Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Miljöansvaret ingår i Skatteförvaltningens verksamhet

Olika aktörer inom den offentliga förvaltningen, liksom Skatteförvaltningen har stora möjligheter att för sin egen del bromsa upp klimatförändringen. Skatteförvaltningen har utarbetat ett miljöprogram för sina lokaliteter och förbundit sig att iaktta WWF:s vissa Green Office -kriterier.

Skatteförvaltningen har förbundit sig till att minska papper- och elkonsumtion samt resekostnader och avfall samt att öka personalens miljökännedom. I anskaffningar tar man hänsyn till att produkternas hela livscykel belastar miljön så litet som möjligt.

Målet är att i hela vår dagliga verksamhet spara på naturen. Kriterierna för Green Office uppfylldes på pilotkontoren Norra Finlands skatteverk, Koncernskattecentralen och Skattestyrelsen, det s.k. huvudkontoret, i slutet av 2009. Skatteförvaltningen uppfyllde Green Office -kriterierna 29.11.2010 och samtliga skattebyråer hör till Green Office -miljösystemet.

E-tjänster påverkar koldioxidutsläpp

E-tjänsterna minskar koldioxidutsläppen från trycknings- och distributionsverksamheten. Skatteförvaltningens största miljöpåverkan utgörs av pappers- och energiförbrukningen samt av trafikutsläppen.

Skatteförvaltningen viktigaste miljöansvarsfrågor hänför sig till det indirekta ansvaret för kundernas miljöpåverkan och till möjligheterna att påverka och styra kundernas handlande i samband med beskattningen.

Pappersfri beskattning och e-tjänster befrämjar för sin del den hållbara utvecklingen.  Skatteförvaltningen har avlagt sitt eget löfte för Östersjön genom att förbida sig vid konkreta handlingar för att hejda klimatförändringen. Åtagandet ingicks med stiftelsen Baltic Sea Action Group år 2010.

Den offentliga förvaltningens verksamhet styrs av regeringens principbeslut år 2009 enligt vilket man inom offentliga organisationer ska införa miljöledningssystem eller miljöprogram under år 2010. Det har även satts vissa produktivitetsmål för statens verksamhet.

Vi förbinder oss att åren 2017–2025 minska 

 • elkonsumtion med 7,5 %
 • papperskonsumtion med 30 %
 • tjänsteresor med 32 %, därtill gynnar vi trafikmedel som förorenar mindre. Vi rekommenderar att åka kollektivt mellan arbetsplatsen och bostaden och detta befrämjas med arbetsresesedlar.
 • avfall med 18 %

Tidsaxel

2014

(på finska) Yhteiskuntavastuuohjeiston taloudellisten indikaattoreiden hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa – case Verohallinto
Opinnäytetyö (AMK): Anna Nieminen: Turun ammattikorkeakoulu: Liiketalous


2013

(på finska) Verohallinnon asiointiprosessien ja eri asiointikanavien ilmastovaikutukset (Veroilmoitus- ja verokorttiverkossa palvelut)
ISO 14040 / 14044 standardien mukainen hiilijalanjäljen laskenta


2012
 • (på finska) ”Valtionhallinnon rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa” tapahtuma järjestettiin 18.1.2012. Iltapäivän tavoitteena oli luoda yhteistyöverkosto.
  Verkoston tavoitteena on lisätä tiedonvaihtoa, yhteistyötä sekä yhteiskuntavastuuseen liittyvien asioiden näkyvyyttä.
 • (på finska) Yhteiskuntavastuu ja sen kehittäminen julkishallinnon organisaatiossa 
  -Verohallinto-
  Maisterin tutkinnon tutkielma: Jenni Möykkymäki: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu:Yritysten ympäristöjohtaminen
 • (på finska) Verohallinnon energiatehokkuussuunnitelma 31.12.2012

2011
 • Skatteförvaltningens, FM:s och WWF:s gemensamma mediatillfälle 13.6.2011
 • (på finska) Selvitys yhteiskuntavastuuraporttien vertailusta Verohallinnolle: Ari Hopia: Ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan koulutusohjelma:
  Master of Environmental Management and Responsible Business,
  MEMA 2011: Aalto-yliopisto 1.11.2011

2010
 • Skatteförvaltningens alla kontor ansluter sig till programmet Green Office. I slutet av året inspekterar WWF kontoren och målet är att Skatteförvaltningens alla kontor ska beviljas rätten att använda Green Office-märket.
 • Skatteförvaltningen ingick ett åtagande med stiftelsen Baltic Sea Action Group.
 • Generaldirektör Laitinen deltar i toppmötet Baltic Sea Action Summit för skyddet av Östersjön.
  Ytterligare information: Republikens presidents kansli, pressmeddelande 4.2.2010
 • Skatteförvaltningen uppfyllde Green Office – kriterierna 29.11.2010 och samtliga skattebyråer hör till Green Office – miljösystemet.
 • (på finska) WWF:n ilmastolaskurin indikaattoreiden järjestelmällistä seurantaa varten tehtiin oma seuranta- ja raportointitietokanta.
2009

Norra Finlands skatteverk, Koncernskattecentralen och Skattestyrelsen uppfyllde kriterierna för Green Office-märket.

2008

Avtalet om Green Office ingicks med WWF.

Skatteförvaltningen

År 2021 var antalet anställda på Skatteförvaltningen 5 200.

Skatteförvaltningens organisation

I samarbete

WWF

 • WWF:s Green Office-miljöprogram

Stiftelsen Baltic Sea Action Group

 • Skatteförvaltningen vill för sin egen del bära ansvar för miljön och ge det kunnande som förvaltningen har för Östersjön och för bekämpningen av klimatförändringen.
  En förvaltningsjätte kan även vara miljövänlig. Östersjön och klimatförändringen hänger ihop med varandra, varför det är viktigt att arbeta för båda två.
Sidan har senast uppdaterats 29.4.2022