Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työkorvauksen lähdeverotus

Ulkomaisen yrityksen on maksettava Suomeen veroa Suomesta saamistaan tuloista. Lähdeveron perii tulon maksaja. Veron määrään vaikuttaa Suomen ja ulkomaisen yrityksen kotivaltion välinen verosopimus. Jos lähdeveroa on peritty liikaa, ulkomainen yritys voi hakea lähdeveron palauttamista Suomen Verohallinnolta tai tietyissä tilanteissa tulon maksajalta.

Milloin työkorvauksesta on maksettava lähdeveroa?

Suomella ei yleensä ole oikeutta verottaa ulkomaisen yrityksen Suomesta saamaa työkorvausta, jos yritykselle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Työn teettäjä voi periä työkorvauksesta lähdeveron, jos ulkomaista yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin eikä yritys ole esittänyt työn teettäjälle 0 %:n lähdeverokorttia.

Jos ulkomaalaiselle yritykselle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa ja sille maksetusta työkorvauksesta on peritty lähdevero, yritys voi hakea lähdeveron palauttamista.

Jos ulkomaisella yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa, yrityksen on perittävä lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa. Sama koskee suomalaista yritystä, joka maksaa työkorvauksen ulkomaiselle yritykselle työstä, joka on tehty Suomessa. Lue lisää  työn teettämisestä ulkomaisella yrityksellä.

Miten saat lähdeverokortin?

Lähdeverokortti myönnetään määräajaksi tiettyä toimeksiantoa varten. Edellytyksenä 0 prosentin mukaisen lähdeverokortin myöntämiselle on, että ulkomaiselle yritykselle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa sekä se, että Suomella ja ulkomaisen yrityksen kotivaltiolla on voimassa verosopimus. Ulkomainen yritys hakee lähdeverokorttia lomakkeella 6202, Ulkomaisen yrityksen lähdeverokorttihakemus.

Hakemukseen tulee liittää:

  • Ulkomainen kaupparekisteriote tai vastaava asiakirja
  • Kopio sopimuksesta maksajan kanssa

Lähetä hakemus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen tai toimita sen mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen.

Lähdeverokorttia tulee hakea erikseen jokaiselle toimeksiannolle. Jos toimeksiantoja on useita, yrityksen kannattaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin.

Yrityksen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin ennen toimeksiantoa tai viimeistään ennen laskutuksen aloittamista Suomessa. Jos työkorvaus maksetaan ennen kuin yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai ennen kuin yritykselle on myönnetty lähdeverokortti, työkorvauksen maksajan on perittävä suorituksesta lähdevero. 

Lue lisää ennakkoperintärekisteriin hakeutumisesta

Lähdevero voidaan palauttaa kahdella tavalla

1. Suomalainen veron perinyt yritys palauttaa veron ulkomaiselle yritykselle

Ulkomainen yritys voi antaa suomalaiselle työn teettäjälle takautuvasti lähdeverokortin, jonka veroprosentti on 0 %. Tällaisessa tapauksessa työn teettäjä voi palauttaa aiemmin perimänsä lähdeveron. Lähdevero on palautettava samana vuonna kuin työkorvaus on maksettu. Työn teettäjän on annettava palautuksen vuoksi korjatut ilmoitukset.

Tiedot 1.1.2019 tai sen jälkeen maksetuista suorituksista pitää korjata tulorekisteriin. Jos veroa ei voida palauttaa samana vuonna, jolloin työkorvaus on maksettu, ulkomaisen yrityksen täytyy itse hakea veroa takaisin Verohallinnolta.

Lähdeveroa ei voida palauttaa esimerkiksi sillä perusteella, että yritys on myöhemmin merkitty ennakkoperintärekisteriin.

2. Ulkomainen yritys hakee veron takaisin Verohallinnolta

Ulkomainen yritys voi pyytää Verohallinnolta lähdeveron palauttamista.

Hakemukseen tulee liittää työkorvauksen maksajan antama tosite maksusta ja peritystä verosta. Jos ulkomainen yritys hakee palautusta työkorvauksen maksuvuonna, on hakemukseen lisäksi liitettävä maksajan antama vakuutus siitä, ettei se ole palauttanut lähdeveroa ulkomaiselle yritykselle. Hakemukseen on aina liitettävä myös

  • kotivaltion viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote
  • mahdollinen työkorvausta koskeva toimeksianto- tai urakkasopimus.

Perittyä lähdeveroa ei voida aina palauttaa

Perittyä lähdeveroa ei voi palauttaa, jos Suomella on oikeus verottaa yrityksen tuloa. Suomen Verohallinto voi verottaa tuloja, jos esimerkiksi yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on annettava Suomeen veroilmoitus, ja peritty lähdevero otetaan huomioon Suomen tuloverotuksessa. Veroilmoitukseen on liitettävä työkorvauksen maksajalta saatu tosite peritystä lähdeverosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2023