lisää tuloverotuksesta ja veroprosenteista Suomessa.

Rajoitetusti verovelvollisia ovat ne ulkomaiset yhteisöt, jotka eivät täytä yleisen verovelvollisuuden tunnusmerkkejä. Jos yhteisöllä on Suomessa johtopaikka, joka ei kuitenkaan täytä tosiasiallisen johtopaikan kriteereitä, on edelleen mahdollista, että tällainen johtopaikka synnyttää Suomeen kiinteän toimipaikan kuten tähänkin asti. Lue lisää kiinteästä toimipaikasta ja rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön verovelvoitteista.

Työnantajavelvoitteet

Yleisesti verovelvollisella ulkomaisella yhteisöllä on verotuksessa samat työnantajavelvoitteet kuin suomalaisella työnantajalla ja sen on annettava tiedot tulorekisteriin vastaavalla tavalla kuin suomalaisenkin yrityksen. Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työantajarekisteriin. Yritys on säännöllinen työnantaja, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

  • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 palkansaajalle.
  • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin mutta se voi hakeutua työnantajarekisteriin vapaaehtoisesti.

Yrityksen pitää antaa tulorekisteriin tiedot maksetuista palkoista palkkatietoilmoituksella. Ilmoitus on annettava aina, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajarekisteriin. Työnantajan sairasvakuutusmaksut pitää ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella.

Lue lisää työnantajavelvoitteista.

Rekisteröi yritys tarvittaviin rekistereihin

Rekisteröi yritys Verohallinnon rekistereihin ulkomaisten yhteisöjen perustamisilmoituksella Y1 + liitelomakkeella 6204. Lomakkeet löytyvät ytj.fi:stä. Ilmoita tosiasiallisesta johtopaikasta perustamisilmoituksen sivulla 4 kohdassa lisätiedot. Liitä mukaan lisäksi vapaamuotoinen selvitys tosiasiallisesta johtopaikasta. Jos yrityksellä on jo suomalainen y-tunnus, ilmoita tiedot muutosilmoituksella Y4.

Rekisteröidy tarvittaessa seuraaviin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin:

Veroilmoitus

Yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus jokaiselta tilikaudelta. Veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta. Veroilmoitus on annettava myös silloin, jos yrityksellä ei ole ollut varsinaista toimintaa. Veroilmoitus on annettava sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Yleisesti verovelvolliset ulkomaiset yhteisöt antavat veroilmoituksella 6B tuloverotusta koskevat tiedot: tulot, menot, varat, velat ja muut verotukseen vaikuttavat tiedot. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Yleisen verovelvollisuuden päättyminen

Ulkomaisella yhteisöllä ei enää katsota olevan tosiasiallista johtopaikkaa Suomessa, kun niiden tosiseikkojen, joiden nojalla tosiasiallisen johtopaikan on katsottu syntyneen, olemassaolo päättyy. Ulkomainen yhteisö ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tosiasiallisen johtopaikan päättymishetkestä alkaen. Mikäli yhteisöllä katsotaan edelleen olevan Suomessa kiinteä toimipaikka, ulkomainen yhteisö on kiinteän toimipaikan perusteella Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023